ORDIN nr. 42 din 13 ianuarie 2011privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • Nr. 42 din 13 ianuarie 2011
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 77 din 14 ianuarie 2011
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 19 ianuarie 2011    Având în vedere:- prevederile art. 17 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;- Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul finanţelor publice,Gheorghe Ialomiţianu  +  Anexa NORME METODOLOGICEpentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privindsalarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publiceI. Reîncadrarea personalului în anul 2011A. În aplicarea art. 33 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a art. 4 alin. (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, prin act administrativ, personalul plătit din fonduri publice se reîncadrează, corespunzător tranşelor de vechime în muncă avute în luna decembrie 2010, pe funcţiile corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesionale deţinute, stabilindu-se clasa de salarizare.Exemple de reîncadrare:1. Persoana care, în luna decembrie 2010, era încadrată, conform anexei nr. III/1 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice*), pe funcţia publică de stat de director, grad I, treapta de salarizare 1 sau 2, va fi reîncadrată pe aceeaşi funcţie, pe gradul I sau II, stabilindu-se clasa de salarizare 84 sau, după caz, 88, prevăzută în anexa nr. I, cap. I lit. A.b), la Legea-cadru nr. 284/2010. La stabilirea gradului se vor avea în vedere criteriile prevăzute la art. 5 lit. c) din Legea-cadru nr. 284/2010. În situaţia în care persoana nu a absolvit studii superioare, iar condiţia de ocupare a postului este de studii superioare, se aplică corespunzător prevederile art. 15 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, efectuându-se o diminuare de 10 clase de salarizare, stabilindu-se clasa de salarizare 74 sau, după caz, 78, cu păstrarea drepturilor salariale calculate conform prevederilor secţiunii II.-------- Notă *) Legea-cadru nr. 330/2009 a fost abrogată prin art. 39 lit. w) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.2. Persoana care, în luna decembrie 2010, era încadrată, conform anexei nr. III/1 la Legea-cadru nr. 330/2009, pe funcţia publică de stat de consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta 1, 2 sau 3 de salarizare, gradaţia 3, va fi reîncadrată pe aceeaşi funcţie, clasă, acelaşi grad şi aceeaşi gradaţie, stabilindu-se clasa de salarizare 70, rezultată din adunarea clasei 63 prevăzute în anexa nr. I, cap. I lit. A.c), la Legea-cadru nr. 284/2010 cu 7 clase corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, conform art. 11 din legea mai sus menţionată.3. Persoana care, în luna decembrie 2010, era încadrată, conform anexei nr. III/1 la Legea-cadru nr. 330/2009, pe funcţia publică de stat de consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta 1, 2 sau 3 de salarizare, gradaţia 3, şi beneficia de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, va fi reîncadrată pe aceeaşi funcţie, clasă, acelaşi grad şi aceeaşi gradaţie, stabilindu-se clasa de salarizare 95, 87 sau 78, după caz, rezultată din adunarea clasei 63 prevăzute în anexa nr. I, cap. I lit. A.c), la Legea-cadru nr. 284/2010 cu 7 clase corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, conform art. 11 din legea mai sus menţionată, şi cu numărul de clase de salarizare suplimentare, conform art. 20 alin. (5) din aceeaşi lege, astfel:- 25 de clase pentru persoana care în luna decembrie 2010 beneficia de majorarea salarială cu 75% a salariului de bază;- 17 clase pentru persoana care în luna decembrie 2010 beneficia de majorarea salarială cu 50% a salariului de bază;- 8 clase pentru persoana care în luna decembrie 2010 beneficia de majorarea salarială cu 25% a salariului de bază.4. Pentru persoana care în cursul anului 2011 se încadrează în una dintre structurile prevăzute de Legea nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la stabilirea drepturilor salariale se va avea în vedere acordarea a 8 clase de salarizare suplimentare, până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii, cu condiţia obţinerii avizelor prevăzute de lege. În cazul persoanelor care se transferă între structuri care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, la încadrarea în noua instituţie se păstrează numărul de clase suplimentare deţinute, cu condiţia obţinerii avizului prevăzut de lege, până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale.5. Persoanei încadrate conform exemplului prevăzut la pct. 2, care desfăşoară activităţi în cadrul unei echipe de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, la clasa de salarizare 70 i se adaugă până la 25 de clase de salarizare suplimentare, stabilite potrivit legii, pe perioada cât îşi desfăşoară activitatea în aceste condiţii. Timpul efectiv alocat lunar este corespunzător unei norme întregi, pentru care se acordă 25 de clase de salarizare suplimentare, sau poate corespunde unor fracţiuni de normă, după cum urmează:- până la 8 ore se acordă o clasă de salarizare;- între 9 şi 35 de ore se acordă 5 clase de salarizare;- între 36 şi 62 de ore se acordă 9 clase de salarizare;- între 63 şi 89 de ore se acordă 13 clase de salarizare;- între 90 şi 116 ore se acordă 17 clase de salarizare;- între 117 şi 143 de ore se acordă 21 de clase de salarizare;- peste 144 ore, dar fără a depăşi durata maximă a timpului de lucru prevăzută de normele legale în vigoare, se acordă 25 de clase de salarizare.