LEGE nr. 278 din 24 decembrie 2010privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76 din 30 iunie 2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 2 iulie 2010, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. La articolul 3, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) contract de achiziție publică - contractul comercial care include și categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorități contractante, pe de o parte, și unul sau mai mulți operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul prezentei ordonanțe de urgență;2. La articolul I punctul 6, litera c) a articolului 9 se modifică și va avea următorul cuprins:c) atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de lucrări, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:– respectivul contract este finanțat/subvenționat în mod direct, în proporție de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;– valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 4.845.000 euro;3. La articolul I punctul 7, litera c^1) a articolului 9 se modifică și va avea următorul cuprins:c^1 atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de servicii, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:– respectivul contract este finanțat/subvenționat în mod direct, în proporție de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;– valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 193.000 euro;4. La articolul I, după punctul 7 se introduc două noi puncte, punctele 7^1 și 7^2, cu următorul cuprins:7^1. La articolul 12^1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12^1(1) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru atribuirea contractului de achiziție publică de către structuri ale autorităților contractante care funcționează pe teritoriul altor state atunci când valoarea contractului, estimată potrivit prevederilor secțiunii a 2-a din cap. II, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 124.7^2. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică pentru serviciile de cercetare și descărcare de sarcini arheologice pentru patrimoniul arheologic și siturile arheologice. Lucrările vor fi realizate de către Muzeul Național de Istorie a României și de celelalte instituții muzeale legal abilitate."5. La articolul I punctul 8, alineatul (1) al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) În cazul în care autoritatea contractantă atribuie un contract ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, atunci obligația de a aplica prezenta ordonanță de urgență se impune numai pentru contracte a căror valoare este mai mare sau egală cu cea prevăzută la art. 57 alin. (2) și se limitează la prevederile art. 35-38 și art. 56 și la aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). Contestațiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, a căror valoare este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 57 alin. (2), se soluționează potrivit dispozițiilor cap. IX.6. La articolul I, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu următorul cuprins:11^1. La articolul 47, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul contractelor a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a include în anunțurile prevăzute la alin. (1) cel puțin informațiile cuprinse în anexa nr. 3A și, dacă este necesar, alte informații considerate utile de către autoritatea contractantă, prin utilizarea formularelor standard adoptate de Comisia Europeană.7. La articolul I punctul 12, alineatul (2) al articolului 49 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice verifică:a) fiecare anunț transmis de către autoritatea contractantă pentru publicare în SEAP, în măsura în care anunțul respectiv este în legătură cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 124;b) fiecare anunț/invitație de participare transmisă de către autoritatea contractantă pentru publicare în SEAP, cu o valoare estimată mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 124.8. La articolul I punctul 15, alineatul (2) al articolului 55 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situațiile în care:a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimată a contractului de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit este egală ori mai mare decât echivalentul în lei al 125.000 euro;b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 387.000 euro;c) valoarea estimată a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 4.845.000 euro.9. La articolul I, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 15^1 , cu următorul cuprins:15^1. La articolul 56, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru serviciile incluse în anexa nr. 2B, obligația prevăzută la alin. (1) este aplicabilă numai contractelor a căror valoare este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 57 alin. (2) lit. a) sau, după caz, lit. b). În aceste cazuri, autoritatea contractantă indică, totodată, în anunțul transmis dacă este sau nu de acord cu publicarea acestuia.10. La articolul I punctul 16, alineatul (2) al articolului 57 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situațiile în care:a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este egală ori mai mare decât echivalentul în lei al 125.000 euro;b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care a fost atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 387.000 euro;c) valoarea estimată a contractului de lucrări care a fost atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 4.845.000 euro.11. La articolul I, după punctul 21 se introduc două noi puncte, punctele 21^1 și 21^2, cu următorul cuprins:21^1. La articolul 75, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 75(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puțin 52 de zile.21^2. La articolul 76, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 76(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite anunțul de participare spre publicare în SEAP cu cel puțin 20 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor."12. La articolul I, după punctul 22 se introduc două noi puncte, punctele 22^1 și 22^2, cu următorul cuprins:22^1. La articolul 83, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 83(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puțin 37 de zile.22^2. Articolul 84 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 84Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite anunțul de participare spre publicare în SEAP cu cel puțin 10 zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor."13. La articolul I, după punctul 24 se introduc șase noi puncte, punctele 24^1 - 24^6, cu următorul cuprins:24^1. La articolul 89, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 89(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite invitația de participare cu cel puțin 40 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.24^2. La articolul 90, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 90(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite invitația de participare cu cel puțin 15 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.24^3. La articolul 98, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 98(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puțin 37 de zile.24^4. Articolul 99 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 99Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite anunțul de participare spre publicare în SEAP cu cel puțin 20 de zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor.24^5. La articolul 113, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 113(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puțin 37 de zile.24^6. Articolul 114 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 114Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a transmite anunțul de participare spre publicare în SEAP cu cel puțin 10 zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor."14. La articolul I punctul 28, articolul 124 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 124Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziție publică este mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri:a) pentru contractul de furnizare: 125.000 euro;b) pentru contractul de servicii: 125.000 euro;c) pentru contractul de lucrări: 4.845.000 euro.15. La articolul I, după punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 30^1, cu următorul cuprins:30^1. La articolul 158 alineatul (2), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) 15 zile, în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 32, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 125.000 euro;b) 5 zile, în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 32, este mai mică decât echivalentul în lei al 125.000 euro.16. La articolul I punctul 39, alineatul (1) al articolului 205 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 205(1) Contractele care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare de:a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 23 și ale cap. II secțiunea a 2-a, a contractului respectiv este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2);b) 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 23 și ale cap. II secțiunea a 2-a, a contractului respectiv este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2).17. La articolul I, după punctul 39 se introduce un nou punct, punctul 39^1, cu următorul cuprins:39^1. La articolul 206, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) În sensul prevederilor alin. (1), se consideră operator economic implicat în procedura de atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractantă nu l-a informat încă despre decizii care îi vizează direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a cărui candidatură/ofertă nu a fost încă respinsă definitiv de autoritatea contractantă. O respingere este considerată definitivă dacă a fost comunicată operatorului economic în cauză și fie a fost considerată legală de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sesizat în legătură cu acest aspect, fie nu a făcut ori nu mai poate face obiectul unei căi de atac.18. La articolul I punctul 42, litera n) a alineatului (1) al articolului 213 se modifică și va avea următorul cuprins:n) dacă este cazul, contestațiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoțite de deciziile motivate pronunțate de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor;19. La articolul I punctul 45, alineatul (2) al articolului 223 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie pentru contractul de concesiune de lucrări publice, în situațiile în care valoarea estimată a acestuia este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 4.845.000 euro.20. La articolul I punctul 46, alineatul (1) al articolului 227 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 227(1) În cazul în care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are totuși obligația, atunci când atribuie un contract de lucrări sau de servicii unei terțe părți, de a publică un anunț de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în SEAP și, opțional, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice, în toate situațiile în care valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 4.845.000 euro, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 122. Determinarea valorii estimate a contractului se realizează conform regulilor prevăzute la art. 23 și la cap. II secțiunea a 2-a.21. La articolul I, după punctul 47 se introduce un nou punct, punctul 47^1, cu următorul cuprins:47^1. La articolul 255, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 255(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autorității contractante, prin încălcarea dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice, poate solicita, prin contestație, anularea actului, obligarea autorității contractante de a emite un act, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicțională, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.22. La articolul I, punctul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:48. La articolul 255, alineatele (1^1)-(1^3) se abrogă.23. La articolul I, după punctul 50 se introduc două noi puncte, punctele 50^1 și 50^2, cu următorul cuprins:50^1. Articolul 256^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 256^1(1) Înainte de a se adresa Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, persoana vătămată notifică autoritatea contractantă cu privire la pretinsa încălcare a dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice și la intenția de a sesiza Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Dispozițiile art. 205 și 256^2 rămân aplicabile.