HOTĂRÂRE nr. 40 din 19 ianuarie 2011pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 24 ianuarie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) locuinţe care urmează să se construiască prin asociaţii fără personalitate juridică, cel puţin unul dintre asociaţi fiind proprietarul terenului pe care urmează să se construiască locuinţele."2. În anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Pentru anul 2011 plafonul garanţiilor care pot fi emise potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, este de 200 milioane euro, din diferenţa neutilizată din plafoanele alocate pentru anii 2009 şi 2010."3. La anexa nr. 1, articolul 10^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10^3. - În cazuri temeinic justificate, pe baza cererii motivate a finanţatorului, cu consultarea FNGCIMM, Ministerul Finanţelor Publice poate aproba preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei achiziţionate/construite în cadrul programului de către: a) orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate; sau b) unul dintre coproprietari, în vederea întregirii dreptului de proprietate; sau c) unul dintre soţi, ca efect al partajului, în condiţiile legii."4. La anexa nr. 1, după articolul 10^3 se introduc două noi articole, articolele 10^4 şi 10^5, cu următorul cuprins:"Art. 10^4. - Beneficiarul se obligă să constituie, conform prevederilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare, în favoarea finanţatorului, o garanţie reală mobiliară - gaj fără deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la instituţia de credit finanţatoare, valabilă pe toată durata finanţării.Art. 10^5. - În cazul daunelor parţiale produse locuinţelor achiziţionate sau construite în cadrul programului, pentru despăgubirile a căror valoare este de până la 20% din suma asigurată, fără a depăşi echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, societatea de asigurare efectuează plata direct către proprietarul locuinţei."5. În anexa nr. 1, la articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) FNGCIMM analizează, în condiţiile legii, potrivit reglementărilor proprii şi prezentelor norme, solicitarea de garantare şi, în cazul în care constată că aceasta îndeplineşte condiţiile de acordare, încheie contractul de garantare."6. În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) prezintă finanţatorilor documentele specifice procesului de licitaţie, în locul antecontractului de vânzare-cumpărare. Criteriul este aplicabil în cazul achiziţionării de locuinţe în cadrul procedurilor de executare silită;".7. În anexa nr. 2, la articolul 1^2 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) încheie un contract civil, autentificat în condiţiile legii, de constituire a unei asociaţii fără personalitate juridică, formată dintr-un număr de cel puţin 2 beneficiari, sau aderă la o asemenea asociaţie, contract care conţine cel puţin elementele prevăzute la alin. (2)."8. În anexa nr. 2, la articolul 1^2 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) desemnarea de către asociaţi a unui reprezentant din rândul acestora, în scopul îndeplinirii formalităţilor prealabile obţinerii autorizaţiei de construire pentru ansamblul de locuinţe în care fiecare dintre beneficiarii asociaţi va deţine câte o singură locuinţă, precum şi pentru gestionarea relaţiei cu finanţatorul;".9. În anexa nr. 2, la articolul 2^1, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2^1. - Criteriile de eligibilitate pentru finanţatorii care acordă credite garantate în cadrul programului pentru construirea unei singure locuinţe în regim individual şi prin asociaţii fără personalitate juridică, constituite din minimum 2 beneficiari, sunt următoarele:".  +  Articolul IISuma aferentă plafonului garanţiilor care pot fi acordate în anul 2011 se realocă între finanţatorii acceptaţi în program conform prevederilor art. VII din Hotărârea Guvernului nr. 119/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", care se aplică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Ion AritonBucureşti, 19 ianuarie 2011.Nr. 40.-------