NORME METODOLOGICE din 11 ianuarie 2011privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2010
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011   +  Capitolul I Prevederi generale1.1. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale.1.2. Situaţiile financiare ale anului 2010 reprezintă documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2010.1.3. Situaţiile financiare anuale se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare care includ: politici contabile şi note explicative.1.4. Situaţiile financiare se întocmesc în moneda naţională, respectiv în lei, fără subdiviziuni ale leului. Pentru necesităţi proprii de informare şi la solicitarea unor organisme internaţionale se pot întocmi situaţii financiare şi într-o altă monedă.1.5. Situaţiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin:- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009;- prezentele norme metodologice.Formularele au fost adaptate structurii indicatorilor aprobaţi în Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, cu modificările ulterioare, şi altor reglementări în vigoare.1.6. Formularele actualizate ce compun situaţiile financiare la 31 decembrie 2010 sunt afişate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice: www.mfinanţe.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/legislaţie/instituţii publice/legislaţieLa aceeaşi adresă sunt afişate şi corelaţiile dintre formularele de situaţii financiare.1.7. În baza art. 56 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare: "Pe baza situaţiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuţia de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au această sarcină, şi în urma verificării şi analizării acestora, Ministerul Finanţelor Publice elaborează contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi, respectiv, contul de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora, pe care le prezintă Guvernului." După verificarea efectuată de către Curtea de Conturi a României, acestea se aprobă de Parlament.1.8. Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte anual bilanţul instituţiilor publice.Bilanţul anual al instituţiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Finanţelor Publice, se prezintă Guvernului odată cu contul general anual de execuţie a bugetului de stat.1.9. La întocmirea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2010, instituţiile publice vor avea în vedere prevederile prezentelor norme metodologice, precum şi următoarele:- Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.839/2010;- Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 40/2007, cu excepţia prevederilor ultimelor două paragrafe ale pct. 1.17 din norme, care se elimină;- Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 116/2008;- Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2008, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.769/2008, cu excepţia prevederii referitoare la eliminarea ultimei înregistrări contabile de la pct. 5 lit. a) şi a înregistrărilor contabile de la lit. b) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 116/2008;- Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 79/2010;- Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2010, cu completările ulterioare.  +  Capitolul II Inventarierea, evaluarea, înregistrarea şi prezentarea elementelor patrimoniale în bilanţ2.1. Inventarierea anuală se efectuează de către instituţiile publice potrivit prevederilor Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.2.2. Evaluarea elementelor de active, datorii şi capitaluri proprii cu ocazia inventarierii şi la închiderea exerciţiului financiar se efectuează potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 116/2008.2.3.(1) Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează de către instituţiile publice, potrivit prevederilor art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia: "Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora, ţinându-se seama de inflaţie, utilitatea bunului, starea acestuia şi de preţul pieţei, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă", precum şi ale art. 2^2 , conform căruia: "Începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate cel puţin o dată la 3 ani, în condiţiile prevăzute la art. 2^1 , de o comisie numită de conducătorul instituţiei publice sau de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea."2.3.(2) Reevaluarea se efectuează conform prevederilor Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008. Astfel, potrivit prevederilor art. 1 alin. (4): "Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare", iar potrivit alin. (5) al aceluiaşi articol: "În situaţia în care valoarea justă nu se determină în baza evaluărilor efectuate de evaluatori autorizaţi, valoarea justă la data bilanţului se determină de o comisie numită de conducătorul instituţiei publice."2.3.(3) Procedura de selectare a evaluatorilor autorizaţi se efectuează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Evaluatorii autorizaţi pot fi selectaţi din cadrul evaluatorilor acreditaţi de către organismele profesionale de profil.2.3.(4) În cazul reevaluării efectuate de specialişti din cadrul instituţiilor publice, pentru desfăşurarea în bune condiţii a operaţiunilor de inventariere şi reevaluare, în comisii vor fi numite persoane cu pregătire corespunzătoare economică şi tehnică în domeniu, care să asigure efectuarea corectă şi la timp a inventarierii activelor fixe corporale şi să poată aprecia starea, respectiv gradul de uzură fizică şi morală, utilitatea şi valoarea de piaţă a acestora.2.4. La întocmirea bilanţului contabil se vor avea în vedere următoarele: a) înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor consemnate în documente justificative, conform prevederilor Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare; b) ultima balanţă de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2010, pusă de acord cu balanţele de verificare ale conturilor analitice; c) analiza soldurilor conturilor contabile, astfel încât acestea să reflecte operaţiunile patrimoniale ale instituţiei publice şi să corespundă funcţiunii stabilite în planul de conturi.Se va analiza soldul contului 215 "Alte active ale statului", astfel încât acesta să evidenţieze resursele minerale situate pe teritoriul ţării, în subsolul ţării şi al platoului continental în zona economică a României din Marea Neagră (zăcămintele, resursele biologice necultivate, rezervele de apă); d) clarificarea sumelor ce se menţin nejustificat în conturile: 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 411 "Clienţi", 4281 "Alte datorii în legătură cu personalul", 4282 "Alte creanţe în legătură cu personalul", 461 "Debitori", 462 "Creditori", 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare" etc., urmărindu-se achitarea obligaţiilor şi încasarea creanţelor în lei şi în valută, după caz; e) în situaţia în care operaţiunile îşi extind efectele pe mai mulţi ani, iar veniturile şi cheltuielile trebuie să fie atribuite anului în care au fost realizate, se impune utilizarea conturilor 471 "Cheltuieli în avans" şi 472 "Venituri în avans", după caz; f) înregistrarea dobânzilor de primit aferente disponibilităţilor pentru care Trezoreria Statului sau instituţiile de credit acordă dobânzi, potrivit legii (5187 = 448 sau 5187 = 766, după caz). Pentru dobânzile datorate de Trezoreria Statului se utilizează documentul "Situaţia dobânzilor acordate la data ....", eliberat de unităţile Trezoreriei Statului.2.5.(1) Pentru ultima zi a perioadei de raportare se efectuează atât contabilizarea tranzacţiilor în valută, cât şi evaluarea la cursul Băncii Naţionale a României, utilizându-se: a) pentru contabilizarea tranzacţiilor efectuate în ultima zi a perioadei de raportare, cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară operaţiunii, disponibil ca informaţie la momentul efectuării operaţiunii (încasare, plată, emitere de documente); b) pentru evaluarea creanţelor şi a datoriilor în valută, a disponibilităţilor în valută şi a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută, acreditivele şi depozitele în valută, existente în sold la sfârşitul lunii, cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară a perioadei de raportare (afişat pe site-ul Băncii Naţionale a României şi al Ministerului Finanţelor Publice).2.5.(2) Pentru înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a operaţiunilor privind contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene, precum şi evaluarea elementelor monetare exprimate în euro, se aplică prevederile pct. 1.3 "Moneda şi cursul de înregistrare", cap. I "Dispoziţii generale" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia fondurilor pentru care există reglementări specifice.2.6. Pentru realizarea cerinţei prevăzute în funcţiunea contului 8067 "Angajamente legale", respectiv ca la finele anului soldul contului să reprezinte totalul angajamentelor rămase neachitate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, se vor efectua următoarele: a) analiza şi regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale aferente drepturilor salariale ale personalului şi obligaţiilor aferente, astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile 421 "Personal - salarii datorate", 431 "Asigurări sociale", 437 "Asigurări pentru şomaj" etc., pentru care au fost prevăzute credite bugetare.Potrivit cerinţelor contabilităţii de angajamente, cheltuielile de personal (salarii în bani şi în natură şi contribuţiile aferente acestora) se recunosc în perioada în care munca a fost prestată.Astfel, drepturile cuvenite şi neachitate personalului, precum şi contribuţiile aferente exerciţiului bugetar, evidenţiate în conturile precizate mai sus, pot depăşi valoarea angajamentelor legale neachitate.Sumele prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la 31 decembrie 2010, a căror plată se va face eşalonat în exerciţiile următoare, se vor înregistra în contabilitatea instituţiilor publice la momentul plăţii acestora, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie; b) analiza şi regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale individuale aferente bunurilor şi serviciilor, astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase neachitate ce decurg din:- angajamente legale individuale încheiate cu furnizori şi alţi creditori, în limita creditelor bugetare aprobate şi a creditelor de angajament, care nu au fost materializate în bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul anului;- angajamente legale individuale încheiate cu furnizori şi alţi creditori, în limita creditelor bugetare aprobate şi a creditelor de angajament, materializate în bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate, care nu au fost achitate până la finele anului, evidenţiate în conturile: 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 462 "Creditori".Potrivit cerinţelor contabilităţii de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate şi lucrările executate, astfel încât facturile privind furnizarea de energie electrică, termică, apă, canal, salubritate, telefon etc., care reflectă consumuri aferente lunii decembrie şi care au fost primite de instituţiile publice până la data întocmirii bilanţului, vor fi înregistrate în contabilitate în luna decembrie.Ca urmare a acestor înregistrări, obligaţiile datorate furnizorilor şi creditorilor evidenţiate în conturile precizate mai sus pot depăşi valoarea angajamentelor legale neachitate; c) analiza şi regularizarea sumelor reprezentând pensii şi ajutoare sociale stabilite conform legilor în vigoare, precum şi cheltuielile cu dobânzile şi alte cheltuieli aferente datoriei publice, care au fost înregistrate în contul 8067 "Angajamente legale", astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile contabile corespunzătoare conform Planului de conturi pentru instituţiile publice.2.7.(1) Creditul de angajament reprezintă limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate, în exerciţiul bugetar, în limitele aprobate.Creditul de angajament rămas neangajat (în cazul în care valoarea angajamentelor legale încheiate în exerciţiul bugetar este mai mică decât valoarea creditelor de angajament aprobată în acest exerciţiu) va fi avut în vedere la elaborarea proiectului de buget pentru anii următori, până la finalizarea acţiunii multianuale, şi poate fi angajat în exerciţiile bugetare următoare, în condiţiile legii.La finalizarea acţiunii multianuale, creditele de angajament vor fi egale cu creditele bugetare, însumate corespunzător perioadei de implementare a programului/proiectului.2.7.