ORDIN nr. 81/C din 13 ianuarie 2011privind completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 24 ianuarie 2011  Având în vedere dispoziţiile art. II şi XXIII din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor,văzând Hotărârea nr. 324 din 17 decembrie 2010 a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici de aprobare a propunerilor privind modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 40 alineatul (1), după litera l) se introduc două noi litere, literele m) şi n), cu următorul cuprins:"m) registrul de divorţuri; n) opisul registrului de divorţuri."2. La articolul 44, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Registrul prevăzut la alin. (2) se poate ţine şi la sediile secundare ale camerelor notarilor publici."3. După articolul 51 se introduc două noi articole, articolele 51^1 şi 51^2, cu următorul cuprins:"Art. 51^1. - (1) În registrul de divorţuri, prevăzut în anexa nr. 33, se înregistrează cererile de divorţ depuse cu respectarea prevederilor Legii nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul familiei. (2) Poziţia din registrul de divorţuri se închide la eliberarea certificatului de divorţ sau la pronunţarea altei soluţii prevăzute de prezentul regulament. (3) Dosarul de divorţ se păstrează în arhiva biroului notarial şi va cuprinde cel puţin următoarele documente: cererea de divorţ şi documentaţia anexată acesteia, încheierea de admitere a cererii de divorţ, certificatul de divorţ şi dovada comunicării acestuia la registrul stării civile, precum şi, după caz, încheierea de respingere a cererii de divorţ. (4) Încheierea prin care se soluţionează cererea de divorţ se redactează în două exemplare originale. (5) Un exemplar al încheierii şi, după caz, un exemplar original al certificatului de divorţ se păstrează în mapa de divorţuri de la sediul biroului notarial, iar celălalt exemplar al încheierii se păstrează la dosarul de divorţ.Art. 51^2. - În opisul registrului de divorţuri, prevăzut în anexa nr. 34, se înscriu, în ordine alfabetică, numele şi prenumele soţilor, numărul de înregistrare al dosarului de divorţ şi numărul certificatului de divorţ."4. La articolul 54, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Mapa de divorţuri conţine încheierea privind soluţia la cererea de divorţ înregistrată la biroul notarial şi, după caz, un exemplar al certificatului de divorţ."5. La articolul 56^1, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) Registrul naţional de evidenţă a cererilor de divorţ (RNECD), în care se înregistrează cererile de divorţ prin procedură notarială."6. La capitolul IV "Modul de îndeplinire a actelor notariale", după secţiunea a IV-a "Îndeplinirea procedurii succesorale notariale" se introduce o nouă secţiune, secţiunea a IV^1-a "Procedura divorţului", cu următorul cuprins:"SECŢIUNEA a IV^1-aProcedura divorţuluiArt. 87^1. - (1) Procedura divorţului prin acordul soţilor este de competenţa notarului public cu sediul biroului în circumscripţia judecătoriei în a cărei rază teritorială se află locul încheierii căsătoriei sau ultima locuinţă comună a soţilor. Pentru municipiul Bucureşti, dispoziţiile se aplică în mod corespunzător, conform art. 114 din lege. (2) La primirea cererii, notarul public are obligaţia de a verifica, în prealabil, competenţa teritorială. În cazul în care stabileşte că divorţul prin acordul soţilor este de competenţa altui birou notarial, îndrumă părţile să se adreseze notarului public competent. Dacă părţile insistă să înregistreze cererea, notarul public va proceda la înregistrarea cererii şi va pronunţa o încheiere de respingere a acesteia. (3) În cazul în care competente sunt mai multe birouri notariale, competenţa de îndeplinire a procedurii divorţului prin acordul părţilor aparţine primului birou sesizat. (4) Cererea de divorţ va primi şi un număr de înregistrare unic la nivel naţional, în Registrul naţional de evidenţă a cererilor de divorţ. (5) Înainte de verificarea competenţei teritoriale, notarul public va verifica dacă, privitor la desfacerea căsătoriei, există elemente de extraneitate şi va proceda în conformitate cu dispoziţiile legale care reglementează desfacerea căsătoriei în cazul în care există raporturi juridice cu elemente de extraneitate. (6) Prin ultima locuinţă comună se înţelege locuinţa în care au convieţuit soţii. Dovada ultimei locuinţe comune se face, după caz, cu actele de identitate ale soţilor, din care rezultă domiciliul comun sau reşedinţa comună a acestora, sau, dacă nu se poate face dovada în acest fel, prin declaraţie pe propria răspundere, autentică, a fiecăruia dintre soţi, din care să rezulte care a fost ultima locuinţă comună a acestora. Declaraţia se va consemna în cererea de divorţ şi în încheierea de admitere a cererii de divorţ. (7) Reprezentarea soţilor în cadrul procedurii notariale a divorţului este interzisă. Soţii se vor prezenta personal în faţa notarului public pentru depunerea cererii de divorţ, precum şi ulterior, în cadrul procedurii, pentru stăruinţa în cererea de divorţ şi exprimarea consimţământului liber şi neviciat de desfacere a căsătoriei.Art. 87^2. - (1) Cererea de divorţ se face în scris şi se semnează personal de către soţi în faţa notarului public competent la care se depune cererea. Cererea de divorţ va cuprinde declaraţia soţilor că nu au copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi, precum şi învoiala acestora asupra numelui de familie pe care îl va purta fiecare dintre ei după divorţ. (2) Pentru orice declaraţie necesară în cadrul procedurii de divorţ, dată în faţa notarului public care instrumentează cererea de divorţ, nu se percepe onorariu. (3) Cererea de divorţ va fi însoţită de fotocopii ale certificatelor de naştere ale soţilor, precum şi ale actelor de identitate ale acestora. Odată cu depunerea cererii de divorţ, soţii vor prezenta notarului public certificatul de căsătorie emis de autorităţile române în original şi copie legalizată, copia legalizată urmând a fi anexată la cererea de divorţ. (4) Originalul certificatului de căsătorie se reţine de către notarul public până la eliberarea certificatului de divorţ. (5) La primirea cererii de divorţ, notarul public verifică identitatea soţilor şi dacă datele înscrise în cererea de divorţ corespund cu datele înscrise în actele ataşate cererii.Art. 87^3. - (1) În ziua primirii cererii, notarul public înregistrează cererea în registrul de divorţuri, după ce a verificat dacă este competent şi dacă a fost plătit onorariul. (2) După înregistrarea cererii, pentru a putea continua procedura de divorţ, notarul public verifică în Registrul naţional de evidenţă a cererilor de divorţ să nu mai fie înregistrată de către soţi o altă cerere de divorţ. (3) Notarul public, după ce efectuează operaţiunile de la alineatele precedente, acordă soţilor, potrivit art. 38^2 din Codul familiei, un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de divorţ şi îi informează despre aceasta la momentul înregistrării cererii. (4) La expirarea termenului prevăzut la alin. (3), notarul public va verifica dacă soţii stăruie în cererea de divorţ şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat. (5) Stăruinţa, respectiv, lipsa de stăruinţă a fiecăruia dintre soţi se constată în încheierea de admitere, respectiv de respingere a cererii de divorţ.Art. 87^4. - În cadrul procedurii notariale de divorţ, notarul public pronunţă una dintre următoarele soluţii: a) admiterea cererii de divorţ. În acest caz, notarul public emite încheierea de admitere a cererii de divorţ prevăzută în anexa nr. 35; b) respingerea cererii de divorţ, În acest caz, notarul public emite încheierea de respingere a cererii de divorţ prevăzută în anexa nr. 36;Art. 87^5. - (1) Notarul public emite o încheiere de admitere a cererii de divorţ dacă soţii stăruie în divorţ, îşi exprimă consimţământul liber şi neviciat şi sunt îndeplinite, cumulativ, şi celelalte condiţii legale prevăzute de Codul familiei pentru desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor, încheiere în care va constata toate acestea. (2) Notarul public, în baza încheierii de admitere a cererii de divorţ, eliberează certificatul de divorţ, prevăzut la anexa nr. 37, în care constată desfăcută căsătoria dintre soţi prin acordul părţilor. Certificatul de divorţ se întocmeşte în 6 exemplare originale, dintre care: un exemplar pentru fiecare dintre soţi, un exemplar pentru dosarul de divorţ, un exemplar pentru mapa de divorţuri de la sediul biroului notarial, un exemplar pentru registrul stării civile de la locul în care s-a încheiat căsătoria sau unde s-a transcris certificatul de căsătorie eliberat într-un alt stat şi un exemplar pentru registrul stării civile deţinut de direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor.Art. 87^6. - (1) Înainte de eliberarea certificatului de divorţ, notarul public va solicita, prin intermediul administratorului registrelor unice ale Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, alocarea numărului certificatului de divorţ din Registrul unic al certificatelor de divorţ, ţinut de Ministerul Administraţiei şi Internelor. Numărul alocat în acest registru se înscrie de către notarul public pe certificatul de divorţ. (2) În cazul în care, în urma solicitării adresate, se constată că în Registrul unic al certificatelor de divorţ este deja alocat număr de înregistrare pentru un certificat de divorţ eliberat aceloraşi soţi, notarul public solicitant va dispune, prin încheiere, respingerea cererii de divorţ, ca fiind rămasă fără obiect. (3) Procedura prin care se solicită de către notarul public alocarea numărului certificatului de divorţ din Registrul unic al certificatelor de divorţ se stabileşte prin protocol încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici.Art. 87^7. - (1) Certificatul de divorţ, prevăzut în anexa nr. 37, va consemna desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, în faţa notarului public, precum şi numele de familie pe care foştii soţi le vor purta după divorţ. (2) După eliberarea certificatului de divorţ, notarul