HOTĂRÂRE nr. 1.352 din 23 decembrie 2010privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2010  Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1.022/2009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.738/2005 , (CE) nr. 698/2006 şi (CE) nr. 377/2008 în ceea ce priveşte clasificarea internaţională standard a ocupaţiilor (ISCO),în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă structura Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Clasificarea ocupaţiilor din România la nivel de ocupaţie, 6 caractere, se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Clasificarea ocupaţiilor din România constituie cadrul unitar de interes general, a cărei utilizare este obligatorie pentru ordonarea informaţiilor referitoare la ocupaţii.  +  Articolul 4Clasificarea ocupaţiilor din România se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligatorie pentru toate organele administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţii, asociaţii şi alte persoane fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupaţiei.  +  Articolul 5 (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Institutul Naţional de Statistică asigură, la cererea utilizatorilor, actualizarea Clasificării ocupaţiilor din România în concordanţă cu modificările care se produc în structura economiei naţionale şi în legislaţia specifică în vigoare. (2) Actualizarea Clasificării ocupaţiilor din România la nivel de ocupaţie se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişBucureşti, 23 decembrie 2010.Nr. 1.352.  +  Anexa STRUCTURAClasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază(conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08)
    1Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori
    11Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice
    111Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice
    1111Legislatori, membri ai executivului
    1112Înalţi conducători ai administraţiei publice
    1113Conducători şi membri ai consiliilor locale
    1114Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile specializate
    112Directori generali, directori executivi şi asimilaţi
    1120Directori generali, directori executivi şi asimilaţi
    12Conducători în domeniul administrativ şi comercial
    121Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ
    1211Conducători în domeniul financiar
    1212Conducători în domeniul resurselor umane
    1213Conducători în domeniul politicilor economice şi al planificării
    1219Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ neclasificaţi în grupele de bază anterioare
    122Conducători în domeniul vânzări, marketing şi dezvoltare
    1221Conducători în domeniul vânzări şi marketing
    1222Conducători în domeniul publicităţii şi relaţiilor publice
    1223Conducători în domeniul cercetării şi dezvoltării
    13Conducători de unităţi din industrie şi servicii
    131Conducători de unităţi din industrie, agricultură, silvicultură şi piscicultură
    1311Conducători de unităţi din agricultură şi silvicultură
    1312Conducători de unităţi din domeniul acvaculturii şi pescuitului
    132Conducători de unităţi din industria prelucrătoare, extractivă, construcţii şi în domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri
    1321Conducători de unităţi din industria prelucrătoare
    1322Conducători de unităţi din industria extractivă
    1323Conducători de unităţi din domeniul construcţiilor
    1324Conducători de unităţi din domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri
    133Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
    1330Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
    134Conducători de unităţi de prestări servicii
    1341Conducători de unităţi din domeniul îngrijirii copilului
    1342Conducători de unităţi din domeniul sănătăţii
    1343Conducători de unităţi din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă
    1344Conducători de unităţi din domeniul asistenţei sociale
    1345Conducători de unităţi de învăţământ
    1346Conducători de unităţi furnizoare de servicii financiare şi de asigurări
    1349Conducători de unităţi de prestări servicii neclasificaţi în grupele de bază anterioare
    14Conducători de unităţi din industria hotelieră, comerţ şi alte servicii
    141Conducători de unităţi hoteliere şi de restaurante
    1411Conducători de unităţi hoteliere
    1412Conducători de restaurante
