HOTĂRÂRE nr. 1.404 din 28 decembrie 2010privind transferul managementului asistenţei medicale pentru o unitate sanitară cu paturi din judeţul Arad
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 6 ianuarie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transferul managementului asistenţei medicale pentru o unitate sanitară cu paturi din judeţul Arad, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Predarea-preluarea se va efectua pe bază de protocol încheiat între autorităţile administraţiei publice implicate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform modelului aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice, adaptat la condiţiile specifice de realizare a transferului.  +  Articolul 3La anexa nr. 2 "Lista unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti" la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările ulterioare, numărul curent 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"15. Spitalul Clinic Municipal Arad - Consiliul Judeţean Arad".PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 28 decembrie 2010.Nr. 1.404.  +  Anexa Unitatea sanitară publică cu paturi din judeţul Aradpentru care se transferă managementul asistenţei medicale
    Denumirea unităţii sanitare Autoritatea administraţiei publice locale de la care se transferă Autoritatea administraţiei publice locale la care se transferă
    Spitalul Clinic Municipal Arad Consiliul Local al Municipiului Arad Consiliul Judeţean Arad
    ------------