ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010    Având în vedere faptul că Agenţia Domeniilor Statului, cu toate că este instituţie publică finanţată integral din bugetul de stat, este condusă de către un consiliu de administraţie, organism colectiv de conducere, care hotărăşte asupra modului de utilizare a creditelor bugetare, fapt care intră în contradicţie cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, care stabileşte că gestionarea creditelor bugetare se face de către ordonatorul de credite, care este conducătorul instituţiei publice,ţinând cont că, într-un stat de drept, respectarea legilor constituie o obligaţie fundamentală, iar orice demers în sensul îndeplinirii acestei obligaţii constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Agenţia Domeniilor Statului este condusă de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte. (2) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (3) Preşedintele şi vicepreşedintele îşi desfăşoară activitatea pe baza unor criterii de performanţă stabilite de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, incluse în contractul de muncă. (4) Activitatea preşedintelui şi a vicepreşedintelui este evaluată semestrial de către o comisie desemnată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (5) Preşedintele Agenţiei Domeniilor Statului are calitatea de ordonator terţiar de credite. (6) Preşedintele reprezintă Agenţia Domeniilor Statului în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte persoane juridice şi fizice, precum şi în justiţie. (7) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii. (8) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt remuneraţi potrivit reglementărilor legale referitoare la salarizarea unitară a personalului contractual plătit din fonduri publice, încadrat în instituţii publice centrale, fără a putea depăşi nivelul de salarizare al secretarului de stat, respectiv al subsecretarului de stat."2. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - (1) Privatizarea societăţilor comerciale agricole care deţin în exploatare terenuri cu destinaţie agricolă, constituite în conformitate cu Legea nr. 15/1990, cu modificările ulterioare, administrarea acestora până la privatizare şi concesionarea sau arendarea terenurilor proprietate publică şi privată a statului, aflate în exploatarea acestora, se coordonează de către Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare, denumit în continuare Comitet, organism fără personalitate juridică, constituit în cadrul Agenţiei Domeniilor Statului. (2) Din Comitet fac parte, în mod obligatoriu, reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ai Ministerului Finanţelor Publice şi ai Agenţiei Domeniilor Statului. Atribuţiile, componenţa şi numărul membrilor Comitetului se stabilesc prin hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."3. În tot cuprinsul legii, sintagma "Consiliul de administraţie" se înlocuieşte cu sintagma "Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare".  +  Articolul IIHotărârea Guvernului prin care se stabilesc atribuţiile, componenţa şi numărul membrilor Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului se adoptă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul IIIPână la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. II, activităţile de privatizare a societăţilor comerciale agricole care deţin în exploatare terenuri cu destinaţie agricolă, constituite în conformitate cu Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, de administrare a acestora până la privatizare şi de concesionare sau arendare a terenurilor proprietate publică şi privată a statului, aflate în exploatarea acestora, sunt coordonate de către preşedintele Agenţiei Domeniilor Statului.  +  Articolul IVTermenele prevăzute la art. 18 şi art. 19 alin. (2), la nr. crt. 3 coloana a 5-a şi la nr. crt. 8 coloana a 5-a din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 2 iulie 2010, se prorogă până la data de 1 februarie 2011.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 28 decembrie 2010.Nr. 125.--------