DECIZIE nr. 1.313 din 14 octombrie 2010referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48^2 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 13 ianuarie 2011    Acsinte Gaspar - preşedinteAspazia Cojocaru - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorMircea Ştefan Minea - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorPatricia Marilena Ionea - magistrat-asistentCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48^2 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, excepţie ridicată de Ecaterina C. Bercea în Dosarul nr. 2.633/109/2008 al Tribunalului Argeş - Secţia civilă.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care arată că prevederile de lege criticate se aplică fără discriminări persoanelor aflate în aceeaşi situaţie.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin Încheierea din 6 ianuarie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 2.633/109/2008, Tribunalul Argeş - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48^2 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.Excepţia a fost ridicată de Ecaterina C. Bercea cu prilejul soluţionării contestaţiei formulate împotriva deciziei de pensionare.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile de lege criticate sunt discriminatorii, întrucât nu permit pensionarea sub pragul-limită de 55 de ani şi nici cumularea cazurilor de reducere a vârstei de pensionare.Tribunalul Argeş - Secţia civilă arată că pensia pentru persoanele care au lucrat în condiţii deosebite de muncă, pensia anticipată şi pensia anticipată parţială sunt reglementate ca excepţii de la regulile generale, avându-se în vedere situaţiile speciale în care se află anumite categorii de persoane.Legiuitorul a instituit, în consecinţă, norme speciale referitoare la perioadele care se iau în calcul, stabilind, după caz, luarea ori neluarea în calcul a perioadelor asimilate cu stagiul de cotizare. Astfel, această reglementare nu face decât să dea expresie principiului constituţional al egalităţii, care nu are semnificaţia uniformităţii.Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constituţionale.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 48^2 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, dispoziţii potrivit cărora: "Reducerea vârstei prevăzute la alin. (1) nu poate fi cumulată cu o altă reducere prevăzută de prezenta lege sau de legile speciale. Vârsta de pensionare redusă conform alin. (1) nu poate fi mai mică de 55 de ani."Autorul excepţiei consideră că acest text de lege contravine dispoziţiilor art. 16 din Constituţie referitoare la egalitatea în drepturi.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile art. 48^2 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 instituie beneficiul reducerii vârstei de pensionare pentru femeile care au născut cel puţin 3 copiii şi i-au crescut pe aceştia până la vârsta de 10 ani. Acest beneficiu vizează o situaţie excepţională, derogatorie de la normele general aplicabile în materie de pensie în ceea ce priveşte vârsta de pensionare şi care porneşte de la premisa că efortul depus de mame pentru creşterea a cel puţin 3 copii până la vârsta de 10 ani are ca efect o uzură mai pronunţată a organismului. Acordând acest drept, legiuitorul a interzis însă cumularea acestuia cu reducerea vârstei de pensionare care ar rezultă din alte situaţii excepţionale, aşa cum este şi cea în care se află autorul excepţiei, respectiv faptul că a desfăşurat munca în condiţii speciale. De asemenea, a stabilit o limită de vârstă până la care poate opera reducerea. Aceste limitări urmăresc, în esenţă, păstrarea naturii dreptului la pensie, care este conceput ca un drept care se acordă persoanelor după realizarea unui anumit stagiu de cotizare şi împlinirea unei vârste dincolo de care capacitatea de muncă a persoanei se prezumă că este redusă. Art. 7 din Legea nr. 19/2000 defineşte, din această perspectivă, în mod sugestiv drepturile de asigurări sociale, arătând că acestea reprezintă "venituri de înlocuire pentru pierderea totală sau parţială a veniturilor asigurate, ca urmare a bătrâneţii". Or, o reducere excesivă a acestei vârste ar avea ca efect însăşi renunţarea la raţiunea acordării dreptului la pensie.Toate aceste aspecte justifică opţiunea legiuitorului în ceea ce priveşte reglementarea art. 48^2 din Legea nr. 19/2000, astfel încât diferenţa de tratament invocată de autorul excepţiei apare ca rezonabilă şi proporţională cu situaţia avută în vedere, necontravenind dispoziţiilor art. 16 din Constituţie.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48^2 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, excepţie ridicată de Ecaterina C. Bercea în Dosarul nr. 2.633/109/2008 al Tribunalului Argeş - Secţia civilă.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 14 octombrie 2010.PREŞEDINTE,ACSINTE GASPARMagistrat-asistent,Patricia Marilena Ionea-------