ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 28 decembrie 2010pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010    Având în vedere faptul că neaplicarea, începând cu data de 31 decembrie 2010, a condiţiei privind înfiinţarea în mediul urban a farmaciilor comunitare în funcţie de numărul de locuitori va conduce la migrarea farmaciilor comunitare din mediul rural în cel urban,luând în considerare faptul că această situaţie ar genera grave prejudicii populaţiei rurale, care nu ar mai avea acces la medicamente, inclusiv la cele gratuite şi compensate sau care fac obiectul programelor naţionale de sănătate,întrucât creşterea numărului de farmacii într-o anumită zonă şi scăderea numărului de pacienţi per farmacie vor afecta caracterul special şi caracterul de interes public al serviciilor farmaceutice şi vor conduce la scăderea calităţii acestora, ţinând cont de faptul că, în condiţiile economico-financiare actuale, creşterea nelimitată a numărului de farmacii ar putea conduce la blocarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie de urgenţă extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea farmaciei nr. 266/2008, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 30 iunie 2009, se modifică după cum urmează:1. La articolul 12, alineatul (2) se abrogă.2. Articolul 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - Dispoziţiile art. 12 se aplică până la data de 31 decembrie 2012 inclusiv."  +  Articolul II (1) Cererile depuse la Ministerul Sănătăţii în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare pentru farmacii şi drogherii până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, însoţite de documentaţia completă, vor fi analizate în conformitate cu prevederile legislaţiei în baza căreia au fost depuse, nu mai târziu de data de 1 martie 2011. Dosarele cu documentaţia incompletă se vor completa în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; în caz contrar, se vor clasa. (2) Preschimbarea autorizaţiilor de funcţionare care nu au înscris termen de valabilitate se face cu păstrarea numărului autorizaţiei de funcţionare, la solicitarea persoanei juridice, prin emiterea unei noi autorizaţii, pe baza documentelor prevăzute în normele de aplicare a Legii nr. 266/2008, republicată, pentru următoarele situaţii: a) schimbarea deţinătorului - persoană juridică, înscrisă ca menţiune pe autorizaţia de funcţionare emisă anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; b) deteriorarea autorizaţiei de funcţionare.  +  Articolul IIIAutorizaţiile de funcţionare eliberate în baza prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 266/2008, republicată, cu modificările ulterioare, rămân valabile.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 28 decembrie 2010.Nr. 130.---------