(2) Lipsa notificării prevăzute la alin. (1) nu împiedică introducerea cererii în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de atribuire. După primirea notificării, autoritatea contractantă poate adopta orice măsuri pe care le consideră necesare pentru remedierea pretinsei încălcări, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis în cadrul respectivei proceduri.(4) Măsurile adoptate potrivit alin. (3) se comunică în termen de o zi lucrătoare atât persoanei care a notificat autoritatea contractantă, cât și celorlalți operatori economici implicați.(5) Persoana vătămată care a notificat autoritatea contractantă potrivit dispozițiilor alin. (1) se poate adresa de îndată Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, fără a fi obligată să aștepte comunicarea măsurilor luate de autoritatea contractantă potrivit alin. (3).(6) Persoana vătămată care, primind comunicarea prevăzută la alin. (4), consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei încălcări va transmite autorității contractante o notificare de renunțare la dreptul de a formula contestație în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor sau, după caz, o cerere de renunțare la judecarea contestației.50^2. Articolul 256^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 256^2(1) Persoana vătămată poate sesiza Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor în vederea anulării actului și/sau recunoașterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen de:a) 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, despre un act al autorității contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 23 și ale cap. II secțiunea a 2-a, este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2);b) 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, despre un act al autorității contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 23 și ale cap. II secțiunea a 2-a, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2).(2) În cazul în care cererea prevăzută la alin. (1) privește conținutul documentației de atribuire, publicată în SEAP în condițiile art. 75 alin. (5), art. 89 alin. (4) și art. 127 alin. (2), data luării la cunoștință este data publicării documentației de atribuire.24. La articolul I punctul 51, alineatele (1)-(3) ale articolului 256^3 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 256^3(1) După primirea unei contestații, autoritatea contractantă are dreptul de a adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestației respective. Orice astfel de măsuri trebuie comunicate contestatorului, celorlalți operatori economici implicați în procedura de atribuire, precum și Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării acestora.(2) În situația în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și autorității contractante o notificare de renunțare la contestație. În acest caz, autoritatea contractantă nu mai are obligația de a comunică punctul său de vedere potrivit dispozițiilor art. 274.(3) În cazul primirii unei contestații de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, pentru care nu s-a luat act de renunțare conform prevederilor alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, în termenul prevăzut la art. 279 alin. (3), dar nu înainte de expirarea termenelor de așteptare, inclusiv când aceste termene privesc cazurile prevăzute la art. 287^12 alin. (1) și la art. 287^13 lit. a). Dacă decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor a fost atacată cu plângere, dispozițiile art. 287^7 se aplică în mod corespunzător.25. La articolul I, după punctul 51 se introduce un nou punct, punctul 51^1, cu următorul cuprins:51^1. La articolul 257, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 257(1) Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, denumit în continuare Consiliul, este organism independent cu activitate administrativ-jurisdicțională.26. La articolul I, după punctul 53 se introduce un nou punct, punctul 53^1, cu următorul cuprins:53^1. La articolul 260, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Președintele Consiliului trebuie să fie licențiat în drept.27. La articolul I, după punctul 55 se introduce un nou punct, punctul 55^1, cu următorul cuprins:55^1. La articolul 263, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În sensul prevederilor alin. (2), comisia întocmește un raport de evaluare care se înaintează primului-ministru.28. La articolul I punctul 56, alineatul (5) al articolului 263 se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Procedura de evaluare a activității Consiliului și a președintelui acestuia vizează exclusiv activitatea administrativă și organizatorică și se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.29. La articolul I punctul 57, alineatul (7) al articolului 263 se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Evaluarea performanțelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului se realizează conform regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului, aprobat prin hotărâre a Guvernului.30. La articolul I, după punctul 61 se introduce un nou punct, punctul 61^1, cu următorul cuprins:61^1. După articolul 275 se introduce un nou articol, articolul 275^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 275^1(1) În cazuri temeinic justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, Consiliul, până la soluționarea fondului cauzei, poate să dispună, în termen de 3 zile, la cererea părții interesate, prin decizie, măsura suspendării procedurii de achiziție publică.(2) Consiliul soluționează cererea de suspendare luând în considerare consecințele acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public.