(2) În situaţia în care pe parcursul derulării unui program multianual sunt necesare şi cheltuieli pentru care se încheie contracte anuale, aceste cheltuieli se angajează în limita creditelor de angajament, care vor fi egale cu creditele bugetare aprobate pentru exerciţiul respectiv, în baza cărora se pot ordonanţa şi efectua plăţi.2.8. În vederea prezentării unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat în administrarea ordonatorului principal de credite, la întocmirea situaţiilor financiare centralizate se vor avea în vedere următoarele: a) soldul contului 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" şi al contului 482 "Decontări între instituţii subordonate", care evidenţiază valoarea neamortizată a activelor fixe sau a stocurilor transferate cu titlu gratuit, se închide atât la instituţia care a transferat, cât şi la instituţia care a primit bunurile, după amortizarea integrală a activului fix, după consumul stocurilor sau după casarea obiectelor de inventar respective, prin contul 117 "Rezultatul reportat". Excepţie fac instituţiile care şi-au schimbat subordonarea în urma unor procese de reorganizare, în această situaţie conturile de decontări 481 şi 482 închizându-se la momentul întocmirii bilanţului de închidere, conform termenelor prevăzute de actele normative prin care s-au aprobat reorganizările.Instituţiile publice implicate în astfel de operaţiuni efectuează punctaje reciproce privind sumele înscrise în conturile de decontări, iar instituţia care a primit bunurile şi le-a consumat va solicita în scris instituţiei care le-a transferat închiderea contului de decontare; b) eliminarea conturilor 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" şi 482 "Decontări între instituţii subordonate" din activele şi datoriile bilanţului centralizat la nivelul instituţiei superioare pentru instituţiile subordonate; c) compensarea soldurilor creditoare şi debitoare ale conturilor 117 "Rezultatul reportat" şi 121 "Rezultatul patrimonial" la nivelul ordonatorului principal şi secundar de credite, astfel încât în bilanţul centralizat al ordonatorului principal şi secundar de credite conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor; d) opţional, se vor compensa soldurile conturilor privind taxa pe valoarea adăugată de plată, respectiv de recuperat.2.9.(1) Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit între instituţii sau redistribuiri între unităţi aflate în subordinea aceluiaşi ordonator de credite se înregistrează la valoarea rămasă neamortizată ori la valoarea justă în situaţia în care este complet amortizat.2.9.(2) Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit între instituţii care nu se află în subordinea aceluiaşi ordonator de credite se înregistrează la valoarea justă.2.10. În bilanţul contabil încheiat la 31 decembrie 2010 următoarele conturi nu pot prezenta sold:2.10.(1) La instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat:- contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat" (se închide cel puţin trimestrial prin debitul contului 121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat" cu totalul veniturilor încasate, pe fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare pe care au fost evidenţiate veniturile încasate);- contul 5121 "Conturi la bănci în lei" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.839/2010);- contul 5124 "Conturi la bănci în valută" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.839/2010);- contul 531 "Casa" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.839/2010);- conturile 6xx "Cheltuieli .........." (efectuate din finanţarea de la bugetul de stat) se închid prin debitul contului 121.01.01 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat";- conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului de stat) se închid prin creditul contului 121.09 "Rezultatul patrimonial bugetul de stat";- contul 7701 "Finanţarea de la bugetul de stat" se închide prin creditul contului 121.01.01 "Rezultatul patrimonial instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat"; - conturile 7xx "Venituri ........." (ale instituţiilor publice finanţate integral din bugetul de stat) se închid prin creditul contului 121.01.03 "Rezultatul patrimonial - alte venituri şi finanţări din bugetul de stat", pentru sumele înregistrate în conturile de venituri ca urmare a unor operaţiuni care nu au legătură cu finanţarea din bugetul de stat (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferenţe de curs favorabile etc.).2.10.(2) La unităţile administrativ-teritoriale:- contul 5211 "Disponibil al bugetului local";- contul 5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";- contul 5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local" (în situaţia în care bugetul local nu poate rambursa eventualele împrumuturi restante, dobânzi, comisioane, speze şi alte costuri aferente);- contul 531 "Casa" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.839/2010);- contul 4687 "Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii";- contul 5197 "Sume primite din fondul de rulment conform legii";- conturile 6xx "Cheltuieli .........." (efectuate din fondurile constituite în afara bugetelor locale) se închid prin debitul conturilor:131 "Fondul de rulment";134 "Fondul de amortizare aferent activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local";135 "Fondul de risc";136 "Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe";137 "Taxe speciale";1399 "Alte fonduri", după caz;- conturile 6xx "Cheltuieli .........." (efectuate din finanţarea de la bugetul local) se închid prin debitul contului 121.01.02 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din bugetul local" sau 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" la stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului local;- conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului local) se închid prin creditul contului 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local";- contul 7702 "Finanţarea de la bugetele locale" se închide prin creditul contului 121.01.02 "Rezultatul patrimonial instituţii publice finanţate integral din bugetul local";- conturile 7xx "Venituri ...." (ale instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local) se închid prin creditul contului 121.01.04 "Rezultatul patrimonial - alte venituri şi finanţări din bugetul local", pentru sumele înregistrate în conturile de venituri ca urmare a unor operaţiuni care nu au legătură cu finanţarea din bugetul local (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferenţe de curs favorabile etc.).2.10.(3) La instituţiile publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat:- contul 5251"Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat";- contul 5252 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";- contul 531 "Casa" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.839/2010);- conturile 6xx "Cheltuieli .........." (efectuate din finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat) se închid prin debitul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat";- conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului asigurărilor sociale de stat) se închid prin creditul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat";- contul 7703 "Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat" se închide prin creditul contului 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat", cu totalul plăţilor nete de casă.2.10.(4) La instituţiile publice finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj:- contul 531 "Casa" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.839/2010);- contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru şomaj";- contul 5742 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";- conturile 6xx "Cheltuieli .........." (efectuate din finanţarea de la bugetul asigurărilor pentru şomaj) se închid prin debitul contului 121.04 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor pentru şomaj";- conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului asigurărilor pentru şomaj) se închid prin creditul contului 121.04 "Rezultat patrimonial - bugetul asigurărilor pentru şomaj";- contul 7704 "Finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj" se închide prin creditul contului 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru şomaj", cu totalul plăţilor nete de casă.2.10.(5) La instituţiile publice finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate:- contul 531 "Casa" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.839/2010);- contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate";- contul 5712 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";- conturile 6xx "Cheltuieli .........." (efectuate din finanţarea de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate) se închid prin debitul contului 121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate";- conturile 7xx "Venituri ......." (ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate) se închid prin creditul contului 121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate";- contul 7705 "Finanţarea din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" se închide prin creditul contului 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", cu totalul plăţilor nete de casă.2.10.(6) La instituţiile publice şi activităţile finanţate integral din venituri proprii sau instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la buget (de stat, local, asigurări sociale, sănătate, şomaj):- contul 531 "Casa" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.839/2010);- conturile 6xx "Cheltuieli .........." (efectuate din venituri proprii sau venituri proprii şi subvenţii) se închid prin debitul contului 121.10 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii";- conturile 7xx "Venituri......." (venituri proprii sau venituri proprii şi subvenţii) se închid prin creditul contului 121.10 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii".2.10.(7) În contabilitatea Trezoreriei Centrale:- contul 7709 "Finanţarea de la bugetul Trezoreriei statului" se închide prin creditul contului 5241 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului" (cu totalul plăţilor nete de casă, prin atribuirea unui cod aleatoriu pentru creditul contului 5241 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului", şi nu pe fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare pe care au fost evidenţiate veniturile încasate).  +  Capitolul III Prevederi referitoare la fondurile externe nerambursabile postaderare3.1. În contabilitatea Autorităţii de certificare şi plată şi a autorităţilor de management3.1.(1) Înregistrarea diferenţelor rezultate între sumele autorizate/certificate şi sumele solicitate Comisiei Europene de către Autoritatea de certificare şi plată la momentul transmiterii Declaraţiei de cheltuieli (pentru obiectivul convergenţă şi obiectivul cooperare teritorială europeană) se efectuează astfel: a) în situaţia în care sumele autorizate de autorităţile de management şi plătite beneficiarilor sunt mai mari decât sumele solicitate Comisiei Europene:%  4503 "Sume declarate şi solicitate = 474 "Sume în curs de certificare/      Comisiei Europene - Instrumente declarare Comisiei Europene -      structurale, fonduri pentru Instrumente structurale, fonduri      agricultură şi alte fonduri" pentru agricultură,                                             fonduri de la buget şi alte                                             fonduri" 473 "Decontări din operaţii în     curs de clarificare"/analitic     distinct - "Diferenţe între sumele     autorizate şi sumele solicitate     Comisiei Europene" b) în situaţia în care sumele autorizate de autorităţile de management şi plătite beneficiarilor sunt mai mici decât sumele solicitate Comisiei Europene:               % 4503 "Sume declarate şi solicitate = 474 "Sume în curs de certificare/      Comisiei Europene - Instrumente declarare Comisiei Europene -      structurale, fonduri pentru Instrumente structurale,      agricultură şi alte fonduri" fonduri pentru agricultură,                                             fonduri de la buget şi alte                                             fonduri"                                          473 "Decontări din operaţii în                                             curs de clarificare"/analitic                                             distinct - "Diferenţe                                             între sumele autorizate şi sumele                                             solicitate Comisiei Europene"3.1.