LEGE nr. 287 din 28 decembrie 2010bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 28 decembrie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2011 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2011.  +  Secţiunea 1 Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2011  +  Articolul 2 (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03. (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în sumă de 47.587,1 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 47.587,1 milioane lei. (3) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte la venituri în sumă de 305,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 52,0 milioane lei, cu un excedent de 253,9 milioane lei. (4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexa nr. 2/03/01-04. (5) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03, 4/03 şi 5/03.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2011  +  Articolul 3 (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04. (2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte la venituri în sumă de 4.203,3 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 4.203,3 milioane lei. (3) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabileşte la venituri în sumă de 197,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 67,5 milioane lei, cu un excedent de 130,4 milioane lei. (4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04. (5) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04, 4/04 şi 5/04. (6) Sinteza sumelor alocate pentru centrele regionale de formare profesională a adulţilor, care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, este prevăzută în anexa nr. 6/04.  +  Capitolul II Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi  +  Articolul 4 (1) Pentru anul 2011, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit, altor programe/instrumente/facilităţi care funcţionează pe principiul rambursării integrale sau parţiale a cheltuielilor către beneficiari se asigură de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanţaţi din aceste bugete. (2) Ordonatorul principal de credite poate asigura prin bugetele proprii finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt instituţii publice, aflate în coordonare sau subordonare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în condiţiile stabilite prin memorandumurile/contractele de finanţare. (3) Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul de finanţare. (4) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, precum şi în bugetele centrelor regionale de formare profesională a adulţilor, la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora, şi au avizul de principiu al autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii asupra eligibilităţii activităţilor din cadrul proiectelor propuse la finanţare. (5) Fac excepţie de la prevederile alin. (4) privind obţinerea avizului de principiu al autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii: a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România; b) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice în legislaţia privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare. (6) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetelor de asigurări sociale prevăzute la alin. (1) să efectueze, pe parcursul exerciţiului bugetar, redistribuiri de fonduri între proiecte din fonduri externe nerambursabile astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, inclusiv să introducă proiecte noi în condiţiile prevăzute la alin. (4), cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" din bugetele proprii, precum şi din bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii aflate în subordinea lor. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 5 (1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii rambursarea acesteia, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare. (2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuţia Comisiei Europene şi/sau a altor donatori externi la proiectele prevăzute la art. 4 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete, valoarea subvenţiei acordate beneficiarilor finanţaţi parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj fiind diminuată cu sumele primite ca prefinanţare, conform prevederilor legale comunitare şi naţionale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare, de către autorităţile de management/gestiune a fondurilor/instrumentelor/facilităţilor sau de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi sau instrumente postaderare, după caz. (3) Beneficiarii finanţaţi integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România, virează cu celeritate în conturile de venituri sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective.  +  Articolul 6 (1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj să efectueze virări de credite de la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (2) Sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli cu ocazia rectificărilor bugetare pe parcursul anului 2011. (3) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate. (4) Din sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.  +  Articolul 7 (1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (2) Din sumele prevăzute la titlul "Alte transferuri", alineatul "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.  +  Articolul 8 (1) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, a derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri comunitare pre- şi postaderare. (2) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorul principal de credite care identifică, pe parcursul exerciţiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare şi care nu au în bugetul propriu titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" sau articolul corespunzător, să introducă titlul şi articolul respectiv, cu condiţia existenţei fişelor de fundamentare a proiectelor propuse la finanţare/finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii. (3) Prevederile alin. (2) se aplică şi instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor atât la partea de cheltuieli, cât şi la partea de venituri, prin diminuarea corespunzătoare a subvenţiilor acordate potrivit legii. (4) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate în mod corespunzător şi, după caz, a formularelor de fundamentare.  +  Articolul 9Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.  +  Articolul 10Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru şomaj şi Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.  +  Articolul 11 (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj care se realizează potrivit dispoziţiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depăşi, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat. (2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) şi sunt obligaţi să raporteze Ministerului Finanţelor Publice aceste modificări atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.  +  Articolul 12Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" al capitolului 69.03 "Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi al capitolului 68.04 "Asigurări şi asistenţă socială" la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli.  +  Articolul 13Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj să efectueze şi să aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi, la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la aceste bugete.  +  Articolul 14Ordonatorul principal de credite are obligaţia să comunice Ministerului Finanţelor Publice detalierea în structură, pe funcţii, numărul maxim de posturi finanţat în anul 2011 şi fondul aferent salariilor de bază, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 15Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 este de 2.022 lei.  +  Articolul 16Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul: a) asiguratului sau pensionarului, la 2.022 lei; b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.011 lei.  +  Articolul 17 (1) Pentru anul 2011 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează: a) 31,3% pentru condiţii normale de muncă, datorată de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorată de angajaţi şi 20,8% datorată de angajatori; b) 36,3% pentru condiţii deosebite de muncă, datorată de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorată de angajaţi şi 25,8% datorată de angajatori; c) 41,3% pentru condiţii speciale de muncă, datorată de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorată de angajaţi şi 30,8% datorată de angajatori. (2) În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la alin. (1) este inclusă şi cota de 3% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Cotele prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.  +  Articolul 18 (1) În baza prevederilor art. 29 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, pentru anul 2011 se stabilesc următoarele cote ale contribuţiilor: a) contribuţia datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj este de 0,5%; b) contribuţia individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj este de 0,5%; c) contribuţia datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj este de 1%; d) contribuţia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, este de 0,25%. (2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011. (3) Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este de 10 milioane lei, iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui beneficiar de credite din această sumă este de 1,5 milioane lei.  +  Articolul 19 (1) Cotele de contribuţii datorate de angajatori în funcţie de clasa de risc, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar. (2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.  +  Articolul 20În anul 2011, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi a celor din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor virate şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.  +  Articolul 21 (1) Sumele aferente drepturilor băneşti acordate personalului din cadrul instituţiilor publice finanţate de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, din fondurile constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 116/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi care, potrivit legii, se introduc în salariul de bază sunt prevăzute în anexele nr. 6/03 şi 7/04. (2) Ordonatorul principal de credite virează lunar la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, sumele aferente drepturilor prevăzute la alin. (1) din fondurile constituite potrivit legii şi prevăzute în anexele la aceste bugete. (3) Cu sumele virate potrivit alin. (2) se majorează veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj, precum şi cheltuielile de personal şi transferurile între unităţi ale administraţiei publice, prin diminuarea în mod corespunzător a veniturilor şi cheltuielilor aprobate potrivit alin. (1). (4) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj. (5) Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru şomaj este autorizat să introducă modificările în volumul şi structura veniturilor, precum şi a cheltuielilor de personal ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii.  +  Articolul 22Anexele nr. 1/03-6/03 şi nr. 1/04-7/04*) fac parte integrantă din prezenta lege.------ Notă *) Anexele nr. 1/03-6/03 şi nr. 1/04-7/04 sunt reproduse în facsimil.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANp. PREŞEDINTELE SENATULUI,PETRU FILIPBucureşti, 28 decembrie 2010.Nr. 287.  +  Anexa 1/03 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATpe anul 2011- SINTEZA -
                                                                                   - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2011 Program
  A B 1
  0001 03 0002 2000 2003 01 04 2103 01 04 05 06 07 2900 03 3000 3003 07 3103 06 3300 03 3303 11 3603 50 4100 03 4200 4203 24 4503 01 4903 02 5003 01 10 01 01 05 06 12 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 04 01 02 05 03 30 06 01 02 11 12 13 14 30 02 04 06 09 30 30 03 02 51 01 21 44 55 01 17 56 57 01 02 01 02 70 71 01 01 02 03 30 03 6800 03 01 10 20 30 51 55 56 57 70 71 6803 01 10 01 01 05 06 12 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 04 01 02 05 03 30 06 01 02 11 12 13 14 30 02 04 06 09 30 30 03 02 56 01 57 01 02 01 02 70 71 01 01 02 03 30 03 6803 03 04 09 50 02 03 6903 01 10 01 01 05 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 30 05 30 06 01 02 11 13 30 02 06 30 51 01 21 44 55 01 17 57 01 02 01 02 70 71 01 03 6903 03 6903 05 01 02 07 09 15 50 50 02 03 9903 11 VENITURI - TOTAL I. VENITURI CURENTE B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de angajatori Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi Contribuţia altor persoane asigurate Contribuţii facultative ale asiguraţilor Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurarea Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat (se scade) C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale VENITURI DIN DOBÂNZI Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă şi boli profesionale C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă DIVERSE VENITURI Alte venituri IV. SUBVENŢII SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI Fondul European de Dezvoltare Regională Venituri sistem public de pensii Venituri sistem accidente de muncă şi boli profesionale CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Executarea silită a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Alte dobânzi Dobânda datorată trezoreriei statului TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru pers. aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Executarea silită a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Alte dobânzi Dobânda datorată trezoreriei statului TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe Asistenţa acordată persoanelor în vârstă Ajutoare pentru urmaşi Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli de administrare fond ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru pers. aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi Asistenţă socială în caz de boli Asistenţă socială în caz de invaliditate Asigurări pentru şomaj Ajutoare pentru urmaşi Prevenirea excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli de administrare fond EXCEDENT/DEFICIT Excedent/Deficit sistem accidente de muncă şi boli profesionale 47.892.981 33.936.637 33.851.690 23.876.792 23.575.936 300.856 9.974.898 11.770.471 446.800 11.620 36 -2.254.029 84.947 5.000 1.000 1.000 4.000 4.000 79.947 79.325 79.325 622 622 13.942.745 13.942.745 13.942.745 13.942.745 13.599 13.599 47.587.089 305.892 47.639.123 47.631.512 90.407 67.729 63.375 2.451 278 110 47 1.468 22.678 15.764 412 4.308 123 2.071 507.015 29.610 2.990 65 6.080 539 586 86 9 5.630 130 13.495 2.000 150 150 500 300 200 509 100 409 720 510 210 103 20 110 10 473.283 22 2.000 449.047 10 22.204 50.000 50.000 50.000 1.356 1.356 1.174 182 1.000 1.000 1.000 24.140 46.957.594 46.223.442 734.152 389.975 344.177 7.611 7.611 5.745 4.245 500 600 400 1.866 47.639.123 47.631.512 90.407 507.015 50.000 1.356 1.000 24.140 46.957.594 7.611 7.611 47.587.089 47.579.578 86.737 64.982 61.013 2.421 278 110 45 1.115 21.755 15.109 395 4.133 118 2.000 506.168 28.882 2.930 60 5.960 528 430 80 9 5.530 130 13.225 2.000 150 150 500 300 200 500 100 400 700 500 200 100 20 100 10 473.206 20 2.000 449.022 10 22.154 50.000 50.000 50.000 24.140 24.140 46.912.533 46.216.770 695.763 364.240 331.523 7.511 7.511 5.645 4.245 500 500 400 1.866 46.216.770 331.523 364.240 674.556 449.022 225.534 52.034 51.934 3.670 2.747 2.362 30 2 353 923 655 17 175 5 71 847 728 60 5 120 11 156 6 100 270 9 9 20 10 10 3 10 77 2 25 50 1.356 1.356 1.174 182 1.000 1.000 1.000 45.061 6.672 38.389 25.735 12.654 100 100 100 100 6.672 36.623 19.464 17.159 805 2.317 1.000 1.000 4.617 25 4.592 253.858 253.858
