ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 23 decembrie 2010pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului şi pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010    Având în vedere obiectivele privind îmbunătăţirea colectării, cuprinse în Programul de guvernare,ţinând cont de necesitatea introducerii unor mecanisme de plată diversificate, care să permită stimularea încasării veniturilor bugetului general consolidat şi îmbunătăţirea serviciilor asigurate în relaţia cu cetăţenii, prin reducerea timpilor cu plata taxelor şi impozitelor, utilizând serviciile puse la dispoziţie de instituţiile de credit, fără plata de comisioane de către contribuabil,pentru încurajarea efectuării de către persoanele fizice a plăţilor prin virament, cu efecte benefice asupra reducerii numerarului aflat în circulaţie, şi pentru simplificarea fluxurilor de plată în relaţia cu cetăţenii prin definirea şi implementarea unor servicii de plată flexibile şi intuitive,având în vedere implementarea măsurilor anticriză iniţiate de Guvernul României pentru accelerarea gradului de absorbţie a fondurilor externe nerambursabile de preaderare şi postaderare destinate României şi utilizarea eficientă a acestora,ţinând cont de necesitatea adoptării unor măsuri de sprijin pentru beneficiarii publici în implementarea contractelor aferente proiectelor finanţate din aceste fonduri,luând în considerare scăderea capacităţii contractorilor de a susţine din surse proprii şi/sau atrase (credite) derularea optimă a lucrărilor şi serviciilor, în contextul actualei crize economico-financiare,pentru evitarea blocajului implementării unor proiecte majore de infrastructură,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 5 se introduc două noi articole, articolele 5^1 şi 5^2, cu următorul cuprins:"Art. 5^1 - (1) Ministerul Finanţelor Publice poate să deschidă, pe bază de convenţii încheiate între părţi, conturi tranzitorii la instituţii de credit, în vederea colectării veniturilor bugetelor componente ale bugetului general consolidat de la contribuabilii persoane fizice, plătitori de impozite, contribuţii, taxe sau alte venituri bugetare, clienţi ai instituţiilor de credit respective. (2) Contribuabilii persoane fizice prevăzuţi la alin. (1) pot fi numai contribuabilii pentru care codul de identificare fiscală valabil pentru plata obligaţiilor bugetare care se achită în contul tranzitoriu este codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale. (3) Contribuabilii persoane fizice pot dispune plăţi în contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la aceeaşi instituţie de credit la care aceştia îşi au deschise conturile curente, pentru achitarea obligaţiilor bugetare care fac obiectul convenţiilor încheiate de Ministerul Finanţelor Publice cu instituţiile de credit respective, fără perceperea de comisioane bancare. (4) Pentru operaţiunile de plăţi efectuate conform prevederilor alin. (3), momentul plăţii este cel prevăzut la art. 114 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, mesajele electronice de plată fiind transmise de către instituţia de credit iniţiatoare Ministerului Finanţelor Publice în sistem informatic, concomitent cu transferul sumelor colectate zilnic în contul deschis la Trezoreria operativă centrală. (5) Suma colectată zilnic în contul prevăzut la alin. (1) se transferă de către instituţia de credit în contul Ministerului Finanţelor Publice deschis la Trezoreria operativă centrală, cel târziu în prima zi lucrătoare următoare de la încasare. (6) Ministerul Finanţelor Publice asigură transferul sumelor încasate de la instituţiile de credit, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare sau de disponibilităţi, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data creditării contului deschis la Trezoreria operativă centrală, în baza informaţiilor transmise prin mesajele electronice de plată. (7) Informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile care vor fi cuprinse în mesajul electronic de plată care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice. (8) Ministerul Finanţelor Publice va restitui instituţiei de credit sumele aferente mesajelor electronice de plată nedecontate în termenul prevăzut la alin. (5) sau care nu sunt completate conform alin. (7). (9) Pentru operaţiunile de transfer al soldului prevăzut la alin. (5), Trezoreria Statului va plăti instituţiei de credit comisioane din bugetul Trezoreriei Statului la nivelul comisioanelor percepute de Societatea Naţională de Transfer de Fonduri şi Decontări - TRANSFOND - S.A.Art. 5^2 - (1) Ministerul Finanţelor Publice poate să deschidă conturi colectoare la instituţii de credit, în scopul încasării sumelor achitate online de către contribuabili persoane fizice către bugetele componente ale bugetului general consolidat. (2) Virarea de către instituţiile de credit a sumelor achitate online de către contribuabili persoane fizice în conturile colectoare deschise la Trezoreria Statului pe bugete componente ale bugetului general consolidat se face în termen de o zi lucrătoare de la data autorizării tranzacţiei. (3) Informaţiile minime şi obligatorii ale mesajelor electronice de plată completate de contribuabil vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice."2. La articolul 11 alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) comisioane cuvenite instituţiilor de credit pentru operaţiunile derulate prin conturile în lei şi valută şi pentru alte servicii prestate Trezoreriei Statului;".  +  Articolul IILa articolul 52 alineatul (9) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) partea aferentă cheltuielilor eligibile din sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare, altele decât cele prevăzute la lit. b), poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din memorandumuri/acorduri/contracte/decizii/ordine de finanţare;".  +  Articolul IIIPrevederile art. 52 alin. (9) lit. a) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică şi contractelor aflate în derulare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 decembrie 2010.Nr. 121.--------