HOTĂRÂRE nr. 1.350 din 23 decembrie 2010pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul Inspecției Muncii și al Agenției Naționale pentru Prestații Sociale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 30 decembrie 2010  În temeiul art. 108 alin. (1) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2011 se suplimentează cu 131 numărul maxim de posturi aprobate, potrivit legii, Agenției Naționale pentru Prestații Sociale, prin preluarea a 131 de posturi de la Inspecția Muncii, instituție care se reorganizează prin reducere de posturi.(2) Posturile prevăzute la alin. (1) și, după caz, personalul care ocupă aceste posturi se consideră preluate, respectiv transferate în interesul serviciului, în condițiile legii.  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă.2. În anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Inspecția Muncii funcționează cu un număr de 3.105 posturi, funcționari publici și personal contractual.3. În anexa nr. 1, la articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) La nivelul Inspecției Muncii funcționează o structură specializată de intervenție în sensul prevăzut la art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008.4. În anexa nr. 1, la articolul 3 alineatul (1) punctul A, litera p) se modifică și va avea următorul cuprins:p) achiziționează centralizat, prin aparatul propriu, autoturisme și servicii de comunicații, în conformitate cu prevederile art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;5. În anexa nr. 1, la articolul 3 alineatul (1) punctul C, după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:s) Inspecția Muncii preia centralizat apelurile comunicate de Sistemul național unic pentru apeluri de urgență și organizează sistemul de direcționare a acestora către inspectoratele teritoriale de muncă.  +  Articolul 3Alineatul (1) al articolului 8 din Statutul propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Prestații Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 22 octombrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Agenția funcționează cu un număr maxim de 1.163 de posturi, finanțate de la bugetul de stat, funcționari publici și personal contractual, din care 52 de posturi pentru aparatul central și 1.111 de posturi pentru agențiile teritoriale.  +  Articolul 4La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 23 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, punctele 1 și 3 de la litera A se modifică și vor avea următorul cuprins:1. Inspecția Muncii (3.105 posturi);................................................................3. Agenția Națională pentru Prestații Sociale (1.163 posturi)
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Ioan Nelu Botiș
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 23 decembrie 2010.Nr. 1.350.------------