ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 28 decembrie 2010pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010    Având în vedere existenţa unor factori de natură obiectivă care determină imposibilitatea introducerii, respectiv eliberării şi utilizării cărţilor electronice de identitate începând cu data de 1 ianuarie 2011, aşa cum prevede Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând seama de faptul că factorii menţionaţi privesc necesitatea îndeplinirii cumulative a etapelor privind reconfigurarea Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei şi lipsa resurselor financiare pentru modernizarea acestuia,având în vedere importanţa adoptării unor reglementări care să asigure atât cadrul instituţional necesar, cât şi posibilitatea implementării unor soluţii tehnice optime, anterior punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate,luând în considerare faptul că timpul rămas până la sfârşitul actualei sesiuni parlamentare nu permite adoptarea unei legi în acest sens, nici măcar cu procedura de urgenţă prevăzută de art. 76 alin. (3) din Constituţia României, republicată, până la împlinirea termenelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu riscul neîndeplinirii de către autorităţile statului a unor obligaţii faţă de propriii cetăţeni, şi anume imposibilitatea eliberării actului electronic de identitate şi creării cadrului tehnico-instituţional necesar utilizării acestuia potrivit funcţiilor sale, cu consecinţe în ceea ce priveşte împiedicarea accesului la mijloace moderne specifice administraţiei informatizate,având în vedere desele prorogări de termene şi faptul că situaţia reclamă o procedură simplificată în eventualitatea în care un alt termen stabilit prin lege nu ar putea fi respectat din aceleaşi motive,în considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se abrogă.2. Articolul 3 se abrogă.3. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Asigurarea cu echipamente şi programe informatice a autorităţilor şi instituţiilor publice se va realiza eşalonat, astfel: a) în municipiile reşedinţă de judeţ, în termen de 18 luni de la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate; b) în celelalte municipii şi oraşe, în termen de 3 ani de la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate; c) în comune, în termen de 4 ani de la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate."  +  Articolul IIGuvernul va stabili, prin hotărâre, data de la care se pune în circulaţie cartea electronică de identitate, precum şi data de la care se va realiza platforma-pilot pentru constituirea sistemului informatic de emitere a cărţii electronice de identitate.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşSecretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuBucureşti, 28 decembrie 2010.Nr. 124.-------