AMENDAMENT din 25 iunie 2010convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori*) semnate la Washington la 1 iunie 2010 şi la Bucureşti la 25 iunie 2010, la acordurile de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare aflate în implementare
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011  ------------- Notă *) TraducereTel: (202) 473-6048, fax: (202) 522-2566BANCA MONDIALĂ 1818 H Street N.W. (202) 473-1000BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU Washington Adresa poştală: INTBAFRADRECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE D.C. 20433 Adresa poştală: INDEVASASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE S.U.A.INTERNAŢIONALĂ1 iunie 2010Excelenţei Sale,Sebastian Vlădescu,ministrul finanţelor publiceMinisterul Finanţelor PubliceBucureşti, RomâniaStimate domnule ministru,Excluderea comună de către instituţiile financiare internaţionale:Amendament la acordurile juridice aferente împrumuturilor BănciiInternaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare1. Facem referire la acordurile juridice aferente proiectelor prezentate în anexa la această scrisoare de amendament (acordurile juridice) dintre Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi România (Primitorul). Facem referire totodată şi la scrisoarea noastră din 17 mai 2010 (anexată), prin care România era informată despre aprobarea de către Consiliul director al Grupului Băncii Mondiale (denumit în prezenta scrisoare Consiliul director) a aplicării de Bancă a deciziilor de excludere luate de instituţiile financiare internaţionale cu care Grupul Băncii Mondiale a semnat un acord de aplicare reciprocă a deciziilor de excludere.2. Conform avizului Consiliului director, Banca propune amendarea acordurilor juridice existente încheiate cu toţi primitorii de finanţare din partea Băncii, pentru aplicarea acestui regim de excludere comună:(i) tuturor contractelor noi pentru care este emisă o notificare de încredinţare şi/sau contractul este semnat după data intrării în vigoare a acestei scrisori de amendament; şi(îi) tuturor contractelor existente ale căror scop, preţuri sau alte condiţii fac obiectul modificărilor de fond după data intrării în vigoare a acestei scrisori de amendament.3. În acest sens, Banca propune amendarea acordurilor juridice după cum este prezentat mai jos.4. Pentru scopurile acestei scrisori de amendament, termenii următori vor avea următoarele semnificaţii: a) scrisoare de amendament face referire la această scrisoare; b) Acordul de aplicare reciprocă a deciziilor de excludere înseamnă acordul din data de 9 aprilie 2010, semnat de Grupul Băncii Africane de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Grupul Băncii Interamericane de Dezvoltare şi Grupul Băncii Mondiale, cu amendamentele sale ulterioare; c) Banca înseamnă BIRD în cazul unui împrumut BIRD, ADI în cazul unui credit ADI sau a unui grant ADI sau şi BIRD şi ADI în funcţie de ce impune contextul; d) finanţare înseamnă un împrumut BIRD, un credit ADI sau un grant ADI, acordat de Bancă unui Primitor; e) Condiţii generale înseamnă Condiţiile generale aplicabile acordurilor juridice, aşa cum este definită această sintagmă în acordul juridic; f) instituţii financiare internaţionale sau IFI înseamnă Grupul Băncii Africane de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Grupul Băncii Interamericane de Dezvoltare şi orice altă instituţie ce aderă la Acordul de aplicare reciprocă a deciziilor de excludere în conformitate cu condiţiile acestuia; g) Primitor înseamnă Împrumutat sau Primitor de finanţare, conform modului în care aceşti termeni sunt utilizaţi în acordul juridic; h) Proiect înseamnă proiectul definit în acordul juridic; i) entitate de implementare a Proiectului înseamnă entitatea menţionată ca atare în acordul juridic sau o entitate cu care Banca a intrat într-un acord de