    142Conducători de unităţi din domeniul comerţului
    1420Conducători de unităţi din domeniul comerţului
    143Conducători ai altor tipuri de unităţi de servicii
    1431Conducători de centre sportive, recreative şi culturale
    1439Conducători ai altor tipuri de unităţi de servicii neclasificaţi în grupele de bază anterioare
    2Specialişti în diverse domenii de activitate
    21Specialişti în domeniul ştiinţei şi ingineriei
    211Specialişti în fizică şi ştiinţa pământului
    2111Fizicieni şi astronomi
    2112Meteorologi
    2113Chimişti
    2114Geologi şi geofizicieni
    212Matematicieni, actuari şi statisticieni
    2120 Matematicieni, actuari şi statisticieni
    213Specialişti în ştiinţele vieţii
    2131Biologi, botanişti, zoologi şi asimilaţi
    2132Consultanţi în agricultură, silvicultură şi pescuit
    2133Specialişti în domeniul protecţiei mediului
    214Ingineri (exclusiv în electrotehnologie)
    2141Ingineri tehnologi şi de producţie
    2142Ingineri constructori
    2143Ingineri în domeniul protecţiei mediului
    2144Ingineri mecanici
    2145Ingineri chimişti
    2146Ingineri mineri, petrolişti, metalurgişti şi asimilaţi
    2149Ingineri şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare
    215Ingineri în electrotehnologie
    2151Ingineri electricieni
    2152Ingineri electronişti
    2153Ingineri în domeniul telecomunicaţiilor
    216Arhitecţi, proiectanţi, topografi şi designeri
    2161Arhitecţi constructori
    2162Arhitecţi în domeniul peisagistic
    2163Designeri produse şi îmbrăcăminte
    2164Proiectanţi în domeniul urbanismului şi de sistematizare a traficului
    2165Cartografi şi topografi
    2166Designeri grafică şi multimedia
    22Specialişti în domeniul sănătăţii
    221Medici
    2211Medici de medicină de familie/medicină generală
    2212Medici specialişti
    222Asistenţi medicali generalişti şi moaşe
    2221Asistenţi medicali generalişti
    2222Moaşe
    223Practicieni de medicină complementară/alternativă
    2230Practicieni de medicină complementară/alternativă
    224Paramedici
    2240Paramedici
    225Medici veterinari
    2250Medici veterinari
    226Alţi specialişti în domeniul sănătăţii
    2261Medici dentişti
    2262Farmacişti
    2263Specialişti în domeniul mediului şi al igienei şi sănătăţii ocupaţionale
    2264Fizioterapeuţi
    2265Dieteticieni şi nutriţionişti
    2266Audiologi şi specialişti în logopedie
    2267Optometrişti şi opticieni
    2269Specialişti în domeniul sănătăţii neclasificaţi în grupele de bază anterioare
    23Specialişti în învăţământ
    231Profesori universitari şi asimilaţi
    2310Profesori universitari şi asimilaţi
    232Profesori în învăţământul profesional
    2320Profesori în învăţământul profesional
    233Profesori în învăţământul secundar
    2330Profesori în învăţământul secundar
    234Profesori în învăţământul primar şi preşcolar
    2341Profesori în învăţământul primar
    2342Educatori în învăţământul preşcolar
    235Alţi specialişti în învăţământ
    2351Specialişti în metodologie didactică
    2352Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi speciale
    2353Alţi instructori-formatori de limbi străine
    2354Alţi instructori-formatori de muzică
    2355Alţi instructori-formatori de artă
    2356Instructori-formatori în tehnologia informaţiei
    2359Specialişti în învăţământ neclasificaţi în grupele de bază anterioare
    24Specialişti în domeniul administrativ-comercial
    241Specialişti în domeniul financiar
    2411Contabili
    2412Specialişti şi consultanţi în domeniul financiar şi al investiţiilor
    2413Analişti financiari
    242Specialişti în domeniul administrativ
    2421Analişti de management şi organizare
    2422Specialişti în domeniul politicilor administrative
    2423Specialişti în domeniul resurselor umane şi de personal
    2424Specialişti în formarea şi dezvoltarea personalului
    243Specialişti în vânzări, marketing şi relaţii publice
    2431Specialişti în publicitate şi marketing
    2432Specialişti în relaţii publice
    2433Specialişti în vânzarea de produse tehnice şi medicale (exclusiv TIC)
    2434Specialişti în vânzarea produselor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
    25Specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
    251Analişti programatori în domeniul software
    2511Analişti de sistem
    2512Proiectanţi de software
    2513Proiectanţi de sisteme web şi multimedia
