HOTĂRÂRE nr. 1.335 din 23 decembrie 2010pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 decembrie 2010  Având în vedere prevederile cap. I lit. A pct. 6 din anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare, şi al art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă atribuţiile generale şi specifice ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Structura organizatorică şi numărul maxim de posturi aprobat pentru Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. are în structură 41 de inspectorate judeţene în construcţii şi Inspectoratul în Construcţii Bucureşti, unităţi fără personalitate juridică. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. - aparatul central şi Inspectoratul în Construcţii Bucureşti funcţionează în municipiul Bucureşti, iar inspectoratele judeţene în construcţii funcţionează în centrele reşedinţă de judeţ şi sunt prevăzute în anexa nr. 3. (4) Structura organizatorică a inspectoratelor judeţene în construcţii şi a Inspectoratului în Construcţii Bucureşti - Ilfov, precum şi statul de funcţii al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. vor fi aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului.  +  Articolul 3Pentru exercitarea controlului de stat cu privire la calitatea în construcţii, amenajarea teritoriului, respectarea disciplinei în urbanism, regimul de autorizare a construcţiilor şi supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. are un parc normat de 250 de autoturisme, cu o normă de combustibil de 100 litri/lună/autoturism, stabilită în conformitate cu prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu modificările ulterioare, şi o ambarcaţiune fluvială cu o normă de combustibil de 600 litri/lună, echivalentul a 10 ore de marş.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.378/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 25 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 decembrie 2010.Nr. 1.335.  +  Anexa 1 ATRIBUŢIILE GENERALE ŞI SPECIFICEale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.A. Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., denumit în continuare I.S.C., este organul tehnic de specialitate al administraţiei publice centrale, care se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, finanţată integral de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. (2) I.S.C. este organul tehnic specializat care exercită controlul de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniile: a) calitatea în construcţii; b) amenajarea teritoriului şi urbanismul; c) autorizarea executării lucrărilor de construcţii; d) supravegherea pieţei produselor pentru construcţii; e) avizarea, în condiţiile legii, a documentaţiilor tehnico-economice pentru investiţiile finanţate din fonduri publice.  +  Articolul 2I.S.C. exercită controlul de stat cu privire la respectarea dispoziţiilor legale în domeniile sale de competenţă la toţi factorii implicaţi în conceperea, realizarea şi exploatarea construcţiilor, precum şi în postutilizarea construcţiilor din unităţile sectorului public, mixt şi privat.B. Atribuţii generale ale I.S.C.  +  Articolul 3În realizarea funcţiilor sale, I.S.C. exercită următoarele atribuţii generale:I. funcţia de autoritate de stat: a) exercită controlul statului privind respectarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor legale şi a reglementărilor tehnice în vigoare, în domeniile sale de activitate; b) participă la stabilirea măsurilor organizatorice şi de acţionare pe plan local şi central, în cazuri de seisme şi alunecări de teren, în cadrul Sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă;II. funcţia de reglementare şi avizare: a) avizează, în condiţiile legii, din punct de vedere tehnic, documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi, care se finanţează potrivit legii, din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, ai căror indicatori tehnico-economici se aprobă de Guvern în condiţiile prevăzute la art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi documentaţiile tehnico-economice aferente lucrărilor de intervenţii la construcţii existente - reparaţii, modificări, reabilitări, consolidări, restaurări -, finanţate din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, pentru care, potrivit valorii determinate conform devizului general, exclusiv TVA, legislaţia în vigoare prevede organizarea de licitaţii deschise; b) emite, la cererea proprietarilor, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare, acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente, precum şi la cele noi, în situaţiile în care acestea pot induce influenţe asupra construcţiilor existente; c) autorizează laboratoarele de analiză şi încercări în activitatea de construcţii, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare; d) suspendă sau anulează autorizarea laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii, în cazul constatării nerespectării reglementărilor tehnice specifice; e) autorizează diriginţii de şantier din construcţii, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare; f) suspendă sau anulează autorizaţiile diriginţilor de şantier în cazul