În primele 5 zile ale fiecărei luni calendaristice, în funcţie de numărul de ore efectiv lucrate în luna anterioară, conform pontajului lunar semnat de managerul/coordonatorul/şeful de proiect, se stabileşte numărul corespunzător de clase ce este acordat pentru activitatea desfăşurată în luna anterioară ca membru al "echipei de proiect", în înţelesul art. 34 din Legea-cadru nr. 284/2010.Conducătorul instituţiei, prin act administrativ, nominalizează, începând cu data de 1 ianuarie 2011, dintre persoanele care sunt implicate în pregătirea şi implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, pe cele care, în calitate de membre ale unei "echipe de proiect", vor beneficia de majorarea salarială prevăzută la art. 34 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu încadrarea în numărul prevăzut la alin. (4) al aceluiaşi articol, după caz.6. Persoana care, în luna decembrie 2010, era încadrată, conform anexei nr. III/2 la Legea-cadru nr. 330/2009, pe funcţia publică teritorială de consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta 1, 2 sau 3 de salarizare, gradaţia 3, şi care exercită activitatea de control financiar preventiv va fi reîncadrată pe aceeaşi funcţie, clasă, acelaşi grad şi aceeaşi gradaţie, stabilindu-se clasa de salarizare 61, rezultată din adunarea clasei 50 prevăzute în anexa nr. I, cap. I lit. A.c), la Legea-cadru nr. 284/2010 cu 7 clase corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă şi cu 4 clase pentru activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, potrivit art. 20 alin. (4) din Legea-cadru nr. 284/2010.7. Persoana care, în luna decembrie 2010, era încadrată, conform anexei nr. III/1 la Legea-cadru nr. 330/2009, pe funcţia publică de stat de auditor, clasa I, grad profesional superior, treapta 1, 2 sau 3 de salarizare, gradaţia 5, va fi reîncadrată pe aceeaşi funcţie, clasă, acelaşi grad şi aceeaşi gradaţie, stabilindu-se clasa de salarizare 79, rezultată din adunarea clasei 70 prevăzute în anexa nr. I, cap. I lit. A.c), la Legea-cadru nr. 284/2010 cu 9 clase corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.8. Persoanele încadrate pe posturile preluate de Ministerul Finanţelor Publice în baza art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se reîncadrează pe funcţii publice generale, cu menţinerea gradului profesional, precum şi a gradaţiei corespunzătoare funcţiei publice specifice deţinute. În anul 2011, pentru aceste persoane salarizarea se face la nivelul de salarizare corespunzător treptei 1 de salarizare utilizate în anul 2010, pentru funcţia publică generală şi gradul profesional în care au fost reîncadrate.9. Persoana care, în luna decembrie 2010, era încadrată, conform anexei nr. II/2, cap. II - Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar -, la Legea-cadru nr. 330/2009, pe funcţia de medic primar, gradaţia 5, va fi reîncadrată pe aceeaşi funcţie şi gradaţie, stabilindu-se clasa de salarizare 81, rezultată din adunarea clasei 72 prevăzute în anexa nr. III, cap. I pct. 2 coloana Unităţi clinice, la Legea-cadru nr. 284/2010 cu 9 clase corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, conform art. 11 din legea mai sus menţionată.10. Persoana care, în luna decembrie 2010, era încadrată, conform anexei nr. II/2, cap. I - Salarii de bază pentru funcţii de conducere -, la Legea-cadru nr. 330/2009, pe funcţia de manager, gradul I, într-un spital clinic cu 600 de paturi, va fi reîncadrată pe aceeaşi funcţie şi acelaşi grad, stabilindu-se clasa de salarizare 88 prevăzută în anexa nr. III, cap. I pct. 1 - Salarii de bază pentru funcţii de conducere -, la Legea-cadru nr. 284/2010.11. Persoana care, în luna decembrie 2010, era încadrată, conform anexei nr. II/2, cap. II - Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar -, la Legea-cadru nr. 330/2009, pe funcţia de asistent medical principal (PL), gradaţia 3, va fi reîncadrată pe aceeaşi funcţie şi gradaţie, stabilindu-se clasa de salarizare 53, rezultată din adunarea clasei 46 prevăzute în anexa nr. III, cap. I pct. 2 coloana Unităţi clinice, la Legea-cadru nr. 284/2010 cu 7 clase corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, conform art. 11 din legea mai sus menţionată.B. a) Începând cu 1 ianuarie 2011, personalul din sistemul justiţiei se reîncadrează pe clasele de salarizare, pe funcţiile, gradele şi gradaţiile prevăzute în Legea-cadru nr. 284/2010, în raport cu funcţia, gradul/treapta profesional/profesională, vechimea avute de persoana respectivă la data 31 decembrie 2010.Exemple de reîncadrare a personalului din sistemul justiţiei:1. Persoana care, la 31 decembrie 2010, era încadrată în funcţia de preşedinte de judecătorie se reîncadrează pe aceeaşi funcţie de preşedinte, stabilindu-se clasa de salarizare 104, indiferent de gradul profesional corespunzător funcţiei de execuţie, cu aplicarea în ceea ce priveşte salarizarea a art. 10 alin. (2) din cap. VIII al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010.2. Persoana care, la 31 decembrie 2010, era încadrată în funcţia de judecător cu grad de judecătorie se reîncadrează pe aceeaşi funcţie, acelaşi grad şi aceeaşi gradaţie, stabilindu-se clasa de