ACORD DE SECURITATE din 14 mai 2010între România şi Regatul Spaniei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2011  România şi Regatul Spaniei, denumite în continuare părţi, în scopul protecţiei informaţiilor clasificate schimbate între ele, au convenit următoarele:  +  Articolul 1Dispoziţii generale1. Prezentul acord de securitate (denumit în continuare Acord) va sta la baza tuturor activităţilor ce presupun, în conformitate cu legislaţia naţională, schimbul de informaţii clasificate între părţi referitor la: a) cooperarea între părţi în domeniul apărării naţionale, precum şi în orice alte aspecte referitoare la securitatea naţională; b) cooperarea, proiectele comune, contractele sau oricare alte raporturi între organismele de stat ori alte entităţi publice sau private ale părţilor în domeniul apărării naţionale, precum şi în orice alte aspecte privind securitatea naţională; c) vânzarea de echipamente, produse şi know-how.2. Prezentul acord nu va afecta obligaţiile celor două părţi ce derivă din alte acorduri internaţionale şi nu va fi folosit împotriva intereselor, securităţii şi integrităţii teritoriale ale altor state.  +  Articolul 2DefiniţiiÎn sensul prezentului acord:1. informaţie clasificată înseamnă orice informaţie, document sau material, indiferent de forma sa fizică, căreia i s-a atribuit un nivel de clasificare de securitate, în conformitate cu legislaţia naţională, şi care va fi protejată corespunzător;2. document clasificat înseamnă orice tip de înregistrare ce conţine informaţii clasificate, indiferent de formă sau caracteristica fizică, incluzând, dar fără a se limita la materiale scrise ori tipărite, cartele şi benzi de procesare a datelor, hărţi, grafice, fotografii, picturi, desene, gravuri, schiţe, note şi documente de lucru, copii la indigo şi riboane de printare sau multiplicări efectuate prin orice mijloace sau metode, înregistrări audio, vocale, magnetice sau electronice, optice ori video sub orice formă, precum şi echipamente portabile de procesare automată a datelor cu medii fixe de stocare şi detaşabile;3. material clasificat înseamnă orice obiect sau parte a unui mecanism, prototip, echipament, armă etc., produs mecanic sau manual, fabricat ori aflat în curs de fabricaţie, căruia i s-a atribuit o clasificare de securitate;4. clasificare de securitate înseamnă atribuirea unei clasificări naţionale în conformitate cu legislaţiile părţilor;5. contract clasificat înseamnă un acord între 2 sau mai mulţi contractori, prin care se stabilesc şi se definesc drepturile şi obligaţiile între părţi şi care conţine sau implică informaţii clasificate;6. contractor sau subcontractor înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce are capacitatea legală de a încheia contracte clasificate;7. incident de securitate înseamnă o acţiune sau omisiune contrară legislaţiei naţionale, care are ca rezultat compromiterea efectivă ori o posibilă compromitere a informaţiilor clasificate;8. compromiterea informaţiilor clasificate înseamnă o situaţie în care, datorită unui incident de securitate sau unei activităţi ostile (precum spionaj, act de terorism sau furt), informaţiile clasificate şi-au pierdut confidenţialitatea, integritatea sau disponibilitatea ori serviciile sau resursele conexe şi-au pierdut integritatea ori disponibilitatea. Aceasta include pierderea, dezvăluirea parţială ori totală, modificarea şi distrugerea neautorizate sau repudierea serviciului;9. anexa de securitate înseamnă un document emis de către autoritatea îndreptăţită, ca parte a oricărui contract sau subcontract clasificat, prin care se identifică cerinţele de securitate ori acele elemente ale contractului ce necesită protecţie;10. ghidul clasificărilor de securitate înseamnă evidenţa informaţiilor, materialelor şi activităţilor clasificate aferente unui contract clasificat şi nivelurile de clasificare ale acestora, inclus în anexa de securitate;11. certificarea de securitate a personalului înseamnă decizia autorităţii naţionale de securitate/autorităţii desemnate de securitate prin care se atestă faptul că o persoană poate avea acces la informaţii clasificate, conform legislaţiei naţionale respective;12. certificarea/autorizarea de securitate industrială înseamnă decizia autorităţii naţionale de securitate/autorităţii desemnate de securitate prin care se confirmă