proiect în scopul implementării Proiectului sau a unei părţi a acestuia; şi j) Grupul Băncii Mondiale este constituit din Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Asociaţia de Dezvoltare Internaţională, Corporaţia Financiară Internaţională, Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor şi Centrul Internaţional pentru Soluţionarea Disputelor referitoare la Investiţii.5. Prin această scrisoare de amendament, următoarea anexă se introduce la finalul fiecărui acord juridic:"ANEXĂSecţiunea 1. a) O firmă sau o persoană fizică ori o entitate de implementare a Proiectului sau un Primitor (altul decât o ţară membră) despre care o IFI a descoperit că s-a angajat în practici frauduloase, de corupţie, de coerciţie sau necinstite în legătură cu utilizarea sumelor din finanţarea oferită de respectiva IFI poate fi declarată/declarat neeligibilă/neeligibil de către Bancă, în condiţiile stabilite de IFI, pentru:(i) încredinţarea unui contract finanţat de Bancă;(îi) nominalizarea ca subcontractor, consultant, producător sau furnizor ori prestator de servicii al unei firme care altfel este eligibilă pentru încredinţarea unui contract finanţat de Bancă;(iii) a beneficia de un contract finanţat de Bancă, financiar sau de alt fel; şi(iv) a participa în alt fel la pregătirea ori implementarea Proiectului sau a oricărui alt proiect finanţat, integral ori parţial, de către Bancă. b) Prevederile din secţiunea 1 a) a acestei anexe se aplică:(i) tuturor contractelor noi pentru care notificarea de încredinţare este emisă şi/sau contractul este semnat după data intrării în vigoare a scrisorii de amendament; şi(îi) tuturor contractelor existente ale căror scop, preţuri sau alte condiţii fac obiectul unor modificări de fond după data intrării în vigoare a scrisorii de amendament.Secţiunea 2. Un eveniment suplimentar de suspendare în condiţiile prevederilor aplicabile ale Condiţiilor generale va fi următorul: Primitorul (altul decât ţara membră) (dacă este aplicabil) sau entitatea de implementare a Proiectului (dacă este aplicabil) a fost declarat(ă) neeligibil(ă) de către Bancă pentru a primi sume din orice finanţare asigurată de către Bancă, ca rezultat al faptului că o IFI a declarat neeligibil(ă) Primitorul sau entitatea de implementare a Proiectului pentru a beneficia de sume din finanţări asigurate de respectiva IFI ori pentru a participa în alt mod la pregătirea sau implementarea vreunui proiect finanţat integral ori parţial de respectiva IFI, ca rezultat al constatării de către respectiva IFI că Primitorul sau entitatea de implementare a Proiectului s-a angajat în practici frauduloase, de corupţie, de coerciţie ori necinstite în legătură cu utilizarea sumelor din finanţarea oferită de respectiva IFI.Secţiunea 3. Primitorul va determina entitatea de implementare a Proiectului (dacă este aplicabil) să deruleze Proiectul în concordanţă cu prevederile incluse în această anexă."6. Toţi termenii acordului juridic nemodificaţi prin prezenta scrisoare vor rămâne integral în vigoare.7. Amendamentele propuse prevăzute în această scrisoare de amendament sunt transmise prin prezenta pentru luare în considerare, în absenţa existenţei vreunei obiecţii. În consecinţă, în absenţa obiecţiilor (care trebuie comunicate directorului de ţară în scris până la data de 25 iunie 2010, la sfârşitul zilei), acordurile juridice vor fi considerate amendate în conformitate cu condiţiile prevăzute în această scrisoare de amendament. Banca solicită Primitorului să notifice toate entităţile de implementare a proiectului despre amendamentele prezentate mai sus aduse acordurilor juridice.Cu stimă,Peter Harrold,directorEuropa Centrală şi Ţările BalticeRegiunea Europa şi Asia CentralăCC Dl Ruud Treffers, Director executiv, Banca MondialăROMÂNIAAnexă la Scrisoarea privind aplicarea reciprocă a deciziilor de excludere
