ORDIN nr. 1.114 din 31 decembrie 2010pentru completarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 698/2010
EMITENT
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011    Având în vedere:- Referatul de aprobare al Direcţiei programe de sănătate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. PS/2.468 din 30 decembrie 2010;- art. 48 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul INormele privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 698/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 3 septembrie 2010, se completează după cum urmează:1. La punctul 1, după subpunctul 1.17 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.18, cu următorul cuprins:"1.18. Anual, se poate efectua regularizarea serviciilor de dializă realizate şi validate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru bolnavii constanţi ai centrului, în limita a 152 de şedinţe/an."2. La punctul 4, după subpunctul 4.3.7 se introduce un nou subpunct, subpunctul 4.3.8, cu următorul cuprins:"4.3.8. La regularizarea anuală, în condiţiile în care valoarea serviciilor de dializă realizate pe un tip de terapie este mai mică decât valoarea estimată contractată, decontarea se poate face, indiferent de tipul de serviciu de dializă: hemodializă sau dializă peritoneală, pentru bolnavii constanţi ai centrului, cu încadrarea în valoarea totală de contract."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Nicolae-Lucian DuţăBucureşti, 31 decembrie 2010.Nr. 1.114.-------