    2514Programatori de aplicaţii
    2519Analişti programatori în domeniul software neclasificaţi în grupele de bază anterioare
    252Specialişti în baze de date şi reţele
    2521Designeri şi administratori de baze de date
    2522Administratori de sistem
    2523Specialişti în reţele de calculatoare
    2529Specialişti în baze de date şi reţele neclasificaţi în grupele de bază anterioare
    26Specialişti în domeniul juridic, social şi cultural
    261Specialişti în domeniul juridic
    2611Avocaţi
    2612Magistraţi
    2619Specialişti în domeniul juridic neclasificaţi în grupele de bază anterioare
    262Bibliotecari, arhivari şi curatori
    2621Arhivari şi curatori
    2622Bibliotecari şi specialişti în alte servicii de informare
    263Specialişti în domeniul social şi religios
    2631Economişti
    2632Sociologi, antropologi şi asimilaţi
    2633Filozofi, istorici şi specialişti în ştiinţe politice
    2634Psihologi
    2635Specialişti în asistenţă socială şi consiliere
    2636Specialişti în religie
    264Autori, jurnalişti şi lingvişti
    2641Autori şi asimilaţi
    2642Jurnalişti
    2643Traducători, interpreţi şi alţi lingvişti
    265Artişti creatori şi actori
    2651Specialişti în arte vizuale
    2652Muzicieni, cântăreţi şi compozitori
    2653Dansatori şi coregrafi
    2654Regizori şi producători de film, teatru şi alte spectacole
    2655Actori
    2656Crainici la radio, televiziune şi alte mijloace de comunicare
    2659Artişti creatori şi actori neclasificaţi în grupele de bază anterioare
    3Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic
    31Specialişti asimilaţi în ştiinţă şi inginerie
    311Tehnicieni în ştiinţe inginereşti
    3111Tehnicieni în domeniul chimiei şi fizicii
    3112Tehnicieni constructori
    3113Tehnicieni electricieni şi energeticieni
    3114Tehnicieni în electronică
    3115Tehnicieni mecanici
    3116Tehnicieni în chimie industrială şi petrochimie
    3117Tehnicieni mineri şi metalurgişti
    3118Tehnicieni proiectanţi
    3119Tehnicieni în ştiinţe inginereşti neclasificaţi în grupele de bază anterioare
    312Controlori-supraveghetori în industria extractivă, industria prelucrătoare şi construcţii
    3121Controlori-supraveghetori în industria extractivă
    3122Controlori-supraveghetori în industria prelucrătoare
    3123Controlori-supraveghetori în construcţii
    313Tehnicieni controlori de procese industriale
    3131Operatori în centralele de producere a energiei electrice
    3132Operatori incineratoare şi uzine de tratare a apei
    3133Controlori uzine de prelucrare chimică
    3134Operatori în uzine de rafinare a ţiţeiului şi a gazelor naturale
    3135Controlori în procesul de producţie metalurgică
    3139Tehnicieni controlori de procese industriale neclasificaţi în grupele de bază anterioare
    314Tehnicieni în ştiinţele vieţii şi alţi specialişti asimilaţi
    3141Tehnicieni în ştiinţele vieţii (exclusiv cei din medicină)
    3142Tehnicieni în domeniul agriculturii
    3143Tehnicieni în domeniul silviculturii
    315Controlori şi operatori pentru trafic naval şi aerian
    3151Mecanici navali
    3152Ofiţeri de punte şi pilotaj nave
    3153Piloţi de avioane şi alţi specialişti asimilaţi
    3154Controlori de trafic aerian
    3155Tehnicieni pentru siguranţa traficului aerian
    32Tehnicieni şi asimilaţi în domeniul sănătăţii
    321Tehnicieni în domeniul medical şi farmaceutic
    3211Tehnicieni specialişti în echipamente medicale de imagistică şi tratament
    3212Tehnicieni în laboratoare medicale şi de patologie
    3213Tehnicieni şi asistenţi de farmacie
    3214Tehnicieni de protetică medicală şi dentară
    322Surori medicale, inclusiv puericultoare şi asimilaţi
    3221Surori medicale
    3222Surori puericultoare
    323Practicieni asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternative
    3230Practicieni asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternative
    324Tehnicieni şi asistenţi veterinari
    3240Tehnicieni şi asistenţi veterinari
    325Alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asimilaţi
    3251Asistenţi şi terapeuţi în stomatologie
    3252Tehnicieni fişe medicale şi informaţii privind starea de sănătate
    3253Lucrători în domeniul sănătăţii publice
    3254Tehnicieni în optică medicală
    3255Tehnicieni şi asistenţi în fizioterapie
    3256Personal auxiliar de îngrijire de sănătate