salarizare şi gradaţia în raport cu vechimea în funcţie şi vechimea în muncă avute la 31 decembrie 2010 (pentru o vechime în funcţie de la 15 la 20 de ani şi pentru o vechime în muncă de la 15 la 20 de ani, clasa de salarizare este 102).3. Persoana care, la 31 decembrie 2010, era încadrată în funcţia de judecător cu grad de curte de apel se reîncadrează în aceeaşi funcţie, acelaşi grad şi aceeaşi gradaţie, în raport cu vechimea în funcţie şi cu vechimea în muncă avute la 31 decembrie 2010 [pentru o vechime în funcţie de la 10 la 15 ani şi o vechime în muncă de la 15 la 20 de ani, clasa de salarizare pe care se va reîncadra este 105, clasă care rezultă din adunarea clasei 101 cu 4 clase de salarizare, potrivit art. 9 alin. (3) din cap. VIII al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010].4. Persoana care, la 31 decembrie 2010, era încadrată în funcţia de preşedinte de curte de apel se reîncadrează în aceeaşi funcţie de preşedinte, stabilindu-se clasa de salarizare 108, clasă care rezultă din adunarea clasei 104 (clasa maximă pentru judecătorie) cu 4 clase de salarizare, potrivit art. 10 alin. (1) din cap. VIII al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010.5. Persoana care, la 31 decembrie 2010, era încadrată în funcţia de asistent judiciar se reîncadrează în aceeaşi funcţie şi gradaţie, stabilindu-se clasa de salarizare în raport cu vechimea în funcţie prevăzută la art. 16 alin. (1) din cap. VIII al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010 şi cu vechimea în muncă avute la 31 decembrie 2010 (pentru o vechime în funcţie de la 3 la 5 ani şi o vechime în muncă de peste 20 de ani, clasa de salarizare este 100). Asistenţii judiciari se pot încadra până la clasa maximă de salarizare 100.6. Persoana care, la 31 decembrie 2010, era încadrată în funcţia de grefier gradul II la tribunal se reîncadrează în aceeaşi funcţie, acelaşi grad şi aceeaşi gradaţie, stabilindu-se clasa de salarizare în raport cu vechimea în muncă şi cu vechimea în funcţie avute la 31 decembrie 2010 [pentru o vechime în funcţie de la 5 la 10 ani şi o vechime în muncă de la 10 la 15 ani, clasa de salarizare este 62, clasă care rezultă din adunarea clasei de salarizare 60 corespunzătoare acestor vechimi cu două clase de salarizare, potrivit art. 17 alin. (3) din cap. VIII al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010]. b) În cazul persoanelor din sistemul justiţiei care erau încadrate la 31 decembrie 2010 pe funcţii de conducere, reîncadrarea se face pe aceleaşi funcţii, indiferent de gradul profesional corespunzător funcţiei de execuţie. c) Pentru funcţiile de conducere din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, reîncadrarea pe unul dintre cele două grade se face cu respectarea art. 33 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010. d) În aplicarea art. 3 alin. (3) din cap. VIII al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010, pentru funcţiile unde s-au eliminat grade sau trepte profesionale, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2010 îşi păstrează gradul sau treapta obţinut/obţinută anterior intrării în vigoare a legii şi drepturile salariale aferente acestora, fiind reîncadrat pe clasa de salarizare corespunzătoare aceluiaşi grad avut la 31 decembrie 2010. e) Prevederile lit. d) se aplică şi în situaţia examenelor de promovare sau avansare aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, legea aplicabilă fiind cea în vigoare la data declanşării procedurilor de examen. f) Pentru personalul salarizat potrivit cap. II al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010, vechimea în specialitate aferentă fiecărui grad sau fiecărei trepte profesionale este cea prevăzută pentru acel grad sau acea treaptă de legea în vigoare la 31 decembrie 2010. g) Pentru personalul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, constituie vechime în funcţie perioadele cât persoana a îndeplinit o funcţie în cadrul registrului comerţului sau în sistemul justiţiei şi vechime în specialitate perioadele cât a îndeplinit funcţii corespunzătoare studiilor. h) În anul 2011 nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010. i) Salarizarea persoanelor prevăzute la lit. b) se face cu respectarea art. 10 alin. (2) din cap. VIII al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010.II. Stabilirea salariilor lunare brute în anul 2011A. În anul 2011, salariile de bază nu vor fi determinate pe baza valorii de referinţă şi a coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi de Legea-cadru nr. 284/2010.În aplicarea art. 1 din Legea nr. 285/2010, la data reîncadrării personalului, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare va fi determinat prin majorarea cuantumului avut în luna octombrie 2010 cu 15%, după cum urmează:S = salariul de bază brut corespunzător funcţiei din luna iunie 2010;S1 = salariul de bază brut corespunzător funcţiei în perioada iulie-decembrie 2010; va fi stabilit prin înmulţirea salariului de bază brut din luna iunie 2010 cu 75% [S1 = S * (1 - 25%)];S2 = salariul de bază brut corespunzător funcţiei în perioada ianuarie-decembrie 2011 (salariul de bază la reîncadrare conform Legii nr. 285/2010); va fi stabilit prin înmulţirea salariului de bază brut din perioada iulie-decembrie 2010 cu 115% [S2 = S1 * (1 + 15%)].Rezultatul obţinut în urma calculelor se va rotunji din