ACORD din 31 martie 2010între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2011  Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe, denumite în continuare părţi,în scopul asigurării protecţiei informaţiilor clasificate, schimbate direct sau prin intermediul persoanelor juridice de drept public ori privat din statele lor, în spiritul respectului reciproc al intereselor şi securităţii naţionale,au convenit următoarele:  +  Articolul 1Obiectul şi domeniul de aplicare1. Obiectul prezentului acord constă în asigurarea protecţiei informaţiilor clasificate schimbate sau generate în comun în cadrul cooperării dintre părţi ori între persoanele juridice de drept public sau privat din statele lor.2. Prezentul acord nu se referă la schimbul de informaţii privind cooperarea directă dintre serviciile de informaţii din statele părţilor.  +  Articolul 2DefiniţiiÎn scopul prezentului acord: a) informaţii clasificate înseamnă orice informaţii, documente sau materiale care, indiferent de forma lor, necesită protecţie, în conformitate cu legislaţiile statelor părţilor, împotriva divulgării ori distrugerii neautorizate, însuşirii pe nedrept, deteriorării sau pierderii şi care au fost stabilite ca atare; b) contract clasificat înseamnă un contract care conţine informaţii clasificate sau presupune accesul la acestea; c) parte emitentă înseamnă partea, inclusiv persoane juridice de drept public sau privat din statul părţii respective, care emite şi transmite informaţii clasificate; d) parte primitoare înseamnă partea, inclusiv persoane juridice de drept public sau privat din statul părţii respective, care primeşte informaţii clasificate; e) incident de securitate înseamnă o acţiune sau inacţiune contrară legislaţiei naţionale care duce ori poate duce la divulgarea sau distrugerea neautorizată, însuşirea pe nedrept, deteriorarea sau pierderea informaţiilor clasificate; f) terţ înseamnă orice stat, inclusiv persoane juridice de drept public ori privat aflate în jurisdicţia sa, sau orice organizaţie internaţională care nu este parte la prezentul acord.  +  Articolul 3Autorităţile naţionale de securitate1. Autorităţile naţionale de securitate responsabile la nivel naţional pentru implementarea prezentului acord sunt:În România:Guvernul României,Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat,Str. Mureş nr. 4, sectorul 1,Bucureşti, RomâniaÎn Republica Cehă:Narodni bezpecnostni urad,Na Popelce 2/16,Praha 56, Ceska Republika2. Autorităţile naţionale de securitate se vor informa reciproc cu privire la orice modificări relevante privind datele de contact oficiale.  +  Articolul 4Niveluri de clasificare de securitateEchivalenţa nivelurilor naţionale de clasificare de securitate este următoarea:
  În România În Republica Cehă În limba engleză
  STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ PRISNE TAJNE TOP SECRET
  STRICT SECRET TAJNE SECRET
  SECRET DUVERNE CONFIDENTIAL
  SECRET DE SERVICIU VYHRAZENE RESTRICTED
   +  Articolul 5Accesul la informaţii clasificateAccesul la informaţiile clasificate schimbate în baza prezentului acord se va acorda, în conformitate cu legislaţia statului părţii respective, numai persoanelor autorizate corespunzător ale căror îndatoriri, activităţi, funcţii sau servicii necesită un astfel de acces.  +  Articolul 6Reguli pentru protecţia informaţiilor clasificate1. Partea primitoare va lua măsurile corespunzătoare pentru protecţia informaţiilor clasificate primite.2. Partea primitoare va acorda informaţiilor clasificate primite acelaşi nivel de protecţie cu cel acordat informaţiilor clasificate naţionale cu nivel de clasificare de securitate echivalent, conform art. 4.3. Partea primitoare nu va folosi un nivel de clasificare de securitate inferior şi nici nu va declasifica informaţiile clasificate primite fără acordul prealabil scris al părţii emitente.4. Partea primitoare va folosi informaţiile clasificate numai în scopul pentru care au fost transmise. Partea emitentă poate impune condiţii speciale privind transmiterea informaţiilor clasificate.5. Partea primitoare nu va transmite informaţiile clasificate unui terţ fără acordul prealabil scris al părţii emitente.6. Partea emitentă va informa partea primitoare cu privire la orice schimbare apărută în clasificarea de securitate a informaţiilor clasificate transmise.  +  Articolul 7Cooperarea de securitate1. La cerere, autorităţile naţionale de securitate se vor informa reciproc cu privire la standardele, procedurile şi practicile naţionale de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate, în vederea menţinerii unor standarde de securitate comparabile.2. Autorităţile naţionale de securitate pot încheia aranjamente de securitate pe domenii tehnice specifice privind implementarea prezentului acord.3. La cerere, în conformitate cu legislaţiile naţionale, părţile îşi vor acorda asistenţă reciprocă pe parcursul procedurilor de eliberare a certificatelor de securitate a personalului şi a certificatelor de securitate industrială.4. Părţile vor recunoaşte, reciproc, certificatele de securitate a personalului şi cele de securitate industrială emise în conformitate cu legislaţia naţională. Certificatele de securitate a personalului şi cele de securitate industrială astfel recunoscute vor permite accesul la informaţii clasificate de nivel de clasificare corespunzător, în conformitate cu art. 4.5. Autorităţile naţionale de securitate se vor informa prompt cu privire la modificările survenite în certificatele de securitate a personalului şi în certificatele de securitate industrială recunoscute, în special în cazul revocării acestora.6. Părţile vor recunoaşte reciproc certificarea sistemelor informatice şi de comunicaţii proprii folosite pentru stocarea şi procesarea informaţiilor clasificate primite. În cazul interconectării, părţile vor conveni de comun acord asupra mijloacelor de criptare folosite pentru schimbul de informaţii clasificate.7. Cooperarea în baza prezentului acord se va desfăşura în limba engleză.  +  Articolul 8Contracte clasificate1. La cerere, autorităţile naţionale de securitate vor confirma faptul că persoanele şi contractorii propuşi pentru a participa la negocierile pre-contractuale sau la implementarea contractelor clasificate deţin certificate de securitate a personalului corespunzătoare.2. Fiecare dintre părţi va efectua inspecţii de securitate la obiective situate pe teritoriul propriului stat pentru a asigura respectarea permanentă a standardelor de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate, în conformitate cu legislaţia naţională proprie.3. Contractele clasificate vor conţine o anexă de securitate, care va identifica cerinţele de securitate şi va cuprinde o listă a informaţiilor clasificate şi nivelurile lor de clasificare. Un exemplar al anexei de securitate va fi transmis autorităţii naţionale de securitate a părţii pe teritoriul căreia urmează să se deruleze contractul clasificat.4. În cazul subcontractelor clasificate, prevederile de mai sus se vor aplica în mod corespunzător.  +  Articolul 9Transmiterea informaţiilor clasificateInformaţiile clasificate vor fi transmise pe canale diplomatice sau militare ori prin alte mijloace convenite între autorităţile naţionale de securitate.  +  Articolul 10Multiplicarea, traducerea şi distrugerea informaţiilor clasificate1. Toate multiplicările şi traducerile informaţiilor clasificate vor purta marcările de clasificare de securitate corespunzătoare şi vor fi protejate ca şi informaţiile clasificate originale. Numărul copiilor vor fi limitate la minimum necesar.2. Toate traducerile vor conţine o notă în limba în care au fost traduse, în care se va specifică faptul că acestea conţin informaţii clasificate ale părţii emitente.3. Informaţiile clasificate marcate STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ/PRISNE TAJNE vor fi traduse sau multiplicate numai cu acordul prealabil scris al părţii emitente.4. Informaţiile clasificate marcate SECRET/DUVERNE şi cele marcate cu nivel superior vor fi distruse numai cu acordul prealabil scris al părţii emitente.5. Informaţiile clasificate marcate STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ/PRISNE TAJNE nu vor fi distruse şi vor fi returnate părţii emitente.  +  Articolul 11Vizite1. Cererea pentru vizită ce necesită acces la informaţii clasificate va fi înaintată prin intermediul autorităţilor naţionale de securitate, dacă nu se convine altfel între acestea.2. Cererea pentru vizită va fi înaintată cu cel puţin 30 de zile înainte de vizită. În cazuri de urgenţă, cererea pentru vizită poate fi înaintată într-un termen mai scurt, cu condiţia ca autorităţile naţionale de securitate să convină acest lucru în prealabil.3. Cererea pentru vizită va cuprinde: a) numele şi prenumele vizitatorului, data şi locul naşterii, naţionalitatea şi numărul paşaportului/cărţii de identitate; b) funcţia şi instituţia pe care o reprezintă vizitatorul; c) confirmarea deţinerii certificatului de securitate a personalului, a valabilităţii acestuia şi nivelul de clasificare de securitate al informaţiilor la care vizitatorul este autorizat să aibă acces; d) data şi durata vizitei, iar în cazul vizitelor repetate, durata totală a acestora; e) scopul vizitei, inclusiv cel mai înalt nivel de clasificare de securitate al informaţiilor ce urmează a fi accesate; f) numele, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail şi punctul de contact ale obiectivului ce urmează a fi vizitat; g) data, semnătura şi ştampila oficială a autorităţii naţionale de securitate.4. Autorităţile naţionale de securitate pot conveni asupra unei liste de vizitatori îndreptăţiţi să efectueze vizite repetate. Lista va fi valabilă pe o perioadă ce nu va depăşi 12 luni.5. Alte detalii privind vizitele repetate vor fi stabilite de comun acord între autorităţile naţionale de securitate.  +  Articolul 12Incidente de securitate1. Părţile se vor informa în scris, cu promptitudine, cu privire la producerea oricărui incident de securitate sau în cazul în care există indicii cu privire la un astfel de incident.2. Orice investigaţie a unui incident de securitate se va efectua fără întârziere, în conformitate cu legislaţia naţională a părţii pe teritoriul statului căreia s-a produs incidentul. Dacă este necesar, autorităţile naţionale de securitate vor coopera în această investigaţie.3. Autoritatea naţională de securitate a părţii pe teritoriul statului căreia a avut loc incidentul de securitate va informa în scris autoritatea naţională de securitate a celeilalte părţi despre circumstanţele producerii incidentului de securitate, întinderea prejudiciului, măsurile adoptate pentru diminuarea prejudiciului şi rezultatul investigaţiei.  +  Articolul 13CheltuieliFiecare parte va suporta cheltuielile proprii privind implementarea prezentului acord.  +  Articolul 14Interpretare şi diferendeOrice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluţionat prin negociere între părţi şi nu va fi deferit niciunui tribunal naţional, internaţional sau unui terţ spre soluţionare.  +  Articolul 15Dispoziţii finale1. Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată de timp. Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi din cea de-a doua lună de la data primirii, pe canale diplomatice, a ultimei notificări între părţi privind îndeplinirea procedurilor legale interne pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.2. Prezentul acord poate fi modificat pe baza consimţământului reciproc al părţilor. Modificările vor intra în vigoare în conformitate cu alin. 1.3. La data intrării în vigoare a prezentului acord îşi încetează valabilitatea Înţelegerea dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Cehă privind protecţia informaţiilor militare secrete, semnată la Bucureşti la 17 iulie 2000. Toate informaţiile clasificate transmise în baza înţelegerii sus-menţionate vor fi protejate în conformitate cu prevederile prezentului acord.4. Fiecare parte are dreptul să denunţe oricând, în scris, prezentul acord. În acest caz, valabilitatea prezentului acord va înceta după 6 luni de la data la care cealaltă parte a primit notificarea scrisă de denunţare.5. Fără a ţine cont de încetarea valabilităţii prezentului acord, toate informaţiile clasificate transmise sau generate în baza acestuia vor fi protejate în conformitate cu prevederile stabilite în prezentul acord până când partea emitentă eliberează partea primitoare de această obligaţie.Drept dovadă, subsemnaţii, pe deplin autorizaţi, am semnat prezentul acord.Semnat la Bucureşti la 31 martie 2010, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, cehă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferenţe în interpretare, textul în limba engleză va prevala.Pentru Guvernul României,Marius Petrescu,directorul general al Oficiului Registrului Naţionalal Informaţiilor Secrete de StatPentru Guvernul Republicii Cehe,Dusan Navratil,directorul Autorităţii Naţionale de Securitate-------