(2) În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrarea în contabilitatea Autorităţii de certificare şi plată/autorităţilor de management (care utilizează mecanismul plăţilor indirecte) a plăţilor efectuate din fondurile externe nerambursabile postaderare în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective, după autorizarea cheltuielilor de către autorităţile de management, se efectuează astfel: a) la Autoritatea de certificare şi plată, prin formulele: 4555.1 (4555.2, 4555.3) = 5151 şi concomitent 474 = 4505.1 (4505.2, 4503.3); b) la autorităţile de management, prin formulele: 4555.1 (4555.2, 4555.3) = 5151 şi concomitent 476 = 4505.1 (4505.2, 4505.3).Ca urmare a înregistrărilor de mai sus, contul 476 "Sume în curs de declarare/certificare - alte instituţii publice decât cele finanţate integral din buget şi alte entităţi - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte fonduri" îşi schimbă denumirea în: "Sume în curs de declarare Autorităţilor de Certificare - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte fonduri". Cu ajutorul acestui cont autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte, agenţiile de plăţi şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ţin evidenţa sumelor aflate în curs de declarare la autorităţile de certificare în vederea certificării acestora, după virarea sumelor datorate beneficiarilor.3.2. În contabilitatea instituţiilor publice - beneficiari de fonduri externe nerambursabile postaderare3.2.(1) La instituţiile publice finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, înregistrarea cererilor de rambursare reprezentând cota-parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare solicitate autorităţilor de management se efectuează astfel:  4583 "Sume de primit de la Autorităţile = 775 "Finanţarea din fonduri      de Certificare/Autorităţile de externe nerambursabile      Management/Agenţiile de Plăţi - postaderare"      Instrumente structurale, fonduri      pentru agricultură, fonduri de la      buget şi alte fonduri - (la      beneficiari)"Contul 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget" se utilizează numai de către instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetele locale, pentru derularea proiectelor.Instituţiile menţionate mai sus nu utilizează contul 8077 dacă au calitatea de lider de proiect în cadrul proiectelor derulate în parteneriat.3.2.(2) În vederea evidenţierii distincte a taxei pe valoarea adăugată din facturile emise de furnizori pentru bunuri livrate, lucrări executate sau servicii prestate, în contabilitatea beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile postaderare (neplătitori de taxă pe valoarea adăugată) se pot efectua următoarele înregistrări:  a) 2xx "Conturi Clasa 2"/ = 404 "Furnizori de active fixe"  analitic pe proiect analitic distinct - valoarea fără TVA/                                  analitic pe proiect                                  analitic distinct - valoarea TVA/                                  analitic pe proiect  b) 3xx "Conturi de Stocuri"/ = 401 "Furnizori"  analitic pe proiect analitic distinct - valoarea fără TVA/                                  analitic pe proiect                                  analitic distinct - valoarea TVA/                                  analitic pe proiect  c) 6xx "Conturi de = 401 "Furnizori"  Cheltuieli"/ analitic analitic distinct - valoarea fără TVA/  distinct analitic pe proiect                                  analitic distinct - valoarea TVA/                                  analitic pe proiect3.2.(3) Instituţiile publice care derulează proiecte cu finanţare nerambursabilă postaderare evidenţiază creanţa faţă de Comisia Europeană la nivelul plăţilor efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" pentru cota-parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe postaderare, aferente anului 2010, pentru care nu s-au întocmit cereri de rambursare astfel:  a) 4505.1 "Sume de primit de la = 473 "Decontări din operaţii în curs de            Comisia Europeană reprezentând clarificare"/analitic distinct:            venituri ale bugetului general            consolidat - buget de stat - "Sume în curs de solicitare la            Instrumente structurale, fonduri rambursare"            pentru agricultură şi alte fonduri"  4505.2 "Sume de primit de la Comisia         Europeană reprezentând venituri         ale bugetului general consolidat -         bugetul asigurărilor sociale de stat -         Instrumente structurale, fonduri         pentru agricultură şi alte fonduri"  4505.3 "Sume de primit de la Comisia         Europeană reprezentând venituri         ale bugetului general consolidat -         bugetele fondurilor speciale -         Instrumente structurale, fonduri         pentru agricultură şi alte fonduri"  4505.4 "Sume de primit de la Comisia         Europeană reprezentând venituri         ale bugetului general consolidat -         buget local - Instrumente         structurale, fonduri pentru         agricultură şi alte fonduri"  4505.5 "Sume de primit de la Comisia         Europeană reprezentând venituri         ale bugetului general consolidat -         instituţii publice finanţate din         venituri proprii/venituri proprii şi         subvenţii - Instrumente         structurale, fonduri pentru         agricultură şi alte fonduri"NOTĂ:Începând cu luna ianuarie 2011, operaţiunea de mai sus se va înregistra concomitent cu plăţile efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" pentru cota-parte din cheltuielile eligibile aferente FEN postaderare. b) după întocmirea cererii de rambursare şi transmiterea acesteia autorităţilor de management se înregistrează stingerea creanţei cu Comisia Europeană prin inversarea operaţiunii de mai sus (473/analitic distinct = 4505.1; 4505.2; 4505.3; 4505.4; 4505.5).3.2.(4) În situaţia în care fondurile necesare pentru programe/proiecte sunt incluse atât în bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08), cât şi în bugetul de stat (sursa 01), instituţiile publice, în calitate de beneficiari de fonduri externe nerambursabile postaderare, efectuează următoarele înregistrări: a) încasarea sumelor în conturi de disponibilităţi, reprezentând prefinanţare pentru programare/facilităţi/instrumente postaderare:   5152 "Disponibil în valută din fonduri = 4506 "Sume avansate de Comisia       externe nerambursabile" Europeană - Instrumente                                                structurale, fonduri pentru                                                agricultură şi alte fonduri" b) plata furnizorilor din bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa 08:     401 "Furnizori" = 5151 "Disponibil în lei din fonduri    (404 "Furnizori de active externe nerambursabile"    fixe") (5152 "Disponibil în valută din                                         fonduri externe nerambursabile")/                                    08 - bugetul fondurilor externe                                    nerambursabile/titlul 56                                    art. ... alin. ... c) plata furnizorilor din bugetul instituţiei - sursa 01:     401 "Furnizori" = 7701 "Finanţarea de la bugetul    (404 "Furnizori de active de stat"/ titlul 56 art. ... alin. ...    fixe") d) înregistrarea creanţei cu Comisia Europeană/alţi donatori şi a sumelor datorate bugetului de stat în aceeaşi lună în care s-au efectuat plăţile:     4505.1 "Sume de primit de la Comisia = 4555.1 "Sume de restituit bugetului           Europeană reprezentând venituri din sume primite de la Comisia           ale bugetului general consolidat Europeană în contul plăţilor           - bugetul de stat - Instrumente efectuate - Instrumente           structurale, fonduri pentru structurale, fonduri pentru           agricultură şi alte fonduri" agricultură şi alte fonduri" e) stingerea creanţei cu Comisia Europeană/alţi donatori, odată cu întocmirea declaraţiei financiare:   474 "Sume în curs de certificare/ = 4505.1 "Sume de primit de la Comisia       declarare Comisiei Europene - Europeană reprezentând venituri       Instrumente structurale, fonduri ale bugetului general consolidat       pentru agricultură, - buget de stat - Instrumente       fonduri de la buget şi alte structurale, fonduri pentru       fonduri" agricultură şi alte fonduri" f) înregistrarea declaraţiei financiare:  4503 "Sume declarate şi solicitate = %       Comisiei Europene - Instrumente 775 "Finanţare din fonduri externe       structurale, fonduri pentru (pentru sumele cheltuite din       agricultură şi alte prefinanţarea de la Comisia       fonduri" Europeană/alţi donatori -                                               sursa 08 - titlul 56)                                          474 "Sume în curs de certificare/                                              declarare Comisiei Europene -                                              Instrumente structurale, fonduri                                              pentru agricultură,                                              fonduri de la buget şi alte                                              fonduri (pentru sumele                                              cheltuite din bugetul                                              instituţiei - sursa 01 -                                              titlul 56) g) înregistrarea sumelor cuprinse în declaraţia financiară reprezentând justificarea prefinanţării de la Comisia Europeană/alţi donatori - sursa 08: 4506 "Sume avansate de Comisia = 4503 "Sume declarate şi solicitate      Europeană - Instrumente Comisiei Europene - Instrumente      structurale, fonduri pentru structurale, fonduri pentru      agricultură şi alte fonduri" agricultură şi alte fonduri"3.2.(5) Instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local înregistrează sumele rambursate în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local (pentru care Trezoreria Statului eliberează extrase de cont beneficiarilor/partenerilor pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective), în creditul contului 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget". Aceste sume nu se raportează în anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (formular din situaţiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare).3.3. Înregistrarea în contabilitate a proiectelor implementate în parteneriat finanţate din instrumente structurale, pentru obiectivul convergenţă3.3.(1) În contabilitatea liderului: a) încasarea prefinanţării de la autorităţile de management/ Autoritatea de certificare şi plată:  5151 "Disponibil în lei din fonduri = 4585 "Avansuri primite de la       externe nerambursabile" Autorităţile de Certificare/                                              Autorităţile de Management/                                              Agenţiile de Plăţi                                              reprezentând prefinanţare -                                              Instrumente structurale, fonduri                                              pentru agricultură, fonduri de                                              la buget şi alte fonduri (la                                              beneficiari)" b) virarea prefinanţării în conturile proprii:- la instituţiile finanţate integral din bugetul local:     5211 "Disponibil al bugetului = 5151 "Disponibil în lei          local" din fonduri externe                                               nerambursabile"- la instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii sau venituri proprii şi subvenţii:    581 "Viramente interne" = 5151 "Disponibil în lei din fonduri                                        externe nerambursabile"    560 "Disponibil al instituţiilor = 581 "Viramente interne"        publice finanţate integral        din venituri proprii"   (561 "Disponibil al instituţiilor        publice finanţate din venituri        proprii şi subvenţii") c) virarea prefinanţării în conturile partenerilor:     461 "Debitori"/analitic distinct = 5151 "Disponibil în lei din fonduri                                             externe nerambursabile" d) înregistrarea plăţilor efectuate din bugetul liderului, de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare":                    % = 770 "Finanţarea de la buget"    401 "Furnizori" (560 "Disponibil al instituţiilor                                              publice finanţate integral din    404 "Furnizori de active fixe" venituri proprii"    6xx "Cheltuieli........" 