HOTĂRÂRE nr. 1.388 din 28 decembrie 2010privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 48 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă programele naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, precum şi structura şi obiectivele acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Programele naţionale de sănătate reprezintă, potrivit prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, un ansamblu de acţiuni multianuale, organizate în scopul evaluării, prevenirii, tratamentului şi controlului bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a populaţiei. (3) Programele naţionale de sănătate se derulează în mod distinct sau în comun de Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz.  +  Articolul 2Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, denumite în continuare norme tehnice, sunt aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 3 (1) Programele naţionale de sănătate se finanţează de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii. (2) Necesarul de resurse pentru derularea programelor naţionale de sănătate şi detalierea acestuia pe surse de finanţare şi categorii de cheltuieli este fundamentat şi cuprins anual în legea bugetului de stat. (3) Detalierea fondurilor prevăzute la alin. (2) pe programe naţionale de sănătate se aprobă prin norme tehnice. (4) Ministerul Sănătăţii reţine la dispoziţia sa, din veniturile proprii, o cotă de rezervă de 5% din totalul fondurilor prevăzute la alin. (2) care se repartizează şi se utilizează în completarea fondurilor alocate iniţial, în condiţiile prevăzute în normele tehnice.  +  Articolul 4 (1) Programele naţionale de sănătate sunt elaborate şi, după caz, implementate şi coordonate la nivel naţional de structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii. (2) Ministerul Sănătăţii poate desemna unităţi din subordinea sa pentru asigurarea implementării şi coordonării la nivel naţional a programelor naţionale de sănătate. (3) Atribuţiile structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi ale unităţilor din subordine cu privire la elaborarea şi coordonarea programelor naţionale de sănătate sunt prevăzute în normele tehnice. (4) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate organizează, implementează, derulează şi monitorizează programele naţionale de sănătate prevăzute la lit. B din anexă.  +  Articolul 5 (1) Implementarea şi monitorizarea la nivel regional a programelor naţionale de sănătate prevăzute la lit. A din anexă se realizează de către coordonatorii regionali din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică şi din unităţi din subordinea Ministerului Sănătăţii. (2) Implementarea şi monitorizarea la nivel local a programelor naţionale de sănătate prevăzute la lit. A din anexă se realizează de către coordonatorii locali din cadrul direcţiilor de sănătate publică. (3) Atribuţiile coordonatorilor regionali şi locali prevăzuţi la alin. (1) şi (2) cu privire la implementarea şi monitorizarea programelor naţionale de sănătate sunt prevăzute în normele tehnice. (4) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate, răspunde de asigurarea, urmărirea, evidenţierea şi controlul utilizării fondurilor aprobate, precum şi de monitorizarea, controlul şi analiza indicatorilor fizici şi de eficienţă pentru programele prevăzute la lit. B din anexă. (5) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii prevăzute în normele tehnice, trimestrial, în termen de maximum 30 de zile de la data încheierii trimestrului, indicatorii fizici şi de eficienţă pentru programele prevăzute la lit. B din anexă.  +  Articolul 6 (1) Ministerul Sănătăţii repartizează direcţiilor de sănătate publică şi unităţilor sanitare din reţeaua sanitară proprie fondurile destinate derulării programelor naţionale de sănătate prevăzute la lit. A din anexă, în condiţiile legii. (2) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate repartizează caselor de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, denumite în continuare case de asigurări de sănătate, fondurile destinate derulării programelor naţionale de sănătate prevăzute la lit. B din anexă, în baza indicatorilor fizici şi de eficienţă realizaţi în anul precedent.  +  Articolul 7 (1) Sumele aprobate pentru derularea programelor naţionale de sănătate se alocă lunar, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite secundari şi terţiari, însoţite de documentele justificative prevăzute în normele tehnice. (2) Pentru programele naţionale de sănătate finanţate prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, sumele necesare se asigură lunar de către Ministerul Sănătăţii, în limita fondurilor aprobate prin legea bugetului de stat, la solicitarea fundamentată a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în condiţiile prevăzute în normele tehnice. (3) Pentru realizarea atribuţiilor referitoare la programele naţionale de sănătate prevăzute la lit. A din anexă, direcţiile de sănătate publică pot încheia contracte, conform legii, cu unităţi sanitare publice şi private, instituţii publice, furnizori de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale autorizaţi şi evaluaţi, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, alte instituţii şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale pentru structurile al căror management a fost preluat de către acestea, în condiţiile prevăzute în normele tehnice. (4) Sumele prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate cu scop curativ prevăzute la lit. B pct. I din anexă se alocă după cum urmează: a) în baza contractelor negociate şi încheiate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate, precum şi între centrele-pilot sau furnizorii privaţi de servicii de dializă (hemodializă convenţională, hemodiafiltrare intermitentă on-line, dializă peritoneală continuă, dializă peritoneală automată) şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz; b) în baza contractelor încheiate între casele de asigurări de sănătate şi ofertanţii desemnaţi câştigători ai procedurilor de achiziţie publică organizate la nivel naţional, conform art. 11 alin. (1).  +  Articolul 8 (1) Raporturile stabilite între unităţile de specialitate care derulează programe naţionale de sănătate şi direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, respectiv Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sunt raporturi juridice civile, care vizează acţiuni multianuale, ce se stabilesc şi se desfăşoară pe bază de contract cu valabilitate până la data de 31 decembrie 2012. (2) În situaţia în care este necesară modificarea sau completarea clauzelor contractuale, acestea sunt negociate şi stipulate în acte adiţionale, conform dispoziţiilor legale în vigoare. (3) Angajamentele legale încheiate în exerciţiul curent din care rezultă obligaţii nu pot depăşi creditele de angajament sau creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat. (4) Casele de asigurări de sănătate, respectiv Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pot stabili şi alte termene de contractare, în funcţie de necesarul de servicii medicale, de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate, în limita fondurilor aprobate fiecărui program/subprogram de sănătate.  +  Articolul 9 (1) Modelele de contracte pentru derularea programelor naţionale de sănătate sunt prevăzute în normele tehnice. (2) Utilizarea acestor modele de contract este obligatorie; în cuprinsul contractelor pot fi prevăzute clauze suplimentare, negociate între părţile contractante, conform şi în limita prevederilor legale în vigoare. (3) Toate documentele prezentate în copie care stau la baza încheierii contractelor pentru derularea programelor naţionale de sănătate sunt certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura reprezentantului legal al unităţii de specialitate, pe fiecare pagină. (4) Direcţiile de sănătate publică decontează unităţilor de specialitate cu care sunt în relaţie contractuală pentru derularea programelor naţionale de sănătate contravaloarea bunurilor şi serviciilor acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a sumelor necesare pentru plata drepturilor salariale aferente personalului care desfăşoară activităţi în cadrul acestora, care fac obiectul contractului încheiat, pe bază de documente justificative şi în condiţiile prevăzute în normele tehnice. (5) Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale cu care sunt în relaţie contractuală pentru derularea programelor naţionale de sănătate contravaloarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale şi altora asemenea, conform contractului încheiat, pe bază de documente justificative şi în condiţiile prevăzute în normele tehnice. (6) Toate documentele necesare decontării se certifică pentru exactitatea şi realitatea datelor raportate, prin semnătura reprezentanţilor legali ai unităţilor de specialitate care derulează programe naţionale de sănătate. (7) Decontarea pentru activitatea curentă se efectuează în limita sumelor disponibile cu această destinaţie, în ordine cronologică, după cum urmează: a) în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile şi serviciile contractate de către direcţiile de sănătate publică; b) în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data validării facturilor depuse în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate, validare care se realizează în termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor justificative; c) în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru sumele decontate de către direcţiile de sănătate publică pentru plata drepturilor salariale aferente personalului care desfăşoară activităţi în cadrul programelor naţionale de sănătate. (8) Unităţile sanitare cu paturi din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi unităţile sanitare din subordinea ministerelor cu reţea sanitară proprie pot derula programe naţionale de sănătate în condiţiile legii. (9) Farmaciile cu circuit deschis care pot elibera medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea, care se acordă pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor incluşi în programele naţionale de sănătate, sunt selectate în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat conform legii.  +  Articolul 10 (1) Sumele alocate pentru programele naţionale de sănătate se cuprind în bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare publice, respectiv în veniturile furnizorilor privaţi de servicii medicale prin care acestea se derulează şi se utilizează potrivit destinaţiilor stabilite. (2) Unităţile şi instituţiile sanitare publice care derulează programe naţionale de sănătate au obligaţia gestionării eficiente a mijloacelor materiale şi băneşti şi a organizării evidenţei contabile a cheltuielilor pentru fiecare program sau subprogram, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, precum şi a organizării evidenţei nominale, pe baza codului numeric personal, a beneficiarilor programului/subprogramului. (3) Furnizorii privaţi de servicii medicale care derulează programe naţionale de sănătate au obligaţia gestionării eficiente a mijloacelor materiale şi băneşti şi a organizării evidenţei contabile a cheltuielilor pentru fiecare program sau subprogram, precum şi a organizării evidenţei nominale, pe baza codului numeric personal, a beneficiarilor programului/subprogramului.  +  Articolul 11 (1) Pentru realizarea obiectivelor şi activităţilor cuprinse în unele programe naţionale de sănătate finanţate de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, precum şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, Ministerul Sănătăţii şi/sau Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz, organizează la nivel naţional proceduri de achiziţie publică, în condiţiile legii. Programele naţionale de sănătate pentru care se organizează la nivel naţional proceduri de achiziţie publică sunt prevăzute în normele tehnice. (2) Modalitatea de contractare şi decontare a produselor achiziţionate la nivel naţional se aprobă prin normele tehnice. Până la finalizarea procedurii de achiziţie publică la nivel naţional prin semnarea contractelor cu ofertanţii desemnaţi câştigători, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi altele asemenea, care se acordă pe perioada spitalizării bolnavilor incluşi în programele naţionale de sănătate, se achiziţionează de unităţile sanitare cu paturi prin care se derulează programul, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiei publice, la un preţ care nu poate depăşi preţul de decontare aprobat în condiţiile legii. (3) Pentru realizarea obiectivelor şi activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate finanţate de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, precum şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru care nu se organizează proceduri de achiziţie publică la nivel naţional, achiziţionarea medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale şi altora asemenea se face de instituţiile/unităţile sanitare care derulează programele respective, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, la un preţ care nu poate depăşi preţul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii. (4) Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi altele asemenea, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate, se suportă la nivelul preţului de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii. Prescrierea medicamentelor în ambulatoriu se face utilizându-se denumirea comună internaţională (DCI), cu excepţia cazurilor justificate medical în fişa medicală a pacientului, când prescrierea se face pe denumire comercială, cu menţionarea în prescripţie şi a denumirii comune internaţionale. (5) Pentru asigurarea accesului la tratament al bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate, farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a elibera medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea la nivelul preţului de decontare prevăzut la alin. (4), fără a încasa contribuţie personală pentru acestea de la asiguraţi. (6) Pentru medicamentele utilizate în cadrul programelor naţionale de sănătate care se importă cu avizul Ministerului Sănătăţii, preţul de decontare se stabileşte în condiţiile legii. (7) Medicamentele care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu diabet zaharat, precum şi celor care au efectuat transplant şi pacienţilor cu unele boli rare aprobate prin normele tehnice se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. (8) Medicamentele pentru tratamentul recidivei hepatitei cronice cu virus hepatitic B la pacienţii cu transplant hepatic se asigură prin farmaciile cu circuit închis aparţinând unităţilor sanitare prin care se derulează programul. (9) Medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice incluşi în Programul naţional de oncologie se eliberează după cum urmează: a) prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare orală; b) prin farmaciile cu circuit închis din structura unităţilor sanitare aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare parenterală, începând cu data la care se finalizează procedurile de achiziţie publică. Până la data finalizări procedurii, eliberarea se face în aceleaşi condiţii ca medicamentele nominalizate la lit. a). În vederea decontării contravalorii medicamentelor specifice acordate în cadrul programului, prescripţiile se depun la casele de asigurări de sănătate împreună cu borderoul centralizator şi cu documentele justificative prevăzute în normele tehnice. (10) Medicamentele care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu HIV/SIDA cuprinşi în Programul naţional de boli transmisibile se eliberează prin farmaciile cu circuit închis aparţinând unităţilor sanitare prin care se derulează acest program, pe bază de prescripţie medicală în condiţiile prevăzute în normele tehnice. În vederea decontării contravalorii medicamentelor specifice acordate în cadrul programului, aceste prescripţii se depun la casele de asigurări de sănătate împreună cu borderoul centralizator şi cu documentele justificative prevăzute în normele tehnice. (11) Pentru realizarea obiectivelor şi activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate finanţate de la bugetul de stat şi/sau din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru care se organizează achiziţii publice la nivel naţional, unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii, unităţile sanitare din reţeaua administraţiei publice locale, precum şi unităţile sanitare din subordinea ministerelor cu reţea sanitară proprie pot beneficia de produsele achiziţionate la nivel naţional în baza contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică, transferate în condiţiile actelor normative în vigoare, pe bază de procese-verbale de predare-primire.  +  Articolul 12 (1) Testele pentru automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotrataţi se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. (2) Pentru asigurarea testelor de automonitorizare a bolnavilor cu diabet zaharat insulinotrataţi, casele de asigurări de sănătate încheie acte adiţionale la contractele pentru furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală cu farmaciile cu circuit deschis. (3) Farmaciile cu circuit deschis sunt obligate să elibereze testele de automonitorizare a glicemiei bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratat la preţul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii. (4) Condiţiile de acordare a testelor de automonitorizare a glicemiei bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratat se stabilesc prin normele tehnice.  +  Articolul 13Acordarea gratuită de lapte praf, formulă pentru sugari, copiilor cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern, în cadrul Programului naţional de sănătate a femeii şi copilului, se realizează până la epuizarea stocurilor existente la direcţiile de sănătate publică şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.  +  Articolul 14 (1) Valabilitatea contractelor de comodat încheiate între direcţiile de sănătate publică şi cabinetele de medicină de familie, prin care au fost atribuite în folosinţă gratuită tehnica de calcul şi programele informatice necesare derulării Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară, se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2012, prin acte adiţionale încheiate în termenul de valabilitate a contractelor. (2) Tehnica de calcul şi programele informatice atribuite în folosinţă gratuită cabinetelor de medicină de familie în condiţiile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru monitorizarea persoanelor incluse în programele naţionale de sănătate, precum şi pentru derularea unor programe naţionale de sănătate la nivelul cabinetelor de medicină de familie.  +  Articolul 15 (1) Pentru realizarea atribuţiilor şi activităţilor prevăzute în cadrul programelor naţionale de sănătate, unităţile de specialitate care derulează programe naţionale de sănătate pot încheia contracte/convenţii civile cu medici, asistenţi medicali şi alte categorii de personal, după caz, precum şi cu persoane juridice, potrivit dispoziţiilor Codului civil şi în condiţiile stabilite prin normele tehnice. (2) Activităţile pentru care se utilizează personalul prevăzut la alin. (1) se nominalizează în normele tehnice. (3) Contractele/Convenţiile civile încheiate în condiţiile alin. (1) de către unităţile de specialitate stabilite la alin. (1) prevăd acţiuni multianuale, sunt de natură civilă şi se încheie pentru toată perioada de derulare a programelor naţionale de sănătate. (4) Sumele necesare pentru derularea contractelor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în fondurile alocate programelor naţionale de sănătate.  +  Articolul 16În sumele prevăzute pentru derularea programelor naţionale de sănătate se cuprind şi cheltuielile ocazionate de monitorizarea şi controlul acestora.  +  Articolul 17 (1) Ministerul Sănătăţii poate încheia contracte cu unităţile din coordonarea sau aflate sub autoritatea sa, în condiţiile prevăzute de legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. (2) Contractele prevăzute la alin. (1), încheiate între Ministerul Sănătăţii şi unităţile din coordonarea sau aflate sub autoritatea sa, precum şi contractele încheiate pentru produsele şi serviciile necesare realizării obiectivelor şi activităţilor cuprinse în unele programe naţionale de sănătate pentru care Ministerul Sănătăţii organizează licitaţii la nivel naţional sunt atribuite de compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice. Monitorizarea şi derularea contractelor se realizează de către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate multianuale pentru anii 2011 şi 2012.  +  Articolul 18 (1) Realizarea imunizării copiilor din grupele eligibile pentru vaccinare, stabilite conform calendarului naţional de imunizare, precum şi realizarea campaniilor de vaccinare suplimentare decise de Ministerul Sănătăţii sau direcţiile de sănătate publică, ca măsuri de sănătate publică sau în situaţii epidemiologice cu risc crescut de îmbolnăvire, sunt obligatorii pentru toţi medicii de familie şi medicii care deservesc unităţile sanitare şi unităţile de învăţământ, în condiţiile legii. (2) Pentru realizarea obiectivelor şi activităţilor cuprinse în cadrul Programului naţional de imunizare şi al Programului naţional de sănătate a femeii şi copilului finanţate de la bugetul de stat şi/sau din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, pentru care se organizează achiziţii publice la nivel naţional, direcţiile de sănătate publică încheie contracte cu furnizorii de servicii din asistenţa medicală primară, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate sau, după caz, cu autorităţile administraţiei publice locale pentru medicii care deservesc unităţile de învăţământ în baza cărora pot primi produsele achiziţionate.  +  Articolul 19Cheltuielile angajate, lichidate şi ordonanţate în cadrul prevederilor bugetare aprobate pentru programele naţionale de sănătate în anul precedent şi neplătite până la sfârşitul acestuia se vor plăti în anul curent din creditele bugetare aprobate pentru programele naţionale de sănătate.  +  Articolul 20Sumele alocate în anii 2011 şi 2012 din bugetul de stat şi veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se utilizează după cum urmează: a) pentru realizarea obiectivelor şi activităţilor desfăşurate în anii 2011 şi 2012 în cadrul unor programe naţionale de sănătate, aprobate în condiţiile legii; b) pentru stingerea obligaţiilor de plată înregistrate până la data de 31 decembrie a anului precedent şi rămase neachitate până la data de 31 decembrie a anului următor; c) medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi altele asemenea, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis în trimestrul IV al anului precedent, sunt considerate cheltuieli în anul curent din creditele bugetare aprobate, dar nu mai mult decât la nivelul cheltuielii trimestrului III al anului precedent.  +  Articolul 21În vederea derulării în bune condiţii a programelor naţionale de sănătate, în urma evaluărilor trimestriale ale indicatorilor specifici şi în funcţie de realizarea obiectivelor şi activităţilor propuse se stabileşte modul de alocare a resurselor rămase neutilizate.  +  Articolul 22În cadrul programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, modalitatea de plată a serviciilor de dializă efectuate în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate sau cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate este, după caz, tarif pe şedinţă de hemodializă convenţională, tarif pe şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line, tarif/pacient cu dializă peritoneală continuă/an şi tarif/pacient cu dializă peritoneală automată/an, tarife care sunt exprimate în lei şi sunt prevăzute în normele tehnice.  +  Articolul 23Unităţile de specialitate care derulează programe naţionale de sănătate au obligaţia să respecte prevederile legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.  +  Articolul 24Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Nicolae-Lucian DuţăBucureşti, 28 decembrie 2010.Nr. 1.388.  +  Anexa STRUCTURAprogramelor naţionale de sănătate şiobiectivele acestora pentru anii 2011 şi 2012A. PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE DE EVALUARE, PROFILACTICE ŞI CU SCOP CURATIV FINANŢATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢIISTRUCTURĂ:I. Programele naţionale privind bolile transmisibile1. Programul naţional de imunizareObiectiv:Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare2. Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile (boli transmisibile prioritare, infecţie HIV, tuberculoză, infecţii cu transmitere sexuală)Obiectiv:Depistarea precoce şi asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile în vederea implementării măsurilor de limitare a răspândirii acestoraStructură:2.1. Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare;2.2. Subprogramul de supraveghere şi control al infecţiei HIV;2.3. Subprogramul de supraveghere şi control al tuberculozei;2.4. Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor cu transmitere sexuală.3. Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţeiObiectiv:Creşterea calităţii serviciilor medicale în unităţile sanitare cu paturi prin reducerea riscului la infecţie nosocomialăII. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncăObiectiv:Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanţi din mediul de viaţă şi muncăStructură:1. Subprogramul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanţi din mediul de viaţă şi muncă;2. Subprogramul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari şi de nutriţie.III. Programul naţional de hematologie şi securitate transfuzionalăObiectiv:Asigurarea cu sânge şi componente sanguine, în condiţii de maximă siguranţă şi cost-eficienţăIV. Programele naţionale privind bolile netransmisibile1. Programul naţional de boli cardiovasculareObiective: a) tratamentul pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare prin:- proceduri de cardiologie intervenţională;- proceduri de chirurgie cardiovasculară;- proceduri de chirurgie vasculară;- intervenţie coronariană percutană în infarctul miocardic acut; b) realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de boli cardiovasculare.Structură:1.1. Subprogramul de tratament al pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare;1.2. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut.2. Programul naţional de oncologieObiective: a) profilaxia cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV a populaţiei feminine eligibile; b) diagnosticarea în stadii incipiente a cancerului de col uterin, cancerului mamar şi cancerului colorectal; c) tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice; d) monitorizarea evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice; e) realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de cancer.Structură:2.1. Subprogramul de profilaxie a cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV*);--------- Notă *) Se derulează în anul 2011.2.2. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin;2.3. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului mamar;2.4. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului colorectal;2.5. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice;2.6. Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT.3. Programul naţional de sănătate mintalăObiective: a) asigurarea accesibilităţii, continuităţii şi calităţii serviciilor pentru persoanele cu probleme severe de sănătate mintală; b) asigurarea accesibilităţii, continuităţii şi calităţii serviciilor pentru persoanele cu tulburări legate de consumul de substanţe psihoactive; c) prevenirea consumului de droguri şi asigurarea tratamentului specific la persoanele cu toxicodependenţă; d) realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de psihiatrie.Structură:3.1. Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatrică şi psihosocială;3.2. Subprogramul de prevenire şi tratament ale toxicodependenţelor.4. Programul naţional de diabet zaharatObiective: a) prevenţia secundară a diabetului zaharat prin depistarea precoce a complicaţiilor acestuia [inclusiv prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c)]; b) tratamentul medicamentos al pacienţilor cu diabet zaharat; c) automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotrataţi; d) realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de diabet zaharat.5. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umanăObiective: a) creşterea numărului de donatori vii, donatori aflaţi în moarte cerebrală, precum şi de donatori fără activitate cardiacă; b) coordonarea activităţilor de transplant; c) asigurarea testării imunologice şi virusologice a potenţialilor donatori, precum şi a receptorilor; d) asigurarea supleerii fiziologice a organelor aflate în insuficienţă cronică ireversibilă şi/sau înlocuirea ţesuturilor nefuncţionale prin transplant de organe, ţesuturi şi/sau celule; e) evaluarea periodică a pacienţilor transplantaţi; f) tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor cu transplant; g) crearea şi gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul României privind persoanele fizice care şi-au dat acceptul pentru a dona celule stem hematopoietice; h) tratamentul infertilităţii cuplului.Structură:5.1. Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană;5.2. Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi centrale;5.3. Subprogramul de fertilizare în vitro şi embriotransfer.6. Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţăObiective: a) asigurarea investigaţiilor diagnostice şi a tratamentului chirurgical al unor afecţiuni complexe cu ajutorul dispozitivelor de înaltă performanţă; b) tratamentul surdităţii prin proteze auditive implantabile.Structură:6.1. Subprogramul de tratament chirurgical al unor afecţiuni complexe prin chirurgie minimum invazivă asistată robotic;6.2. Subprogramul de radiologie intervenţională;6.3. Subprogramul de utilizare a suturilor mecanice în chirurgia generală;6.4. Subprogram de utilizare a plaselor sintetice în chirurgia parietală abdominală deschisă şi laparoscopică;6.5. Subprogramul de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive).7. Programul naţional de boli endocrineObiective:Prevenirea şi depistarea precoce a afecţiunilor endocrine cu impact major asupra stării de sănătate a populaţiei, în scopul scăderii morbidităţii prin guşă datorată carenţei de iod şi complicaţiilor sale8. Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rareObiective: a) diagnosticarea precoce şi prevenirea complicaţiilor la bolnavii cu unele boli rare; b) tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli rare prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru perioada 2011-2012; c) realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de boli rare.9. Programul naţional de diagnostic şi tratament al sepsisului sever*)----------- Notă *) Sumele alocate prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se utilizează pentru stingerea obligaţiilor de plată neachitate până la data de 31 decembrie 2010.Obiectiv:Asigurarea tratamentului pentru bolnavii cu sepsis sever10. Programul naţional de urgenţă prespitaliceascăObiective:Creşterea accesului populaţiei la servicii medicale de urgenţă adecvate, indiferent de zona de reşedinţă11. Programul naţional de monitorizare activă a bolnavilor cu dizabilităţi de ambulaţie (copii şi adulţi)Obiectiv:Realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional al bolnavilor cu dizabilităţi de ambulaţie (copii şi adulţi)V. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătateObiectiv:Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin promovarea unui stil de viaţă sănătos şi combaterea principalilor factori de riscStructură:1. Subprogramul de promovare a unui stil de viaţă sănătos;2. Subprogramul de prevenire şi combatere a consumului de tutun;3. Subprogramul de supraveghere a stării de sănătate a populaţiei.VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copiluluiObiective: a) creşterea accesului şi a calităţii serviciilor specifice de sănătate a reproducerii pentru prevenirea sarcinilor nedorite, morbidităţii şi mortalităţii materne; b) regionalizarea îngrijirilor perinatale pentru copiii cu greutate mică la naştere sau alte patologii grave în perioada perinatală; c) realizarea screeningului la naştere al unor afecţiuni cu un potenţial invalidant şi posibilităţi de prevenţie a handicapului; d) ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi a copilului; e) depistarea precoce şi prevenirea secundară a unor complicaţii la unele boli cronice ale copilului.Structură:1. Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului;2. Subprogramul de sănătate a copilului;3. Subprogramul de sănătate a femeii;4. Subprogramul de monitorizare şi evaluare a Programului naţional de sănătate a femeii şi copilului.VII. Programul naţional de tratament în străinătateObiectiv:Asigurarea accesului la tratament în străinătate pentru bolnavii cu afecţiuni care nu pot fi tratate în ţarăVIII. Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelorObiectiv:Asigurarea fondurilor necesare compensării în cuantum de 40% a medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună în cadrul Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelorB. PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE DE EVALUARE, PROFILACTICE ŞI CU SCOP CURATIV, FINANŢATE DIN BUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATESTRUCTURĂ:I. Programe naţionale de sănătate cu scop curativ1. Programul naţional de boli transmisibileObiective: a) tratamentul persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere; b) tratamentul bolnavilor cu tuberculoză.Structură:1.1. Subprogramul de tratament al persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere;1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză.2. Programul naţional de boli cardiovasculare*)--------- Notă *) Sumele alocate prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se utilizează pentru stingerea obligaţiilor de plată neachitate până la data de 31 decembrie 2010.Obiectiv:Tratamentul pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare prin: a) proceduri de cardiologie intervenţională; b) proceduri de chirurgie cardiovasculară; c) proceduri de chirurgie vasculară; d) intervenţie coronariană percutană în infarctul miocardic acut.Structură:2.1. Subprogramul de tratament al pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare;2.2. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut.3. Programul naţional de oncologieObiective: a) tratamentul pacienţilor cu afecţiuni oncologice; b) monitorizarea evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice.Structură:3.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice;3.2. Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT.4. Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)Obiectiv:Tratamentul surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)5. Programul naţional de diabet zaharatObiective: a) prevenţia secundară a diabetului zaharat [prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c)]; b) tratamentul medicamentos al pacienţilor cu diabet zaharat; c) automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotrataţi.6. Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rareObiectiv:Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli rare prevăzute în normele tehnice7. Programul naţional de diagnostic şi tratament al sepsisului sever*)----------- Notă *) Sumele alocate prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se utilizează pentru stingerea obligaţiilor de plată neachitate până la data de 31 decembrie 2010.Obiectiv:Asigurarea tratamentului pentru bolnavii cu sepsis sever.8. Programul naţional de boli endocrineObiectiv:Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferări maligne9. Programul naţional de ortopedieObiectiv:Asigurarea tratamentului: a) bolnavilor cu afecţiuni articulare prin endoprotezare; b) pierderilor osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală prin endoproteze articulare tumorale; c) bolnavilor cu diformităţi de coloană vertebrală prin implant segmentar de coloană.10. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umanăObiective: a) tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor cu transplant; b) tratamentul recidivei hepatitei cronice cu virus hepatitic B la pacienţii cu transplant hepatic.11. Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronicăObiectiv:- asigurarea serviciilor de supleere renală, inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice, investigaţii medicale paraclinice specifice, transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi prin hemodializă convenţională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line de la şi la domiciliul pacienţilor, transportul lunar al medicamentelor şi materialelor sanitare specifice dializei peritoneale continue sau automate la domiciliul pacienţilor.12. Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepaticeObiectiv:Tratamentul pacienţilor cu insuficienţă hepatică prin epurare extrahepaticăII. Programele naţionale de sănătate profilacticeProgramul naţional de depistare precoce activă a afecţiunilor oncologiceObiectiv:Diagnosticarea în stadii incipiente a afecţiunilor oncologiceStructură:1.1. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin;1.2. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului mamar;1.3. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului colorectal.-------