ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 28 decembrie 2010pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010    Având în vedere necesitatea de a transpune în legislaţia internă până la data de 31 decembrie 2010 prevederile art. 1 pct. 3 lit. a) din Directiva 2009/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2009 de modificare a Directivei 94/19/CE privind schemele de garantare a depozitelor în ceea ce priveşte plafonul de garantare şi termenul de plată a compensaţiilor,ţinând seama de obligaţiile asumate prin Aranjamentul stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi prin Scrisoarea suplimentară de intenţie, semnată de autorităţile române la Bucureşti la 5 februarie 2010 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 19 februarie 2010, completate şi modificate prin Scrisoarea din iunie 2010 şi prin Scrisoarea suplimentară din iunie 2010 şi anexele acestora, ca urmare a celei de-a 4-a evaluări, ratificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, respectiv prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intenţie, semnată de autorităţile române la Bucureşti la 5 februarie 2010 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 19 februarie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009, în contextul necesităţii menţinerii stabilităţii financiare prin consolidarea progresivă a regimului de finanţare al Fondului de garantare a depozitelor pe termen mediu şi suplimentarea criteriilor de eligibilitate impuse membrilor consiliului de administraţie al acestuia, precum şi de angajamentul asumat prin Memorandumul suplimentar de înţelegere (primul addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2010 şi la Bruxelles la 22 februarie 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009, completate şi modificate ca urmare a celei de-a 4-a evaluări,luând în considerare dispoziţiile art. 240^21 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se impune completarea de urgenţă a cadrului legal privind funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, pentru crearea de urgenţă a unui mecanism care să asigure aplicabilitatea prevederilor privind acordarea despăgubirilor pentru persoanele prejudiciate prin măsurile dispuse şi implementate în cursul administrării speciale a instituţiilor de credit.Luarea acestor măsuri în regim de urgenţă se impune avându-se în vedere necesitatea respectării termenelor asumate conform înţelegerilor cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, iar neadoptarea cu celeritate a modificărilor legislative preconizate ar împieta asupra angajamentelor agreate şi asupra implementării acordurilor, cu potenţiale efecte negative la nivel macroeconomic.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 19 august 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După titlul actului normativ se introduce denumirea titlului I, cu următorul cuprins:"TITLUL IGarantarea depozitelor"2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Fondul poate fi învestit, prin acte normative cu putere de lege, cu calitatea de administrator al unor fonduri constituite pentru scopuri legate de asigurarea stabilităţii financiare."3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Plafonul de garantare este stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro."4. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. e) vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului aferente activităţii de garantare a depozitelor şi de efectuare a plăţii compensaţiilor."5. La articolul 9, alineatul (5) se abrogă.6. La articolul 30 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) nu trebuie să deţină în cadrul vreunei instituţii de credit calitatea de angajat sau director, membru al consiliului de administraţie, comitetului de supraveghere ori directoratului, după caz;".7. La articolul 30, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului nu pot participa la luarea deciziilor privind o instituţie de credit în cadrul căreia o persoană cu care aceştia se află în una dintre relaţiile enumerate la alin. (1) lit. a) deţine una dintre calităţile menţionate la art. 108 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare."8. La articolul 33 litera a), punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6. împrumuturile Fondului, precum şi emiterea de titluri de valoare de către acesta;".9. La articolul 35, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) asigură îndeplinirea tuturor procedurilor necesare pentru efectuarea plăţilor prevăzute de lege;".10. După articolul 56 se introduce denumirea titlului II, cu următorul cuprins:"TITLUL IIFondul special pentru despăgubiri"11. După denumirea titlului II se introduce capitolul XIV "Constituirea, administrarea şi utilizarea fondului special pentru despăgubiri", cuprinzând articolele 57-67, având următorul cuprins:"Art. 57. - Prevederile prezentului titlu reglementează condiţiile referitoare la constituirea, administrarea şi utilizarea fondului special pentru despăgubirea persoanelor prejudiciate prin măsurile dispuse şi implementate în cursul administrării speciale, denumit în continuare fondul special pentru despăgubiri.Art. 58. - (1) Fondul special pentru despăgubiri se constituie în vederea asigurării resurselor financiare necesare plăţii despăgubirilor pentru persoanele prejudiciate prin măsurile dispuse şi implementate în cursul administrării speciale, în conformitate cu prevederile art. 240^21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Fondul special pentru despăgubiri este administrat de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.Art. 59. - În înţelesul prevederilor prezentului titlu, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) persoană prejudiciată - orice persoană care, în conformitate cu prevederile art. 240^21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, a obţinut o hotărâre judecătorească executorie prin care i se recunoaşte dreptul de a primi despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a