    3257Inspectori în domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii ocupaţionale, asimilaţi
    3258Lucrători pe ambulanţă
    3259Alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asimilaţi, neclasificaţi în grupele de bază anterioare
    33Specialişti în servicii administrative şi asimilaţi
    331Specialişti financiari, matematicieni şi asimilaţi
    3311Agenţi şi brokeri în domeniul financiar şi bancar
    3312Ofiţeri de credite
    3313Specialişti în contabilitate şi asimilaţi
    3314Specialişti statisticieni, matematicieni şi alţi specialişti asimilaţi
    3315Evaluatori asigurări
    332Agenţi şi brokeri în vânzări şi aprovizionare
    3321Agenţi de asigurări
    3322Agenţi de vânzări
    3323Agenţi contractări şi achiziţii
    3324Brokeri comerciali
    333Agenţi de servicii comerciale
    3331Agenţi concesionari
    3332Organizatori de conferinţe şi evenimente
    3333Agenţi de recrutare şi contractori
    3334Agenţi şi administratori imobiliari
    3339Agenţi de servicii comerciale neclasificaţi în grupele de bază anterioare
    334Secretari administrativi şi specializaţi
    3341Coordonatori de birou
    3342Secretari în domeniul serviciilor juridice
    3343Secretari executivi în domeniul administrativ
    3344Secretari în domeniul medical
    335Specialişti guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţi
    3351Inspectori de vamă şi frontieră
    3352Inspectori fiscali
    3353Inspectori de asigurări sociale
    3354Inspectori guvernamentali în licenţe, permise şi autorizaţii
    3355Inspectori de poliţie şi detectivi
    3359Specialişti guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare
    34Alţi specialişti în domeniul juridic, social şi cultural
    341Alţi specialişti în domeniul juridic şi social
    3411Specialişti în domeniul juridic şi asimilaţi
    3412Specialişti în asistenţă socială şi asimilaţi
    3413Specialişti în domeniul religiei şi asimilaţi
    342Lucrători în domeniul sportului şi al pregătirii fizice
    3421Atleţi şi sportivi
    3422Antrenori, instructori şi funcţionari din domeniul sportului
    3423Instructori şi coordonatori de programe de pregătire fizică şi activităţi recreative
    343Alţi specialişti în domeniul artistic, cultural şi culinar
    3431Fotografi
    3432Designeri de interior şi decoratori
    3433Tehnicieni în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci)
    3434Bucătari şefi
    3435Alţi specialişti asimilaţi din domeniul artistic şi cultural
    35Tehnicieni în informatică şi comunicaţii
    351Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori
    3511Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
    3512Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori
    3513Tehnicieni reţele de calculatoare şi sisteme
    3514Tehnicieni web
    352Tehnicieni în domeniul telecomunicaţiilor şi al radiodifuziunii şi televiziunii
    3521Tehnicieni în radiodifuziune şi televiziune
    3522Tehnicieni în transporturi, poştă şi telecomunicaţii
    4Funcţionari administrativi
    41Funcţionari cu atribuţii generale, inclusiv operatori la maşini de scris/calcul
    411Funcţionari cu atribuţii generale
    4110Funcţionari cu atribuţii generale
    412Secretari
    4120Secretari
    413Operatori la maşini de scris/calcul
    4131Dactilografi şi operatori la prelucrarea textelor
    4132Operatori introducere date
    42Funcţionari în serviciul cu publicul
    421Casieri, operatori la ghişeu şi asimilaţi
    4211Casieri de bancă şi asimilaţi
    4212Agenţi de pariuri, crupieri şi alţi lucrători asimilaţi
    4213Agenţi la case de amanet şi birouri de împrumut nebancare
    4214Agenţi de colectare a creanţelor şi asimilaţi
    422Agenţi în centre de informare
    4221Consultanţi şi funcţionari în agenţiile de voiaj
    4222Funcţionari în centrele de informare
    4223Operatori centrale telefonice
    4224Recepţioneri în domeniul hotelier
    4225Funcţionari în birouri de informaţii
    4226Recepţioneri (exclusiv în domeniul hotelier)
    4227Operatori de interviu pentru sondaje şi cercetare de piaţă
    4229Agenţi în centre de informare neclasificaţi în grupele de bază anterioare
    43Funcţionari în serviciile de evidenţă contabilă şi financiară
    431Funcţionari în gestiune economică şi administrativă
    4311Funcţionari în servicii de evidenţă contabilă
    4312Funcţionari în domeniul statistic, financiar şi asigurări
    4313Funcţionari în domeniul salarizării