   +  Anexa 2/03/01 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEISOCIALEBUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATpe anul 2011
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2011 Program
  A B 1
  5003 01 10 01 01 05 06 12 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 04 01 02 05 03 30 06 01 02 11 12 13 14 30 02 04 06 09 30 30 03 02 51 01 21 44 55 01 17 56 57 01 02 01 02 70 71 01 01 02 03 30 03 6800 03 01 10 20 30 51 55 56 57 70 71 6803 01 10 01 01 05 06 12 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 04 01 02 05 03 30 06 01 02 11 12 13 14 30 02 04 06 09 30 30 03 02 56 01 57 01 02 01 02 70 71 01 01 02 03 30 03 6803 03 04 09 50 02 03 6903 01 10 01 01 05 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 30 05 30 06 01 02 11 13 30 02 06 30 51 01 21 44 55 01 17 57 01 02 01 02 70 71 01 03 6903 03 05 01 02 07 09 15 50 50 02 03 CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Executarea silită a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Alte dobânzi Dobânda datorată trezoreriei statului TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru pers. aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Partea A iii-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Executarea silită a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Alte dobânzi Dobânda datorată trezoreriei statului TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe Asistenţă acordată persoanelor în vârstă Ajutoare pentru urmaşi Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli de administrare fond ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în conce- diu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi Asistenţă socială în caz de boli Asistenţă socială în caz de invaliditate Asigurări pentru şomaj Ajutoare pentru urmaşi Prevenirea excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli de administrare fond 44.331.545 44.323.934 90.407 67.729 63.375 2.451 278 110 47 1.468 22.678 15.764 412 4.308 123 2.071 487.362 29.610 2.990 65 6.080 539 586 86 9 5.630 130 13.495 2.000 150 150 500 300 200 509 100 409 720 510 210 103 20 110 10 453.630 22 2.000 429.394 10 22.204 50.000 50.000 50.000 1.356 1.356 1.174 182 1.000 1.000 1.000 24.140 43.669.669 42.943.612 726.057 382.883 343.174 7.611 7.611 5.745 4.245 500 600 400 1.866 44.331.545 44.323.934 90.407 487.362 50.000 1.356 1.000 24.140 43.669.669 7.611 7.611 44.279.511 44.272.000 86.737 64.982 61.013 2.421 278 110 45 1.115 21.755 15.109 395 4.133 118 2.000 486.515 28.882 2.930 60 5.960 528 430 80 9 5.530 130 13.225 2.000 150 150 500 300 200 500 100 400 700 500 200 100 20 100 10 453.553 20 2.000 429.369 10 22.154 50.000 50.000 50.000 24.140 24.140 43.624.608 42.936.940 687.668 357.148 330.520 7.511 7.511 5.645 4.245 500 500 400 1.866 42.936.940 330.520 357.148 654.903 429.369 225.534 52.034 51.934 3.670 2.747 2.362 30 2 353 923 655 17 175 5 71 847 728 60 5 120 11 156 6 100 270 9 9 20 10 10 3 10 77 2 25 50 1.356 1.356 1.174 182 1.000 1.000 1.000 45.061 6.672 38.389 25.735 12.654 100 100 100 100 6.672 36.623 19.464 17.159 805 2.317 1.000 1.000 4.617 25 4.592
   +  Anexa 2/03/02 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE-PENSIIBUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATpe anul 2011
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2011 Program
  A B 1
  5003 01 20 30 06 57 01 02 01 6800 03 01 20 57 6803 01 20 30 06 57 01 02 01 6803 03 09 50 02 CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Alte cheltuieli Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Partea A iii-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Alte cheltuieli Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe Ajutoare pentru urmaşi Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor 1.718.324 1.718.324 8.013 8.013 8.013 1.710.311 1.706.311 4.000 4.000 1.718.324 1.718.324 8.013 1.710.311 1.718.324 1.718.324 8.013 8.013 8.013 1.710.311 1.706.311 4.000 4.000 1.706.311 4.000 8.013 8.013
   +  Anexa 2/03/03 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR - PENSIIBUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATpe anul 2011
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2011 Program
  A B 1
  5003 01 20 30 06 57 01 02 01 02 6800 03 01 20 57 6803 01 20 30 06 57 01 02 01 02 6803 03 04 09 50 02 CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Alte cheltuieli Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură Partea A iii-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Alte cheltuieli Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe Asistenţă acordată persoanelor în vârstă Ajutoare pentru urmaşi Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor 1.402.881 1.402.881 9.890 9.890 9.890 1.392.991 1.388.991 4.000 3.000 1.000 1.402.881 1.402.881 9.890 1.392.991 1.402.881 1.402.881 9.890 9.890 9.890 1.392.991 1.388.991 4.000 3.000 1.000 1.388.991 1.000 3.000 9.890 9.890
   +  Anexa 2/03/04 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII - PENSIIBUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATpe anul 2011
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2011 Program
  A B 1