561 "Disponibil al instituţiilor                                              publice finanţate din venituri                                              proprii şi subvenţii") e) evidenţierea creanţei faţă de Comisia Europeană la nivelul plăţilor efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" pentru cota-parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, aferente anului 2010, pentru care nu s-au întocmit cereri de rambursare:    4505.1 "Sume de primit de la Comisia = 473 "Decontări din operaţii            Europeană reprezentând venituri în curs de clarificare"            ale bugetului general consolidat - /analitic distinct: "Sume            buget de stat - Instrumente în curs de solicitare la            structurale, fonduri pentru rambursare"            agricultură şi alte fonduri"   (4505.2 "Sume de primit de la Comisia            Europeană reprezentând venituri            ale bugetului general consolidat -            bugetul asigurărilor sociale de            stat - Instrumente structurale,            fonduri pentru agricultură şi            alte fonduri"    4505.3 "Sume de primit de la Comisia            Europeană reprezentând venituri            ale bugetului general consolidat -            bugetele fondurilor speciale -            Instrumente structurale, fonduri            pentru agricultură şi alte fonduri"    4505.4 "Sume de primit de la Comisia            Europeană reprezentând venituri            ale bugetului general consolidat -            buget local - Instrumente            structurale, fonduri pentru            agricultură şi alte fonduri"    4505.5 "Sume de primit de la Comisia            Europeană reprezentând venituri            ale bugetului general consolidat -            instituţii publice finanţate din            venituri proprii/venituri proprii şi            subvenţii - Instrumente            structurale, fonduri pentru            agricultură şi alte fonduri")NOTĂ:Începând cu luna ianuarie 2011, operaţiunea de mai sus se va înregistra concomitent cu plăţile efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" pentru cota-parte din cheltuielile eligibile aferente FEN postaderare. f) după întocmirea cererii de rambursare şi transmiterea acesteia autorităţii de management se înregistrează stingerea creanţei faţă de Comisia Europeană prin inversarea operaţiunii de mai sus (473/analitic distinct = 4505.1; 4505.2; 4505.3; 4505.4; 4505.5). g) înregistrarea cererii de rambursare centralizată a liderului şi a partenerilor în situaţia în care liderul este instituţie publică finanţată integral din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale şi bugetele locale, precum şi din venituri proprii sau venituri proprii şi subvenţii:    4583 "Sume de primit de la Autorităţile = %          de Certificare/Autorităţile de 775 "Finanţare din fonduri          Management/Agenţiile de Plăţi - externe nerambursabile          Instrumente structurale, fonduri postaderare"          pentru agricultură, fonduri de          la buget şi alte fonduri (la 7721 "Subvenţii de la bugetul          beneficiari)" de stat"                                                 462 "Creditori"/analitic                                                     distinct (parteneri                                                     care nu sunt finanţaţi                                                     integral din                                                     bugetul de stat)                                                 4555.1 "Sume de restituit                                                     bugetului din sume primite                                                     de la Comisia Europeană                                                     în contul plăţilor                                                     efectuate - Instrumente                                                     structurale, fonduri                                                     pentru agricultură şi                                                     alte fonduri - buget                                                     de stat" (parteneri                                                     care sunt finanţaţi                                                     integral din bugetul                                                     de stat) h) înregistrarea cererii de rambursare centralizată a liderului şi a partenerilor în situaţia în care liderul este instituţie publică finanţată integral din buget de stat:    4583 "Sume de primit de la Autorităţile = %         de Certificare/Autorităţile de 4555.1 "Sume de restituit         Management/Agenţiile de Plăţi - bugetului din         Instrumente structurale, fonduri sume primite de la         pentru agricultură, fonduri de la buget Comisia Europeană în         şi alte fonduri (la beneficiari)" contul plăţilor                                                        efectuate - Instrumente                                                        structurale, fonduri                                                        pentru agricultură şi                                                        alte fonduri - buget                                                        de stat" (lider şi                                                        parteneri finanţaţi                                                        integral din bugetul                                                        de stat)                                                  462 "Creditori"/analitic                                                      distinct (parteneri                                                      care nu sunt finanţaţi                                                      integral din bugetul                                                      de stat) i) deducerea prefinanţării acordate partenerilor:     462 "Creditori"/analitic = 461 "Debitori"/analitic distinct         distinct j) deducerea prefinanţării primite de la autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi plată, din cererea de rambursare centralizată a liderului şi a partenerilor:     4585 "Avansuri primite de la = 4583 "Sume de primit de la         Autorităţile de Certificare/ Autorităţile de         Autorităţile de Management/ Certificare/Autorităţile de         Agenţiile de Plăţi Management/Agenţiile de Plăţi -         reprezentând prefinanţare - Instrumente structurale, fonduri         Instrumente structurale, pentru agricultură, fonduri         fonduri pentru agricultură, de la buget şi alte fonduri         fonduri de la buget (la beneficiari)"         şi alte fonduri (la         beneficiari)" k) încasarea sumelor rambursate de autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi plată:     5151 "Disponibil în lei din fonduri = 4583 "Sume de primit de la         externe nerambursabile" Autorităţile de                                                  Certificare/Autorităţile de                                                  Management/Agenţiile de                                                  Plăţi - Instrumente                                                  structurale, fonduri                                                  pentru agricultură,                                                  fonduri de la buget                                                  şi alte fonduri (la                                                  beneficiari)" l) virarea sumelor rambursate în conturile proprii de venituri:    5251 "Disponibil al bugetului = 5151 "Disponibil în lei din fonduri         asigurărilor sociale de externe nerambursabile"         stat"    (5711 "Disponibil din veniturile         curente ale Fondului         naţional unic de asigurări         sociale de sănătate"     5741 "Disponibil din veniturile          curente ale bugetului          asigurărilor pentru şomaj"     5211 "Disponibil al bugetului          local") m) virarea sumelor rambursate în conturile de venituri ale bugetului de stat (în situaţia în care liderul de proiect sau partenerii sunt instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat):    4555.1 "Sume de restituit bugetului = 5151 "Disponibil în lei din fonduri          din sume primite de la Comisia externe nerambursabile"          Europeană în contul plăţilor          efectuate - Instrumente          structurale, fonduri pentru          agricultură şi alte fonduri          - buget de stat" n) virarea sumelor rambursate în conturile proprii de disponibilităţi:    581 "Viramente interne" = 5151 "Disponibil în lei din fonduri                                            externe nerambursabile"    560 "Disponibil al instituţiilor = 581 "Viramente interne"         publice finanţate integral         din venituri proprii"    (561 "Disponibil al instituţiilor         publice finanţate din venituri         proprii şi subvenţii") o) virarea sumelor datorate partenerilor, alţii decât cei finanţaţi integral din bugetul de stat:    462 "Creditori"/analitic distinct = 5151 "Disponibil în lei din fonduri                                              externe nerambursabile"3.3. (2). În contabilitatea partenerilor: a) încasarea prefinanţării de la lider:   5211 "Disponibil al bugetului local" = 462 "Creditori"/analitic distinct  (560 "Disponibil al instituţiilor       publice finanţate integral din       venituri proprii"   561 "Disponibil al instituţiilor       publice finanţate din venituri       proprii şi subvenţii") b) înregistrarea plăţilor efectuate din bugetele partenerilor, de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare":               % = 770 "Finanţarea de la buget"     401 "Furnizori" (560 "Disponibil al instituţiilor     404 "Furnizori de active publice finanţate integral din         fixe venituri proprii"     6xx "Cheltuieli........ " 561 "Disponibil al instituţiilor publice                                       finanţate din venituri proprii şi                                       subvenţii")/titlul 56 c) evidenţierea creanţei faţă de Comisia Europeană la nivelul plăţilor efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" pentru cota-parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, aferente anului 2010, pentru care nu s-au întocmit cereri de rambursare:  4505.1 "Sume de primit de la Comisia = 473 "Decontări din operaţii în          Europeană reprezentând venituri curs de clarificare"/analitic          ale bugetului general consolidat - distinct: "Sume în          buget de stat - Instrumente curs de solicitare la          structurale, fonduri pentru rambursare"          agricultură şi alte fonduri" (4505.2 "Sume de primit de la Comisia         Europeană reprezentând venituri         ale bugetului general consolidat -         bugetul asigurărilor sociale de         stat - Instrumente structurale,         fonduri pentru agricultură şi alte         fonduri"  4505.3 "Sume de primit de la Comisia         Europeană reprezentând venituri         ale bugetului general consolidat -         bugetele fondurilor speciale -         Instrumente structurale, fonduri         pentru agricultură şi alte fonduri" 4505.4 "Sume de primit de la Comisia        Europeană reprezentând venituri        ale bugetului general consolidat -        buget local - Instrumente        structurale, fonduri pentru        agricultură şi alte fonduri" 4505.5 "Sume de primit de la Comisia         Europeană reprezentând venituri         ale bugetului general consolidat -         instituţii publice finanţate din         venituri proprii/venituri proprii şi         subvenţii -Instrumente structurale,         fonduri pentru agricultură şi alte         fonduri")NOTĂ:Începând cu luna ianuarie 2011, operaţiunea de mai sus se va înregistra concomitent cu plăţile efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" pentru cota-parte din cheltuielile eligibile aferente FEN postaderare. d) după întocmirea cererii de rambursare şi transmiterea acesteia autorităţii de management se înregistrează stingerea creanţei cu Comisia Europeană prin inversarea operaţiunii de mai sus (473/analitic distinct = 4505.1; 4505.2; 4505.3; 4505.4; 4505.5). e) înregistrarea cererii de rambursare transmisă liderului în situaţia în care partenerii sunt instituţii publice finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale şi bugetele locale, precum şi din venituri proprii sau venituri proprii şi subvenţii:  461"Debitori"/analitic distinct = 775 "Finanţare din fonduri externe                                         nerambursabile postaderare"                                    (7721 "Subvenţii de la bugetul de stat") f) înregistrarea sumelor solicitate liderului reprezentând cota-parte din cheltuieli eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile cuprinse în cererea de rambursare, în debitul contului 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget" - cont în afara bilanţului, în situaţia în care partenerii sunt instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat sau instituţii publice de subordonare locală, finanţate integral din bugetul local.