    432Funcţionari în gestiunea materialelor şi în transport
    4321Funcţionari în evidenţa stocurilor
    4322Funcţionari de planificare şi urmărire a producţiei
    4323Funcţionari în transporturi
    44Alţi lucrători în servicii-suport în domeniul administrativ
    441Alţi lucrători în servicii-suport în domeniul administrativ
    4411Funcţionari bibliotecă
    4412Curieri şi sortatori corespondenţă
    4413Codificatori, corectori şi asimilaţi
    4414Copişti şi funcţionari asimilaţi
    4415Funcţionari pentru activităţi de secretariat
    4416Funcţionari în domeniul resurselor umane
    4419Lucrători în servicii-suport neclasificaţi în grupele de bază anterioare
    5Lucrători în domeniul serviciilor
    51Lucrători în domeniul serviciilor personale
    511Însoţitori de zbor, conductori şi ghizi
    5111Însoţitori de zbor şi stewarzi
    5112Conductori în transporturi
    5113Ghizi
    512Bucătari
    5120Bucătari
    513Chelneri şi barmani
    5131 Chelneri
    5132Barmani
    514Coafori, cosmeticieni şi asimilaţi
    5141Coafori
    5142Cosmeticieni şi asimilaţi
    515Supraveghetori clădiri şi gospodării
    5151Personal de supraveghere, inclusiv pentru activităţi de curăţenie şi întreţinere în birouri, hoteluri şi alte instituţii
    5152Administratori în gospodării individuale
    5153Administratori de clădiri
    516Alţi lucrători în domeniul serviciilor personale
    5161Astrologi, prezicători şi asimilaţi
    5162Însoţitori şi valeţi
    5163Agenţi de pompe funebre şi îmbălsămători
    5164Îngrijitori animale, inclusiv animale de companie
    5165Instructori conducere auto
    5169Lucrători în domeniul serviciilor personale neclasificaţi în grupele de bază anterioare
    52Lucrători în domeniul vânzărilor
    521Vânzători stradali şi în pieţe
    5211Vânzători la standuri şi în pieţe
    5212Vânzători stradali de produse alimentare
    522Vânzători în magazine
    5221Vânzători în magazine
    5222Supraveghetori în magazine
    5223Asistenţi vânzări în magazine
    523Casieri şi vânzători de bilete
    5230Casieri şi vânzători de bilete
    524Alţi lucrători în domeniul vânzărilor
    5241Manechine şi asimilaţi
    5242Prezentatori produse
    5243Vânzători la domiciliu
    5244Vânzători în case de comenzi
    5245Lucrători în benzinării
    5246Lucrători în unităţi de alimentaţie publică
    5249Lucrători în domeniul vânzărilor neclasificaţi în grupele de bază anterioare
    53Personal de îngrijire
    531Personal de îngrijire copii, inclusiv în servicii-suport pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial
    5311Personal de îngrijire copii
    5312Personal în domeniul serviciilor-suport pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial
    532Personal de îngrijire în domeniul sănătăţii
    5321Îngrijitori în domeniul sănătăţii
    5322Îngrijitori la domiciliu
    5329Personal de îngrijire în domeniul sănătăţii neclasificat în grupele de bază anterioare
    54Lucrători în servicii de protecţie
    541Lucrători în servicii de protecţie
    5411Pompieri
    5412Poliţişti
    5413Agenţi de penitenciare
    5414Paznici
    5419Lucrători în servicii de protecţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare
    6Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit
    61Muncitori calificaţi în agricultură
    611Grădinari şi cultivatori
    6111Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi de câmp şi legumicultură
    6112Arboricultori şi pomicultori
    6113Agricultori şi lucrători calificaţi în grădinărit, horticultură şi pepiniere
    6114Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale mixte
    612Crescători de animale
    6121Crescători de animale pentru producţia de lapte şi carne
    6122Crescători de păsări
    6123Apicultori şi sericicultori
    6129Crescători de animale neclasificaţi în grupele de bază anterioare
    613Muncitori calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale
    6130Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale
    62Lucrători calificaţi în silvicultură, pescuit şi vânătoare
    621Lucrători forestieri şi asimilaţi
    6210Lucrători forestieri şi asimilaţi
    622Lucrători în domeniul pescuitului şi vânătorii
    6221Lucrători în culturi acvatice
    6222Pescari pe cursuri de ape interioare şi în zone costiere
    6223Pescari în mări şi oceane
    6224Lucrători în domeniul vânătorii
    63Fermieri, pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)