  5003 01 20 30 06 57 01 02 01 02 6800 03 01 20 57 6803 01 20 30 06 57 01 02 01 02 6803 03 04 09 50 02 CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Alte cheltuieli Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Alte cheltuieli Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe Asistenţă acordată persoanelor în vârstă Ajutoare pentru urmaşi Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor 186.373 186.373 1.750 1.750 1.750 184.623 184.528 95 92 3 186.373 186.373 1.750 184.623 186.373 186.373 1.750 1.750 1.750 184.623 184.528 95 92 3 184.528 3 92 1.750 1.750
   +  Anexa 3/03 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALEI - Credite de angajamentII - Credite bugetareSINTEZAproiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferentePoliticii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit,precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare
    mii lei
    Denumirea şi codul proiectului/surse de finanţare   CodValoarea totală a finanţăriiRealizări până în anul 2008Realizări 2009Execuţie preliminată 2010Propuneri 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări 2014Estimări anii următori
    0     1=2+3+...+923456789
    TOTAL CHELTUIELI   50.03                  
    I. Credite de angajament     30.157     5.14924.140132736    
    II. Credite bugetare     30.157     5.14924.140132736    
    din care:                      
    Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)   56.01                  
    I. Credite de angajament     30.157     5.14924.140132736    
    II. Credite bugetare     30.157     5.14924.140132736    
    din care:                      
    Finanţare naţională   56.01.01                  
    I. Credite de angajament     4.503     7733.6201694    
    II. Credite bugetare     4.503     7733.6201694    
    Finanţare externă nerambursabile   56.01.02                  
    I. Credite de angajament     20.677     3.43216.61794534    
    II. Credite bugetare     20.677     3.43216.61794534    
    Cheltuieli neeligibile   56.01.03                  
    I. Credite de angajament     4.977     9443.90322108    
    II. Credite bugetare     4.977     9443.90322108    
    din acesta:                      
    2. Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competivităţii Economice (POS CCE)                      
    I. Credite de angajament     25.874     5.14920.725        
    II. Credite bugetare     25.874     5.14920.725        
    din care:                      
    Finanţare naţională   56.01.01                  
    I. Credite de angajament     3.951     7733.178        
    II. Credite bugetare     3.951     7733.178        
    Finanţare externă nerambursabilă   56.01.0217.548     3.43214.116        
    I. Credite de angajament                      
    II. Credite bugetare     17.548     3.43214.116        
    Cheltuieli neeligibile   56.01.03                  
    I. Credite de angajament     4.375     9443.431        
    II. Credite bugetare     4.375     9443.431        
    4. Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii administrative (PO DCA)                      
    I. Credite de angajament     4.283       3.415132736    
    II. Credite bugetare     4.283       3.415132736    
    din care:                      
    Finanţare naţională   56.01.01                  
    I. Credite de angajament     552       4421694    
    II. Credite bugetare     552       4421694    
    Finanţare externă nerambursabilă   56.01.02                  
    I. Credite de angajament     3.129       2.50194534    
    II. Credite bugetare     3.129       2.50194534    
    Cheltuieli neeligibile   56.01.03                  
    I. Credite de angajament     602       47222108    
    II. Credite bugetare     602       47222108    
   +  Anexa 3/03/01 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALEProgram/facilitate/instrument: 4 - Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA)I - Credite de angajamentII - Credite bugetareFIŞA PROIECTULUIfinanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferentePoliticii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şide Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare
    mii lei
    Denumirea proiectului şi/sau Nr. data contract/decizie/ordin de finanţare   CodValoarea totală a finanţăriiRealizări până în anul 2008Realizări 2009Execuţie preliminată 2010Propuneri 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări 2014Estimări anii următori
    0     1=2+3+...+923456789
    Proiectul: 1 Dezvoltarea competenţelor digitale şi manageriale în rândul personalului din cadrul CNPAS şi caselor teritoriale de pensii
    TOTAL CHELTUIELI                      
    I   1.371       98372316    
    II   1.371       98372316    
    Capitolul bugetar: 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
    PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN POSTADERARE                      
    I561.371       98372316    
    II   1.371       98372316    
    Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)                      
    I56.011.371       98372316    
    din care:II   1.371       98372316    
    Finanţare naţionalăI56.01.01178       128941    
    II   178       128941    