faptul că, din punctul de vedere al securităţii, un obiectiv are capacitatea fizică şi organizatorică de a utiliza şi depozita informaţii clasificate, în conformitate cu legislaţia naţională;13. necesitatea de a cunoaşte înseamnă principiul conform căruia accesul la informaţii clasificate se acordă, în mod individual, numai acelor persoane care, în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, trebuie să lucreze cu astfel de informaţii sau să aibă acces la acestea;14. autoritatea naţională de securitate înseamnă instituţia autorizată la nivel naţional care, în conformitate cu legislaţiile părţilor, asigură implementarea unitară a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate. Aceste autorităţi sunt menţionate la art. 7;15. autoritate desemnată de securitate înseamnă autoritatea naţională cu competenţe specifice în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, care răspunde de implementarea cerinţelor de securitate cuprinse în prezentul acord;16. terţ înseamnă orice persoană, instituţie, organizaţie naţională sau internaţională, entitate publică ori privată care nu este parte la prezentul acord.  +  Articolul 3Protecţia informaţiilor clasificate1. În conformitate cu legislaţiile lor naţionale, părţile vor lua măsurile corespunzătoare pentru protecţia informaţiilor clasificate transmise, primite, produse ori elaborate, ca rezultat al oricărui acord sau relaţie între ele. Părţile vor asigura tuturor informaţiilor clasificate schimbate sau primite acelaşi nivel de protecţie, conform echivalenţei clasificării de securitate de la art. 4.2. Partea primitoare nu va utiliza o clasificare de securitate inferioară pentru informaţiile clasificate primite şi nici nu va declasifica aceste informaţii, fără acordul prealabil scris al autorităţii naţionale de securitate a părţii emitente. Autoritatea naţională de securitate a părţii emitente va informa autoritatea naţională de securitate a părţii primitoare asupra oricăror modificări survenite în clasificarea de securitate a informaţiilor schimbate între părţi.3. Multiplicarea sau traducerea, prin orice mijloace, a documentelor clasificate primite se va realiza cu acordul scris al emitentului. Toate reproducerile documentelor clasificate vor fi marcate cu aceeaşi clasificare de securitate ca şi exemplarul original şi vor fi protejate în acelaşi mod ca şi informaţiile originale. Numărul exemplarelor se va limita la numărul necesar scopurilor oficiale.4. Documentele şi materialele clasificate vor fi distruse numai cu acordul scris sau la cererea părţii emitente, în conformitate cu legislaţiile părţilor, astfel încât reconstrucţia parţială sau totală a acestora să nu fie posibilă. Dacă partea emitentă nu este de acord cu distrugerea, documentele sau materialele clasificate îi vor fi returnate.5. Partea primitoare va informa partea emitentă cu privire la distrugerea informaţiilor clasificate. Documentele sau materialele STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ/SECRETO/TOP SECRET nu vor fi distruse, acestea fiind returnate părţii emitente.6. Accesul în perimetrele şi obiectivele unde se desfăşoară activităţi ce implică informaţii clasificate sau unde sunt depozitate informaţii clasificate va fi permis numai persoanelor care au o certificare de securitate a personalului corespunzătoare clasificării de securitate a informaţiilor şi cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte.7. Accesul la informaţiile clasificate este permis, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte, numai acelor persoane care au o certificare de securitate a personalului valabilă pentru clasificarea de securitate a informaţiilor pentru care se solicită accesul.8. Niciuna dintre părţi nu va transmite unui terţ informaţiile clasificate primite, fără acordul prealabil scris al autorităţii naţionale de securitate a părţii care transmite informaţiile.Prezentul acord nu va fi invocat de niciuna dintre părţi în scopul obţinerii informaţiilor clasificate pe care cealaltă parte le-a primit de la un terţ.9. Fiecare parte va urmări respectarea legislaţiei naţionale în cadrul persoanelor juridice de drept public şi/sau privat care deţin, elaborează, produc şi/sau utilizează informaţii clasificate ale celeilalte părţi.10. Înainte ca reprezentantul unei părţi să furnizeze informaţii clasificate reprezentantului celeilalte părţi, partea primitoare va informa partea emitentă de faptul că reprezentantul său are certificare de securitate a personalului corespunzătoare celei mai înalte clasificări de securitate a informaţiilor la care urmează să aibă acces, cât şi de faptul că informaţiile clasificate sunt protejate conform prevederilor prezentului acord.  +  Articolul 4Clasificările de securitate1. Clasificările de securitate aplicabile informaţiilor schimbate în baza prezentului acord vor fi: a) pentru România: SECRET DE SERVICIU, SECRET, STRICT SECRET şi STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ; b) pentru Regatul Spaniei: DIFUSION LIMITADA, CONFIDENCIAL, RESERVADO şi SECRETO.2. Părţile au stabilit următoarele echivalenţe ale clasificărilor de securitate naţionale:
  România Regatul Spaniei Echivalent în limba engleză
  STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ SECRETO TOP SECRET
  STRICT SECRET RESERVADO SECRET
  SECRET CONFIDENCIAL CONFIDENTIAL
  SECRET DE SERVICIU DIFUSION LIMITADA RESTRICTED
   +  Articolul 5Certificarea de securitate a personalului1. Fiecare parte va garanta faptul că toate persoanele care, prin natura serviciului sau a funcţiei, necesită acces la informaţii clasificate au o certificare de securitate a personalului corespunzătoare clasificării de securitate stabilite de autoritatea naţională de securitate/autoritatea desemnată de securitate, în conformitate cu legislaţia naţională respectivă.2. La cerere, autorităţile naţionale de securitate ale părţilor îşi vor acorda asistenţă reciprocă cu respectarea legislaţiei naţionale, în cadrul procedurilor de vetting legate de certificările de securitate a personalului şi de certificările/autorizările de securitate industrială. În acest sens, se pot încheia aranjamente specifice între autorităţile naţionale de securitate ale părţilor.3. Părţile îşi vor recunoaşte reciproc certificatele de securitate a personalului şi certificatele/autorizaţiile de securitate industrială emise conform legislaţiei părţii respective.4. Autorităţile naţionale de securitate se vor informa reciproc asupra oricăror modificări privind capacitatea unei persoane fizice sau juridice de a avea acces ori de a gestiona informaţii clasificate.  +  Articolul 6Transmiterea informaţiilor clasificate1. În conformitate cu prevederile legislaţiei sale naţionale, partea primitoare va întreprinde toate demersurile disponibile în mod rezonabil pentru ca informaţiile clasificate transmise acesteia de către partea emitentă să nu fie dezvăluite prin invocarea unei dispoziţii legale sau a altei reglementări, decât cu acordul părţii emitente. Dacă există o cerere pentru declasificarea sau dezvăluirea oricăror informaţii clasificate transmise în baza prezentului acord, partea primitoare va informa imediat partea emitentă, iar ambele părţi se vor consulta înainte de luarea unei decizii.2. În conformitate cu prevederile alin. 1, dacă prin acordul expres scris nu se specifică altfel, partea primitoare nu va dezvălui, nu va folosi şi nici nu va permite dezvăluirea sau folosirea oricăror informaţii clasificate decât în scopurile şi în limitele specificate de către ori în numele părţii emitente.3. În baza prevederilor alin. 1, partea primitoare nu va transmite ori divulga şi nici nu va permite transmiterea sau divulgarea către un terţ a informaţiilor clasificate transmise conform prevederilor acestui acord fără acordul prealabil scris al părţii emitente.  +  Articolul 7Autorităţile naţionale de securitate1. Autorităţile naţionale de securitate responsabile la nivel naţional de implementarea şi controlul măsurilor întreprinse în vederea aplicării prezentului acord sunt:
  România Regatul Spaniei
  Guvernul României Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat Str. Mureş nr. 4, sectorul 1, Bucureşti România Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia Oficina Nacional de Seguridad Avda Padre Huidobro s/n 28023 Madrid Espana
  2. În vederea menţinerii unor standarde de securitate similare, fiecare autoritate naţională de securitate va furniza, la cerere, celeilalte autorităţi naţionale de securitate informaţii referitoare la organizarea şi procedurile proprii de securitate. În acest sens, autorităţile naţionale de securitate vor conveni şi asupra unor vizite reciproce în ambele ţări ale unor funcţionari autorizaţi.