    631Fermieri a căror producţie este destinată consumului propriu
    6310Fermieri a căror producţie este destinată consumului propriu
    632Crescători de animale a căror producţie este destinată consumului propriu
    6320Crescători de animale a căror producţie este destinată consumului propriu
    633Lucrători în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu
    6330Lucrători în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu
    634Pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)
    6340Pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)
    7Muncitori calificaţi şi asimilaţi
    71Muncitori constructori şi asimilaţi, exclusiv electricieni
    711Muncitori constructori şi asimilaţi
    7111Constructori de case
    7112Zidari şi asimilaţi
    7113Spărgători, tăietori şi cioplitori în piatră
    7114Muncitori constructori în lucrări de beton şi asimilaţi
    7115Dulgheri şi tâmplari
    7119Muncitori constructori şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare
    712 Muncitori constructori la lucrări de finisare şi asimilaţi
    7121Constructori de acoperişuri
    7122Parchetari, linolişti, mozaicari, faianţari şi asimilaţi
    7123Ipsosari
    7124Montatori izolaţii
    7125Geamgii
    7126Instalatori şi montatori de ţevi
    7127Mecanici pentru instalaţii de climatizare şi refrigerare
    713Zugravi, vopsitori, curăţitori de faţade şi asimilaţi
    7131Zugravi şi asimilaţi
    7132Vopsitori, lăcuitori şi asimilaţi
    7133Curăţitori de faţade
    72Muncitori calificaţi în metalurgie, construcţii de maşini şi asimilaţi
    721Turnători, tinichigii-cazangii, sudori, formatori şi asimilaţi
    7211Formatori şi miezuitori
    7212Sudori şi debitatori autogen
    7213Tinichigii-cazangii
    7214Constructori şi montatori de structuri metalice
    7215Macaragii şi alţi lucrători la instalaţii de ridicat
    722Forjori, matriţeri şi asimilaţi
    7221Forjori, fierari şi matriţeri
    7222Lăcătuşi şi asimilaţi
    7223Reglori şi operatori de maşini-unelte
    7224Operatori pe maşini de polizat, rectificat şi ascuţit
    723Mecanici de maşini şi utilaje
    7231Mecanici de autovehicule
    7232Mecanici de motoare de avioane
    7233Mecanici de maşini agricole şi industriale
    7234Lucrători specializaţi în repararea de biciclete şi asimilaţi
    73Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere şi muncitori tipografi
    731Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere
    7311Muncitori calificaţi în fabricarea/repararea instrumentelor şi aparatelor de precizie
    7312Muncitori calificaţi în fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale
    7313Giuvaergii şi lucrători în metale preţioase
    7314Olari şi lucrători asimilaţi
    7315Sticlari (suflători, şlefuitori, tăietori de sticlă)
    7316Pictori decoratori, gravori pe sticlă şi ceramică
    7317Muncitori calificaţi în executarea de produse artizanale din lemn şi alte materiale
    7318Muncitori calificaţi în executarea de produse artizanale din textile, piele şi materiale similare
    7319Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere neclasificaţi în grupele de bază anterioare
    732Lucrători poligrafi
    7321Zeţari şi linotipişti
    7322Tipografi
    7323Legători şi lucrători finisare
    74Tehnicieni la echipamente electrice şi electronice
    741Montatori de echipamente electrice
    7411Electricieni construcţii şi asimilaţi
    7412Mecanici şi instalatori de echipamente electrice
    7413Montatori de linii electrice
    742Montatori de echipamente electronice şi de telecomunicaţii
    7421Mecanici de echipamente electronice
    7422Muncitori în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
    75Muncitori calificaţi în industria alimentară, prelucrarea lemnului, confecţii şi alţi lucrători asimilaţi
    751Muncitori calificaţi în industria alimentară
    7511Măcelari şi alţi lucrători în prelucrarea cărnii şi peştelui
    7512Brutari, patiseri şi cofetari
    7513Lucrători în fabricarea produselor lactate
    7514Lucrători în conservarea fructelor şi legumelor
    7515Controlori de calitate şi degustători de mâncăruri şi băuturi
    7516Lucrători în prelucrarea tutunului şi produselor din tutun
    752Muncitori calificaţi în tratarea lemnului şi asimilaţi
    7521Lucrători în tratarea lemnului
    7522Ebenişti şi asimilaţi
    7523Reglori şi operatori la maşini de prelucrat lemn
    753Lucrători în industria textilă şi confecţii
