HOTĂRÂRE nr. 1.356 din 23 decembrie 2010pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2011    Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, ale Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, ale Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 14 mai 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (2), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:"j) cheltuieli diverse şi neprevăzute - cheltuielile prevăzute de pct. 5.3 al cap. 5 al art. 8 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii."2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1 - Terenurile şi clădirile folosite pentru realizarea unei investiţii, care nu sunt contribuţie în natură potrivit prevederilor art. 4, trebuie să fie libere de orice sarcini sau interdicţii şi să nu facă obiectul unor litigii aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti."3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Valoarea totală eligibilă a proiectului se va calcula astfel: din valoarea totală a proiectului se vor deduce cheltuielile neeligibile, TVA şi contribuţia în natură. La valoarea eligibilă rezultată se vor aplica procentele aferente contribuţiei POP şi, respectiv, contribuţiei proprii a beneficiarului. Contribuţia în natură pentru a fi recunoscută de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin AM POP trebuie să respecte prevederile art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului, precum şi prevederile prezentei hotărâri."4. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Cheltuielile referitoare la contractele de subantrepriză nu sunt eligibile pentru cofinanţare din FEP."5. Articolul 12 se abrogă.6. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Cheltuielile privind plata salariilor, remuneraţiilor şi primelor pentru personalul din cadrul echipei de implementare a proiectului/operaţiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil şi un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul şi exclusiv pe durata implementării proiectului/operaţiunii, constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real şi definitiv suportate de către beneficiar, în limita a maximum 1% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Salariile, remuneraţiile şi primele personalului sus-menţionat se stabilesc cu respectarea reglementărilor în materie, în vigoare, corespunzătoare fiecărei categorii de personal. (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) se decontează conform contractului de muncă sau proporţional cu procentul prevăzut în fişa postului şi în fişa de pontaj. (3) Cheltuielile de personal ale AM POP şi ale celorlalte structuri, inclusiv ale Agenţiei de plată, care contribuie la implementarea POP, constituie cheltuieli eligibile."7. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Cheltuielile cu instruirea/formarea personalului din cadrul structurilor implicate în gestionarea POP, cheltuielile aferente schimburilor de experienţă şi cele care vizează dezvoltarea capacităţii administrative de gestionare a POP, precum şi cheltuielile privind chiria, sunt eligibile."8. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:"Art. 17^1. - Cheltuielile efectuate cu crearea instrumentelor de inginerie financiară şi contribuţia la instrumentele de inginerie financiară, constituite conform prevederilor art. 34-36 din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, sunt eligibile."9. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Acordul de mediu se depune la prima cerere de rambursare aferentă proiectului respectiv. (2) În cazul proiectelor care necesită autorizaţie de mediu aceasta se depune la ultima cerere de rambursare aferentă proiectelor respective."10. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu următorul cuprins:"Art. 20^1. - (1) Cheltuielile generale ale proiectului sunt eligibile numai în cazul în care nu depăşesc 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede construcţii-montaj, sau 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul nu prevede construcţii-montaj sau nu necesită certificat de urbanism. (2) Cheltuielile de actualizare a studiilor de fezabilitate pentru proiecte depuse de beneficiari, care au fost întocmite şi finanţate din alte fonduri comunitare sau bugetare, înainte de intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, nu vor depăşi 3% din valoarea costurilor de proiectare şi inginerie, cu menţinerea procentului de maximum 15% din cheltuielile generale ale proiectului. (3) Studiul de fezabilitate şi, după caz, documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie aferente unui proiect integrat se realizează potrivit prevederilor legale pentru fiecare tip de investiţie, integrarea realizându-se printr-un deviz general centralizator, întocmit de proiectantul care elaborează documentaţia aferentă investiţiei majoritare. (4) Cheltuielile pentru proiectele de investiţii sunt eligibile pentru contribuţie FEP în cazul în care au fost plătite efectiv de către beneficiar după 1 ianuarie 2007 şi în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la momentul achiziţiei. Operaţiunile cofinanţate nu trebuie să fi fost finalizate înainte de data începerii eligibilităţii."11. La articolul 22, literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) activele corporale sunt utilizate în exclusivitate în punctul de lucru care a beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru minimum 7 ani, termen calculat de la data semnării contractului de finanţare; e) activele corporale nu suferă modificări substanţiale care să afecteze natura sau condiţiile de implementare ori care să ofere/să acorde avantaj necuvenit unui operator public sau privat în termen de 7 ani, termen calculat de la data semnării contractului de finanţare."12. La articolul 26, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Beneficiarul nu are dreptul să constituie garanţii sau ipoteci asupra investiţiei ce face obiectul contractului de finanţare, care să devină executorii mai devreme de împlinirea a 7 ani de la data semnării contractului de finanţare, precum şi asupra bunurilor care sunt folosite de acesta la realizarea investiţiei care face obiectul contractului de finanţare."13. La articolul 31, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin AM POP se subrogă în contractele încheiate, în condiţiile legii, de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, până la data încetării acestei calităţi."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 decembrie 2010.Nr. 1.356.-------------