(3) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi atacată la instanța competentă, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.31. La articolul I, după punctul 68 se introduce un nou punct, punctul 68^1, cu următorul cuprins:68^1. La articolul 280, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 280(1) Decizia prin care Consiliul anulează în tot sau în parte actul atacat este obligatorie pentru autoritatea contractantă.32. La articolul I punctul 69, alineatul (1^1) al articolului 283 se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) Instanța competentă să soluționeze plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliu privind procedurile de atribuire de servicii și/sau lucrări aferente infrastructurii de transport de interes național, așa cum este definită de legislația în vigoare, este Curtea de Apel București, Secția de contencios administrativ și fiscal.33. La articolul I punctul 70, alineatul (4) al articolului 283 se modifică și va avea următorul cuprins:(4) După soluționarea plângerii de către instanța prevăzută la alin. (1) sau (1^1), dosarul cauzei se restituie de către instanță Consiliului.34. La articolul I punctul 72, alineatul (3) al articolului 285 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În situația în care instanța admite plângerea, modifică decizia Consiliului și constată că actul autorității contractante a încălcat prevederile legislației în materia achizițiilor publice, iar contractul a fost încheiat înainte de comunicarea deciziei de către Consiliu, încălcându-se astfel prevederile art. 256^3 alin. (3), dispozițiile art. 287^10 alin. (1) lit. b), alin. (2)-(6) sau, după caz, ale art. 287^11 se aplică în mod corespunzător.35. La articolul I punctul 74, alineatul (1) al articolului 286 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 286(1) Procesele și cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum și cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor de achiziție publică se soluționează în primă instanță de către secția comercială a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul autorității contractante.36. La articolul I punctul 75, alineatul (1^1) al articolului 286 se abrogă.37. La articolul I, după punctul 75 se introduc patru noi puncte, punctele 75^1 - 75^4, cu următorul cuprins:75^1. La articolul 286, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În fața instanței de judecată, litigiile privind drepturile și obligațiile contractate în cadrul procedurilor de atribuire care intră în sfera de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență se soluționează de urgență și cu precădere, potrivit dispozițiilor art. 720^2-720^7 și art. 720^9 din Codul de procedură civilă, care se aplică în mod corespunzător.75^2. La articolul 287, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 287(1) Despăgubirile pentru repararea prejudiciului cauzat în cadrul procedurii de atribuire se solicită în justiție prin acțiune separată.75^3. Articolul 287^3 se abrogă.75^4. La articolul 287^7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 287^7(1) În cazuri temeinic justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, instanța, până la soluționarea fondului cauzei, poate să dispună la cererea părții interesate, prin încheiere motivată, cu citarea părților, suspendarea executării contractului."38. La articolul I punctul 76, articolul 287^8 se abrogă.39. La articolul I, după punctul 76 se introduce un nou punct, punctul 76^1, cu următorul cuprins:76^1. Articolul 287^9 se abrogă.40. La articolul I punctul 77, litera b) a alineatului (1) al articolului 287^10 se modifică și va avea următorul cuprins:b) au fost încălcate prevederile art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 256^3 alin. (3), dacă această încălcare a privat operatorul economic interesat de posibilitatea de a formula o cale de atac înainte de încheierea contractului, în cazul în care această încălcare este combinată cu încălcarea altor dispoziții în materia achizițiilor publice, dacă aceasta din urmă încălcare a afectat șansele operatorului economic interesat de a obține contractul;41. La articolul I punctul 78, articolul 287^11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 287^11În cazul unei încălcări a prevederilor art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 256^3 alin. (3), care nu face obiectul art. 287^10 alin. (1) lit. b), instanța poate decide, după analizarea tuturor aspectelor relevante, dacă va constata nulitatea contractului sau dacă este suficient să dispună sancțiuni alternative precum cele prevăzute la art. 287^10 alin. (2).42. La articolul I, punctul 79 se modifică și va avea următorul cuprins:79. La articolul 287^12 alineatul (2), literele a)-c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care urmează să fie atribuit este mai mică decât echivalentul în lei al 125.000 euro;b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mică decât echivalentul în lei al 387.000 euro;c) valoarea estimată a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mică decât echivalentul în lei al 4.845.000 euro.43. La articolul I punctul 80, alineatul (1) al articolului 287^16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 287^16(1) Hotărârea pronunțată în primă instanță poate fi atacată cu recurs, în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judecă de secția comercială a curții de apel.44. La articolul I, după punctul 82 se introduc două noi puncte, punctele 82^1 și 82^2, cu următorul cuprins:82^1. Articolul 287^18 se abrogă.82^2. La articolul 290, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 290(1) Consiliul are personalitate juridică, finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Consiliului se asigură de la bugetul de stat, președintele acestuia având calitatea de ordonator principal de credite.45. La articolul I punctul 83, articolul 291 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 291Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea președintelui Consiliului.46. La articolul I, după punctul 94 se introduce un nou punct, punctul 94^1, cu următorul cuprins:94^1. Articolul 296 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 296(1) Contravențiilor prevăzute la art. 293 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor încheiate de persoanele împuternicite din cadrul Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice se soluționează de Judecătoria Sectorului 1 București.47. La articolul I punctul 95, după litera e) a alineatului (1) al articolului 296^1 se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) contractul de achiziție publică, contractul de concesiune de lucrări publice sau contractul de concesiune de servicii a fost încheiat cu nerespectarea prevederilor art. 69^1.48. La articolul I punctul 95, alineatul (3) al articolului 296^1 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Sentința Curții de Apel București poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția contencios administrativ.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 24 decembrie 2010.Nr. 278.-----