ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 23 decembrie 2010privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010  În scopul asigurării protecţiei mediului prin realizarea unor programe şi proiecte menite să asigure îmbunătăţirea calităţii aerului, precum şi respectarea obligaţiilor României privind atingerea ţintelor naţionale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, aşa cum acestea decurg din pachetul legislativ energie - schimbări climatice,având în vedere faptul că de la 1 ianuarie 2011 intră în vigoare norma Euro 5 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi, conform art. 10 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor,ţinând cont de faptul că orice întârziere a punerii în aplicare a prevederilor regulamentului sus-menţionat faţă de termenul prevăzut, respectiv 1 ianuarie 2011, poate aduce prejudicii importante, prin declanşarea procedurii de infringement de către Comisia Europeană împotriva României,luând în considerare obiectivul Guvernului de a avea un parc naţional auto cu o performanţă de mediu mai ridicată şi, în consecinţă, o mai bună calitate a aerului, fapt compatibil cu obiectivele şi normele de drept europene, prin încurajarea achiziţiei de autoturisme electrice, cele cu propulsie hibridă şi cele dotate cu tehnologii avansate de reducere a emisiilor poluante,având în vedere necesitatea intensificării aplicării principiului "poluatorul plăteşte" în scopul atingerii obiectivelor de mediu stabilite la nivelul Uniunii Europene,în considerarea faptului că aceste elemente constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată şi vizează totodată interesul public,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) autovehiculele definite conform RNTR2 destinate serviciilor de ambulanţă şi medicină, autovehiculele speciale echipate corespunzător pentru acordarea ajutorului de urgenţă, precum şi autovehiculele speciale destinate serviciilor de descarcerare şi stingere a incendiilor;".2. La articolul 3, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) În categoria autovehiculelor prevăzute la alin. (2) lit. d) se încadrează numai acele autovehicule dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanţă, medicină sau stingere a incendiilor care sunt înscrise în evidenţa staţiilor de ambulanţă, a serviciilor mobile de urgenţă şi de reanimare, precum şi a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă. În aceeaşi categorie intră şi autovehiculele dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanţă, medicină sau pentru stingerea incendiilor, deţinute de operatorii economici."3. La articolul 4, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) la reintroducerea în parcul naţional a unui autoturism, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul naţional, i s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduală a taxei, în conformitate cu prevederile art. 8."4. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru stabilirea taxei, persoana fizică sau persoana juridică, denumite în continuare contribuabil, care intenţionează să efectueze înmatricularea autovehiculului va depune documentele din care rezultă dovada dobândirii autovehiculului, precum şi elementele de calcul al taxei, prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."5. La articolul 6, punctele 1 şi 2 ale literei a) a alineatului (1), litera c) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 5, Euro 4 sau Euro 3, taxa se calculează pe baza emisiilor de dioxid de carbon [CO(2)] şi a taxei specifice exprimate în euro/1 gram CO(2), prevăzute în anexa nr. 1, şi a normei de poluare şi a taxei specifice exprimate în euro/1 cmc, prevăzute în anexa nr. 2, şi a cotei de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4, după formula:Suma de plată = [(A x B x 30%) + (C x D x 70%)] x (100 - E)%,unde:A = valoarea combinată a emisiilor de CO(2), exprimată în grame/km;B = taxa specifică, exprimată în euro/1 gram CO(2), prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 1;C = cilindree (capacitatea cilindrică);D = taxa specifică pe cilindree, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 2;E = cota de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4;2. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 6 taxa se va determina pe baza formulei prevăzute la pct. 1, odată cu intrarea în vigoare a normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi, conform Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor;...................................................................................... c) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoria M1 cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 care nu deţin omologare europeană de tip....................................................................................... (2) Norma de poluare Euro şi valoarea emisiei de CO(2), la care se face referire la alin. (1), sunt cele menţionate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a vehiculului, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Pentru autovehiculele care nu deţin omologare europeană de tip a întregului vehicul, aceste elemente se determină în conformitate cu reglementările în vigoare."6. Anexele nr. 1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul II (1) Pentru autovehiculele achiziţionate în vederea înmatriculării în România înainte de data de 31 decembrie 2010 şi care nu au fost înmatriculate în România până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare până la data de 1 ianuarie 2011. (2) Prin autovehicule achiziţionate în vederea înmatriculării în România înainte de data de 31 decembrie 2010 şi care nu au fost înmatriculate în România până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în sensul prevederilor alin. (1), se înţelege: a) autovehiculele pentru care a fost lansată comanda fermă anterior datei de 31 decembrie 2010 şi pentru care se face dovada plăţii integrale sau a unui avans; b) autovehiculele ce au fost introduse în ţară şi pentru care se face dovada cu carnet de TIR/CMR/CIM şi/sau dovada radierii din ţara de provenienţă, documente emise înainte de 31 decembrie 2010; c) autovehiculele pentru care s-a eliberat dovada de înmatriculare provizorie de către autorităţile din ţara de provenienţă a autovehiculului, emisă înainte de 31 decembrie 2010. (3) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1), persoana fizică sau juridică pe numele căreia urmează a se înmatricula autovehiculul trebuie să fi efectuat achiziţia acestuia în vederea înmatriculării şi prezintă autorităţii fiscale competente pentru calculul taxei pe poluare, în vederea luării în evidenţă, până la data de 31 ianuarie 2011, o cerere însoţită de unul dintre documentele prevăzute la alin. (2) lit. a) sau b), iar în situaţia prevăzută la alin. (2) lit. c) documentul va fi însoţit şi de declaraţia pe propria răspundere, în formă autentică, din care să reiasă că autovehiculul a fost achiziţionat anterior datei de 31 decembrie 2010 în vederea înmatriculării în România şi nu a fost înmatriculat în România până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) În vederea calculării cuantumului taxei datorate potrivit alin. (1), cererea şi documentele prevăzute la alin. (3), înregistrate la autoritatea fiscală competentă, se completează, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu documentele prevăzute la art. 3 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. (5) Termenele prevăzute la alin. (3) şi (4) sunt termene de decădere.  +  Articolul IIIÎn termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Mediului şi Pădurilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii vor modifica în mod corespunzător normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 686/2008.  +  Articolul IVPrezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul transporturilor şi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Ion AritonŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 decembrie 2010.Nr. 118.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008)Nivelul taxei specifice în funcţie de emisia de dioxid de carbon┌───────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────┐│ Norma de poluare*1) │Emisia de dioxid de carbon│Nivelul taxei specifice││ sau tipul autovehiculului │ - grame CO(2)/km - │ - euro/1 gram CO(2)- ││ din categoria M1 │ │ │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ Hibride, electrice │ - │ 0 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ Euro 6 │ - │ 0 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ Euro 5, Euro 4, Euro 3 │ ├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ 121-150 │ 0,5 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ 151-180 │ 1,0 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ 181-210 │ 2,0 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ 211-240 │ 4,0 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ 241-270 │ 6,0 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ >/= 271 │ 8,0 │└───────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────┘-----------*1) Norma de poluare este cea stabilită prin:- Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 şi Euro 6;- directivele 98/69/CE şi 2002/80/CE pentru Euro 3 şi Euro 4.  +  Anexa 2 (Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008)Nivelul taxei specifice în funcţie de norma de poluare┌───────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────┐│ Norma de poluare*1) │ Cilindree │Nivelul taxei specifice││ sau tipul autovehiculului │ Capacitatea cilindrică │ - euro/1 cmc - ││ din categoria M1 │ - cmc - │ │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ Hibride, electrice │ │ 0 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ Euro 6 │ │ *2) │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ Euro 5 │ ├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ 1.201-1.400 │ 0,13 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ 1.401-1.600 │ 0,195 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ 1.601-2.000 │ 0,26 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ 2.001-3.000 │ 0,325 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ >3.000 │ 0,39 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ Euro 4 │ ├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ 1.201-1.400 │ 0,9 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ 1.401-1.600 │ 1,20 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ 1.601-2.000 │ 2,40 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ 2.001-3.000 │ 3,00 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ >3.000 │ 3,60 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ Euro 3 │ ├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ 1.201-1.400 │ 3,00 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ 1.401-1.600 │ 4,50 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ 1.601-2.000 │ 6,00 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ 2.001-3.000 │ 7,50 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ >3.000 │ 9,00 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ Euro 2 │ ├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ 1.201-1.400 │ 6,00 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ 1.401-1.600 │ 9,00 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ 1.601-2.000 │ 12,00 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ 2.001-3.000 │ 15,00 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ >3.000 │ 18,00 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ Euro 1 │ ├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ 1.201-1.400 │ 13,20 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ 1.401-1.600 │ 19,80 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ 1.601-2.000 │ 26,40 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ 2.001-3.000 │ 33,00 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ >3.000 │ 39,60 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ Non-Euro │ ├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ 1.201-1.400 │ 31,70 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ 1.401-1.600 │ 47,50 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ 1.601-2.000 │ 63,40 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ 2.001-3.000 │ 79,10 │├───────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ >3.000 │ 95,10 │└───────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────┘-------*1) Norma de poluare este cea stabilită prin:- Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 şi Euro 6;- Directiva 98/69/CE şi Directiva 2002/80/CE pentru Euro 3 şi Euro 4;- directivele 94/12/CE şi 96/69/CE pentru Euro 2;- directivele 91/441/CEE şi 93/59/CEE pentru Euro 1.*2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina odată cu intrarea în vigoare a Normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi conform Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor.  +  Anexa 3 (Anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008)Nivelul taxei specifice pentruautovehiculele din categoriile N1, N2, N3, M2 şi M3
  Norma de poluare a autovehiculului*1) Nivelul taxei specifice - euro/1 cmc -
  1 2
  Euro 6/VI*2) 0
  Euro 5/V 0,05
  Euro 4/IV 0,25
  Euro 3/III 0,5
  Euro 2/II 2
  Euro 1/I 4
  Non-Euro 9
  -------*1) Norma de poluare este cea stabilită prin:- directivele 1999/96/CE şi 2005/55/CE pentru Euro III, Euro IV, Euro V;- directivele 91/542/CEE şi 96/1/CE pentru Euro II;- Directiva 91/542/CEE pentru Euro I.*2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina odată cu intrarea în vigoare a normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi conform Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor.------