ORDIN nr. 2.923 din 9 decembrie 2010privind modificarea şi completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 7 ianuarie 2011    Având în vedere Hotărârea nr. 275 din 19 noiembrie 2010 a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici de aprobare a propunerilor privind modificarea şi completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi dispoziţiile art. 109 alin. (4) din Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 44, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) La nivelul fiecărei camere a notarilor publici se ţine un registru de evidenţă a procedurilor succesorale, în care se înregistrează procedurile succesorale din circumscripţia teritorială a acesteia."2. La articolul 44, alineatul (3) se abrogă.3. După articolul 106 se introduce un nou articol, articolul 106^1, cu următorul cuprins:"Art. 106^1. - (1) Notarul public va elibera, la cererea oricărei persoane interesate, în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare, o încheiere cu privire la rezultatul verificărilor efectuate în Registrul de evidenţă a procedurilor succesorale al Camerei notarilor publici, prevăzut la art. 44, şi în registrele unice ale Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, prevăzute la art. 56^1 alin. (1) lit. a)-c). Competenţa eliberării încheierii revine notarului public din camera în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu. (2) În încheierea menţionată la alin. (1), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 32 la prezentul regulament, se vor înscrie rezultatele verificării menţiunilor cuprinse în certificatele sau adeverinţele eliberate din registrele prevăzute la alin. (1). (3) Notarul public va proceda mai întâi la interogarea Registrului de evidenţă a procedurilor succesorale al Camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie defunctul a avut ultimul domiciliu. În cazul în care în urma verificării se constată că succesiunea este soluţionată, se va face menţiune despre acest fapt în încheiere, fără a se mai proceda la verificarea registrelor unice ale Uniunii Naţionale a Notarilor Publici. (4) Dacă în urma verificării prevăzute la alin. (3) se constată că succesiunea defunctului nu se află pe rolul niciunui birou notarial, se vor efectua verificări şi în registrele unice ale Uniunii Naţionale a Notarilor Publici. Interogarea Registrului naţional de evidenţă a succesiunilor se va face numai în situaţia în care defunctul a avut ultimul domiciliu în străinătate, dar a deţinut bunuri imobile pe teritoriul României. (5) Dacă în urma verificării prevăzute la alin. (3) se constată că succesiunea se află pe rolul unui birou notarial, se va proceda şi la verificarea registrelor unice ale Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, prevăzute la alin. (1), făcându-se menţiune despre acestea în încheiere. O copie a acestei încheieri se va comunică de către notarul public care a eliberat-o Camerei notarilor publici în al cărei registru figurează cauza înregistrată. Camera notarilor publici, primind copia încheierii, o va aduce de îndată la cunoştinţa notarului public pe al cărui rol se află înregistrată cauza succesorală. (6) Cererea prin care se solicită efectuarea verificărilor, împreună cu încheierea eliberată de notarul public în urma efectuării verificărilor, se înregistrează în Registrul general notarial, iar un exemplar al încheierii se eliberează solicitantului personal sau, la cererea acestuia, se comunică prin poştă."4. După anexa nr. 31 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 32, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul justiţiei,Lidia Barac,secretar de statBucureşti, 9 decembrie 2010.Nr. 2.923/C.  +  Anexa (Anexa nr. 32 la regulament)ROMÂNIABiroul Notarului Public ....................Sediul .....................................ÎNCHEIEREANr. ..... data ..........privind verificările efectuate în evidenţele succesoraleale Camerei notarilor publici şi ale Uniunii Naţionale aNotarilor Publici din România........................, notar public, în urma cererii depuse de domnul/doamna ......................, domiciliat(ă) în .............................., în calitate de ..................., pentru verificarea evidenţelor succesorale privindu-l pe defunctul ........................, cu ultimul domiciliu în ......................, am procedat la efectuarea verificărilor în următoarele evidenţe (se vor marca registrele în care s-au făcut verificări):- Registrul de evidenţă a procedurilor succesorale al Camerei Notarilor Publici ..........................;- Registrul naţional de evidenţă a succesiunilor;- Registrul naţional de evidenţă a opţiunilor succesorale;- Registrul naţional de evidenţă a testamentelor autentice.În baza răspunsurilor primite prin certificatele/adeverinţele nr. ..................................... anexate, eliberate la data întocmirii prezentei încheieri de ................................,constatcă la data eliberării fiecărui act de interogare a registrelor sus-menţionate, în cauza succesorală a defunctului ................................. erau efectuate următoarele înregistrări (se vor preciza rezultatele verificărilor): .............................................................................. .În cazul în care cauza succesorală urmează să fie soluţionată de către instanţă, solicitantul va sesiza de îndată Camera Notarilor Publici ..........................., în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu.În temeiul art. 106^1 din regulament, am procedat la întocmirea şi eliberarea prezentei încheieri.S-a perceput onorariul de ...... lei cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. ............... .Notar public,L.S. ................------