leu în leu în favoarea salariatului, conform art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010.La stabilirea drepturilor salariale pentru personalul plătit din fonduri publice, începând cu 1 ianuarie 2011, se va ţine seama de gradul sau treapta profesională, vechimea în muncă, vechimea în funcţie sau, după caz, în specialitate, dobândite în condiţiile legii până la 31 decembrie 2010, ca urmare a angajării, avansării sau promovării în perioada octombrie-decembrie 2010.Exemple:1. Persoana care, în luna decembrie 2010, era încadrată pe funcţia de secretar de stat va avea, începând cu luna ianuarie 2011, o indemnizaţie egală cu:S = 6.691 lei (iunie 2010)S1 = 6.691 * (1 - 25%) = 5.019 lei (iulie-decembrie 2010)S2 = 5.019 * (1 + 15%) = 5.772 lei (începând cu ianuarie 2011)2. Persoana care, în luna decembrie 2010, era încadrată, conform anexei nr. III/1 la Legea-cadru nr. 330/2009, pe funcţia publică de stat de consilier clasa I, grad profesional superior, treapta 1 de salarizare, gradaţia 5, va avea, începând cu luna ianuarie 2011, un salariu de bază egal cu cel avut anterior, majorat după cum urmează:S = 2.564 lei (iunie 2010)S1 = 2.564 * (1 - 25%) = 1.923 lei (iulie-decembrie 2010)S2 = 1.923 * (1 + 15%) = 2.212 lei (începând cu ianuarie 2011)3. Persoana care, în luna decembrie 2010, era încadrată, conform anexei nr. III/1 la Legea-cadru nr. 330/2009, pe funcţia publică de stat de consilier clasa I, grad profesional superior, treapta 3 de salarizare, gradaţia 5, va avea, începând cu luna ianuarie 2011, un salariu de bază egal cu cel avut anterior, majorat după cum urmează:S = 2.032 lei (iunie 2010)S1 = 2.032 * (1 - 25%) = 1.524 lei (iulie-decembrie 2010)S2 = 1.524 * (1 + 15%) = 1.753 lei (începând cu ianuarie 2011)4. În situaţia în care persoana prevăzută în exemplul de la pct. 2 a beneficiat, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, de o sumă compensatorie egală cu 256 de lei în luna iunie 2010, acea persoană va avea, începând cu luna ianuarie 2011, dacă activitatea persoanei se desfăşoară în condiţii similare, un salariu egal cu:S = 2.564 + 256 lei = 2.820 lei (iunie 2010)S1 = 2.820 * (1 - 25%) = 2.115 lei (iulie-decembrie 2010)S2 = 2.115 * (1 + 15%) = 2.433 lei (începând cu ianuarie 2011)Spre exemplu, dacă o persoană a exercitat în anul 2010 activitate de control financiar preventiv, pentru care a fost acordată o sumă compensatorie, iar în anul 2011 nu mai desfăşoară această activitate, la stabilirea salariului de bază în anul 2011 nu se include suma compensatorie acordată în anul 2010.5. În situaţia în care persoana prevăzută în exemplul de la pct. 4 în luna decembrie 2010 beneficia de prevederile Legii nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a beneficiat de majorarea salariului de bază cu 75% (2.564 lei * 1,75), acea persoană va avea, începând cu luna ianuarie 2011, un salariu de bază egal cu:S = (2.564 * 1,75) + 256 lei = 4.743 lei (iunie 2010)S1 = 4.743 * (1 - 25%) = 3.558 lei (iulie-decembrie 2010)S2 = 3.558 * (1 + 15%) = 4.092 lei (începând cu ianuarie 2011)În măsura în care, în urma evaluării performanţelor profesionale individuale ale persoanei căreia îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se decide modificarea majorării salariale, salariul de bază se va determina după cum urmează:1) În cazul modificării calificativului de la "foarte bine" la "bine":S = (2.564 * 1,75) + 256 lei = 4.743 lei (iunie 2010)S1 = 4.743 * (1 - 25%) = 3.558 lei (iulie-decembrie 2010)S2 = (2.564 + 256) * (1 - 25%) * (1 + 15%) * (1 + 17 clase * 2,5%) = 3.466 lei (începând cu ianuarie 2011)2) În cazul personalului nou-încadrat în anul 2010 într-o structură prevăzută de Legea nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care a beneficiat de majorarea cu 25% a salariului de bază, iar la evaluarea performanţelor a obţinut calificativul "foarte bine":S = (2.564 * 1,25) + 256 lei = 3.461 lei (iunie 2010)S1 = 3.461 * (1 - 25%) = 2.596 lei (iulie-decembrie 2010)S2 = (2.564 + 256) * (1 - 25%) * (1 + 15%) * (1 + 25 clase * 2,5%) = 3.953 lei (începând cu ianuarie 2011)6. În situaţia în care persoana prevăzută în exemplul de la pct. 2 este nominalizată în cursul anului 2011 să desfăşoare activităţi în cadrul unei echipe de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, acesteia i se va stabili salariul de bază prin adăugarea unui număr de până la 25 de clase de salarizare suplimentare, proporţional cu timpul efectiv lucrat în cadrul proiectului (de exemplu, 17 clase suplimentare):S = 2.564 lei (iunie 2010)S1 = 2.564 * (1 - 25%) = 1.923 lei (iulie-decembrie 2010)S2 = 1.923 * (1 + 15%) = 2.212 lei (ianuarie 2011)S3 = S2 *(1 + 17 clase * 2,5%)S3 = 2.212 * (1 + 42,5%) = 3.153 lei (începând cu data nominalizării în echipa de proiect în anul 2011)În mod similar se aplică şi celorlalte categorii de personal care sunt nominalizate în cursul anului 2011 să desfăşoare activităţi în cadrul unei echipe de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile ori nerambursabile, cu excepţia demnitarilor şi înalţilor funcţionari publici.B. În aplicarea art. 1 din Legea nr. 285/2010, la data reîncadrării personalului, cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare va fi determinat prin majorarea cuantumului avut în luna octombrie 2010 cu 15%, după cum urmează:Exemplu:În situaţia în care persoana prevăzută în exemplul de la lit. A