    7531Croitori, confecţioneri, blănari şi pălărieri
    7532Confecţioneri de şabloane şi tipare
    7533Lucrători în broderie şi asimilaţi
    7534Tapiţeri şi asimilaţi
    7535Tăbăcari şi alţi muncitori în prelucrarea pielii
    7536Cizmari şi asimilaţi
    754Alţi muncitori calificaţi
    7541Scafandri
    7542Artificieri
    7543Sortatori şi controlori de calitate pentru produse (exclusiv mâncăruri şi băuturi)
    7544Lucrători specializaţi în servicii de erbicidare şi dezinsecţie
    7549Alţi muncitori calificaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare
    8Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente
    81Operatori la maşini şi instalaţii
    811Operatori la instalaţiile de exploatare şi prelucrare a minereurilor
    8111Mineri şi lucrători în carieră
    8112Operatori la instalaţiile de prelucrare a minereurilor şi rocilor
    8113Operatori la instalaţii de foraj şi sonde de extracţie a ţiţeiului
    8114Operatori la maşini de preparare a cimentului, rocilor şi altor produse minerale
    812Operatori la instalaţiile de prelucrare şi finisare a metalelor
    8121Operatori la instalaţiile de prelucrare a metalelor
    8122Operatori la instalaţiile de finisare şi tratare chimică a suprafeţelor metalice
    813Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor chimice şi fotografice
    8131Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor chimice
    8132Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor fotografice
    814Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic şi hârtie
    8141Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc
    8142Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din plastic
    8143Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din hârtie
    815Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele
    8151Operatori la maşini şi utilaje de filatură
    8152Operatori la maşini de ţesut şi tricotat
    8153Operatori la maşini şi utilaje pentru industria confecţiilor
    8154Operatori la maşini de curăţat, albit şi vopsit materiale textile
    8155Operatori la maşini pentru tratarea blănurilor şi pieilor
    8156Operatori la maşini şi utilaje din industria încălţămintei
    8157Operatori la maşini de spălat
    8159Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele neclasificaţi în grupele de bază anterioare
    816Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor produse similare
    8160Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor produse similare
    817Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtiei
    8171Operatori la instalaţiile de fabricare a celulozei şi hârtiei
    8172Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului
    818Alţi operatori la maşini şi utilaje
    8181Operatori la utilaje pentru fabricarea produselor din sticlă şi ceramică
    8182Fochişti la maşini cu abur şi cazane
    8183Operatori la maşinile de ambalat, îmbuteliat şi etichetat
    8189Operatori la maşini şi utilaje neclasificaţi în grupele de bază anterioare
    82Asamblori
    821Asamblori
    8211Asamblori de maşini şi echipamente mecanice
    8212Asamblori de echipamente electrice şi electronice
    8219Asamblori neclasificaţi în grupele de bază anterioare
    83Conducători de vehicule şi operatori la instalaţii şi utilaje mobile
    831Mecanici de locomotivă şi asimilaţi
    8311Mecanici de locomotivă
    8312Frânari, acari şi agenţi de manevră
    832Conducători autovehicule
    8321Conducători de motociclete
    8322Şoferi de autoturisme şi camionete
    833Conducători de maşini de mare tonaj şi autobuze
    8331Şoferi de autobuze şi tramvaie
    8332Şoferi de autocamioane şi maşini de mare tonaj
    834Operatori la instalaţii şi utilaje mobile
    8341Operatori de maşini agricole şi forestiere
    8342Conducători de maşini şi utilaje terasiere
    8343Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane şi asimilaţi
    8344Operatori la instalaţiile de transport mărfuri paletizate
    835Marinari, navigatori şi asimilaţi
    8350Marinari, navigatori şi asimilaţi
    9Muncitori necalificaţi
    91Personal casnic şi de serviciu
    911Personal casnic şi de serviciu la hoteluri şi birouri
    9111Personal casnic pentru curăţenie şi alte servicii (menajere)
    9112Personal de serviciu în birouri, hoteluri şi alte instituţii
    912Personal pentru servicii de spălare vehicule, vitrine şi geamuri etc.