Înregistrarea sumelor virate de lider la bugetul de stat sau la bugetul local reprezentând cota-parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, în contul plăţilor efectuate, în creditul contului 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget" - cont în afara bilanţului. g) deducerea prefinanţării acordate de lider:    462 "Creditori"/analitic distinct = 461 "Debitori"/analitic distinct h) încasarea sumelor rambursate de lider:  5251 "Disponibil al bugetului = 461 "Debitori"/analitic distinct       asigurărilor sociale de stat" (5711 "Disponibil din veniturile       curente ale Fondului naţional       unic de asigurări sociale de       sănătate"  5741 "Disponibil din veniturile      curente ale bugetului      asigurărilor pentru şomaj"  5211 "Disponibil al bugetului local"  560 "Disponibil al instituţiilor publice       finanţate integral din venituri proprii"  561 "Disponibil al instituţiilor      publice finanţate din venituri      proprii şi subvenţii")3.3.(3) Înregistrările contabile prevăzute la pct. 3.3.(1) şi3.3.(2) se pot efectua şi pentru alte fonduri externe nerambursabile postaderare, adaptate fluxurilor financiare specifice de derulare a fondurilor respective.3.3.(4) Soldul contului 461 "Debitori"/analitic distinct reprezentând creanţe din operaţiuni cu FEN postaderare şi fonduri de la buget în cadrul proiectelor derulate în parteneriat se raportează în "Bilanţ" (cod 01) la rândul 25 "Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget", iar soldul contului 462 "Creditori"/analitic distinct reprezentând datorii din operaţiuni cu FEN postaderare şi fonduri de la buget în cadrul proiectelor derulate în parteneriat se raportează în "Bilanţ" (cod 01) la rândul 65 "Datorii din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale".  +  Capitolul IV Întocmirea situaţiilor financiare anuale4.1.(1) În anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (formular din situaţiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) corelaţiile dintre fluxurile de trezorerie din activitatea operaţională, activitatea de investiţii şi activitatea de finanţare şi clasificaţia bugetară, prevăzute în Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006, nu se respectă în situaţia plăţilor efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi de la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă".Plăţile efectuate de la aceste titluri se vor repartiza pe cele 3 grupe de fluxuri de trezorerie: din activitatea operaţională, din activitatea de investiţii şi din activitatea de finanţare, în funcţie de natura acestora.4.1.(2) Instituţiile publice au obligaţia să prezinte la unităţile de trezorerie a statului la care au deschise conturile "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) pentru obţinerea vizei privind exactitatea plăţilor nete de casă şi a soldurilor conturilor de disponibilităţi, după caz, pentru asigurarea concordanţei datelor din contabilitatea instituţiilor publice cu cele din contabilitatea unităţilor de trezorerie a statului.Soldul pentru conturile de finanţare bugetară se stabileşte ca diferenţă între plăţi efectuate şi încasări (sume recuperate din finanţarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare şi sume recuperate din finanţarea anilor precedenţi) şi reflectă totalul plăţilor nete de casă.Datele înscrise în "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) trebuie să corespundă cu datele din evidenţa Trezoreriei Statului, altfel aceasta va restitui situaţia instituţiei publice respective pentru a introduce corecturile corespunzătoare.Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 şi 15 coloana 3 şi următoarele ce se înscriu de instituţia publică.4.1.(3) În anexa 4 "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (formular din situaţiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare), la rândurile 15 şi 16 se înscriu numai diferenţele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar şi echivalent de numerar la sfârşitul perioadei de raportare.4.2.(1) Conturile de execuţie bugetară - venituri, la raportarea anuală, coloanele 1 şi 2 se completează cu:- prevederi bugetare iniţiale;- prevederi bugetare definitive.4.2.(2) În "Conturile de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (formulare din situaţiile financiare, anexele 5, 8, 9, 12, 17 şi 19 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se raportează numai veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenţi).4.2.(3) "Conturile de execuţie a bugetului instituţiei publice Venituri" (formulare din situaţiile financiare, anexele 5, 8, 9, 12, 17 şi 19 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se întocmesc de instituţiile publice care, potrivit legii, administrează veniturile bugetului general consolidat.Instituţiile publice finanţate de la buget, care realizează venituri pentru bugetul din care sunt finanţate, evidenţiază sumele datorate bugetelor respective:461 (411) = 448, iar aceste sume nu se cuprind în aceste anexe.4.3.(1) La "Conturile de execuţie bugetară - Cheltuieli" (formulare din situaţiile financiare, anexele 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 18 şi 20 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare), coloana 1 se completează cu credite de angajament definitive aferente acţiunilor multianuale cuprinse în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite, anexe ce sunt considerate parte integrantă a respectivelor bugete. Creditele de angajament şi acţiunile multianuale sunt definite în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.4.3.(2) "Conturile de execuţie bugetară - Cheltuieli", la raportarea anuală, coloanele 2 şi 3 se completează cu:- credite bugetare iniţiale;- credite bugetare definitive.4.3.(3) Cu privire la raportarea informaţiilor în "Conturile de execuţie bugetară - Cheltuieli" (formulare din situaţiile financiare, anexele 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 18 şi 20 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se vor avea în vedere următoarele:- angajamentele bugetare (coloana 4) nu pot depăşi creditele bugetare definitive (coloana 3);- angajamentele legale (coloana 5) nu pot depăşi creditele bugetare definitive (coloana 3) pentru celelalte acţiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii, subvenţii, transferuri etc.);- angajamentele legale (coloana 5) nu pot depăşi angajamentele bugetare (coloana 4) pentru celelalte acţiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii, subvenţii, transferuri etc.);- angajamentele legale (coloana 5) pot depăşi creditele de angajament (coloana 1) cu valoarea angajamentelor legale rămase neachitate la data de 31 decembrie 2009, evidenţiate în soldul contului 8067 "Angajamente legale";- plăţile efectuate (coloana 6) trebuie să se încadreze în creditele bugetare definitive (coloana 3) şi în angajamentele bugetare (coloana 4);- angajamentele legale de plătit (coloana 7) reprezintă valoarea angajamentelor legale efectuate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, rămase neachitate la 31 decembrie 2010, evidenţiate în soldul contului 8067 "Angajamente legale";- cheltuielile efective (coloana 8) pot depăşi creditele bugetare definitive (coloana 3), angajamentele bugetare (coloana 4), angajamentele legale (coloana 5), deoarece cheltuielile efective reprezintă costul bunurilor şi serviciilor utilizate în vederea realizării serviciilor publice sau veniturilor.Conturile de cheltuieli calculate (de exemplu, cheltuieli cu ajustările de depreciere, cheltuieli cu ajustările pentru pierderea de valoare, cheltuieli cu provizioanele etc.) sunt cheltuieli care nu implică o plată monetară din bugetul instituţiei şi, prin urmare, nu se raportează în conturile de execuţie bugetară - coloana 8 "Cheltuieli efective", ci doar în anexa 2 "Contul de rezultat patrimonial" (formular din situaţiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare).Cheltuielile cu diferenţele de curs valutar se raportează în conturile de execuţie bugetară în coloana 8 "Cheltuieli efective", numai în situaţia în care pot fi identificate codurile de clasificaţie bugetară aferente.Cheltuielile cu amortizarea şi cheltuielile cu activele fixe neamortizabile se raportează în coloana 8 "Cheltuieli efective".4.4. Anexa 5 "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (formular din situaţiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se completează de către instituţiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi instituţiile publice finanţate din fonduri externe nerambursabile şi de către instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii (altele decât cele de subordonare locală), cu informaţii privind veniturile realizate potrivit bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).4.5. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora, care încasează, administrează şi utilizează venituri proprii, potrivit legii, vor raporta execuţia bugetului astfel: a) execuţia bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 11/2010, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10); b) execuţia bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 11/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în anexa nr. 6/04 la Legea nr. 12/2010, cu modificările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10); c) execuţia cumulată a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, care va include execuţia atât a bugetelor prevăzute la lit. a) şi b), cât şi a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii şi cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).4.6. Anexa 6 "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" (formular din situaţiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se completează de către instituţiile publice finanţate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii (altele decât cele de subordonare locală) cu informaţii privind cheltuielile realizate pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în anexa 7.În formularele de situaţii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanţelor Publice se va completa şi coloana 8 "Cheltuieli efective".4.7. Anexa 7 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (formular din situaţiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se completează de instituţiile publice indiferent de subordonare şi sursa de finanţare a cheltuielilor pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli. Se întocmeşte distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole şi alineate (clasificaţia economică).În formularele de situaţii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanţelor Publice se va completa şi coloana 8 "Cheltuieli efective".4.8. La întocmirea formularelor de raportare a execuţiei bugetare se vor avea în vedere şi următoarele:- instituţiile publice care în anul 2010 au efectuat cheltuieli privind activitatea de învăţământ vor depune anexa 7 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" întocmită pe titluri, articole şi alineate în cadrul subcapitolelor şi paragrafelor capitolului 65.00 "Învăţământ", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2011;- instituţiile publice care în anul 2010 au efectuat cheltuieli privind activitatea de apărare vor depune anexa 7 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" întocmită pe titluri, articole şi alineate în cadrul subcapitolelor capitolului 60.00 "Apărare", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2011;4.9. Anexa 8 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri" (formular din situaţiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se completează de instituţiile publice şi activităţile finanţate integral din venituri proprii, de subordonare locală, cu informaţii privind veniturile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).4.10. Anexa 9 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de subordonare locală) - Venituri" (formular din situaţiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se completează de către instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local cu informaţii privind veniturile realizate şi subvenţiile primite de la bugetul local, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).4.11. Anexa 10 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli" (formular din situaţiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se completează de către instituţiile publice şi activităţile finanţate integral din venituri proprii, de subordonare locală, cu informaţii privind cheltuielile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în anexa 7.4.12. Anexa 11 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de subordonare locală) - Cheltuieli" (formular din situaţiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se completează de către instituţiile publice şi activităţile finanţate integral din venituri proprii, de subordonare locală, cu informaţii privind cheltuielile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în anexa 7.4.13. Anexa 12 "Contul de execuţie a bugetului local Venituri" (formular din situaţiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se completează de către unităţile administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii, judeţe), creditori bugetari ai bugetelor locale, cu informaţii privind veniturile, pe structura bugetelor aprobate (clasificaţia funcţională).4.14. Anexa 13 "Contul de execuţie a bugetului local Cheltuieli" (formular din situaţiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se completează de către unităţile administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii, judeţe) şi instituţiile subordonate finanţate din bugetul local cu informaţii privind cheltuielile, pe structura bugetelor aprobate (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în anexa 7.4.15. Anexa 14a "Disponibil din mijloace cu destinaţie specială" (formular din situaţiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se completează de către instituţiile publice de subordonare centrală. Rândul 12 "Alte fonduri cu destinaţie specială" se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanţ.4.16. Anexa 14b "Disponibil din mijloace cu destinaţie specială" (formular din situaţiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se completează de către instituţiile publice de subordonare locală.4.17. Anexa 15 "Contul de execuţie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli" (formular din situaţiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite externe pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în anexa 7.4.18. Anexa 16 "Contul de execuţie a bugetului creditelor interne - Cheltuieli" (formular din situaţiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite interne pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în anexa 7.4.19. Anexa 17 "Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Venituri" (formular din situaţiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate cu informaţii privind veniturile realizate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).4.20. Anexa 18 "Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" (formular din situaţiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate cu informaţii privind cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în anexa 7.4.21.(1) Anexa 19 "Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local - Venituri" (formular din situaţiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate cu informaţii privind veniturile realizate din operaţiuni în afara bugetelor locale (taxe speciale, amortizare active fixe, fond de rulment etc.) pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).4.21.(2) În anexa 19 "Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local - Venituri", la indicatorul "Venituri" de la codul 36.11.10 "Fondul de rulment" se vor raporta veniturile încasate provenite din:- excedentul anual al bugetului local, rămas după rambursarea eventualelor împrumuturi restante, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi a altor costuri aferente acestora, la finele anului;- dobânzile încasate în cursul anului pentru disponibilităţile aflate în conturi la Trezoreria Statului.4.22.(1) Anexa 20 "Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local - Cheltuieli" (formular din situaţiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate cu informaţii privind cheltuielile efectuate din operaţiuni în afara bugetelor locale (taxe speciale, amortizare active fixe, fond de rulment etc.) pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în anexa 7.4.22.(2) În anexa 20 "Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local - Cheltuieli", la raportarea plăţilor din disponibilul fondului de rulment la 31 decembrie 2010, la subcapitolul 54.11.08 "Fondul de rulment", articolul 80.08 "Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă", se vor avea în vedere următoarele: a) sumele utilizate temporar în cursul anului pentru acoperirea golurilor provenite din decalajele dintre veniturile şi cheltuielile anului curent evidenţiate la codul 80.08 (înregistrare contabilă 4687 = 5221) se anulează după restituirea din bugetul local la finele anului 2010 a sumelor primite pentru acoperirea golurilor temporare de casă (înregistrare contabilă 5221 = 4687, codul 80.08 în roşu); b) la articolul 80.08 se raportează numai sumele plătite din disponibilul fondului de rulment pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar la finele anului.4.23. Anexa 21 "Contul de execuţie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale la....." (formular din situaţiile financiare anuale, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 79/2010) se completează de unităţile administrativ-teritoriale.4.24. Anexa 22 "Venituri, cheltuieli şi excedente ale bugetelor locale pe unităţi administrativ-teritoriale la......" (formular din situaţiile financiare anuale, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 79/2010) se completează de unităţile administrativ-teritoriale cu indicatori de sinteză privind veniturile proprii şi celelalte surse în completare, cheltuielile şi excedentul bugetului local respectiv.4.25. Anexa 23 "Contul de execuţie a donaţiilor/sponsorizărilor primite şi utilizate în anul..." (formular din situaţiile financiare anuale, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 79/2010) se completează pe structura modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003.4.26. Anexa 24 "Situaţia privind veniturile şi cheltuielile bugetelor locale pe unităţi administrativ-teritoriale" (formular din situaţiile financiare anuale, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 79/2010) nu se completează de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Se obţine ca rezultat al prelucrării automate a datelor la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti.4.27. Anexa 25 "Sinteza finanţării programelor" şi anexa 26 "Fişa programului" (formulare din situaţiile financiare anuale, anexe la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 79/2010) se completează de ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, de alte autorităţi publice, care au obligaţia să întocmească şi să anexeze la situaţiile financiare anuale rapoarte de performanţă în care se prezintă, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate.Spitalele publice transferate la autorităţile administraţiei publice locale întocmesc anexa 25 şi anexa 26, pe care le depun la direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în vederea centralizării la Ministerul Sănătăţii.4.28. Anexa 27 "Situaţia plăţilor efectuate la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare»" (formular din situaţiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2010, cu completările ulterioare) se completează de instituţiile publice care derulează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare.Totalul plăţilor raportate în anexa 27 se corelează cu plăţile raportate în anexa 7 la titlul 56 (coloana 6), potrivit bugetului aprobat.4.29. Anexa 28 "Situaţia plăţilor efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă» (formular din situaţiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2010, cu completările ulterioare) se completează de instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrală, cu informaţii privind plăţile efectuate pentru programele cu finanţare rambursabilă.4.30. Anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective" (formular din situaţiile financiare), anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, se completează de toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare.4.31.(1) Anexa 30 "Plăţi restante" (formular din situaţiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se completează de către toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de modul de finanţare a cheltuielilor, cu sumele reprezentând plăţi restante din: bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii. Se completează câte un formular distinct pentru fiecare cod înscris în subsolul acestuia.4.31.(2) Pentru plăţile restante către furnizori şi creditori din operaţiuni comerciale se vor prelua din soldurile conturilor 401, 403, 404, 405 şi 462 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut în contract sau factură (nu se vor prelua sumele din soldul contului 462 care reprezintă alte operaţiuni decât cele comerciale).4.31.(3) Pentru plăţile restante faţă de bugetul general consolidat se vor prelua din soldurile conturilor 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4317, 4371, 4372, 4373, 4423, 444, 446 şi 4481 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative.4.31.(4) Pentru plăţile restante faţă de salariaţi şi alte categorii de persoane se vor prelua din soldurile conturilor 421, 422, 423, 424, 426, 4271, 4272, 4273, 4281, 429 şi 438 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative. (drepturile ultimei luni din perioada de raportare şi contribuţiile aferente acestora, cu termen de plată în luna următoare, nu reprezintă plăţi restante.)4.31.(5) Pentru plăţile restante reprezentând împrumuturi nerambursate la scadenţă şi dobânzi restante se vor prelua din soldurile conturilor 1611, 1612, 1631, 1641, 1651, 1671, 1681, 1682, 1684, 1685, 1687, 169, 5186, 5192, 5194, 5195, 5196, 5197 şi 5198 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut în contractul de împrumut.4.31.(6) Pentru plăţile restante reprezentând creditori bugetari se vor prelua din soldul contului 467 numai acele sume care au depăşit termenul prevăzut de actele normative pentru a fi restituite contribuabililor sau compensate.4.32.(1) Anexa 31 "Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine" (formular din situaţiile financiare anuale, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 79/2010) se completează de către instituţiile publice care deţin în numele statului român acţiuni la societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine.4.32.(2) La finele exerciţiului se raportează separat valoarea acţiunilor cotate şi a celor necotate la valoarea de piaţă, valoare care se determină potrivit prevederilor pct. 1.7. din Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 40/2007.4.33. Anexa 32 "Situaţia sumelor evidenţiate în conturi în afara bilanţului rezultate din operaţiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat" (formular din situaţiile financiare anuale, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 79/2010) se completează de către creditorii bugetari (Ministerul Finanţelor Publice, Casa Naţională de Pensii Publice, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate) care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea raportării prin situaţiile financiare a bunurilor sechestrate ca măsură asiguratorie dispusă prin procedură administrativă şi ca modalitate de executare silită, a garanţiilor depuse de contribuabili pentru înlesnirile acordate etc.Această anexă se completează cu soldurile conturilor în afara bilanţului specifice operaţiunilor respective.4.34. Anexa 33 "Situaţia unor indicatori referitori la protecţia copilului şi a persoanelor cu handicap" (formular din situaţiile financiare anuale, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 79/2010) se completează de unităţile administrativ-teritoriale.4.35. Anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (formular din situaţiile financiare anuale, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 79/2010) se completează cu informaţii privind evoluţia activelor nete/capitalurilor proprii ale instituţiilor publice pe parcursul exerciţiului financiar. Datele trebuie să fie însoţite de informaţii prezentate în notele explicative referitoare la:- natura modificărilor;- natura şi scopul constituirii rezervelor;- orice informaţii semnificative.4.36. Anexa 35a "Situaţia activelor fixe amortizabile" şi anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (formulare din situaţiile financiare anuale, anexe la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 79/2010) se completează de instituţiile publice care au în administrare bunuri din domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz.Pentru activele fixe neamortizabile conform legii nu se recunoaşte ajustarea pentru depreciere.4.37.(1) Anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ........." (formular din situaţiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009 aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se completează de ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice autonome şi instituţii publice de subordonare centrală, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor.4.37.(2) În subsectorul administraţie publică centrală (cod S1311) se cuprind instituţiile publice definite în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, incluzând Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora.4.38.