pct. 2 a beneficiat în anul 2010 de spor pentru condiţii de muncă, cuantumul acestuia se va determina după cum urmează:Spor(iunie 2010) = 256 leiSpor(iulie-decembrie 2010) = 256 * (1 - 25%) = 192 leiSpor(ianuarie 2011) = 192 * (1 + 15%) = 221 leiSalariul brut = S2 + Spor(ianuarie 2011)Salariul brut = 2.212 + 221= 2.433 lei (ianuarie 2011)Pentru verificare, conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 285/2010, S brut = (2.564 + 256) * (1 - 25%) * (1 + 15%) = 2.433 lei.Sporurile pentru condiţii de muncă stabilite în baza Legii-cadru nr. 330/2009 se acordă până la aprobarea regulamentelor prevăzute la art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii de muncă.Sporurile, compensaţiile, primele şi indemnizaţiile se vor acorda cu respectarea art. 22 din Legea-cadru nr. 284/2010.C. În situaţia în care salariul de bază deţinut de o persoană în luna iunie 2010 era de 647 lei şi această persoană beneficia de un spor pentru condiţii de muncă de 65 lei, salariul de bază, cuantumul sporurilor şi salariul brut vor fi determinate după cum urmează:Anul 2010:S = 647 lei (iunie 2010)Spor(iunie 2010) = 65 leiSalariul brut = 647 + 65 = 712 lei (iunie 2010)S1 = 647 * (1 - 25%) = 486 lei (iulie-decembrie 2010)Spor(iulie-decembrie 2010) = 65 * (1 - 25%) = 49 leiSalariul brut = 486 + 49 = 535 lei (iulie-decembrie 2010)Salariul brut recalculat pentru iulie-decembrie 2010 în temeiul art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, devine 600 lei.În această situaţie, salariul de bază recalculat pentru iulie-decembrie 2010 = 600 - 49 [Spor(iulie-decembrie 2010)] = 551 lei.Anul 2011:Salariul brut ianuarie 2011 = salariul brut recalculat pentru iulie-decembrie 2010 * (1 + 15%) = 600 *(1 + 15%) = 690 leiS2 = 551 * (1 + 15%) = 634 lei (începând cu ianuarie 2011)În această situaţie, salariul de bază S2 va fi de 670 lei, astfel încât să se respecte nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit conform Hotărârii Guvernului nr. 1.193/2010 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.Spor(ianuarie 2011) = 49 * (1 + 15%) = 56 leiPentru respectarea prevederilor art. 16 din Legea nr. 285/2010, cuantumul sporului posibil de acordat se determină astfel:Spor(ianuarie 2011 recalculat) = 690 - 670 = 20 leiD. În situaţia în care, începând cu anul 2011, personalul desfăşoară activităţi noi care, potrivit art. 6 alin. (4) din Legea nr. 285/2010, presupun acordarea unor clase de salarizare suplimentare, salariul de bază al acestuia va fi majorat cu numărul de clase suplimentare acordate, potrivit legii.Exemplu: În cazul unei persoane care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv începând cu anul 2011:S = 2.564 lei (iunie 2010)S1 = 2.564 * (1 - 25%) = 1.923 lei (iulie-decembrie 2010)S2 = 1.923 * (1 + 15%) = 2.212 lei (ianuarie 2011)S3 = S2 * (1 + 4 clase * 2,5%)S3 = 2.212 * (1 + 10%) = 2.434 lei (începând cu ianuarie 2011)În situaţia în care persoana respectivă a desfăşurat activitatea de control financiar preventiv şi în anul 2010, în salariul de bază al acesteia va fi introdusă suma compensatorie sau, după caz, cuantumul sporului care a fost acordată/acordat pentru această activitate în luna octombrie 2010, majorată/majorat cu 15%, fără a se mai acorda în plată şi cele 4 clase de salarizare suplimentare, care vor fi însă utilizate la reîncadrarea respectivei persoane.E. Drepturile salariale care se includ în salariul de bază în temeiul art. 14 din Legea nr. 285/2010, începând cu 1 ianuarie 2011, nu se majorează cu cota de 15% prevăzută la art. 1 din această lege. În cazul în care în anul 2011 persoanele cărora le sunt aplicabile prevederile art. 14 din Legea nr. 285/2010 beneficiază de clase suplimentare, cum ar fi cele pentru vechime în muncă, pentru activităţi desfăşurate în cadrul echipelor de proiecte finanţate din fonduri comunitare etc., sumele suplimentare vor fi determinate în funcţie de salariul de bază aferent lunii octombrie 2010, majorat cu 15%.Exemple:1. Persoana care, în luna decembrie 2010, era încadrată, conform anexei nr. III/3 la Legea-cadru nr. 330/2009, pe funcţia publică locală (primărie de oraş) de consilier clasa I, grad profesional superior, treapta 1 de salarizare, gradaţia 4, va avea, începând cu luna ianuarie 2011, un salariu de bază egal cu cel avut anterior, majorat după cum urmează:S = 1.949 lei (iunie 2010)S1 = 1.949 * (1 - 25%) = 1.462 lei (iulie-decembrie 2010)S2 = 1.462 * (1 + 15%) = 1.682 lei (începând cu ianuarie 2011)În cazul în care persoana beneficiază de drepturile salariale prevăzute la art. 14 din Legea nr. 285/2010, al căror nivel mediu pentru luna octombrie 2010 este de 300 lei (St) (nivelul mediu aferent funcţiei se determină conform art. 14 din Legea nr. 285/2010), la salariul de bază se adaugă această sumă şi va rezultă:S3 = S2 + St = 1.682 + 300 = 1.982 lei.2. În situaţia în care, pe parcursul anului 2011, persoana prevăzută la pct. 1 trece într-o tranşă superioară de vechime (o clasă suplimentară) şi lucrează, conform art. 34 din Legea-cadru nr. 284/2010, într-o echipă de proiect pentru care beneficiază de 9 clase de salarizare suplimentare, salariul de bază se determină astfel:S2^1 = S2 * (1 + 1 clasă * 2,5%) = 1.682 * 1,025 = 1.724 leiS2^2 = S2^1 * (1 + 9 clase * 2,5%) = 1.724 * 1,225 = 2.112 leiS3 = S2^2 + St = 2.112 + 300 = 2.412 lei.F. Stabilirea salariilor personalului didactic de