public va comunică, de îndată, un exemplar al acestuia la primăria locului în care s-a încheiat căsătoria sau unde s-a transcris certificatul de căsătorie eliberat într-un alt stat, spre a se face menţiune despre divorţ în actul de căsătorie, şi un exemplar la registrul stării civile ţinut de direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor. (3) Odată cu eliberarea certificatului de divorţ, notarul public restituie soţilor certificatul de căsătorie, pe care va înscrie menţiunea: "Desfăcut căsătoria prin certificatul de divorţ nr. .../..." (4) În cazul admiterii cererii de divorţ, notarul public va comunică de îndată, în format electronic, soluţia, în vederea închiderii poziţiei respective din Registrul naţional de evidenţă a cererilor de divorţ.Art. 87^8. - Notarul public emite o încheiere de respingere a cererii de divorţ în unul dintre următoarele cazuri, precum şi în alte situaţii în care nu sunt îndeplinite, cumulativ, condiţiile legale prevăzute de Codul familiei pentru desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor: a) nu are competenţa legală să soluţioneze cererea de divorţ; b) unul dintre soţi este pus sub interdicţie; c) unul dintre soţi nu îşi poate exprima consimţământul liber şi neviciat; d) la depunerea cererii de divorţ nu sunt prezenţi ambii soţi, iar soţul prezent insistă să fie înregistrată cererea; e) unul dintre soţi refuză să semneze cererea personal, în faţa notarului public; f) soţii refuză să dea declaraţiile prevăzute de prezentul regulament; g) soţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie care urmează a fi purtat după divorţ de către fiecare dintre ei; h) soţii nu prezintă, la depunerea cererii de divorţ, actul de căsătorie în original; i) soţii au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi; j) unul dintre soţi se prezintă în faţa notarului public la termenul de 30 de zile acordat potrivit art. 38^2 din Codul familiei şi declară că nu mai stăruie în cererea de divorţ; k) unul dintre soţi nu mai stăruie în cererea de divorţ întrucât nu s-a prezentat în faţa notarului public la expirarea termenului de 30 de zile acordat potrivit art. 38^2 din Codul familiei pentru a declara că stăruie în cererea de divorţ; l) cererea a rămas fără obiect întrucât căsătoria dintre soţi a fost desfăcută de către o altă autoritate competentă; m) soţii se împacă; n) soţii îşi retrag cererea de divorţ; o) înainte de finalizarea procedurii de divorţ unul dintre soţi a decedat, căsătoria încetând în acest mod.Art. 87^9. - În cazul respingerii cererii de divorţ, notarul public va comunică de îndată, în format electronic, soluţia pronunţată, în vederea închiderii poziţiei respective în Registrul naţional de evidenţă a cererilor de divorţ."7. După anexa nr. 32 se introduc anexele nr. 33-37, prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul justiţiei,Alina Mihaela Bica,secretar de statBucureşti, 13 ianuarie 2011.Nr. 81/C.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 33 la regulament)REGISTRUL DE DIVORŢURI
  *Font 8*
  Numărul Data Numele Numărul Numărul
  de înre- înregistrării şi de înre- Termen şi data Soluţia Obser-
  gistrareprenumele gistrare certifica- Onorariul Notarulvaţii
  Anul Luna Ziua soţilor din tului de public
  Registrul divorţ din
  naţional Registrul
  de evidenţă unic al
  a cererilor certifica-
  de divorţ telor de
  divorţ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   +  Anexa 2 (Anexa nr. 34 la regulament)OPISUL REGISTRULUI DE DIVORŢURI
  Numele şi prenumele soţilor Numărul dosarului de divorţ Numărul certificatului de divorţ
  1 2 3
   +  Anexa 3 (Anexa nr. 35 la regulament)Dosar de divorţ nr. .........../20.....RomâniaCamera Notarilor Publici ................................Judeţul .................................................Circumscripţia Judecătoriei .............................Biroul notarial .........................................Sediul ..................................................Notar public ............................................Operator de date cu caracter personal ...................ÎNCHEIERE DE ADMITERE A CERERII DE DIVORŢnr. .......... din data ...............În dosarul de divorţ aflat pe rolul acestui birou notarial, privind pe .....(numele şi prenumele soţilor)..., înregistrat cu nr. ........ din data de .............., având ca obiect desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, la apelul nominal au răspuns:1. ..........................., domiciliat în .............................2. ..........................., domiciliat în ............................,cu ultima locuinţă comună în .............................................. .Soţii, prezenţi în faţa notarului public, declară că îşi menţin cererea de divorţ depusă la data de .............. şi că au convenit ca după desfacerea căsătoriei: a) soţul:- să poarte numele ......................................, avut înaintea căsătoriei;- să păstreze şi să poarte numele ......................., rezultat din căsătorie; b) soţia:- să poarte numele ......................................, avut înaintea căsătoriei;- să păstreze şi să poarte numele ......................., rezultat din căsătorie.Stăruim în cererea de divorţ:Semnături:1. soţ: ........................2. soţie: ......................Notarul public,având în vedere declaraţia soţilor că stăruie în cererea de divorţ, precum şi actele depuse la dosarul de divorţ,văzând că sunt îndeplinite condiţiile pentru desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, prevăzute de art. 38^1, 38^2 şi 40 din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,CONSTATĂ:1. Stăruinţa soţilor în cererea de divorţ, pentru desfacerea, la cererea şi prin acordul soţilor, a căsătoriei încheiate la data de .................. la Primăria ......................, judeţul ......................, între ................... şi ............................. .2. Învoiala soţilor cu privire la numele pe care îl vor purta după desfacerea căsătoriei:- soţul .................................................;- soţia ................................................ .Pentru aceste motive,DISPUNE:Admite cererea de desfacere a căsătoriei prin acordul părţilor.Eliberează certificatul de divorţ pentru desfacerea căsătoriei, privind pe soţii ..................... şi ...................... .Efectuează pe certificatul de căsătorie menţiunea prevăzută la art. 87^7 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, cu modificările şi completările ulterioare.Onorariu ....................T.V.A. ......................Notar public,....................(numele/prenumele)semnăturaL.S. (sigiliu)  +  Anexa 4 (Anexa nr. 36 la regulament)Dosar de divorţ nr. .........../20.....RomâniaCamera Notarilor Publici ................................Judeţul .................................................Circumscripţia Judecătoriei .............................Biroul notarial .........................................Sediul ..................................................Notar public ............................................Operator de date cu caracter personal ...................ÎNCHEIERE DE RESPINGERE A CERERII DE DIVORŢnr. .......... din data ...............În dosarul de divorţ aflat pe rolul acestui birou notarial, privind pe .......(numele şi prenumele soţilor)..., înregistrat cu nr. ............. din data de....................., având ca obiect desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, la apelul nominal au răspuns:1. ..........................., domiciliat în .............................,2. ..........................., domiciliat în .............................,care a/au declarat următoarele:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Lipsă ....................................Notarul public,având în vedere că divorţul prin acordul soţilor nu poate fi constatat prin procedura notarială prevăzută de Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele motive:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................DISPUNE:Respinge cererea pentru desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor, privind pe soţii ...... şi ......Fără cale de atac, conform art. 38^4 alin. 2 din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Onorariu ...................T.V.A. .....................Notar public,................(numele/prenumele)semnăturaL.S. (sigiliu)  +  Anexa 5 (Anexa nr. 37 la regulament)Dosar de divorţ nr. .........../20.....RomâniaCamera Notarilor Publici ..............................Judeţul ...............................................Circumscripţia Judecătoriei ...........................Biroul notarial .......................................Sediul ................................................Notar public ..........................................Operator de date cu caracter personal .................CERTIFICAT DE DIVORŢnr. ............ din data ...............Notar public, ..........................., constat desfăcută prin acordul soţilor căsătoria înregistrată la Primăria ............. judeţul ............., în Actul de căsătorie nr. ........... din ..........., dintre ........(soţul)........, născut la data de ..........., în localitatea ..............., judeţul ............., CNP ............, fiul lui ............ şi al ............., cu domiciliul în localitatea ....................., şi .....(soţia)......, născută la data de ................, în localitatea ............., judeţul .................., CNP ..............., fiica lui .............. şi a ............., cu domiciliul în ..........., judeţul ........, în temeiul art. 38^1 din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Numele după divorţ:- fostul soţ ...........................................;- fosta soţie ......................................... .Prezentul certificat de divorţ produce efecte între părţi de azi .....(zi/lună/an)...., data eliberării, şi va fi transmis autorităţii competente pentru a se face menţiunile corespunzătoare pe actul de stare civilă.Notar public,................(numele/prenumele)semnăturaL.S. (sigiliu)-------