HOTĂRÂRE nr. 345 din 8 iulie 1997pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 186/1995 privind constituirea sistemului informaţional referitor la situaţia numerică a personalului din instituţiile publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 18 iulie 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 186/1995 privind constituirea sistemului informaţional referitor la situaţia numerică a personalului din instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 10 aprilie 1995, se modifica după cum urmează:1. Articolul 1 litera a) va avea următorul cuprins:"a) la Ministerul Finanţelor şi la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, pentru aparatul propriu al tuturor ordonatorilor principali de credite bugetare a căror finanţare se asigura din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, anexe la bugetul de stat şi la bugetul asigurărilor sociale de stat;"2. Articolul 1 litera c) partea introductivă va avea următorul cuprins:"c) la serviciile publice descentralizate ale Ministerului Finanţelor şi ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale în unităţile administrativ-teritoriale, pentru:"3. Articolul 2 alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Contravenţiile se constata şi amenzile se aplică de către organele de specialitate din Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi unităţile lor teritoriale."  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor împreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale vor modifica în mod corespunzător Normele metodologice cu privire la datele şi informaţiile ce urmează a se comunică, precum şi machetele-model pentru prezentarea acestora.  +  Articolul 3Hotărârea Guvernului nr. 186/1995, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiup. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Corneliu Eugeniu Gorcea,secretar de stat-------------