predareExemple:1. Personalul didactic de predare profesor gradul II (S), tranşa de vechime recunoscută în învăţământ 14-18 ani, cu spor de vechime în muncă de 15%, care primeşte gradaţia de merit:S = salariul de bază brut în luna iunie 2010 = 2.053 lei (conţine spor învăţământ special, dirigenţie şi spor vechime)S1 = S * (1 - 25%) = 2.053 * (1 - 25%) = 1.540 lei (iulie- decembrie 2010)S2 = S1 * (1 + 15%) = 1.540* (1 + 15%) = 1.771 lei (începând cu ianuarie 2011)S3 = salariul de bază determinat la acordarea gradaţiei de merit începând cu 1 septembrie 2011S3 = S2 * (1 + 10 clase * 2,5%) = 1.771 * (1 + 25%) = 2.214 lei (începând cu 1 septembrie 2011)2. Personalul didactic de predare profesor gradul didactic I (S), tranşa de vechime recunoscută în învăţământ 18-22 ani, care îşi desfăşoară activitatea într-o zonă izolată pentru care în anul 2009 beneficia de un spor de 70%:S = salariul de bază brut în luna iunie 2010 = 3.124 lei (conţine spor de vechime, dirigenţie, suma compensatorie 50% pentru zonă)Sporul de 20% pentru zonă izolată care nu face parte din salariul de bază = 343 leiS1 = S * (1 - 25%) = 3.124 * (1 - 25%) = 2.343 lei (iulie-decembrie 2010)Spor(iulie-decembrie 2010) = 343 * (1 - 25%) = 257 leiS2 = S1 * (1 + 15%) = 2.343 * (1 + 15%) = 2.695 lei (ianuarie-decembrie 2011)Spor(ianuarie 2011) = 257 * (1 + 15%) = 296 leiSalariul brut = S2 + Spor(ianuarie 2011) = 2.695 + 296 = 2.991 lei (ianuarie-decembrie 2011).3. Pentru personalul din învăţământ care în timpul anului 2011 nu mai primeşte unele drepturi salariale, care au făcut parte din salariul de bază şi au constituit bază de calcul pentru alte drepturi salariale, ca urmare a faptului că nu se mai îndeplinesc condiţiile de acordare (gradaţie de merit, dirigenţie, indemnizaţie pentru învăţământul special etc.), acestea se vor scădea după formula prin care au fost calculate (Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.350/2007 pentru aprobarea metodologiilor de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic încadrat pe funcţiile din anexele la Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007).S = salariul de bază brut în luna iunie 2010 = 1.411 + 212 + 198 + 326 (grilă + învăţământ special + dirigenţie + 15% spor de vechime) = 2.147 lei + 353 lei (gradaţie de merit) = 2.500 leiS1 = salariul de bază brut corespunzător funcţiei în perioada iulie-decembrie 2010; va fi stabilit prin înmulţirea salariului de bază brut din luna iunie 2010 cu 75%S1 = S * (1 - 25%) = 2.500 * (1 - 25%) = 1.875 lei (iulie-decembrie 2010)S2 = salariul de bază brut corespunzător funcţiei în perioada ianuarie-decembrie 2011 (salariul de bază la reîncadrare conform Legii nr. 285/2010); va fi stabilit prin înmulţirea salariului de bază brut din perioada iulie-decembrie 2010 cu 115%S2 = S1 * (1 + 15%) = 1.875 * (1 + 15%) = 2.156 lei (ianuarie-decembrie 2011)S3 = pierderea gradaţiei de merit începând cu 1 iulie 2011 va duce la recalcularea drepturilor salariale (grilă + învăţământ special + dirigenţie + 15% spor de vechime) astfel:S3 = (1.411 + 212 + 162 + 268) * (1 - 25%) * (1 + 15%) = 1.771 lei4. Pentru personalul din învăţământ care în timpul anului 2011 nu mai primeşte unele drepturi salariale, care nu au făcut parte din salariul de bază, respectiv nu au constituit bază de calcul pentru alte drepturi salariale, ca urmare a faptului că nu se mai îndeplinesc condiţiile (spor pentru zonă izolată, spor pentru condiţii vătămătoare etc.), acestea nu se vor mai acorda în cuantumul primit. În cazurile când o parte din sumă a fost cuprinsă în compensaţia tranzitorie, reţinerea se face corespunzător.G. Stabilirea salariilor personalului din cadrul familiei ocupaţionale "sănătate"Exemple:1. Persoana care, în luna decembrie 2010, era încadrată, conform anexei nr. II/2, cap. II, la Legea-cadru nr. 330/2009, pe funcţia de medic primar, gradaţia 5, şi în decembrie 2009 a beneficiat de salariul de bază al funcţiei de medic primar la limita maximă va avea, începând cu luna ianuarie 2011, un salariu de bază egal cu cel avut anterior, majorat după cum urmează:S (iunie 2010) = 3.254 lei [rezultat din 2.199 lei - salariul de bază, 550 lei - spor de vechime, 242 lei - spor de prevenţie (11%), 263 lei - cota lunară a primei de stabilitate]S1 = 3.254 * (1 - 25%) = 2.441 lei (iulie-decembrie 2010)S2 = 2.441 * (1 + 15%) = 2.808 lei (începând cu ianuarie 2011)2. În situaţia în care persoana care ocupă funcţia de medic primar prevăzută la pct. 1 a beneficiat, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010, de o sumă compensatorie egală cu 330 lei în luna iunie 2010, reprezentând titlul ştiinţific de doctor, aceasta va avea, începând cu luna ianuarie 2011, un salariu egal cu:S = 3.254 + 330 lei = 3.584 lei (iunie 2010)S1 = 3.584 * (1 - 25%) = 2.688 lei (iulie-decembrie 2010)S2 = 2.688 * (1 + 15%) = 3.092 lei (începând cu ianuarie 2011)3. Medicul primar prevăzut la pct. 2 îşi desfăşoară activitatea într-o secţie de anestezie-terapie şi beneficiază de un spor pentru condiţii de muncă deosebit de periculoase în cotă de 75% din salariul de bază.