    Finanţare externă nerambursabilăI56.01.021.007       72251234    
    II   1.007       72251234    
    Cheltuieli neeligibileI56.01.03186       1331241    
    II   186       1331241    
   +  Anexa 3/03/02 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALEProgram/facilitate/instrument: 4 - Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA)I - Credite de angajamentII - Credite bugetareFIŞA PROIECTULUIfinanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferentePoliticii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şide Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare
    mii lei
    Denumirea proiectului şi/sau Nr. data contract/decizie/ordin de finanţare   CodValoarea totală a finanţăriiRealizări până în anul 2008Realizări 2009Execuţie preliminată 2010Propuneri 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări 2014Estimări anii următori
    0     1=2+3+...+923456789
    Proiectul: 2 Implementarea unui instrument modern de măsurare a performanţelor activităţii caselor judeţene de pensii
    TOTAL CHELTUIELI                      
    I   2.912       2.43260420    
    II   2.912       2.43260420    
    Capitolul bugetar: 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
    PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN POSTADERARE                      
    I562.912       2.43260420    
    II   2.912       2.43260420    
    Programe din fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)                      
    I56.012.912       2.43260420    
    din care:II   2.912       2.43260420    
    Finanţare naţionalăI56.01.01374       314753    
    II   374       314753    
    Finanţare externă nerambursabilăI56.01.022.122       1.77943300    
    II   2.122       1.77943300    
    Cheltuieli neeligibileI56.01.03416       3391067    
    II   416       3391067    
   +  Anexa 3/03/03 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALEProgram/facilitate/instrument: 2 - Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE)I - Credite de angajamentII - Credite bugetareFIŞA PROIECTULUIfinanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferentePoliticii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şide Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare
    mii lei
    Denumirea proiectului şi/sau Nr. data contract/decizie/ordin de finanţare   CodValoarea totală a finanţăriiRealizări până în anul 2008Realizări 2009Execuţie preliminată 2010Propuneri 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări 2014Estimări anii următori
    0     1=2+3+...+923456789
    Proiectul: 3 SERVICII PUBLICE ELECTRONICE DESTINATE CETĂŢENILOR, CONTRIBUABILI ŞI BENEFICIARI AI SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII ŞI DIN SISTEMUL ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI BOLILOR PROFESIONALE
    TOTAL CHELTUIELI                      
    I   25.874     5.14920.725        
    II   25.874     5.14920.725        
    Capitolul bugetar: 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
    PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN POSTADERARE                      
    I   25.874     5.14920.725        
    II   25.874     5.14920.725        
    Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)                      
    I56.0125.874     5.14920.725        
    din care:II   25.874     5.14920.725        
    Finanţare naţionalăI56.01.013.951     7733.178        
    II   3.951     7733.178        
    Finanţare externă nerambursabilăI56.01.0217.548     3.43214.116        
    II   17.548     3.43214.116        
    Cheltuieli neeligibileI56.01.034.375     9443.431        
    II   4.375     9443.431        
   +  Anexa 4/03 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALENUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ŞI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂpe anii 2010-2011 (sume alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)
  Numar de posturi finan- ţate în anul 2010 Salariul mediu de bază din anul 2011 (lei) Modificarea numărului de posturi în anul 2011(+/-) faţă de anul 2010 Număr de posturi finanţat în anul 2011 Fond aferent salariilor de bază pe anul 2011 (mii lei)
  0 1 2 3 4=1+3 5=2x4x12 luni/1000
  TOTAL din care: 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ 6903 ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE 4.511 4.369 142 1.410 1.600 -782 -763 -19 3.729 3.606 123 63.375 61.014 2.362
   +  Anexa 5/03 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALEPROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE
    - mii lei -
    I - Credite de angajament   TotalCheltuieli efectuate până la 31.12.2009Execuţie preliminată 2010Propuneri 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări 2014Estimări anii ulteriori
    II - Credite bugetare
    CAPITOL/GRUPĂ/SURSĂ
    0123456789
    TOTAL GENERAL
    5000 TOTAL GENERALI156.105123.6352.7066.8117.9548.2486.751  
    II156.105122.5352.3567.6117.9548.2487.401  
    5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATI46.42113.9512.7066.8117.9548.2486.751  
    II46.42112.8512.3567.6117.9548.2487.401  
    50037101 Active fixeI34.2169.9962.1064.9456.0706.2984.801  
    II34.2168.8961.7565.7456.0706.2985.451  
    5003710101 ConstrucţiiI15.2101.2001.3963.4454.2703.1981.701  