nerespectării de către aceştia a atribuţiilor specifice şi/sau a reglementărilor tehnice; g) propune, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de autoritate de stat în domeniul construcţiilor, organului de specialitate al administraţiei publice centrale competent, potrivit legii, iniţierea de proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate şi în domeniile conexe; h) participă, prin reprezentanţi desemnaţi, la activitatea comitetelor tehnice de specialitate, pentru avizarea reglementărilor tehnice în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului; i) propune Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de autoritate de reglementare în domeniul construcţiilor, revizuirea/actualizarea reglementărilor tehnice, în scopul introducerii progresului tehnic şi armonizării cu actele normative şi reglementative comunitare; j) elaborează şi actualizează ori de câte ori este necesar procedurile şi instrucţiunile privind realizarea atribuţiilor specifice I.S.C., care se aprobă, după caz, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, dacă prin acestea se reglementează activităţi de interes public, sau prin decizie a inspectorului general, dacă aplicabilitatea acestora este de ordin intern al I.S.C.; k) organizează, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cursuri de calificare pentru personalul cu studii medii şi de formare continuă şi perfecţionare profesională pentru personalul cu studii superioare în domeniul construcţiilor;III. funcţia de autoritate de control şi inspecţie: a) exercită controlul statului privind calitatea în construcţii, în toate etapele de concepţie, proiectare, autorizare, execuţie, recepţie, utilizare şi postutilizare, indiferent de forma de proprietate sau destinaţia construcţiilor, pentru aplicarea regulilor obligatorii stabilite prin actele normative în vigoare; b) participă la fazele determinante pentru rezistenţă mecanică şi stabilitate ale construcţiilor stabilite conform reglementărilor în vigoare, precum şi la cele prevăzute de proiectant, pe care le avizează odată cu luarea în evidenţă a anunţului de începere a lucrărilor de construcţii autorizate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, scop în care verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile tehnice din proiectele şi reglementările aplicabile şi autorizează continuarea execuţiei lucrărilor de construcţii, numai în cazurile îndeplinirii acestora; c) exercită controlul statului la organele de specialitate ale administraţiei publice locale, cu privire la emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi la organizarea şi exercitarea activităţii de control al disciplinei în construcţii, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare; d) exercită controlul statului în domeniul disciplinei în urbanism şi al amenajării teritoriului, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare; e) exercită controlul statului privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare; f) elaborează programele trimestriale de acţiuni şi de inspecţie pentru implementarea politicii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în domeniu; g) exercită controlul execuţiei şi recepţiei lucrărilor finanţate din fonduri comunitare, naţionale şi din alte surse legal constituite în domeniile construcţiilor de locuinţe, reabilitare termică a clădirilor de locuit multietajate, reducerii vulnerabilităţii seismice a construcţiilor, infrastructurii tehnico-edilitare, rutiere, social-culturale şi sportive;IV. funcţia de reprezentare: a) reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, ca organ de specialitate, în relaţiile de cooperare internaţională cu instituţii similare; b) este membru al Consorţiului European pentru Controlul Construcţiilor, cu toate drepturile şi obligaţiile care decurg din aceasta; c) cooperează, în domeniile de activitate specifice, cu autorităţile administraţiei publice centrale, cu alte instituţii cu atribuţii de control, cu instituţii publice sau private şi cu reprezentanţii partenerilor sociali; d) colaborează cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate, de cercetare, laboratoare de încercări, în vederea elaborării de expertize, rapoarte de cercetare, rapoarte de încercări, soluţii şi proiecte de consolidare şi altele asemenea, necesare în activitatea de control privind asigurarea cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, respectiv: rezistenţa mecanică şi stabilitatea; siguranţa în exploatare şi izolarea termică, precum şi punerea în siguranţă a construcţiilor şi a terenurilor aferente şi verificarea calităţii produselor pentru construcţii.C. Atribuţii specifice  +  Articolul 4În realizarea funcţiilor sale, I.S.C. exercită următoarele atribuţii specifice: a) verifică implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii în construcţii la persoanele fizice autorizate/juridice cu activitate în construcţii, respectiv proiectanţi, executanţi, firme de consultanţă, elaboratori de agremente tehnice, organisme de certificare a sistemelor de calitate şi a produselor pentru construcţii, laboratoare de încercări în construcţii, staţii de betoane, staţii