În anul 2010, sporul s-a acordat într-o sumă care să nu depăşească valoarea acordată în luna decembrie 2009, respectiv:Spor(iunie 2010) = 2.199 * 75% = 1.649 leiSpor(iulie-decembrie 2010) = 1.649 * (1 - 25%) = 1.237 leiSpor(ianuarie 2011) = 1.237 * (1 + 15%) = 1.423 leiSalariul brut = S2 + Spor(ianuarie 2011)Salariul brut = 3.092 + 1.423 = 4.515 lei (ianuarie 2011)4. Medicul primar de la pct. 3 efectuează gărzi în afara programului de la norma de bază.Pentru activitatea prevăzută în linia de gardă medicul este salarizat potrivit prevederilor art. 3 din cap. II al anexei nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010.Tariful orar aferent salariului de bază în luna iunie 2010 a fost stabilit potrivit prevederilor art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010. Ca urmare, în anul 2011 tariful orar se va stabili după cum urmează:Tarif orar iunie 2010 = 14,8 lei (2.199 : 21,25 : 7)Tarif orar iulie-decembrie 2010 = 14,8 * (1 - 25%) = 11,1 leiTarif orar ianuarie 2011 = 11,1 * (1 + 15%) = 12,8 lei5. Persoana care, în luna decembrie 2010, era încadrată, conform anexei nr. II/2, cap. I, la Legea-cadru nr. 330/2009, pe funcţia de manager gradul I şi avea o vechime de peste 25 de ani va avea, începând cu luna ianuarie 2011, un salariu de bază egal cu cel avut anterior, majorat după cum urmează:S(iunie 2010) = 6.836 lei [rezultat din 3.600 lei - salariul de bază, 900 - spor de vechime, 396 - spor de prevenţie (11%), 500 - cota lunară a primei de stabilitate, 1.440 - indemnizaţia de conducere]S1 = 6.836 * (1 - 25%) = 5.127 lei (iulie-decembrie 2010)S2 = 5.127 * (1 + 15%) = 5.897 lei (începând cu ianuarie 2011)6. În situaţia în care persoana de la pct. 5 este manager al unei unităţi de psihiatrie, aceasta beneficiază de un spor pentru condiţii deosebit de periculoase în cotă de 50% din salariul de bază, care se calculează după cum urmează:Spor(iunie 2010) = 3.600 * 50% = 1.800 leiSpor(iulie-decembrie 2010) = 1.800 * (1 - 25%) = 1.350 leiSpor(ianuarie 2011) = 1.350 * (1 + 15%) = 1.553 leiSalariul brut = S2 + Spor(ianuarie 2011)Salariul brut = 5.897 + 1.553 = 7.450 lei (ianuarie 2011)7. Persoana care, în luna decembrie 2010, era încadrată, conform anexei nr. II/2, cap. II, la Legea-cadru nr. 330/2009, pe funcţia de asistent medical principal (PL), gradaţia 3, şi în decembrie 2009 a beneficiat de salariul de bază al funcţiei de asistent medical principal (PL) la limita maximă va avea, începând cu luna ianuarie 2011, un salariu de bază egal cu cel avut anterior, majorat după cum urmează:S (iunie 2010) = 1.848 lei [rezultat din 1.368 lei - salariul de bază, 206 - spor de vechime, 151 - spor de prevenţie (11%), 123 lei - cota lunară a primei de stabilitate]S1 = 1.848 * (1 - 25%) = 1.386 lei (iulie-decembrie 2010)S2 = 2.441 * (1 + 15%) = 1.594 lei (începând cu ianuarie 2011)8. În situaţia în care persoana prevăzută la pct. 7 îşi desfăşoară activitatea în 3 ture, aceasta beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază, care în anul 2011 se determină după cum urmează:Spor(iunie 2010) = 1.368 * 15% = 206 leiSpor(iulie-decembrie 2010) = 206 * (1 - 25%) = 155 leiSpor(ianuarie 2011) = 155 * (1 + 15%) = 179 leiSalariul brut = S2 + Spor(ianuarie 2011)Salariul brut = 1.594 + 179 = 1.773 lei (ianuarie 2011)9. Dacă persoana prevăzută la pct. 8 îşi desfăşoară activitatea în vederea asigurării continuităţii activităţii, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, beneficiază de un spor de 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite, pentru orele prestate în acest interval, care se determină, de exemplu, pentru un număr de 12, după cum urmează:Tarif orar iunie 2010 = 1.368 : 170 = 8.04 leiTarif orar iulie-decembrie 2010 = 8,04 * (1 - 25%) = 6,03 leiTarif orar ianuarie 2011 = 6,03 * (1 + 15%) = 6,94 leiSporul aferent celor 12 ore este de 12 * 6,94 = 84 leiSalariul brut = S2 + Spor(ianuarie 2011) + Spor 100% pentru sâmbătă sau duminicăSalariul brut = 1.594 + 179 + 84 = 1.857 lei (ianuarie 2011).H. Stabilirea salariilor personalului din cadrul familiei ocupaţionale "justiţie"Exemple:1. Persoana care, la 31 decembrie 2010, era încadrată în funcţia de procuror cu grad de parchet de pe lângă judecătorie va avea, începând cu 1 ianuarie 2011, o indemnizaţie lunară calculată astfel:I = indemnizaţia de încadrare brută lunară din luna iunie 2010, care a fost stabilită potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 şi cuprinde toate elementele care au fost incluse în indemnizaţia de încadrare lunară, potrivit acestei legi [spor de vechime, majorare de fidelitate, adaosurile prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 330/2009].I^1 = indemnizaţia de încadrare brută lunară din luna octombrie 2010I^2 = indemnizaţia de încadrare brută lunară din luna ianuarie 2011I = 8.200I^1 = 8200 * (1 - 25%) = 6.150I^2 = 6.150 * (1 + 15%) = 7.073Dacă persoana beneficia de spor pentru condiţii de muncă (15%), de un cuantum al sporului de risc şi de un cuantum al sporului de confidenţialitate prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. b) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 330/2009, calculul se va face după cum urmează:Spor 15% iunie 2010 = 1.230Spor 15% octombrie 2010 = 1.230 * (1 - 25%) = 923Spor 15% ianuarie 2011 = 922 * (1 + 15%) = 1.061Cuantum spor risc şi confidenţialitate iunie 2010 = 1.077Cuantum spor risc şi confidenţialitate octombrie 2010 = 1.077 * (1 - 25%) = 808Cuantum spor risc şi confidenţialitate ianuarie 2011 = 808 * (1 + 15%) = 929Venit lunar ianuarie 2011 = 7.073 + 1.061 + 929 = 9.063.2. Pentru persoana care, la 31 decembrie 2010, era încadrată în funcţia de judecător cu grad de tribunal şi căreia în anul 