ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010    Având în vedere necesitatea stabilirii unor prevederi suplimentare în vederea optimizării fluxurilor financiare din cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale şi asigurării capacităţii de absorbţie a acestor fonduri, precum şi prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 210 din 31 iulie 2006,se impune elaborarea în regim de urgenţă a acestor reglementări.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Ministerul Finanţelor Publice asigură coordonarea managementului financiar al instrumentelor structurale, precum şi coordonarea managementului financiar al contribuţiei publice naţionale totale, putând emite în acest sens instrucţiuni/ghiduri aferente gestionării financiare a instrumentelor structurale, cu caracter obligatoriu pentru autorităţile de management/organismele intermediare."2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) La propunerea Ministerului Finanţelor Publice, prin hotărâri ale Guvernului se pot stabili măsuri specifice de reglementare de natură procedurală sau financiar-bugetară, în scopul accelerării absorbţiei instrumentelor structurale."3. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În bugetele beneficiarilor care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii, cu respectarea prevederilor art. 12. (2) În bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii se cuprind integral, cu respectarea prevederilor art. 12 şi a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare privind ajutorul de stat, sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii, precum şi sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor ai căror beneficiari sunt: a) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R" - S.A., Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu, Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A., Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti" - S.A., Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A., Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A, Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER; b) Autoritatea Feroviară Română - AFER, pentru realizarea proiectelor de importanţă naţională, precum şi cele pentru integrarea sistemului de transport feroviar al României în sistemul de transport feroviar european, conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare; c) Autoritatea Navală Română, pentru realizarea proiectelor finanţate potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române, cu modificările ulterioare; d) Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A., pentru realizarea proiectelor finanţate conform prevederilor art. 1 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 525/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A. Constanţa."4. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - (1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 5 au obligaţia de a depune la autorităţile de management/organismele intermediare cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, în termen de maximum 3 luni de la efectuarea acestora. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anumite tipuri de cheltuieli detaliate în normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, cererile de rambursare pot fi depuse de beneficiari în termen de maximum 6 luni de la efectuarea acestora."5. La articolul 8, literele a) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele finanţate din instrumente structurale ai căror beneficiari sunt alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi, după caz, la art. 24^1;........................................................................ f) sumele necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plăţilor de către Autoritatea de certificare şi plată sau de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare;".6. La articolul 8, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:"i) sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor efectuate de beneficiari în baza contractelor de achiziţie, încheiate potrivit prevederilor cadrului legal naţional, şi autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relaţia cu Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. c)."7. La articolul 9, literele a) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele finanţate din instrumente structurale ai căror beneficiari sunt alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi, după caz, la art. 24^1;...................................................................... g) sumele necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plăţilor de către Autoritatea de certificare şi plată sau de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare;".8. La articolul 9, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:"j) sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor efectuate de beneficiari în baza contractelor de achiziţie, încheiate potrivit prevederilor cadrului legal naţional, şi autorizate de Autoritatea de management, dar care nu sunt considerate eligibile în relaţia cu Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. c)."9. La articolul 10, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) sumele necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plăţilor de către Autoritatea de certificare şi plată sau de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare;".10. La articolul 10, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor efectuate de beneficiari în baza contractelor de achiziţie, încheiate potrivit prevederilor cadrului legal naţional, şi autorizate de Autoritatea de management, dar care nu sunt considerate eligibile în relaţia cu Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. a)."11. La articolul 11, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) sumele reprezentând cofinanţare publică din bugetul de stat pentru programele operaţionale care utilizează mecanismul plăţii directe, în cazul proiectelor ai căror beneficiari sunt alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi, după caz, la art. 24^1;".12. La articolul 15 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:"i) administraţiile parcurilor, reprezentând unităţi cu personalitate juridică din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare."13. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Autorităţile de management/Organismele intermediare au obligaţia de a exclude de la rambursare acele cheltuieli efectuate şi declarate de beneficiari pentru care în procesul de verificare a cheltuielilor se constată nerespectarea regulilor de eligibilitate stabilite la nivel naţional şi comunitar."14. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:"Art. 24^1. - În cazul proiectelor proprii implementate în parteneriat, prin excepţie de la prevederile art. 5 şi 6, liderul şi partenerii care sunt finanţaţi integral sau parţial din fonduri publice cuprind în bugetul propriu numai sumele pe care s-au angajat să le asigure în scopul implementării proiectului, conform acordului de parteneriat, anexă la contractul de finanţare."15. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate" se înlocuieşte cu sintagma "taxa pe valoarea adăugată neeligibilă plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate".  +  Articolul IIÎn cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care au efectuat cheltuieli pentru care nu au fost depuse cereri de rambursare, termenele prevăzute la art. 5^1 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă încep să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului finanţelor publice, se aprobă modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 15 septembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 decembrie 2010.Nr. 120.-----------