(1) Anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ........." (formular din situaţiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice de subordonare locală, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor.4.38.(2) În subsectorul administraţie publică locală (cod S1313) se cuprind instituţiile publice locale definite în Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, incluzând comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a acestora.4.39.(1) Anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ........." (formular din situaţiile financiare, anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare) se completează de instituţii şi autorităţi publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.4.39.(2) În subsectorul asigurări sociale (cod S1314) se cuprind:- Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi instituţiile subordonate;- Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti;- Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;- Casa Naţională de Pensii Publice şi instituţiile subordonate;- Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi instituţiile subordonate.4.40. În vederea întocmirii corecte a anexei 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ......", a anexei 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ........." şi a anexei 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ........." (formulare din situaţiile financiare, anexe la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare), instituţiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informaţii detaliate pe sectoare, precum şi pe subsectoarele administraţiei publice: subsectorul administraţie publică centrală, subsectorul administraţie publică locală, subsectorul asigurări sociale.4.41. Anexa 41 "Corelaţii între formularele de situaţii financiare" - anexă la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.4.42. Plăţile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD) de către agenţii/autorităţi de implementare în numele instituţiei publice se raportează în anexa 6 "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli", anexa 7 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli", anexa 18 "Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli", după caz, puse de acord cu datele din evidenţa agenţiilor/autorităţilor de implementare (Oficiul de plăţi şi contractare PHARE sau alte agenţii/autorităţi de implementare).Anexele 6 şi 7 la situaţiile financiare trimestriale şi anuale, întocmite de autorităţile publice, ministere, celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice aflate în subordine, în coordonare sau sub autoritatea lor, care se depun la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice, vor purta viza agenţiilor/autorităţilor de implementare prin care se confirmă exactitatea plăţilor raportate în conturile de execuţie de către instituţiile publice - beneficiari finali ai fondurilor externe nerambursabile.Totodată, aceste plăţi nu se raportează de către instituţiile publice în "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexele 3 şi 4).4.43. Spitalele publice transferate la autorităţile administraţiei publice locale ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite depun la unitatea administrativ-teritorială formularul "Bilanţ", cuprinzând toate activele, datoriile şi capitalurile proprii, indiferent de sursa de finanţare a acestora, Situaţia fluxurilor de trezorerie, care va include soldurile tuturor conturilor de disponibilităţi, precum şi celelalte anexe la situaţiile financiare. Contul de rezultat patrimonial care se depune la unitatea administrativ-teritorială va cuprinde veniturile, finanţările şi cheltuielile instituţiei efectuate după data preluării la bugetul local. Pentru fondurile primite de la bugetul de stat, prin unităţile teritoriale ale Ministerului Sănătăţii, spitalele depun la 31 decembrie 2010 la direcţiile de sănătate publică Conturile de execuţie pentru venituri şi cheltuieli, precum şi Contul de rezultat patrimonial pentru perioada în care au funcţionat în subordinea acestora.4.44.(1). Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de Raportul de analiză pe bază de bilanţ, care va cuprinde note explicative prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora, privind activele fixe, stocurile, creanţele, datoriile, capitalurile proprii, execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, de notele explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.941/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, precum şi de alte note considerate necesare.Instituţiile publice care s-au reorganizat în cursul anului 2010 în baza unor acte normative vor întocmi o notă explicativă pentru diferenţele dintre soldurile finale de la 31 decembrie 2009 şi soldurile iniţiale de la 1 ianuarie 2010.4.44.(2) În cazul în care din centralizarea datelor se constată existenţa unor obligaţii neachitate la scadenţă pentru bunuri achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin structurile de control, controlul asupra modului de respectare a dispoziţiilor legale în vigoare la încheierea angajamentelor legale, având obligaţia de a prezenta în raportul de analiză pe bază de bilanţ măsurile luate.4.44.(3) Instituţiile publice care în anul 2010 au inclus pe cheltuieli, în condiţiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane menţionează în Raportul de analiză pe bază de bilanţ natura şi valoarea pagubelor respective.4.45. Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din România şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sunt autorităţi de supraveghere a pieţei financiare non-bancare şi au fost clasificate de către Biroul de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT) în lista S 124 - Subsector auxiliar-financiar. Această clasificare are numai scop statistic, fără să aibă consecinţe asupra încadrării administrative, a modului de organizare a sistemului contabil şi de raportare a situaţiilor financiare. În consecinţă, acestea vor aplica în continuare reglementările contabile referitoare la instituţiile publice, respectiv prevederile Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi normele metodologice referitoare la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale şi, respectiv, a raportărilor financiare lunare.4.46. Până la intrarea în vigoare a Ordinului ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011, raportările financiare lunare se întocmesc de instituţiile publice în anul 2011 în baza prevederilor cap. B "Raportări financiare lunare" din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2010, cu completările ulterioare, cu excepţia raportărilor prevăzute la pct. 2 lit. b) pentru unităţile administrativ-teritoriale.  +  Capitolul V Semnarea, auditarea şi depunerea situaţiilor financiare anuale5.1. Situaţiile financiare anuale se semnează de conducătorul instituţiei publice şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor de mai sus, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că: a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată; c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.Pentru situaţiile financiare centralizate ordonatorii principali şi secundari de credite nu întocmesc declaraţia scrisă.5.2. Potrivit prevederilor art. 41 pct. 3 din Legea nr. 82/1991, republicată, constituie contravenţii la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni: "[.....] prezentarea de situaţii financiare care conţin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare".Potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) din aceeaşi lege, contravenţia prevăzută la art. 41 pct. 3 se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei.5.3. În conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare, şi în consens cu buna practică în domeniu, situaţiile financiare anuale proprii ale ministerelor, ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, ale altor autorităţi publice, ale instituţiilor publice autonome şi ale instituţiilor publice subordonate, la 31 decembrie 2010, vor fi însoţite, după caz, de un raport de audit intern sau de o notă care să prezinte, în sinteză, managementul general, gradul de conformitate şi nivelul de apreciere al controlului intern asupra sistemului financiar contabil.Situaţiile financiare centralizate ale ordonatorilor principali şi secundari de credite nu trebuie să fie însoţite de raportul de audit.5.4. Reprezentanţii desemnaţi ai autorităţilor publice, ai ministerelor şi ai celorlalte organe ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice autonome au obligaţia să se prezinte la Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice pentru a primi gratuit, pe suport magnetic, programul informatic de centralizare a situaţiilor financiare pentru instituţii publice, în vederea depunerii situaţiilor financiare centralizate la Ministerul Finanţelor Publice şi pe suport magnetic.Nu se admite depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2010 fără prezentarea acestora şi pe suport magnetic.5.5. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 82/1991, republicată, termenul de prezentare a situaţiilor financiare anuale la Ministerul Finanţelor Publice este de "60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar".Astfel, situaţiile financiare centralizate privind execuţia bugetului de stat pe anul 2010, execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale, respectiv a bugetelor instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice şi instituţiile publice autonome, precum şi situaţiile financiare privind execuţia bugetelor locale pe anul 2010, întocmite de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, se depun la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice, până la data de 2 martie 2011.5.6. Situaţiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele stabilite de acesta în cadrul termenului prevăzut prin prezentele norme metodologice.Nedepunerea situaţiilor financiare la termenul prevăzut mai sus atrage răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.5.7. Autorităţile publice, ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice autonome depun o copie de pe situaţiile financiare centralizate şi la Direcţia generală de programare bugetară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.5.8. Situaţiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finanţelor Publice de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuţii în activitatea de analiză şi centralizare a acestora, care să poată oferi informaţiile necesare în legătură cu structura şi conţinutul informaţiilor din situaţiile financiare prezentate.  +  Capitolul VI Operaţiuni ce se efectuează în luna ianuarie 20116.1. Instituţiile publice locale (comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti), ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.839/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2010, vor înregistra următoarele operaţiuni:6.1. (1) Referitor la Fondul de rulment: a) încasarea în luna ianuarie 2011 a dobânzilor înregistrate în luna decembrie 2010:                      % = 5187 "Dobânzi de încasat"  5221 "Disponibil curent din fondul de rulment        al bugetului local"  5222 "Depozite constituite din fondul de        rulment al bugetului local" b) virarea soldului depozitelor din fondul de rulment şi a dobânzilor încasate (contul 5222) în contul 50.39 "Disponibil din fondul de rulment al bugetului local":   581 "Viramente interne" = 5222 "Depozite constituite                                                       din fondul de rulment                                                       al bugetului local"  5221 "Disponibil curent din fondul de = 581 "Viramente interne"        rulment al bugetului local" c) virarea soldului contului 50.39 "Disponibil din fondul de rulment" (contul 5221) în excedentul bugetului local, după finalizarea operaţiunilor de închidere a bugetului local:   5213 "Rezultatul execuţiei bugetare = 5221 "Disponibil curent din fondul       din anii precedenţi" de rulment al bugetului local"concomitent: d) transferul soldului contului 131 "Fond de rulment" asupra contului 117.02 "Rezultat reportat-buget local":   131 "Fond de rulment" = 117.02 "Rezultat reportat-buget local"6.1.