ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 28 decembrie 2010privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEEşi 1999/45/CE , precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 30 decembrie 2010    Având în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. 47 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE , precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 20 iunie 2010 România trebuia să informeze Comisia Europeană cu privire la dispoziţiile referitoare la sancţiunile pentru nerespectarea prevederilor acestuia, este necesară promovarea actului normativ în regim de urgenţă. Prin neîndeplinirea acestor prevederi există posibilitatea aplicării prevederilor art. 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.Neasigurându-se cadrul legal de inspecţie şi control, România este pusă în imposibilitatea de a raporta până la data de 20 ianuarie 2012 rezultatele controalelor oficiale Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, potrivit prevederilor art. 46 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008, cu modificările şi completările ulterioare.De asemenea, instituţiile desemnate nu îşi vor putea exercita funcţia de inspecţie şi control, neavând prevederi specifice domeniului regulamentului sus-menţionat, inspecţii care trebuie efectuate lunar, pentru substanţele introduse pe piaţă începând cu data de 1 decembrie 2010, potrivit art. 40 alin. (3); în acest sens, după data de 3 ianuarie 2011 trebuie programate primele inspecţii.Aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte sancţiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE , precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul CLP.  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă de urgenţă pune în aplicare prevederile art. 47 din Regulamentul CLP şi se aplică operatorilor economici care au ca obiect de activitate producerea, importul din afara Uniunii Europene, introducerea pe piaţă sau utilizarea substanţelor şi amestecurilor.  +  Articolul 3 (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Regulamentul CLP referitoare la interzicerea testelor pe oameni. (2) Testele pe animale în scopul aplicării Regulamentului CLP se efectuează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 37/2002 pentru protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 471/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul CLP, referitoare la obligativitatea clasificării substanţelor şi amestecurilor înainte de a le introduce pe piaţă; b) nerespectarea de către furnizori a prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulamentul CLP, referitoare la etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor clasificate ca periculoase potrivit prevederilor titlurilor III şi IV din Regulamentul CLP; c) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 5 din Regulamentul CLP, privind identificarea şi examinarea informaţiilor disponibile referitoare la substanţe; d) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 6 din Regulamentul CLP, privind identificarea şi examinarea informaţiilor disponibile referitoare la amestecuri; e) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul CLP, privind efectuarea de noi teste pe animale; f) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 8 din Regulamentul CLP, privind modalităţile de efectuare de noi teste şi analize ecotoxicologice sau toxicologice pentru obţinerea de noi informaţii privind substanţele şi amestecurile; g) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 9 din Regulamentul CLP, privind evaluarea informaţiilor referitoare la pericolele prezentate de substanţe şi amestecuri; h) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 10 din Regulamentul CLP, privind stabilirea limitelor de concentraţie şi factori M pentru clasificarea substanţelor şi amestecurilor; i) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 11 din Regulamentul CLP, privind utilizarea valorilor-limită la clasificarea substanţelor şi amestecurilor; j) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 13 din Regulamentul CLP, referitoare la decizia de clasificare a substanţelor şi amestecurilor; k) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 15 din Regulamentul CLP, privind revizuirea clasificării substanţelor şi amestecurilor; l) nerespectarea de către producători şi importatori a prevederilor art. 16 alin. (1) din Regulamentul CLP, referitoare la obligativitatea transmiterii motivelor pentru clasificare către Agenţia Europeană pentru Produse Chimice, împreună cu notificarea potrivit prevederilor art. 40 din Regulamentul CLP, în cazul unei clasificări diferite faţă de cea care a fost deja inclusă în inventarul de clasificare şi etichetare; m) nerespectarea de către furnizorul unei substanţe sau al unui amestec a prevederilor art. 17 din Regulamentul CLP, referitoare la regulile de etichetare; n) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 24 din Regulamentul CLP, referitoare la utilizarea denumirilor chimice alternative; o) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 26 din Regulamentul CLP, referitoare la aplicarea principiilor de prioritate pentru pictogramele de pericol; p) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 27 din Regulamentul CLP, referitoare la aplicarea principiilor de prioritate pentru frazele de pericol; q) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 28 din Regulamentul CLP, referitoare la aplicarea principiilor de prioritate pentru frazele de precauţie; r) neconformarea furnizorului unei substanţe sau al unui amestec cu prevederile art. 30 din Regulamentul CLP, referitoare la actualizarea informaţiilor de pe etichete; s) nerespectarea de către furnizorul unei substanţe sau al unui amestec a prevederilor art. 31 din Regulamentul CLP, referitoare la regulile generale pentru aplicarea etichetelor;ş) nerespectarea de către furnizorul unei substanţe sau al unui amestec a prevederilor art. 32 din Regulamentul CLP, referitoare la amplasarea informaţiilor pe etichetă; t) nerespectarea de către furnizorul unei substanţe sau al unui amestec a prevederilor art. 33 din Regulamentul CLP, referitoare la regulile specifice pentru etichetarea ambalajului exterior, a ambalajului interior şi a ambalajului unic;ţ) nerespectarea de către furnizorul unei substanţe sau al unui amestec a prevederilor art. 35 din Regulamentul CLP, referitoare la ambalaj; u) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 37 alin. (6) din Regulamentul CLP, referitoare la armonizarea clasificării şi etichetării substanţelor; v) nerespectarea prevederilor art. 40 din Regulamentul CLP, referitoare la obligaţia de a notifica Agenţia Europeană pentru Produse Chimice, de către notificatorul care introduce pe piaţă o substanţă prevăzută la art. 39 din Regulamentul CLP; w) nerespectarea de către producători şi importatori a prevederilor art. 41 din Regulamentul CLP, referitoare la intrările agreate comunicate Agenţiei Europene pentru Produse Chimice; x) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 48 din Regulamentul CLP, referitoare la publicitate; y) neconformarea furnizorului unei substanţe sau al unui amestec cu prevederile art. 49 alin (1) şi (2) din Regulamentul CLP, referitoare la păstrarea şi punerea la dispoziţie a informaţiilor autorităţilor competente prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE , precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 ; z) nerespectarea de către producători, importatori şi utilizatorii din aval a prevederilor art. 61 alin. (3) din Regulamentul CLP, referitoare la dispoziţiile tranzitorii pentru perioada 1 decembrie 2010-1 iunie 2015 privind clasificarea şi ambalarea substanţelor; aa) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul CLP, privind interdicţia de a efectua teste pe primate nonumane.  +  Articolul 5 (1) Faptele prevăzute la art. 4 lit. a), c), d), e), f), g), j), k), l) şi aa) se sancţionează cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei. (2) Faptele prevăzute la art. 4 lit. b), h), i), s), t), ţ), v), x), y) şi z) se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei. (3) Faptele prevăzute la art. 4 lit. m), n), o), p), q), r), ş), u) şi w) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.  +  Articolul 6 (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi aplicarea sancţiunilor se realizează de personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu. (2) În cazul în care substanţele şi amestecurile sunt introduse pe piaţă cu scopul de a fi oferite sau vândute publicului, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 4 lit. b), m) şi o)-ţ) se realizează de personalul împuternicit al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Articolul 7Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul act normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 8Dispoziţiile referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la substanţe intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării. (2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la amestecuri se aplică începând cu 1 iunie 2015.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul mediului şi pădurilor,Marin Anton,secretar de statMinistrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişPreşedintele AutorităţiiNaţionale pentru ProtecţiaConsumatorilor,Constantin CerbulescuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti, 28 decembrie 2010.Nr. 122.---------