    9121Personal pentru servicii de spălat şi călcat
    9122Personal pentru servicii de spălare vehicule
    9123Personal pentru servicii de spălare vitrine şi geamuri
    9129Alţi muncitori în servicii pentru curăţenie
    92Muncitori necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit
    921Muncitori necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit
    9211Muncitori necalificaţi în culturi vegetale
    9212Muncitori necalificaţi în creşterea animalelor
    9213Muncitori necalificaţi în ferme mixte
    9214Muncitori necalificaţi în grădinărit şi horticultură
    9215Muncitori forestieri necalificaţi
    9216Muncitori necalificaţi în pescuit şi culturi acvatice
    93Muncitori necalificaţi în industria extractivă, construcţii, industria prelucrătoare şi transporturi
    931Muncitori necalificaţi în industria extractivă şi construcţii
    9311Muncitori necalificaţi în industria extractivă şi exploatările în carieră
    9312Muncitori necalificaţi în lucrări publice
    9313Muncitori necalificaţi în construcţia de clădiri
    932Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare
    9321Ambalatori
    9329Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare neclasificaţi în grupele de bază anterioare
    933Muncitori necalificaţi în transporturi şi depozitarea mărfurilor
    9331 Conducători de vehicule acţionate manual sau de pedale
    9332Conducători de maşini şi vehicule cu tracţiune animală
    9333Manipulanţi de marfă
    9334Manipulanţi de mărfuri la raft
    94Ajutori de bucătari
    941Ajutori de bucătari
    9411Ajutori la prepararea produselor alimentare de tip "fast food"
    9412Debarasatori
    95Vânzători ambulanţi şi alţi prestatori de servicii "la minut" pentru populaţie
    951Prestatori de servicii "la minut" pentru populaţie şi asimilaţi
    9510Prestatori de servicii "la minut" pentru populaţie şi asimilaţi
    952Vânzători ambulanţi (exclusiv produse alimentare)
    9520Vânzători ambulanţi (exclusiv produse alimentare)
    96Muncitori în salubritate şi alţi lucrători necalificaţi
    961Muncitori în salubritate
    9611Muncitori necalificaţi în servicii de colectare deşeuri şi materiale reciclabile
    9612Sortatori de deşeuri
    9613Măturători şi asimilaţi
    962Alţi muncitori necalificaţi
    9621Curieri, comisionari şi hamali
    9622Muncitori necalificaţi pentru diverse servicii ocazionale
    9623Cititori de contoare şi încasatori
    9624Muncitori necalificaţi pentru servicii de colectare/distribuţie a apei şi a lemnelor de foc
    9629Muncitori necalificaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare
    0Forţele armate
    01Ofiţeri ai forţelor armate
    011Ofiţeri ai forţelor armate
    0110Ofiţeri ai forţelor armate
    02Subofiţeri ai forţelor armate
    021Subofiţeri ai forţelor armate
    0210Subofiţeri ai forţelor armate
    03Personal al forţelor armate, alte grade
    031Personal al forţelor armate, alte grade
    0310Personal al forţelor armate, alte grade
  ---------