(2) Referitor la fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe: a) virarea soldului contului 556 "Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinţe" în excedentul bugetului local:   5213 "Rezultatul execuţiei bugetare = 556 "Disponibil din depozite speciale       din anii precedenţi" constituite pentru construirea de                                              locuinţe"concomitent: b) transferul soldului contului 136 "Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe" asupra rezultatului reportat al bugetului local:   136 "Fondul depozitelor speciale = 117.02 "Rezultat reportat-buget      constituite pentru local"      construcţii de locuinţe" c) în cursul anului 2011, încasarea sumelor de la persoanele beneficiare de locuinţe, în baza contractului de vânzare, sau de la operatorii economici în a căror evidenţă se află investiţiile respective şi în a căror răspundere s-au preluat evidenţa, urmărirea şi încasarea ratelor la împrumuturile acordate şi a dobânzilor la împrumuturile respective:   5211 "Disponibil al bugetului local" = 461 "Debitori"6.1.(3). Referitor la taxele speciale: a) virarea soldului contului 553 "Disponibil din taxe speciale" în excedentul bugetului local:   5213 "Rezultatul execuţiei bugetare = 553 "Disponibil din taxe speciale"       din anii precedenţi"concomitent: b) transferul soldului contului 137 "Taxe speciale" asupra rezultatului reportat al bugetului local:   137 "Taxe speciale" = 117.02 "Rezultat reportat-buget local" c) în cursul anului 2011, încasarea sumelor reprezentând taxe speciale constituite:   5211 "Disponibil al bugetului local" = 461 "Debitori"6.1.(4) Referitor la fondul de amortizare aferent activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local: a) virarea soldului contului 554 "Disponibil din amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local" în excedentul bugetului local:   5213 "Rezultatul execuţiei bugetare = 554 "Disponibil din amortizarea       din anii precedenţi" activelor fixe deţinute de                                                 serviciile publice de interes                                                 local"concomitent: b) transferul soldului contului 134 "Fondul de amortizare aferent activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local" asupra rezultatului reportat al bugetului local:   137 "Fondul de amortizare aferent = 117.02 "Rezultat reportat-buget      activelor fixe deţinute de local"      serviciile publice de interes      local" c) în cursul anului 2011, încasarea sumelor reprezentând contravaloarea bunurilor livrate, lucrărilor executate, serviciilor prestate de serviciile publice de interes local care desfăşoară activităţi de natură economică şi care au obligaţia calculării, înregistrării şi recuperării fizice şi morale a activelor fixe prin tarif sau preţ şi constituirea fondului de amortizare:   5211 "Disponibil al bugetului local" = 411 "Clienţi"6.2.(1) La data efectuării regularizărilor cu excedentul bugetului local potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.839/2010, în Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce contul 5213 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi".Contul 521 "Disponibil al bugetului local" se desfăşoară în următoarele conturi sintetice de gradul II:5211 "Disponibil al bugetului local" - funcţionează în cursul anului;5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent" - funcţionează la sfârşitul anului;5213 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" - funcţionează în cursul anului.Contul 5213 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi" este un cont de activ.În debitul contului se înregistrează excedentul rezultat din execuţia bugetului local, iar în credit, excedentul din anii precedenţi utilizat pentru acoperirea deficitului.Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului local din anii precedenţi.6.2.(2) La aceeaşi dată, din Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se elimină următoarele conturi:- 131 "Fond de rulment";- 134 "Fondul de amortizare aferent activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local";- 136 "Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe";- 137 "Taxe speciale";- 5221 "Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local";- 5222 "Depozite constituite din fondul de rulment al bugetului local";- 553 "Disponibil din taxe speciale";- 554 "Disponibil din amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local";- 556 "Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinţe";- 4687 "Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii";- 5197 "Sume primite din fondul de rulment conform legii".  +  Anexa 1 la normele metodologice(Anexa 29 la situaţiile financiare)Situaţia plăţilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective
  COD 31 Nr. crt. Denumirea şi simbolul conturilor Cod rând Sold la începutul anului Sold la sfârşitul perioadei
  A B C 1 2
  1 Avansuri acordate furnizorilor (ct. 232+234+ 409) - total (rd. 02+03), din care: 01
  - din finanţare bugetară (ct. 770) 02
  - din alte surse de finanţare 03
  2 Acreditive deschise la dispoziţia terţilor (ct. 541) - total (rd. 05+06), din care: 04
  - din finanţare bugetară (ct. 770) 05
  - din alte surse de finanţare 06
  3 Disponibilităţi la alţi rezidenţi, garanţii depuse la furnizori (ct. 2678+461) - total (rd. 08+09), din care: 07
  - din finanţare bugetară (ct. 770) 08
  - din alte surse de finanţare 09
  4 Disponibilităţi ale misiunilor diplomatice şi ale altor reprezentanţe ale României în străinătate, mai puţin dobânda încasată în cont (contul 5124) - total (rd. 11+12), din care: 10
  - din finanţare bugetară (ct. 770) 11
  - din alte surse de finanţare 12
  5 Avansuri de trezorerie acordate în valută misiunilor diplomatice şi altor reprezentanţe ale României în străinătate (contul 542) - total (rd. 14+15), din care: 13
  - din finanţare bugetară (ct. 770) 14
  - din alte surse de finanţare 15
  6 Alte disponibilităţi provenite din finanţare bugetară (ct. 770) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5581+5591 +...etc.*) şi în conturi de disponibil în lei şi în valută la instituţii de credit din ţară, mai puţin dobânda încasată în cont (ct. 5121+ 5124+5583+559+ ... etc.*) - total (rd. 17+18), din care: 16
  - din finanţare bugetară (ct. 770) 17
  - din alte surse de finanţare 18
  7 Total (rd. 01+04+07+10+13+16) 19
  __________ Notă *) Alte conturi de disponibil în lei din trezorerie sau disponibil în lei şi valută din instituţiile de credit, al căror sold provine din finanţarea bugetară (ct. 770).Ordonator de credite,......................Conducătorul compartimentului financiar-contabil,...............................................
   +  Anexa 2 la normele metodologiceModificări şi completări la anexa 41"Corelaţii între formularele de situaţii financiare"Corelaţii între formularele de situaţii financiare:Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şiformularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod. 02)NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarea situaţie:4) La Ministerul Sănătăţii, cu soldul contului 121 "Rezultatul patrimonial", în cazul spitalelor publice transferate la unităţile administrativ-teritoriale.Corelaţii între formularele de situaţii financiare:Bilanţ (cod form. 01) şi formularul anexa 29"Situaţia plăţilor efectuate din buget care nu reprezintăcheltuieli efective" (cod 31)Rd. 22.1 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 01 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective" (cod 31)Rd. 22.1 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 01 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective" (cod 31)Corelaţii între formularele de situaţii financiare:Anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din bugetcare nu reprezintă cheltuieli efective" (cod 31)şi formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilorfinanciare ale instituţiilor publice din administraţia centralăla data de ..............."(cod 17)Rd.04 col.01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective" (cod 31) = (rd. 61 + rd. 62 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..."(cod 17)Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective" (cod 31) = (rd. 61 + rd. 62 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..."(cod 17)Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective" (cod 31) = rd. 77 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..."(cod 17)Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective" (cod 31) = rd. 77 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..."(cod 17)Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective" (cod 31) = rd. 82 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..."(cod 17)Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective" (cod 31) = rd. 82 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..."(cod 17)Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective" (cod 31) = rd. 85 col. 01 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..."(cod 17)Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective" (cod 31) = rd. 85 col. 02 din formularul anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..."(cod 17)Corelaţii între formularele de situaţii financiare:Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şiformularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:3) La unităţile administrativ-teritoriale: în cazul spitalelor publice transferate la unităţile administrativ-teritoriale.În bilanţul centralizat al unităţii administrativ-teritoriale se va prelua şi rezultatul patrimonial al acestora, în timp ce în "Contul de rezultat patrimonial al bugetului local" acesta nu va fi preluat.Corelaţii între formularele de situaţii financiare:"Bilanţ" (cod form. 01) şi formularul anexa40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiareale instituţiilor publice din administraţia localăla data de ..." (cod 18)Sume de primit de la Comisia EuropeanăRd. 26 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 194 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18)Rd. 26 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 194 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18)Corelaţii între formularele de situaţii financiare:Anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din bugetcare nu reprezintă cheltuieli efective" (cod 31)şi formularul anexa 40b "Situaţia activelor şidatoriilor financiare ale instituţiilor publicedin administraţia locală la data de ................." (cod 18)Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective" (cod 31) = (rd. 42 + rd. 43 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18)Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective" (cod 31) = (rd. 42 + rd. 43 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18)Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective" (cod 31) = rd. 52 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18)Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective" (cod 31) = rd. 52 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18)Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective" (cod 31) = rd. 62 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18)Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective" (cod 31) = rd. 62 col. 02 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18)Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective" (cod 31) = rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18)Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective" (cod 31) = rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18)Corelaţii între formularele de situaţii financiare:"Bilanţ" (cod form. 01) şi formularul anexa 40c"Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilorpublice din domeniul asigurărilor sociale (destat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)Sume de primit de la Comisia EuropeanăRd. 26 col. 01 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 199 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)Rd. 26 col. 02 din formularul "Bilanţ" (cod 01) = rd. 199 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)Corelaţii între formularele de situaţii financiare:Anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din bugetcare nu reprezintă cheltuieli efective" (cod 31)şi formularul anexa 40c "Situaţia activelor şidatoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniulasigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective" (cod 31) = rd. 61 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective" (cod 31) = rd. 61 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective" (cod 31) = rd. 47 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective" (cod 31) = rd. 47 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective" (cod 31) = rd. 57 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective" (cod 31) = rd. 57 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective" (cod 31) = rd. 60 col. 01 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective" (cod 31) = rd. 60 col. 02 din formularul anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ..." (cod 19)----