  Denumirea proiectului Numărul finanţării
  Proiectul privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii Împrumut nr. 47170 - RO
  Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă Împrumut nr. 47360 - RO
  Proiectul privind reforma sectorului sanitar Împrumut nr. 47600 - RO
  Proiectul pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură Împrumut nr. 47580 - RO
  Proiectul privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică Împrumut nr. 47590 - RO
  Proiectul "Economia bazată pe cunoaştere" Împrumut nr. 48090 - RO
  Proiectul privind serviciile municipale Împrumut nr. 48350 - RO
  Proiectul privind reforma sistemului judiciar Împrumut nr. 48110 - RO
  Proiectul privind incluziunea socială Împrumut nr. 48250 - RO
  Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi Împrumut nr. 48730 - RO
  Proiectul privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare Împrumut nr. 48390 - RO
  Proiectul privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii Împrumut nr. 48750 - RO
  BANCA MONDIALĂ 1818 H Street N.W. (202) 473-1000BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU Washington Adresa poştală: INTBAFRADRECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE D.C. 20433 Adresa poştală: INDEVASASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE S.U.A.INTERNAŢIONALĂ17 mai 2010Excelenţei Sale,Sebastian Vlădescu,ministrul finanţelor publiceMinisterul Finanţelor PubliceBucureşti, RomâniaStimate domnule ministru,Îmi face plăcere să vă aduc la cunoştinţă că pe data de 9 aprilie 2010 Grupul Băncii Mondiale a semnat un acord de aplicare reciprocă a deciziilor de excludere, denumit cel mai adesea Acordul de excludere comună. Acordul a fost semnat şi de alte 4 bănci multilaterale de dezvoltare (BMD): Banca Africană de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca Interamericană de Dezvoltare.Acest acord de referinţă reprezintă un pas major în combaterea la nivel global a fraudei şi corupţiei şi un factor semnificativ care să garanteze că modestele resurse de dezvoltare ajung la beneficiarii cărora le sunt destinate. Prin noul acord, sancţiunile impuse de o BMD vor fi puse în aplicare şi de celelalte BMD semnatare.Anticipăm că acest acord va intra în vigoare în luna iunie 2010. Va fi aplicabil tuturor proiectelor finanţate de BIRD şi ADI pentru care s-a emis o invitaţie de negociere la sau după data de 1 mai 2010.Totodată, pentru a ajuta la contracararea riscurilor de integritate în toate proiectele în derulare şi pentru a asigura un caracter unitar la nivelul întregului portofoliu, veţi primi în scurt timp o scrisoare de amendament ce va permite aplicarea regimului de excludere comună contractelor noi din cadrul proiectelor existente susţinute de Bancă.Cu stimă,Peter Harrold,directorEuropa Centrală şi Ţările BalticeRegiunea Europa şi Asia CentralăCC: Dl Rudolf Jan Treffers, director executiv, Banca MondialăROMÂNIAMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICECabinet secretar de statStr. Apolodor nr. 17,sectorul 5, BucureştiTel.: +4 021 319 97 52Fax: +4 021 319 97 35Dlui Peter Harrold, director de ţarăEuropa Centrală şi Ţările BalticeBanca Mondială, Regiunea Europa şi Asia Centrală25 iunie 2010Stimate domnule Harrold,Re: Excluderea de către instituţiile financiare internaţionale:Amendament la acordurile juridice în derulareApreciem în mod deosebit eforturile permanente ale Băncii Mondiale de combatere a fraudei şi corupţiei şi salutăm iniţiativa de semnare a Acordului de aplicare reciprocă a deciziilor de excludere.În acest sens, ne face plăcere să confirmăm că nu avem obiecţii în ceea ce priveşte amendarea acordurilor juridice existente dintre BIRD şi România în legătură cu excluderea comună de către instituţiile financiare internaţionale, conform propunerii dumneavoastră din scrisoarea datată 1 iunie 2010.Cu stimă,Bogdan Drăgoi,secretar de stat-------