măsurilor dispuse şi implementate în cursul administrării speciale a unei instituţii de credit; b) despăgubire - suma determinată în conformitate cu dispoziţiile alin. (2) al art. 240^21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ce trebuie plătită din fondul special pentru despăgubiri persoanei prejudiciate; c) cotizaţie - suma nerambursabilă datorată Fondului de către fiecare instituţie de credit persoană juridică română, în condiţiile stabilite de prezentul titlu; d) pasiv negarantat - valoarea în lei a elementelor bilanţiere de pasiv înregistrate în situaţiile financiare anuale ale instituţiei de credit, din care se deduce soldul depozitelor garantate, determinate potrivit evidenţelor instituţiei de credit de la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată a cotizaţiei.Art. 60. - (1) Fondul special pentru despăgubiri se constituie şi se alimentează din următoarele resurse financiare: a) cotizaţiile anuale ale instituţiilor de credit la fondul special pentru despăgubiri; b) cotizaţiile suplimentare ale instituţiilor de credit la fondul special pentru despăgubiri; c) venituri din investirea sumelor acumulate la fondul special pentru despăgubiri; d) împrumuturi de la instituţii de credit, de la societăţi financiare şi de la alte instituţii, cu excepţia Băncii Naţionale a României, precum şi împrumuturi obligatare prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului. (2) Investirea sumelor acumulate la fondul special pentru despăgubiri se realizează în instrumente financiare din categoriile prevăzute la art. 16 alin. (2), precum şi în titluri de creanţă emise de bănci multilaterale de dezvoltare şi de organizaţii internaţionale, potrivit unei strategii anuale care vizează minimizarea riscurilor şi asigurarea eficienţei plasamentelor respective. (3) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor impuse de gestionarea fondului special pentru despăgubiri şi de efectuarea plăţii despăgubirilor vor fi asigurate din veniturile prevăzute la alin. (1) lit. c), iar în măsura în care se impune pot fi utilizate, în următoarea ordine de prioritate, sume din resursele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d).Art. 61. - (1) Cotizaţia anuală se determină prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii pasivului negarantat al fiecărei instituţii de credit persoană juridică română. (2) Cota procentuală utilizată la determinarea cotizaţiei anuale se stabileşte avându-se în vedere necesarul optim de resurse financiare ale fondului special pentru despăgubiri, precum şi nivelul corespunzător de atins pentru fiecare an şi nu poate depăşi nivelul de 0,1%. (3) În scopul determinării cotei procentuale anuale fiecare instituţie de credit persoană juridică română raportează Fondului, în termenul prevăzut de reglementările Băncii Naţionale a României pentru transmiterea situaţiilor financiare anuale, valoarea pasivului negarantat potrivit modelului stabilit în reglementările emise de Fond. (4) Cota procentuală se comunică de Fond instituţiilor de credit în cel mult 20 de zile de la împlinirea termenului la care face referire alin. (3). (5) Fiecare instituţie de credit plăteşte Fondului, până cel târziu la data de 30 iunie a fiecărui an, cotizaţia anuală, corespunzător cotei comunicate de Fond.Art. 62. - (1) În situaţia în care Banca Naţională a României, în baza fundamentării Fondului, consideră atins necesarul optim de resurse financiare acumulate la fondul special pentru despăgubiri poate decide suspendarea plăţii cotizaţiilor anuale. (2) În situaţiile în care resursele fondului special pentru despăgubiri scad sub nivelul prevăzut la alin. (1), plata cotizaţiilor anuale este reluată.Art. 63. - În situaţia în care resursele financiare acumulate la fondul special pentru despăgubiri nu sunt suficiente pentru a asigura onorarea plăţii despăgubirilor, fiecare instituţie de credit persoană juridică română plăteşte, în termenul comunicat de Fond, o cotizaţie suplimentară ce nu poate depăşi nivelul cotizaţiei rezultate prin aplicarea cotei maxime prevăzute la art. 61 alin. (2) asupra valorii pasivului negarantat al fiecărei instituţii de credit persoană juridică română.Art. 64. - Cotizaţiile plătite de instituţiile de credit sunt recunoscute drept cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal.Art. 65. - În cazul în care o instituţie de credit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin potrivit prezentului titlu se aplică în mod corespunzător prevederile art. 10 alin. (4), art. 46 alin. (1), (2) şi (4) şi ale art. 47.Art. 66. - (1) În completarea atribuţiilor stabilite prin titlul I, Consiliul de administraţie al Fondului, cu aprobarea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, adoptă deciziile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 60 alin. (3), art. 61 alin. (2), art. 62 şi 63. (2) Prevederile referitoare la atribuţiile directorului Fondului stabilite prin titlul I se aplică în mod corespunzător şi pentru situaţiile ce decurg din punerea în aplicare a prezentului titlu.Art. 67. - Fondul asigură evidenţierea distinctă în contabilitate a operaţiunilor legate de constituirea, investirea şi utilizarea resurselor financiare ale fondului special pentru despăgubiri."12. Punctul 8 din anexa "Lista depozitelor negarantate" se modifică şi va avea următorul cuprins:"8. Depozitele aparţinând, după caz, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, auditorilor, acţionarilor semnificativi, ai instituţiei de credit în cauză."*Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune dispoziţiile art. 1 pct. 3 lit. a) din Directiva 2009/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2009 de modificare a Directivei 94/19/CE privind schemele de garantare a depozitelor în ceea ce priveşte plafonul de garantare şi termenul de plată a compensaţiilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L68 din 13 martie 2009.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 28 decembrie 2010.Nr. 131.-------