   +  Articolul 8Vizite1. Vizitele care presupun accesul la informaţii clasificate efectuate de cetăţenii unei părţi pe teritoriul celeilalte părţi vor trebui aprobate, în prealabil, în scris de autoritatea naţională de securitate/autoritatea desemnată de securitate din ţara gazdă.2. Vizitele care presupun accesul la informaţii clasificate efectuate de cetăţenii unui stat terţ vor fi permise numai cu acordul scris al părţii emitente.3. Autoritatea naţională de securitate/Autoritatea desemnată de securitate din statul părţii care urmează să efectueze vizita va informa autoritatea naţională de securitate/autoritatea desemnată de securitate din statul părţii gazdă asupra vizitatorilor, în conformitate cu procedurile descrise în alineatele de mai jos.4. Părţile vor permite vizite care presupun accesul la informaţii clasificate pentru vizitatorii celeilalte părţi numai dacă: a) vizitatorii au primit certificare de securitate a personalului corespunzătoare din partea autorităţii naţionale de securitate/autorităţii desemnate de securitate a părţii trimiţătoare; şi b) vizitatorii au fost autorizaţi să primească sau să aibă acces la informaţii clasificate, în conformitate cu legislaţia părţii din care provin.5. Autoritatea naţională de securitate/Autoritatea desemnată de securitate a părţii trimiţătoare va informa autoritatea naţională de securitate/autoritatea desemnată de securitate a părţii gazdă despre vizita planificată printr-o cerere de vizită, care trebuie primită cu cel puţin douăzeci (20) de zile lucrătoare înainte ca vizita sau vizitele să aibă loc.6. În situaţii de urgenţă, cererea de vizită poate fi transmisă cu cel puţin cinci (5) zile lucrătoare înainte ca vizita să aibă loc.7. Cererea de vizită va cuprinde: a) numele şi prenumele vizitatorului, data şi locul naşterii, cetăţenia, numărul paşaportului sau al cărţii de identitate; b) numele instituţiei, companiei sau organizaţiei pe care o reprezintă ori din care face parte; c) denumirea şi adresa instituţiei, companiei sau organizaţiei ce urmează a fi vizitată; d) confirmarea certificării de securitate a personalului pentru vizitator; e) obiectivul şi scopul vizitei sau vizitelor; f) data şi durata probabilă a vizitei sau vizitelor solicitate. În cazul vizitelor repetate, se va menţiona perioada totală a acestora; g) numele şi numărul de telefon al persoanei de contact din cadrul instituţiei/obiectivului ce urmează a fi vizitat, contactele anterioare şi orice alte informaţii utile pentru justificarea vizitei sau vizitelor; h) data, semnătura şi ştampila autorităţii naţionale de securitate sau ale autorităţii desemnate de securitate corespunzătoare.8. Valabilitatea autorizaţiei de efectuare a vizitei nu va depăşi 12 luni.9. Autoritatea naţională de securitate/Autoritatea desemnată de securitate a părţii gazdă va comunică funcţionarului de securitate din instituţia, obiectivul sau organizaţia ce urmează a fi vizitată/vizitat datele de identitate ale persoanelor autorizate să efectueze vizita.10. Cu aprobarea ambelor părţi, în cazurile care presupun un anumit proiect sau un contract special, există posibilitatea elaborării unor liste de vizitatori periodici. Aceste liste vor fi valabile pentru o perioadă iniţială ce nu va depăşi douăsprezece (12) luni, cu posibilitatea extinderii acestei perioade pentru încă douăsprezece (12) luni, după obţinerea aprobării prealabile a autorităţilor naţionale de securitate/autorităţilor desemnate de securitate ale părţilor. După aprobarea unei liste, detaliile privind vizita pot fi stabilite direct între reprezentanţii obiectivelor sau companiilor implicate referitor la persoanele aflate pe listă.11. Toţi vizitatorii vor respecta legislaţia naţională privind protecţia informaţiilor clasificate a părţii gazdă.12. Fiecare parte va asigura protecţia datelor personale ale vizitatorilor conform legislaţiei sale naţionale.13. Reprezentanţii autorităţilor naţionale de securitate/autorităţilor desemnate de securitate se pot vizita reciproc pentru: a) a analiza procedurile de protecţie a informaţiilor clasificate; b) a analiza eficienţa măsurilor adoptate de contractori pentru implementarea prezentului acord.În acest caz, data vizitei va fi convenită de către părţi cu o notificare prealabilă de treizeci (30) de zile.14. Părţile se vor informa reciproc, în scris, referitor la autorităţile responsabile de procedura, controlul şi supervizarea cererilor pentru vizite.  +  Articolul 9Securitatea industrială1. În cazul în care una dintre părţi intenţionează să încredinţeze un contract clasificat ce urmează a se derula pe teritoriul celeilalte părţi, partea pe teritoriul căreia se derulează contractul îşi va asuma responsabilitatea de a proteja informaţiile clasificate legate de contract, în conformitate cu legislaţia naţională proprie.2. Înainte de diseminarea către contractori/subcontractori sau potenţiali contractori/subcontractori a oricăror informaţii clasificate primite de la cealaltă parte, partea primitoare, prin intermediul autorităţii naţionale de securitate/autorităţii desemnate de securitate, va trebui: a) să acorde certificat/autorizaţie de securitate industrială contractorilor/subcontractorilor sau potenţialilor contractori/subcontractori, cu condiţia ca aceştia să fi îndeplinit cerinţelenecesare eliberării certificatului; b) să acorde certificate de securitate a personalului de nivel corespunzător întregului personal ale cărui îndatoriri necesită accesul la informaţii clasificate, cu condiţia ca aceste persoane să fi îndeplinit cerinţele necesare eliberării certificatului.3. Părţile se vor asigura că fiecare contract clasificat cuprinde o anexă de securitate corespunzătoare ce conţine: a) un ghid al clasificărilor de securitate; b) proceduri pentru comunicarea schimbărilor clasificărilor de securitate ale informaţiilor clasificate; c) canale de comunicare şi mijloace de transmitere electromagnetică; d) procedura de transport; e) inspecţiile oficiale; f) autorităţile competente responsabile de coordonarea securităţii prevăzute în contractul clasificat; g) obligaţia de a informa despre orice compromitere efectivă sau posibilă a informaţiilor clasificate.4. Procedurile referitoare la activităţile industriale clasificate vor fi elaborate şi convenite de către autorităţile naţionale de securitate/autorităţile desemnate de securitate ale părţilor.5. Părţile vor asigura protecţia drepturilor de autor, drepturilor de proprietate industrială - inclusiv licenţele - şi a oricăror alte drepturi legate de informaţiile clasificate schimbate între acestea, conform propriei legislaţii.6. Autoritatea naţională de securitate/Autorităţile desemnate de securitate ale fiecărei părţi vor informa, la cererea autorităţii naţionale de securitate/autorităţilor desemnate de securitate ale celeilalte părţi, despre statutul unui obiectiv/contractor, din punctul de vedere al securităţii, aflat pe teritoriul său. Autoritatea naţională de securitate/Autoritatea desemnată de securitate a fiecărei părţi va informa de asemenea despre statutul unei persoane din punctul de vedere al certificării de securitate, atunci când se solicită acest lucru. Aceste informări vor fi cunoscute sub numele de aviz de securitate industrială, respectiv aviz de securitate a personalului.7. În cazul în care un contractor/o persoană nu posedă această certificare de securitate a personalului/certificare de securitate industrială sau nivelul certificării este inferior celui necesar, autoritatea naţională de securitate/autoritatea desemnată de securitate va solicita celeilalte autorităţi naţionale de securitate/autorităţi desemnate de securitate iniţierea procesului de certificare pentru un anumit nivel sau de certificare pentru un nivel superior, în conformitate cu legislaţia naţională. Ca urmare a unor investigaţii cu rezultat pozitiv, va fi eliberată o notificare privind certificarea de securitate a personalului/certificarea de securitate industrială. În cazul unui răspuns negativ va fi informată autoritatea naţională de securitate/autoritatea desemnată de securitate.8. În cazul în care una dintre autorităţile naţionale de securitate/autorităţile desemnate de securitate află despre orice fel de incidente privind protecţia informaţiilor clasificate, aceasta va informa imediat cealaltă autoritate naţională de securitate/autoritate desemnată de securitate despre aceste fapte, le va analiza şi va comunică rezultatele investigaţiei celeilalte autorităţi naţionale de securitate/autorităţi desemnate de securitate.9. La solicitarea uneia dintre părţi, autorităţile naţionale de securitate/autorităţile desemnate de securitate îşi vor acorda asistenţă reciprocă în investigaţiile incidentelor privind protecţia informaţiilor clasificate.  +  Articolul 10Transmiterea informaţiilor clasificate1. Informaţiile clasificate vor fi transmise prin canale diplomatice sau militare ori prin alte mijloace convenite de către autorităţile naţionale de securitate. Autoritatea naţională de securitate/Autoritatea desemnată de securitate primitoare va confirma primirea informaţiilor clasificate.2. Dacă există un volum mare de informaţii clasificate ce trebuie transmis, autorităţile naţionale de securitate vor conveni şi vor aproba reciproc mijloacele de transport, traseul şi măsurile de securitate pentru fiecare caz.3. Se pot utiliza şi alte mijloace autorizate de transmitere sau de schimb de informaţii clasificate, dacă au fost convenite de către autorităţile naţionale de securitate.4. Schimbul de informaţii clasificate prin intermediul sistemelor informatice şi de comunicaţii se va efectua conform procedurilor de securitate stabilite prin aranjamente reciproce de către autorităţile naţionale de securitate.  +  Articolul 11Incidentele de securitate şi compromiterea informaţiilor clasificate1. În cazul producerii unui incident de securitate care poate duce la compromiterea sau posibila compromitere a informaţiilor clasificate, autoritatea naţională de securitate a părţii în care s-a produs incidentul de securitate va informa imediat autoritatea naţională de securitate a celeilalte părţi, va asigura investigaţia de securitate adecvată a acestui caz şi va lua măsurile necesare de limitare a consecinţelor, în conformitate cu legislaţia sa naţională. La cerere, autorităţile naţionale de securitate vor coopera la investigaţie.2. În cazul în care compromiterea nu are loc pe teritoriul uneia dintre părţi, autoritatea naţională de securitate a părţii emitente va acţiona conform alin. 1.3. După încheierea investigaţiilor, autoritatea naţională de securitate a părţii pe teritoriul căreia a avut loc compromiterea sau posibila compromitere a informaţiilor clasificate va comunică imediat, în scris, autorităţii naţionale de securitate a celeilalte părţi rezultatele şi concluziile investigaţiei.  +  Articolul 12Soluţionarea diferendelorOrice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord se va soluţiona prin consultări între autorităţile naţionale de securitate ale părţilor sau, dacă nu se poate ajunge la o soluţionare acceptabilă, între reprezentanţii desemnaţi ai părţilor.  +  Articolul 13CheltuieliFiecare parte va suporta eventualele cheltuieli legate de implementarea prezentului acord în conformitate cu propria legislaţie naţională. În niciun caz cheltuielile suportate de o parte nu vor fi impuse celeilalte părţi.  +  Articolul 14Asistenţa reciprocă1. Fiecare parte va acorda asistenţă personalului celeilalte părţi pentru implementarea şi interpretarea prevederilor prezentului acord.2. Dacă va fi cazul, autorităţile naţionale de securitate ale părţilor se vor consulta reciproc asupra unor aspecte tehnice specifice privind implementarea prezentului acord şi pot conveni reciproc asupra încheierii unor protocoale de securitate suplimentare, speciale, la acest acord, de la caz la caz.  +  Articolul 15Dispoziţii finale1. Prezentul acord este încheiat pe o perioadă nedeterminată şi este supus aprobării în conformitate cu legislaţia fiecărei părţi.2. Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni care urmează după primirea ultimei notificări între părţi prin care se menţionează că au fost îndeplinite cerinţele stabilite prin legislaţia naţională pentru intrarea sa în vigoare.3. Fiecare parte are dreptul să denunţe oricând prezentul acord. În acest caz, valabilitatea acordului expiră după 6 (şase) luni de la data la care cealaltă parte a primit notificarea de denunţare.4. Fără a ţine cont de denunţarea prezentului acord, toate informaţiile clasificate furnizate în baza prezentului acord vor continua să fie protejate în conformitate cu prevederile acestuia.5. Prezentul acord poate fi amendat pe baza consimţământului reciproc al părţilor. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile alin. 2.6. Fiecare parte va notifica imediat celeilalte părţi toate modificările intervenite în legislaţia sa care ar putea afecta protecţia informaţiilor clasificate la care se referă prezentul acord. În acest caz, părţile se vor consulta pentru a lua în considerare posibilele modificări ale prezentului acord. În acest timp, informaţiile clasificate vor continua să fie protejate conform prezentelor prevederi, dacă partea emitentă nu solicită altfel, în scris.7. La data intrării în vigoare a prezentului acord, Acordul dintre România şi Regatul Spaniei privind protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării, semnat la Bucureşti în data de 3 martie 2004, îşi încetează valabilitatea.Semnat la Madrid la 14 mai 2010, în două exemplare originale, fiecare în limbile română şi spaniolă, ambele texte fiind egal autentice.Pentru România,Marius Petrescu,secretar de stat,directorul general al Oficiului RegistruluiNaţional al Informaţiilor Secrete de StatPentru Regatul Spaniei,Felix Sanz Roldon,secretar de stat,directorul Centrului Naţional de Informaţii-------