ORDIN nr. 27 din 16 decembrie 2010pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010  Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 9/2010 privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară de către instituțiile de credit, ca bază a contabilității și pentru întocmirea de situații financiare anuale individuale, începând cu exercițiul financiar al anului 2012,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,Banca Națională a României emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, cuprinse în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Reglementările prevăzute la alin. (1) se aplică împreună cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, precum și cu alte prevederi legale aplicabile, în scopul asigurării unui grad ridicat de transparență și comparabilitate a situațiilor financiare.  +  Articolul 2În înțelesul prezentului ordin, Standardele Internaționale de Raportare Financiară, denumite în continuare IFRS, reprezintă standardele adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 paragraful 2 din Regulamentul nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin se aplică următoarelor entități, denumite în înțelesul prezentului ordin instituții de credit:a) băncilor, persoane juridice române;b) organizațiilor cooperatiste de credit;c) băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ;d) băncilor de credit ipotecar;e) sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine;f) sucursalelor din străinătate ale instituțiilor de credit, persoane juridice române.  +  Articolul 4Persoanele care asigură administrarea și/sau conducerea instituțiilor de credit, directorii economici, contabilii-șefi sau alte persoane care au obligația gestionării instituției de credit trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5(1) Situațiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS întocmite de instituțiile de credit sunt auditate statutar potrivit legii.(2) Fac obiectul auditului statutar, potrivit legii, și situațiile financiare anuale consolidate conforme cu IFRS întocmite de instituțiile de credit în calitate de societăți-mamă.(3) Situațiile financiare prevăzute la alin. (1) și (2) se transmit Băncii Naționale a României în termenul prevăzut de reglementările legale în vigoare.(4) Începând cu exercițiul financiar al anului 2012, instituțiile de credit depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o raportare anuală întocmită pe baza datelor din evidența contabilă. Formatul standardizat, conținutul și termenul de depunere ale acestei raportări vor fi stabilite prin reglementări emise de Banca Națională a României.  +  Articolul 6La transpunerea soldurilor conturilor contabile din balanța de verificare întocmită pentru 31 decembrie 2011 în conturile de deschidere ale exercițiului financiar al anului 2012, instituțiile de credit vor întocmi o situație care va cuprinde diferențele dintre valorile înscrise în balanța de verificare întocmită pentru 31 decembrie 2011 și cele înregistrate în conturile de deschidere ale exercițiului financiar al anului 2012, însoțite de explicații detaliate privind natura acestora, precum și modul de transpunere a sumelor în conturile prevăzute de reglementările cuprinse în anexa nr. 1. Totodată se vor prezenta modificările aduse politicilor contabile generate de trecerea la aplicarea IFRS.  +  Articolul 7Concordanțele dintre conturile din planul de conturi prevăzut de reglementările cuprinse în anexa nr. 1 și conturile corespunzătoare prevăzute de Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancare și Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 13/2008, cu modificările și completările ulterioare, sunt prezentate în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8Banca Națională a României va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 9Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Notă
  *) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

  p. Președintele Consiliului de administrație
  al Băncii Naționale a României,
  Florin Georgescu
  București, 16 decembrie 2010.Nr. 27.  +  Anexa nr. 1REGLEMENTĂRI CONTABILEconforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit  +  Anexa nr. 2ANEXAla Ordinul Băncii naționale a României nr. 27 din 16 decembrie 2010 pentruaprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de RaportareFinanciară, aplicabile instituțiilor de credit