de mixturi asfaltice, staţii de producere a agregatelor; b) verifică respectarea reglementărilor referitoare la recepţia construcţiilor, precum şi la întocmirea, păstrarea şi completarea cărţii tehnice a acestora; c) verifică modul de respectare a agrementelor tehnice privind caracteristicile, domeniul şi condiţiile de utilizare ale produselor, procedeelor şi echipamentelor agrementate, astfel încât să fie asigurate cerinţele de calitate a construcţiilor, şi poate propune autorităţii de reglementare, după caz, reanalizarea sau suspendarea agrementelor tehnice; d) verifică la proprietarii, administratorii şi utilizatorii de construcţii respectarea reglementărilor privind urmărirea în exploatare a construcţiilor în cazurile când aceasta este stabilită prin proiecte şi reglementări tehnice; e) pentru reducerea riscurilor privind siguranţa vieţii oamenilor, I.S.C. dispune proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor, după caz:- efectuarea de expertize tehnice la construcţii, indiferent de forma de proprietate şi de destinaţia acestora, atunci când în urma inspecţiei se concluzionează astfel;- încetarea utilizării construcţiilor după producerea unor accidente tehnice sau dezastre, când în urma unei expertize se concluzionează că este pusă în pericol viaţa cetăţenilor ori posibilitatea producerii de pagube materiale; f) dispune prelevarea de probe şi trimiterea acestora spre testare laboratoarelor de analiză şi încercări autorizate în vederea efectuării încercărilor necesare pentru confirmarea concluziilor în controalele efectuate. În scopul fundamentării concluziilor controalelor, I.S.C. se poate dota cu echipamente de laborator specifice proprii şi/sau poate colabora cu instituţii de învăţământ superior de specialitate sau de cercetare; g) urmăreşte respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a accidentelor tehnice produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, cum ar fi: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren, uragane şi altele asemenea, sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, bombardamente, şocuri, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor; h) verifică respectarea reglementărilor în vigoare privind organizarea şi funcţionarea balastierelor, carierelor, staţiilor de betoane, unităţilor care fasonează produse din oţel pentru armarea betonului, staţiilor de producere a agregatelor şi de mixturi asfaltice şi, în cazul constatării de neconformităţi, dispune măsuri de remediere a neconformităţilor sau, după caz, oprirea temporară a funcţionării până la stingerea neconformităţilor; i) dispune autorităţilor competente suspendarea funcţionării balastierelor şi carierelor care afectează rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor din vecinătate; j) propune, după caz, suspendarea sau anularea atestatului pentru responsabilul tehnic cu execuţia, verificatorul de proiecte, expertul tehnic şi auditorul energetic pentru clădiri, în cazul nerespectării de către aceştia a atribuţiilor specifice şi/sau a reglementărilor legale privind cerinţele de asigurare a calităţii în construcţii; k) organizează şi controlează activitatea de pregătire şi perfecţionare a pregătirii personalului propriu; l) realizează venituri din prestări de servicii şi alte venituri obţinute conform prevederilor legale, care se fac venit la bugetul de stat; m) administrează fondurile bugetare pe care le are la dispoziţie, precum şi bunurile din domeniul public sau privat al statului aflate în administrare şi/sau în folosinţă; n) elaborează proiectul anual de buget, pe care îl supune aprobării ministrului dezvoltării regionale şi turismului, şi asigură exerciţiul financiar-contabil al instituţiei, în condiţiile legii; o) achiziţionează centralizat, prin aparatul propriu, autoturisme, combustibil, echipamente IT, precum şi servicii de comunicaţii, pază, curăţenie şi monitorizare, în conformitate cu prevederile art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare; p) administrează fondurile alocate prin bugetul aprobat şi finanţează sau cofinanţează proiecte, programe şi investiţii din domeniul său de activitate, în condiţiile legii; q) organizează sistemul informatic necesar activităţii proprii; r) primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor acestora, reclamaţiile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice cu privire la încălcarea prevederilor legale şi a reglementărilor tehnice în construcţii în vigoare; s) asigură dotarea tehnică necesară realizării activităţilor specifice;ş) publică, în condiţiile legii, procedurile şi instrucţiunile privind activităţile sale specifice, aprobate; t) elaborează sinteze, evaluări şi rapoarte privind rezultatele activităţii de control desfăşurate, cu privire la calitatea şi disciplina în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului şi la supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, pe care le comunică autorităţilor şi instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu, în vederea luării măsurilor ce se impun;ţ) constată contravenţiile şi faptele prevăzute de lege ca fiind infracţiuni în toate domeniile specifice de control, aplică sancţiunile prevăzute de lege, dispune oprirea lucrărilor realizate în mod necorespunzător, după caz, şi/sau sesizează organele abilitate potrivit legii; u) organizează activităţi şi manifestări tehnice specifice, redactează şi publică studii şi sinteze ale activităţilor; v) asigură consultanţă în procesul de pregătire şi execuţie a lucrărilor finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională; w) valorifică informaţiile şi expertiza dobândită în scopul fundamentării deciziilor privind politicile publice şi strategiile în domeniul construcţiilor, amenajării teritoriului, urbanismului şi dezvoltării durabile, aflate în responsabilitatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.  +  Anexa 2 Numărul maxim de posturi: 875STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Inspectoratului de Stat în Construcţii*Font 9*                                            ┌───────────────────┐                                            │ INSPECTOR GENERAL │                                            └─────────┬─────────┘                                                      │                                                      │                       ┌───────────────────┐ │ ┌─────────────────────────┐                       │Biroul Audit Public│ │ │Compartimentul Comunicare│                       │ Intern │◄─────────┼────────►│ şi Relaţii Mass-media │                       └───────────────────┘ │ └─────────────────────────┘                                                      │                                                      │                                                      ▼                                            ┌───────────────────┐                                            │ SECRETAR GENERAL │                                            └─────────┬─────────┘                                                      │                                                      │                       ┌───────────────────┐ │ ┌─────────────────────────┐                       │ Secretariatul │ │ │ Compartimentul Control │                       │ General*) │◄─────────┼────────►│ de Gestiune │                       └────────┬──────────┘ │ └─────────────────────────┘                                │ │                                ▼ │                       ┌───────────────────┐ │ ┌─────────────────────────┐                       │ Compartiment │ │ │ Corp Control*) │                       │ Registratură │ ├────────►│ │                       └───────────────────┘ │ └─────────────────────────┘                                                      │    ┌──────────────┬───────────┬────────────┬─────────┼───────┬────────────┐    │ │ │ │ │ │ │    ▼ ▼ ▼ ▼ │ ▼ ▼┌────────┐ ┌─────────────┐ ┌────────┐ ┌────────────┐ │ ┌─────────┐ ┌──────────────┐│DIRECŢIA│ │ DIRECŢIA │ │DIRECŢIA│ │ DIRECŢIA │ │ │DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA ││JURIDICĂ│ │SUPRAVEGHEREA│ │AVIZARE │ │COORDONARE │ │ │ECONOMICĂ│ │ADMINISTRATIVĂ││ ŞI │ │ PIEŢEI │ │LUCRĂRI │ │ŞI SINTEZĂ A│ │ └─────────┘ │ ŞI ACHIZIŢII ││RESURSE │ │ PRODUSELOR │ │PUBLICE │ │ACTIVITĂŢII │ │ └──────────────┘│UMANE │ │ PENTRU │ │ ŞI │ │ DE CONTROL │ │└────────┘ │CONSTRUCŢII, │ │ACORDURI│ └────────────┘ │           │AUTORIZARE │ └────────┘ │           │LABORATOARE │ │           │ŞI DIRIGINŢI │ │           │DE ŞANTIER │ │           └─────────────┘ │                                                      │                                                      │                                                      │                                                      ▼                                   ┌────────────────────────────────────┐                                   │INSPECTORATE JUDEŢENE ÎN CONSTRUCŢII│                                   └────────────────────────────────────┘--------- Notă *) Se organizează la nivel birou.  +  Anexa 3 INSPECTORATELE JUDEŢENE ÎN CONSTRUCŢII
  Nr. crt. Structura Localitatea
  0 1 2
  1 I.J.C. Iaşi IAŞI
  2 I.J.C. Botoşani BOTOŞANI
  3 I.J.C. Suceava SUCEAVA
  4 I.J.C. Neamţ PIATRA-NEAMŢ
  5 I.J.C. Bacău BACĂU
  6 I.J.C. Vaslui VASLUI
  7 I.J.C. Constanţa CONSTANŢA
  8 I.J.C. Galaţi GALAŢI
  9 I.J.C. Buzău BUZĂU
  10 I.J.C. Brăila BRĂILA
  11 I.J.C. Tulcea TULCEA
  12 I.J.C. Vrancea FOCŞANI
  13 I.J.C Prahova PLOIEŞTI
  14 I.J.C. Argeş PITEŞTI
  15 I.J.C. Dâmboviţa TÂRGOVIŞTE
  16 I.J.C. Ialomiţa SLOBOZIA
  17 I.J.C. Călăraşi CĂLĂRAŞI
  18 I.J.C. Giurgiu GIURGIU
  19 I.J.C. Teleorman ALEXANDRIA
  20 I.J.C. Dolj CRAIOVA
  21 I.J.C. Gorj TÂRGU JIU
  22 I.J.C. Mehedinţi DROBETA-TURNU SEVERIN
  23 I.J.C. Olt SLATINA
  24 I.J.C. Vâlcea RÂMNICU VÂLCEA
  25 I.J.C. Timiş TIMIŞOARA
  26 I.J.C. Arad ARAD
  27 I.J.C. Hunedoara DEVA
  28 I.J.C. Caraş-Severin REŞIŢA
  29 I.J.C. Cluj CLUJ-NAPOCA
  30 I.J.C. Bihor ORADEA
  31 I.J.C. Bistriţa-Năsăud BISTRIŢA
  32 I.J.C. Maramureş BAIA MARE
  33 I.J.C. Sălaj ZALĂU
  34 I.J.C. Satu Mare SATU MARE
  35 I.J.C. Braşov BRAŞOV
  36 I.J.C. Alba ALBA IULIA
  37 I.J.C. Covasna SFÂNTU GHEORGHE
  38 I.J.C. Harghita MIERCUREA-CIUC
  39 I.J.C. Mureş TÂRGU MUREŞ
  40 I.J.C. Sibiu SIBIU
  41 I.J.C. Ilfov BUCUREŞTI
  -------