HOTĂRÂRE nr. 1.305 din 15 decembrie 2010privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Municipal Târgovişte de la Consiliul Local al Municipiului Târgovişte la Consiliul Judeţean Dâmboviţa, desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare din judeţul Dâmboviţa
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transferul managementului asistenţei medicale al Spitalului Municipal Târgovişte de la Consiliul Local al Municipiului Târgovişte la Consiliul Judeţean Dâmboviţa. (2) Predarea-preluarea se va efectua pe bază de protocol încheiat între autorităţile administraţiei publice implicate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform modelului aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice, adaptat la condiţiile specifice de realizare a transferului.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă desfiinţarea următoarelor unităţi sanitare cu personalitate juridică al căror management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa: a) Spitalul Municipal Târgovişte; b) Spitalul de Psihiatrie Cronici Gura Ocniţei; c) Centrul de Sănătate Voineşti; d) Centrul de Recuperare Neuromotorie Copii Gura Ocniţei; e) Sanatoriul TBC Moroieni. (2) Unităţile sanitare prevăzute la alin. (1) se reorganizează ca structuri fără personalitate juridică, în structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte. (3) Predarea-preluarea se va efectua pe bază de protocol încheiat între instituţiile implicate, în termen de 15 zile de la data încheierii protocolului prevăzut la art. 1 alin. (2). (4) Pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Gura Ocniţei, Consiliul Judeţean Dâmboviţa se angajează să menţină profilul, locaţia şi calitatea de utilitate publică şi să utilizeze toate obiectivele de investiţii realizate şi echipamentele achiziţionate din împrumutul contractat de România de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei conform destinaţiilor precizate în acordul-cadru de împrumut, păstrând proprietatea publică a acestora.  +  Articolul 3La anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările ulterioare, poziţiile 139, 144, 145, 146 şi 147 se abrogă la termenul prevăzut la art. 2 alin. (3).PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 15 decembrie 2010.Nr. 1.305.-------