METODOLOGIE din 30 decembrie 2010de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 19 ianuarie 2011     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie stabileşte componentele obligatorii ale informării şi consultării publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, în conformitate cu art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Prezenta metodologie se adresează tuturor iniţiatorilor, elaboratorilor şi avizatorilor de planuri de urbanism şi de amenajare a teritoriului, precum şi tuturor factorilor de decizie din domeniu şi se aplică tuturor categoriilor de planuri de urbanism şi de amenajare a teritoriului, prevăzute de lege.  +  Articolul 3Informarea şi consultarea publicului se efectuează în toate fazele proceselor de elaborare sau actualizare a planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului şi este parte integrantă a procedurii de iniţiere, elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.  +  Articolul 4Informarea şi consultarea publicului se fac obligatoriu în următoarele etape din cadrul procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului: a) etapa pregătitoare - anunţarea intenţiei de elaborare; b) etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare; c) etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare; d) elaborarea propunerii finale, care include toate observaţiile avizatorilor şi care se supune procedurii de transparenţă decizională.  +  Articolul 5 (1) Pentru toate documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului prevăzute de lege, pentru care se aplică prezenta metodologie, procesul de informare şi consultare a publicului se finalizează cu raportul informării şi consultării publicului, raport ce se supune atenţiei autorităţilor administraţiei publice responsabile cu aprobarea planului, împreună cu documentaţia completă. (2) Raportul informării şi consultării publicului fundamentează decizia autorităţilor administraţiei publice responsabile cu aprobarea sau respingerea planului propus, în vederea respectării principiilor de dezvoltare urbană durabilă şi asigurării interesului general. (3) În baza raportului informării şi consultării publicului, consiliul judeţean/consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti poate solicita modificarea şi completarea documentaţiei de urbanism supuse aprobării. (4) În exercitarea controlului de legalitate referitor la hotărârile consiliului judeţean/consiliului local//Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind aprobarea documentaţiilor de urbanism sau amenajare a teritoriului, prefectul are obligaţia să verifice respectarea prevederilor prezentei metodologii, iar în cazul nerespectării să le atace în faţa instanţei de contencios administrativ în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 6Informarea şi consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare, şi conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Responsabilităţi şi competenţe  +  Articolul 7 (1) Responsabilitatea privind informarea şi consultarea publicului pentru planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului revine autorităţilor administraţiei publice responsabile cu aprobarea planurilor. (2) Pentru documentaţiile de urbanism elaborate în cazul zonelor care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial această responsabilitate revine autorităţii publice centrale responsabile cu domeniul urbanismului, cu sprijinul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile cu cultura şi patrimoniul naţional şi al autorităţilor administraţiei publice locale pe teritoriul cărora se află situate aceste monumente. (3) În cazul localităţilor în care în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale nu sunt organizate structuri de specialitate în domeniul urbanismului, responsabilităţile privind informarea şi consultarea se pot îndeplini în colaborare cu serviciul de specialitate al consiliului judeţean, pe bază de convenţie. (4) Pentru îndeplinirea acestor responsabilităţi, autorităţile administraţiei publice locale vor organiza la sediul propriu un spaţiu permanent dedicat schimbului de informaţii cu privire la activitatea de urbanism şi amenajare a teritoriului.  +  Articolul 8 (1) Pentru stabilirea modului specific de aplicare a prezentei metodologii, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să adopte Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, denumit în continuare Regulamentul local, pentru care au responsabilităţi de aprobare, conform legii. (2) Conţinutul obligatoriu al Regulamentului local stabileşte cel puţin următoarele: a) structura sau persoanele cu atribuţii în coordonarea informării şi consultării publicului pentru documentaţiile de urbanism şi/sau amenajare a teritoriului; b) modalităţile de finanţare a activităţilor de informare şi consultare; c) principiile de identificare a grupurilor-ţintă pentru informare şi consultare, pentru fiecare categorie de plan; d) modul şi locul în care publicul va avea acces la informaţii şi documentaţii; e) definirea situaţiilor în care se consideră că Regulamentul local a fost încălcat şi măsurile administrative de sancţionare; f) modul în care se va face evaluarea proceselor de participare publică şi actualizarea Regulamentului local în consecinţă. (3) Regulamentul local va fi bazat pe prezenta metodologie, precum şi pe prevederile legislaţiei conexe privind transparenţa decizională, prin respectarea elementelor obligatorii, alegerea elementelor opţionale oferite şi adăugarea altora suplimentare pentru a răspunde cât mai bine condiţiilor specifice fiecărei colectivităţi locale şi fiecărui tip sau categorii de plan. (4) Regulamentul local se întocmeşte de către structura responsabilă cu urbanismul împreună cu compartimentul responsabil cu informarea publică din aparatul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, se avizează de către Comisia tehnică de urbanism şi se aprobă prin hotărâre a consiliului local/judeţean.  +  Articolul 9 (1) Atunci când iau decizia cu privire la iniţierea elaborării unui plan de urbanism sau de amenajare a teritoriului, ori când sunt informate cu privire la o astfel de intenţie, autorităţile administraţiei publice cu atribuţii de aprobare a planului desemnează o persoană din structura proprie responsabilă cu informarea şi consultarea publicului. (2) În cazul în care această responsabilitate este îndeplinită în colaborare cu serviciul de specialitate al consiliului judeţean, persoana responsabilă cu informarea şi consultarea populaţiei va fi numită din cadrul acestuia. (3) Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului are următoarele atribuţii: a) coordonează redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe baza Regulamentului local adoptat şi în funcţie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului; b) răspunde de redactarea cerinţelor specifice care vor fi incluse în documentele de selectare şi desemnare a elaboratorului pentru documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale; c) răspunde de redactarea propunerilor de cerinţe specifice necesar a fi incluse în avizul prealabil de oportunitate pentru documentaţiile de urbanism iniţiate de investitori privaţi, persoane fizice sau juridice; d) gestionează activităţile de informare şi consultare a publicului pe tot parcursul documentaţiei, până la aprobare; e) este persoană de contact din partea administraţiei publice locale pentru activităţile de informare şi consultare a publicului în privinţa proiectului respectiv. (4) În funcţie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului, persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului poate fi sprijinită în îndeplinirea atribuţiilor sale de către un grup de lucru permanent, format din reprezentanţi ai administraţiei publice locale, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile, precum şi din reprezentanţi ai cetăţenilor, conform Regulamentului local adoptat.  +  Articolul 10Documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului în baza căruia se desfăşoară procesul de participare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a) identificarea părţilor interesate, persoane fizice sau juridice, instituţii publice care pot fi afectate de prevederile propuse prin planul de urbanism sau amenajare a teritoriului; b) modalitatea prin care vor fi anunţaţi cei interesaţi şi cei potenţial afectaţi referitor la iniţierea procesului de elaborare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului şi de schimbările propuse; c) modalitatea prin care li se va oferi ocazia celor afectaţi sau interesaţi de a discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul şi de a-şi exprima rezerve, a formula observaţii sau a sesiza probleme legate de propunerile din planul de urbanism sau amenajare a teritoriului, înainte de supunerea spre avizare autorităţilor competente; d) calendarul propus de iniţiator pentru îndeplinirea obligaţiilor de informare şi consultare a publicului; e) datele de contact ale reprezentantului proiectantului, responsabil cu informarea şi consultarea publicului.  +  Articolul 11Raportul informării şi consultării publicului, care fundamentează decizia consiliului local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului, va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul, inclusiv:1. datele şi locurile tuturor întâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi să dezbată propunerea solicitantului;2. conţinutul, datele de transmitere prin poştă şi numărul trimiterilor poştale, inclusiv scrisori, invitaţii la întâlniri, buletine informative şi alte publicaţii;3. localizarea rezidenţilor, proprietarilor şi părţilor interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;4. numărul persoanelor care au participat la acest proces; b) un rezumat al problemelor, observaţiilor şi rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare şi consultare, inclusiv:1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenţionează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observaţiile şi rezervele exprimate de public;2. probleme, observaţii şi rezerve pe care iniţiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivaţia acestui lucru;3. orice alte informaţii considerate necesare pentru a susţine preluarea sau nepreluarea propunerilor.  +  Articolul 12Raportul consultării, însoţit de punctul de vedere al structurii de specialitate din cadrul autorităţii publice locale, se prezintă consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti spre însuşire sau respingere. În vederea fundamentării tehnice a deciziei, autorităţile administraţiei publice locale pot solicita opinia unor experţi atestaţi sau asociaţii profesionale din domeniu.  +  Articolul 13La solicitarea anumitor categorii de beneficiari, în conformitate cu prevederile art. 61 lit. (e) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile publice, în vederea asigurării egalităţii de şanse şi tratament, sunt obligate să pună la dispoziţie materiale şi documente în formate alternative şi să însoţească cu explicaţii verbale detaliate schiţele grafice expuse în spaţiile special amenajate pentru consultarea publică.  +  Capitolul III Etape metodologice diferenţiate pe categorii de planuri de amenajare a teritoriului şi de urbanism  +  Secţiunea 1 Planuri de amenajare a teritoriului - PAT1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare  +  Articolul 14Autoritatea administraţiei publice iniţiatoare a PAT are obligaţia să informeze publicul interesat, inclusiv autoritatea competentă cu protecţia mediului, cu privire la intenţia de elaborare a PAT şi la obiectivele acestuia.  +  Articolul 15Elementele incluse în documentaţia necesară atribuirii serviciilor de elaborare a PAT privind obiectivele principale, aspectele şi prevederile principale ce urmează a fi abordate, precum şi procedurile specifice de informare şi consultare a publicului pe parcursul elaborării PAT se redactează cu sprijinul unui grup de lucru cu rol consultativ, din care fac parte: a) în cazul secţiunilor PAT Naţional - responsabilul de proiect, responsabilul cu informarea şi consultarea publicului, reprezentanţi ai direcţiilor relevante din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - MDRT, reprezentanţi ai ministerelor de resort pentru secţiunile tratate şi ministerele din domeniile asupra cărora secţiunile PAT au impact, reprezentanţi ai altor instituţii/organisme interesate; b) în cazul PAT zonal, regional sau interjudeţean, interorăşenesc sau intercomunal, frontalier, metropolitan, periurban al principalelor municipii şi oraşe - responsabilul de proiect, responsabilul cu informarea şi consultarea publicului, reprezentanţi ai administraţiilor publice din zona de studiu, reprezentanţi ai direcţiilor relevante din MDRT, reprezentanţi ai altor instituţii/organisme interesate de la nivel central, regional, judeţean sau local; c) în cazul PAT judeţean - responsabilul de proiect, reprezentanţi ai administraţiilor publice locale din zona de studiu şi din judeţele limitrofe, reprezentanţi ai direcţiilor relevante din MDRT, reprezentanţi ai altor instituţii/organisme interesate de la nivel central, regional, judeţean sau local.  +  Articolul 16 (1) Metodele şi tehnicile de informare şi consultare a publicului aplicabile pe parcursul elaborării respectivului PAT se stabilesc în concordanţă cu Regulamentul local, cu cerinţele ce derivă din obiectivele propuse, complexitatea propunerilor PAT, impactul estimat al acestuia, precum şi în concordanţă cu prevederile referitoare la procedura de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. (2) Documentele necesare atribuirii serviciilor de elaborare a PAT includ în mod clar obligaţiile ce derivă din derularea activităţilor impuse de procedurile de informare şi consultare a publicului.2. Implicarea publicului în etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare  +  Articolul 17 (1) În etapa elaborării studiilor de fundamentare a propunerilor, cerinţele şi opţiunile publicului legate de dezvoltarea teritorială sunt obţinute de către autoritatea administraţiei publice locale iniţiatoare a PAT cel puţin prin metode de cercetare sociologică relevante pentru obiectivele propuse. (2) Cercetarea sociologică se efectuează de către persoane specializate în pregătirea, derularea şi analizarea rezultatelor metodelor corespunzătoare, atestate conform legii în privinţa elaborării documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului. (3) În cazul în care sunt identificate analize ale opţiunilor publicului deja realizate şi care răspund cerinţelor şi obiectivelor enunţate prin procedurile specifice de informare şi consultare a publicului, acestea sunt menţionate şi luate în considerare.3. Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor  +  Articolul 18 (1) Pe parcursul elaborării propunerilor se va realiza consultarea factorilor interesaţi concomitent asupra evoluţiei propunerilor şi asupra evaluării de mediu a alternativelor şi determinării opţiunii preferate, astfel încât să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări. (2) Informarea şi consultarea publicului pentru PAT vor fi organizate în corelare cu cele prevăzute de legislaţia de mediu, prin colaborarea cu autorităţile responsabile cu protecţia mediului.  +  Articolul 19Informarea şi consultarea publicului cu privire la propunerile elaborate se fac astfel: a) autoritatea administraţiei publice iniţiatoare a PAT informează publicul simultan prin următoarele activităţi:1. publică în mass-media de două ori, la interval de 3 zile calendaristice, şi pe propria pagină de internet anunţul cu privire la: finalizarea propunerilor preliminare, precum şi posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data ultimului anunţ;2. afişează, pe toată perioada consultărilor, pe propria pagină de internet, la sediul propriu şi în alte locuri special amenajate, datele şi reprezentările grafice succinte ale propunerilor preliminare şi ale anunţului publicat în mass-media;3. trimite în scris către autorităţile administraţiei publice locale afectate de propunerile PAT, organismele regionale şi autorităţile de la nivel central direct interesate, precum şi către alţi factori interesaţi identificaţi, anunţul publicat în mass-media, cu cel puţin 15 zile înainte de data dezbaterii publice; b) autoritatea administraţiei publice iniţiatoare a PAT consultă publicul asupra propunerilor preliminare prin cel puţin următoarele activităţi:1. pune la dispoziţia publicului, pentru consultare, prima versiune a PAT, precum şi explicaţii şi reprezentări grafice succinte ale propunerilor preliminare pe durata a cel puţin 20 de zile;2. expune materialele grafice, cu explicaţii în care utilizează un limbaj nontehnic, pe durata a cel puţin 20 de zile, într-un spaţiu special amenajat şi cu posibilitatea colectării observaţiilor cetăţenilor;3. pregăteşte, organizează şi conduce o dezbatere publică cu privire la propunerile preliminare, inclusiv în privinţa evaluării impactului acestora asupra mediului; c) autoritatea administraţiei publice iniţiatoare a PAT informează publicul cu privire la rezultatele consultării prin publicarea pe site-ul propriu şi la sediul său în spaţiul dedicat informării şi consultării publicului a observaţiilor şi sugestiilor publicului asupra propunerilor preliminare şi a răspunsului la acestea, în termen de maximum 15 zile de la data dezbaterii publice.4. Implicarea publicului în etapa aprobării planului  +  Articolul 20În vederea aprobării PAT, autoritatea administraţiei publice iniţiatoare a planului asigură elaborarea raportului informării şi consultării publicului. Acest raport, însoţit de punctul de vedere tehnic al structurii de specialitate din cadrul autorităţii publice locale, se prezintă consiliului judeţean/consiliilor judeţene competente cu aprobarea planului, spre însuşire sau respingere. În vederea fundamentării tehnice a deciziei, autorităţile administraţiei publice pot solicita opinia unor experţi atestaţi sau a unor asociaţii profesionale din domeniu.5. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PAT  +  Articolul 21Anual, autorităţile administraţiei publice vor face publice modalităţile privind aplicarea prevederilor PAT şi stadiul de aplicare.  +  Secţiunea a 2-a Planul urbanistic general (PUG) şi regulamentul local de urbanism (RLU) aferent acestuia1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare  +  Articolul 22 (1) Autorităţile administraţiei publice locale iniţiatoare informează publicul cu privire la intenţia de elaborare sau de revizuire a PUG, înainte de elaborarea documentelor necesare procedurii de atribuire a serviciilor de elaborare a planului. (2) Informarea cu privire la intenţia de elaborare a PUG se face simultan, prin următoarele metode: a) anunţuri afişate la sediul autorităţii publice în spaţiile accesibile tuturor cetăţenilor; b) anunţ cu vizibilitate imediată publicat pe pagina proprie de internet şi în publicaţia proprie dacă există. (3) Anunţurile prevăzute la alin. (2) vor cuprinde în mod obligatoriu cel puţin următoarele: a) prezentarea succintă a argumentării intenţiei de elaborare/revizuire a PUG şi a obiectivelor PUG; b) numele şi datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea şi consultarea publicului, către care pot fi transmise comentarii, observaţii şi propuneri; c) perioada, de maximum 25 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a intenţiei, în care pot fi transmise comentarii, observaţii şi propuneri sau exprimate nevoi; d) modul în care va fi pus la dispoziţia publicului răspunsul la observaţiile transmise în această perioadă. (4) Anunţurile publicate pe pagina proprie de internet şi cele afişate trebuie menţinute pe toată perioada în care pot fi transmise observaţii şi propuneri. (5) Autoritatea administraţiei publice locale iniţiatoare poate aduce la cunoştinţa publicului intenţia sa de elaborare sau revizuire a PUG şi prin anunţuri publicate în presa locală, cel puţin două anunţuri publicate la interval de minimum 3 zile, panouri amplasate pe domeniul public, emisiuni la staţii de radio şi televiziune, conferinţe, afişe, interviuri, organizarea unor evenimente şi/sau expoziţii cu hărţi, planuri, schiţe, tabele, grafice, orice alte materiale.  +  Articolul 23Autorităţile administraţiei publice locale primesc de la public observaţii, sugestii sau propuneri cu privire la intenţia de elaborare sau revizuire a PUG şi la informaţiile furnizate prin anunţ şi pun la dispoziţia publicului sinteza acestora şi argumentaţia preluării sau nepreluării propunerilor, în maximum 15 zile de la data-limită stabilită pentru primirea lor.  +  Articolul 24Toate propunerile obţinute şi nevoile identificate în urma procesului de informare şi consultare vor fi examinate şi sintetizate şi vor fi prezentate ca anexă la documentaţia necesară atribuirii serviciilor de elaborare a PUG.  +  Articolul 25 (1) Elementele de temă incluse în documentaţia necesară atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a PUG privind obiectivele principale, aspectele şi prevederile principale ce urmează a fi abordate, precum şi procedurile specifice de informare şi consultare a publicului pe parcursul elaborării sau revizuirii PUG se redactează de către structura de specialitate a administraţiei locale beneficiară a PUG, cu sprijinul unui grup cu rol consultativ format din reprezentanţi ai compartimentului de specialitate, comisiei tehnice de urbanism, autorităţii competente cu protecţia mediului, comisiei de urbanism din cadrul consiliului local şi ai altor instituţii/organisme interesate de la nivel central, judeţean sau local, precum şi de către persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului, astfel încât să se asigure identificarea prealabilă a nevoilor la care PUG trebuie să răspundă. (2) Documentaţia necesară atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a PUG include în mod clar obligaţiile ce derivă din derularea activităţilor de informare şi consultare a publicului.2. Implicarea publicului în etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare  +  Articolul 26 (1) În etapa elaborării studiilor de fundamentare a propunerilor, cerinţele şi opţiunile publicului legate de dezvoltarea urbană durabilă sunt obţinute de elaboratorul documentaţiei de urbanism prin metode de cercetare sociologică relevante pentru obiectivele propuse. (2) Cercetarea sociologică se efectuează de către persoane specializate în pregătirea, derularea şi analizarea rezultatelor metodelor corespunzătoare, atestate conform legii în privinţa elaborării documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.3. Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor  +  Articolul 27 (1) Pe parcursul elaborării propunerilor este recomandată consultarea publicului sau a anumitor factori interesaţi, precum organizaţii ale societăţii civile, asociaţii profesionale, asociaţii ale sectorului de afaceri, reprezentanţi ai cetăţenilor, asupra evoluţiei propunerilor preliminare, a alternativelor şi opţiunii preferate, astfel încât să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări. (2) În vederea reducerii birocratizării şi a costurilor se recomandă ca această consultare să fie organizată în mod unitar cu evaluarea de mediu, prin colaborarea cu autorităţile responsabile din domeniul mediului.  +  Articolul 28Informarea şi consultarea publicului asupra propunerilor de PUG se fac astfel: a) autorităţile administraţiei publice locale iniţiatoare ale planului informează publicul prin următoarele activităţi simultan:1. publică cel puţin pe propria pagină de internet anunţul cu privire la posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele complete ale propunerilor şi transmit observaţii la sediul autorităţii competente pentru aprobarea finală a PUG în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data ultimului anunţ, precum şi obiectivele, data, locul de desfăşurare, ora de începere şi durata estimată a dezbaterii publice care are loc la minimum 20 de zile de la data ultimului anunţ;2. afişează anunţul de mai sus şi propunerile însoţite de explicaţii succinte, scrise şi desenate, într-un limbaj nontehnic, pe o perioadă de cel puţin 30 de zile, la sediul propriu şi în alte locuri special amenajate;3. trimit în scris către factorii interesaţi identificaţi anunţul publicat, cu cel puţin 15 zile înainte de data dezbaterii publice; b) autorităţile administraţiei publice locale consultă publicul asupra propunerilor prin cel puţin următoarele activităţi:1. pun la dispoziţia publicului, pentru consultare, prima versiune a propunerilor pe durata a cel puţin 45 de zile;2. expun materialele grafice cu explicaţii formulate într-un limbaj nontehnic, pe durata a cel puţin 45 de zile, într-un spaţiu special amenajat şi cu posibilitatea colectării în scris a observaţiilor cetăţenilor;3. pregătesc, organizează şi conduc o dezbatere publică cu privire la propuneri; c) autorităţile administraţiei publice locale informează publicul cu privire la rezultatele consultării, cel puţin prin publicarea pe propria pagină de internet a observaţiilor şi sugestiilor publicului asupra propunerilor preliminare şi a răspunsului la acestea, în termen de maximum 15 zile de la data dezbaterii publice; d) consultarea publicului pe propunerile de plan se face înainte de transmiterea documentaţiei pe circuitul legal de avizare.  +  Articolul 29Pentru propunerile ce aduc modificări importante unor părţi mari din localitate sau care afectează un număr mare de persoane, administraţia publică locală poate să: a) informeze publicul prin expoziţii în cartiere, emisiuni radio sau TV, broşuri, anunţuri în şcoli etc.; b) consulte publicul asupra propunerilor prin: dezbateri publice pe anumite subiecte critice, dezbateri sau întruniri în anumite zone, interviuri de grup, grupuri consultative structurate pe domenii sau pe anumite categorii de public etc.; c) organizeze ateliere de lucru, audieri publice, întâlniri itinerante etc., pentru identificarea propunerilor alternative şi ideilor iniţiate de public prin interacţiune cu echipele de lucru, punerea în comun a cunoştinţelor şi competenţelor sau identificarea interese mutuale etc.  +  Articolul 30 (1) În vederea introducerii în circuitul legal de avizare a PUG şi RLU, autorităţile administraţiei publice locale asigură realizarea raportului consultării populaţiei. (2) Raportul consultării însoţit de punctul de vedere al structurii de specialitate din cadrul autorităţii publice locale se prezintă consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti spre însuşire sau respingere. În vederea fundamentării tehnice a deciziei, autorităţile administraţiei publice locale pot solicita opinia unor experţi atestaţi sau a unor asociaţii profesionale din domeniu.4. Implicarea publicului în etapa aprobării PUG  +  Articolul 31Informarea şi consultarea publicului în etapa aprobării PUG se fac cu respectarea prevederilor art. 6.5. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUG  +  Articolul 32Informaţiile conţinute în PUG şi RLU aferent reprezintă informaţii de interes public şi vor fi puse la dispoziţie automat prin publicare pe site-ul primăriei şi vor fi eliberate la cerere conform Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 33Anual, autorităţile administraţiei publice vor face publice modalităţile privind aplicarea prevederilor PUG şi stadiul de aplicare.  +  Secţiunea a 3-a Planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia - PUZ1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare  +  Articolul 34 (1) În situaţia PUZ iniţiate de autorităţile administraţiei publice, tema, obiectivele şi cerinţele PUZ vor fi elaborate cu sprijinul unui grup cu rol consultativ, format din reprezentanţi ai compartimentului de specialitate, Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, ai autorităţii competente cu protecţia mediului, comisiei de urbanism din cadrul consiliului local şi ai altor instituţii/organisme interesate de la nivel central, judeţean sau local, precum şi persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului, astfel încât să se asigure identificarea prealabilă a tuturor nevoilor la care PUZ trebuie să răspundă. (2) În funcţie de impactul estimat al PUZ, (suprafaţa studiată, modificări propuse, specificul investiţiei ce a generat elaborarea documentaţiei) pentru argumentarea unor obiective ale planului sau pentru identificarea şi evaluarea unor posibile opinii şi interese divergente, în vederea determinării oportunităţii planului în interes public, administraţia publică iniţiatoare poate aduce la cunoştinţa publicului intenţia de elaborare a PUZ şi obiectivele acestuia prin anunţuri pe pagina proprie de internet, anunţuri către proprietarii din zonă, afişări ale anunţului în zona de studiu preconizată, întâlniri cu locuitorii din zonă etc. (3) Documentaţia necesară atribuirii serviciilor de elaborare a PUZ trebuie să includă şi obligaţiile elaboratorului ce derivă din procedurile specifice de informare şi consultare a publicului. (4) Afişarea în vederea informării populaţiei se face pe panouri conforme cu modelele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Articolul 35 (1) În cazul în care iniţiatorul planului este un investitor privat, persoană fizică sau juridică, obligaţiile ce derivă din procedurile specifice de informare şi consultare a publicului se vor transmite iniţiatorului prin certificatul de urbanism şi avizul prealabil de oportunitate. (2) În funcţie de impactul estimat al PUZ, autorităţile administraţiei publice locale responsabile cu emiterea certificatului de urbanism şi a avizului de oportunitate, pentru identificarea oportunităţii planului în interes public, pot organiza dezbateri publice referitoare la intenţia de elaborare. (3) Procedurile, modalităţile şi tehnicile specifice de informare şi consultare a publicului se stabilesc pe baza regulamentului local referitor la implicarea publicului, adoptat şi în concordanţă cu cerinţele ce derivă din obiectivele principale propuse, complexitatea şi impactul estimat al PUZ.2. Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor  +  Articolul 36Pe parcursul elaborării propunerilor este recomandată consultarea publicului asupra evoluţiei acestora, astfel încât să fie argumentate beneficiile aduse în interes public şi să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări.  +  Articolul 37Informarea şi consultarea publicului cu privire la propunerile de PUZ se fac înainte de transmiterea documentaţiei pe circuitul tehnic de avizare, astfel: a) autorităţile administraţiei publice locale informează publicul prin cel puţin următoarele activităţi:1. publică pe propria pagină de internet anunţul cu privire la posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmit observaţii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea PUZ în termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data anunţului, precum şi obiectivele, data, locul de desfăşurare, ora de începere şi durata estimată pentru fiecare metodă de consultare;2. identifică şi notifică proprietarii ale căror proprietăţi vor fi direct afectate de propunerile PUZ;3. pune la dispoziţia publicului spre consultare documentele aferente propunerilor PUZ, inclusiv materiale explicative scrise şi desenate, într-un limbaj nontehnic, precum şi documentele ce au stat la baza primei variante a propunerilor, după caz: certificatul de urbanism, avizul prealabil de oportunitate;4. afişează anunţul la sediul propriu şi în alte locuri special amenajate, pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice amplasate în cel puţin 3 locuri vizibile pe teritoriul zonei studiate;5. investitorul privat iniţiator al PUZ afişează anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ; b) autorităţile administraţiei publice responsabile cu aprobarea planului au următoarele obligaţii:1. informează publicul cu privire la rezultatele informării şi consultării, cel puţin prin publicarea pe propria pagină de internet şi la sediul propriu a observaţiilor şi sugestiilor publicului şi a răspunsului la acestea, în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului;2. informează în scris proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate de propunerile PUZ şi care au trimis opinii, cu privire la observaţiile primite şi răspunsul argumentat la acestea.  +  Articolul 38În funcţie de complexitatea sau impactul estimat al propunerilor PUZ, autorităţile administraţiei publice responsabile cu aprobarea acestuia: a) informează publicul prin expoziţii în zonă, emisiuni TV, broşuri, anunţuri în şcoli etc.; b) consultă publicul prin: dezbateri publice, interviuri de grup, grupuri consultative pe domenii sau pe anumite categorii de public etc.; c) organizează ateliere de lucru, audieri publice, întâlniri etc., pentru identificarea şi punerea în comun a cunoştinţelor şi competenţelor sau identificarea intereselor mutuale etc.  +  Articolul 39În vederea aprobării PUZ în scopul fundamentării deciziei consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, structura de specialitate asigură elaborarea raportului consultării publicului referitor la opiniile colectate, răspunsurile date şi argumentarea lor. În vederea fundamentării tehnice a deciziei, autorităţile administraţiei publice locale pot solicita opinia unor experţi atestaţi sau a unor asociaţii profesionale din domeniu.3. Implicarea publicului în etapa aprobării PUZ  +  Articolul 40Informarea şi consultarea publicului în etapa aprobării PUZ se face cu respectarea prevederilor art. 6.4. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUZ  +  Articolul 41Planşa de reglementări urbanistice şi regulamentul local reprezintă informaţii de interes public şi vor fi furnizate şi puse la dispoziţie în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Secţiunea a 4-a Planul urbanistic de detaliu PUD1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare  +  Articolul 42În situaţia solicitării elaborării unui PUD, autorităţile administraţiei publice locale informează şi consultă populaţia în conformitate cu regulamentul local aprobat prevăzut de prezenta metodologie, cel puţin prin următoarele modalităţi: a) se notifică proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile celei care a generat PUD privind intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism, cu acordarea unui termen de primire a observaţiilor sau propunerilor de minimum 15 zile; b) în situaţia în care iniţiatorul PUD este o persoană fizică sau juridică interesată, în termen de 5 zile de la primirea tuturor observaţiilor, autorităţile administraţiei publice locale competente cu aprobarea planului notifică iniţiatorul PUD cu privire la eventualele obiecţii primite şi solicită modificarea propunerilor sau răspunsul motivat de refuz al acestora, cu acordarea unui termen de transmitere a răspunsului în termen de maximum 10 zile; c) în termen de 10 zile de la răspunsul argumentat al iniţiatorului PUD, autorităţile administraţiei publice locale informează în scris proprietarii care au trimis opinii cu privire la observaţiile primite şi răspunsul la acestea.2. Implicarea publicului în etapa aprobării PUD  +  Articolul 43În vederea aprobării PUD, autorităţile administraţiei publice responsabile cu aprobarea planului asigură introducerea în documentaţia supusă aprobării consiliului local a raportului informării şi consultării publicului, însoţit de punctul de vedere al structurii de specialitate.3. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUD  +  Articolul 44Informaţiile cuprinse în PUD reprezintă informaţii de interes public şi vor fi furnizate şi puse la dispoziţie în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexăla metodologieMODELEde panouri pentru anunţurile afişate peteritoriul zonei tratate de planuri de urbanismA. Model panou 1 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ ......................................... │ │ (denumirea administraţiei publice locale) ┌──────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ Data anunţului: ........... (ziua/luna/anul) │ │ │ │ │ │ │ │ │ REPREZENTARE │ │ │ INTENŢIE DE ELABORARE │ VIZUALĂ SUGESTIVĂ │ │ │ PLAN URBANISTIC ..................... │ (SCHEMATICĂ) │ │ │ (general, zonal, de detaliu) │ A INTENŢIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Argumentare: ............................ │ │ │ │ ......................................... └──────────────────────┘ │ │ Iniţiator: .............................. │ │ (numele şi prenumele/denumirea) │ │ │ │ │ │ PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI │ │ privind intenţia de elaborare a planului urbanistic ............... │ │ (general, zonal, de detaliu) │ │ în perioada ................-................ │ │ (ziua/luna/anul) (ziua/luna/anul) │ │ │ │ │ │ Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: ........... │ │ (numele şi prenumele, funcţia) │ │ adresa ....................., telefon ..........., e-mail ................ │ │ Observaţiile sunt necesare în vederea ................................. . │ │ (de exemplu: stabilirii cerinţelor de elaborare/eliberării avizului de │ │ oportunitate) │ │ Răspunsul la observaţiile transmise va fi ............................. . │ │ (modul în care va fi pus la dispoziţia publicului, data şi perioada) │ │ Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea │ │ planului: │ │ ● ........................................................................ │ │ ● ........................................................................ │ │ ● ........................................................................ │ │ (metoda/scopul/perioada) │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘● Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm, confecţionat din materiale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil pe toată perioada.● Literele vor fi tipărite având o înălţime de cel puţin 5 cm, respectiv 7 cm pentru "Intenţie...", "Publicul este...".B. Model panou 2 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ ......................................... │ │ (denumirea administraţiei publice locale) ┌──────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ Data anunţului: ........... (ziua/luna/anul) │ │ │ │ │ │ │ │ CONSULTARE ASUPRA │ REPREZENTARE │ │ │ PROPUNERILOR PRELIMINARE │ VIZUALĂ SUGESTIVĂ │ │ │ PLAN URBANISTIC ..................... │ (SCHEMATICĂ) │ │ │ (general, zonal, de detaliu) │ A PROPUNERILOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Iniţiator: .............................. │ │ │ │ (numele şi prenumele/denumirea) └──────────────────────┘ │ │ │ │ Elaborator: ............................. │ │ (denumirea) │ │ │ │ │ │ PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII │ │ asupra documentelor expuse/disponibile la sediul ...................... │ │ (denumirea, adresa, camera/sala) │ │ în perioada ................-................ între orele: .......... . │ │ (ziua/luna/anul)-(ziua/luna/anul) │ │ │ │ │ │ PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA │ │ ● .......................................................................; │ │ ● .......................................................................; │ │ ● ...................................................................... . │ │ (metoda/scopul/data, ora/locul, durata) │ │ │ │ Răspunsul la observaţiile transmise va fi ................................ │ │ (modul în care va fi pus la dispoziţia publicului, data şi perioada) │ │ │ │ Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: ........... │ │ (numele şi prenumele, funcţia) │ │ │ │ adresa ........................., telefon ........., e-mail ............ . │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘● Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm, confecţionat din materiale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil pe toată perioada.● Literele vor fi tipărite având o înălţime de cel puţin 5 cm, respectiv 7 cm pentru "Consultare asupra ...".----