2011 i se modifică vechimea în funcţie şi în muncă, salarizarea se va stabili astfel: de la clasa 99 şi o indemnizaţie de încadrare brută lunară de 6.300 lei, un cuantum al sporului pentru condiţii de muncă de 945 lei şi un cuantum al sporului de risc şi confidenţialitate de 1.011 lei va fi încadrată la clasa 102, corespunzătoare noii vechimi în funcţie de la 10-15 ani şi noii vechimi în muncă de la 10-15 ani, stabilindu-se o nouă indemnizaţie de încadrare brută lunară, calculată astfel: 6.300 (cuprinde toate elementele care au fost incluse în indemnizaţia de încadrare lunară, potrivit Legii-cadru nr. 330/2009) * (1 + 3 clase * 2,5%) la care se adună sporurile în acelaşi cuantum, respectiv 945 lei şi 1.011 lei, rezultând un venit lunar de 6.773 lei + 945 + 1.011 = 8.729.3. Persoana care, la 31 decembrie 2010, era încadrată în funcţia de consilier de probaţiune gradul I va avea, începând cu 1 ianuarie 2011, un salariu lunar calculat astfel:S = salariul de bază din luna iunie 2010, care a fost stabilit potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 şi care cuprinde toate elementele care au fost incluse în salariul de bază, potrivit acestei legi [spor de vechime, spor de fidelitate, adaosurile prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 330/2009, sporul de penitenciar de 30%]S^1 = salariul de bază din luna octombrie 2010S^2 = salariul de bază lunară din luna ianuarie 2011S = 3.615S^1 = 3.615 * (1 - 25%) = 2.711S^2 = 2.711 * (1 + 15%) = 3.118Dacă persoana beneficia de spor pentru condiţii de muncă (15%), de un cuantum al sporului de risc şi de un cuantum al sporului de confidenţialitate prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. b) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 330/2009, calculul se va face după cum urmează:Spor 15% iunie 2010 = 542Spor 15% octombrie 2010 = 542 * (1 - 25%) = 407Spor 15% ianuarie 2011 = 407 * (1 + 15%) = 468Cuantum spor risc şi confidenţialitate iunie 2010 = 113Cuantum spor risc şi confidenţialitate octombrie 2010 = 113 * (1 - 25%) = 85Cuantum spor risc şi confidenţialitate ianuarie 2011 = 85 * (1 + 15%) = 98Venit lunar brut ianuarie 2011 = 3.118 + 468 + 98 = 3.684III. Angajarea, promovarea şi avansarea personaluluiA. Personalul care, în cursul anului 2011, trece într-o gradaţie superioară beneficiază suplimentar, în conformitate cu art. 11 din Legea-cadru nr. 284/2010, de clasele de salarizare succesive, iar salariul de bază i se majorează cu numărul de clase acordat înmulţit cu valoarea unei clase de salarizare de 2,5% din salariul de bază.Exemplu:Persoana încadrată în clasa de salarizare 41, având un salariu de bază de 1.305 lei şi un spor de 131 lei, care, începând cu 1 mai 2011, trece din gradaţia 4 în gradaţia 5, beneficiază, începând cu 1 mai 2011, de clasa 42 de salarizare, un salariu de bază de 1.338 lei (1.305 * 1,025 şi rotunjit) şi un spor de 131 lei, în acelaşi cuantum avut anterior.B. În anul 2011, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat. În mod similar se va proceda şi pentru persoanele care s-au aflat în concediu plătit pentru creşterea şi îngrijirea copilului, precum şi pentru personalul ale cărui raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, luându-se în considerare funcţia, clasa, gradul, treapta de salarizare deţinute anterior suspendării din funcţie. În cazul funcţionarilor publici nou-încadraţi sau promovaţi, nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare este cel corespunzător treptei 3 de salarizare utilizate în anul 2010. Pentru funcţionarii publici care se transferă în cursul anului 2011, la stabilirea salariului va fi avută în vedere treapta de salarizare deţinută anterior.IV. Reglementări specifice personalului din instituţiile publice finanţate integral din venituri propriiPotrivit art. 37 din Legea-cadru nr. 284/2010, salarizarea personalului din autorităţile şi instituţiile publice care şi-au schimbat regimul de finanţare, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, din instituţii finanţate integral din venituri proprii în instituţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, se realizează potrivit prevederilor contractelor colective de muncă legal încheiate, până la împlinirea termenului pentru care au fost încheiate, în limita cheltuielilor de personal aprobate.Salariile, aşa cum au fost diminuate începând cu luna iulie 2010, potrivit Legii nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi majorate cu 15%, conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 285/2010, precum şi cu respectarea normelor detaliate la pct. II din prezentele norme metodologice.Persoanele din instituţiile şi autorităţile publice care rămân şi în anul 2011 finanţate integral din venituri proprii şi care intră sub incidenţa Legii-cadru nr. 284/2010 vor fi reîncadrate pe funcţiile prevăzute în anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010 şi vor beneficia de prevederile art. 37 din Legea-cadru nr. 284/2010. Astfel, pentru persoanele din aceste instituţii sau autorităţi ale căror contracte colective de muncă îşi încetează în anul 2011 valabilitatea perioadei pentru care au fost încheiate, salarizarea se face cu acordarea drepturilor salariale deţinute anterior în baza contractului colectiv de muncă, respectiv cu aplicarea majorării de 15% conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 285/2010.--------