HOTĂRÂRE nr. 1.405 din 28 decembrie 2010privind aprobarea utilizării unor condiţii contractuale ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 20 ianuarie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1.Se aprobă utilizarea Condiţiilor de contract pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, prevăzute în anexa nr. 1, şi a Condiţiilor de contract pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar, prevăzute în anexa nr. 2, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice.  +  Articolul 2Toate unităţile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii au obligaţia de a folosi condiţiile contractuale prevăzute la art. 1 la încheierea contractelor de lucrări pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice, atunci când valoarea estimată a contractului depăşeşte pragul valoric prevăzut de art. 124 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Condiţiile contractuale speciale, de modificare/completare a condiţiilor de contract prevăzute la art. 1, se vor aproba prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.__________ Notă *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Anca Daniela Boagiup. Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,Corneliu BuradaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 28 decembrie 2010.Nr. 1.405.  +  Anexa 1COND+PROC 28/12/2010  +  Anexa 2COND+PROC 28/12/2010