    II15.2101001.0464.2454.2703.1982.351  
    5003710102 Maşini, echipamente şi mijloace de transportI3.02020   5005001.0001.000  
    II3.02020   5005001.0001.000  
    5003710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI11.6316.9213106008001.5001.500  
    II11.6316.9213106008001.5001.500  
    5003710130 Alte active fixeI4.3551.855400400500600600  
    II4.3551.855400400500600600  
    50037103 Reparaţii capitale aferente activelor fixeI12.2053.9556001.8661.8841.9501.950  
    II12.2053.9556001.8661.8841.9501.950  
    5006 CREDITE EXTERNEI109.684109.684            
    II109.684109.684            
    50067101 Active fixeI109.684109.684            
    II109.684109.684            
    5006710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI105.099105.099            
    II105.099105.099            
    5006710130 Alte active fixeI4.5854.585            
    II4.5854.585            
    A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
    5000 TOTAL GENERALI14.9201.2001.3963.2654.2703.1981.591  
    II14.9201001.0464.0654.2703.1982.241  
    5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATI14.9201.2001.3963.2654.2703.1981.591  
    II14.9201001.0464.0654.2703.1982.241  
    50037101 Active fixeI14.9201.2001.3963.2654.2703.1981.591  
    II14.9201001.0464.0654.2703.1982.241  
    5003710101 ConstrucţiiI14.9201.2001.3963.2654.2703.1981.591  
    II14.9201001.0464.0654.2703.1982.241  
    C - Alte cheltuieli de investiţii
    5000 TOTAL GENERALI141.185122.4351.3103.5463.6845.0505.160  
    II141.185122.4351.3103.5463.6845.0505.160  
    5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATI31.50112.7511.3103.5463.6845.0505.160  
    II31.50112.7511.3103.5463.6845.0505.160  
    50037101 Active fixeI19.2968.7967101.6801.8003.1003.210  
    II19.2968.7967101.6801.8003.1003.210  
    5003710101 ConstrucţiiI290     180     110  
    II290     180     110  
    5003710102 Maşini, echipamente şi mijloace de transportI3.02020   5005001.0001.000  
    II3.02020   5005001.0001.000  
    5003710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI11.6316.9213106008001.5001.500  
    II11.6316.9213106008001.5001.500  
    5003710130 Alte active fixeI4.3551.855400400500600600  
    II4.3551.855400400500600600  
    50037103 Reparaţii capitale aferente activelor fixeI12.2053.9556001.8661.8841.9501.950  
    II12.2053.9556001.8661.8841.9501.950  
    5006 CREDITE EXTERNEI109.684109.684            
    II109.684109.684            
    50067101 Active fixeI109.684109.684            
    II109.684109.684            
    5006710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI105.099105.099            
    II105.099105.099            
    5006710130 Alte active fixeI4.5854.585            
    II4.5854.585            
    b. Dotări independente
    5000 TOTAL GENERALI119.750112.0403101.1001.3002.5002.500  
    II119.750112.0403101.1001.3002.5002.500  
    5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATI14.6516.9413101.1001.3002.5002.500  
    II14.6516.9413101.1001.3002.5002.500  
    50037101 Active fixeI14.6516.9413101.1001.3002.5002.500  
    II14.6516.9413101.1001.3002.5002.500  
    5003710102 Maşini, echipamente şi mijloace de transportI3.02020   5005001.0001.000  
    II3.02020   5005001.0001.000  
    5003710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI11.6316.9213106008001.5001.500  
    II11.6316.9213106008001.5001.500  
    5006 CREDITE EXTERNEI105.099105.099            
    II105.099105.099            
    50067101 Active fixeI105.099105.099            
    II105.099105.099            
    5006710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI105.099105.099            
    II105.099105.099            
    c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii
    5000 TOTAL GENERALI290     180     110  
    II290     180     110  
    5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATI290     180     110  
    II290     180     110  
    50037101 Active fixeI290     180     110  
    II290     180     110  
    5003710101 ConstrucţiiI290     180     110  
    II290     180     110  
    e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor
    5000 TOTAL GENERALI21.14510.3951.0002.2662.3842.5502.550  
    II21.14510.3951.0002.2662.3842.5502.550  
    5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATI16.5605.8101.0002.2662.3842.5502.550  
    II16.5605.8101.0002.2662.3842.5502.550  
    50037101 Active FixeI4.3551.855400400500600600  
    II4.3551.855400400500600600  
    5003710130 Alte active fixeI4.3551.855400400500600600  
    II4.3551.855400400500600600  
    50037103 Reparaţii capitale aferente activelor fixeI12.2053.9556001.8661.8841.9501.950  
    II12.2053.9556001.8661.8841.9501.950  
    5006 CREDITE EXTERNEI4.5854.585            
    II4.5854.585            
    50067101 Active fixeI4.5854.585            
    II4.5854.585            
    5006710130 Alte active fixeI4.5854.585            
    II4.5854.585            
    TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
    6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI149.175117.1052.7066.7117.8548.1486.651  
    II149.175116.0052.3567.5117.8548.1487.301  
    6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI39.4917.4212.7066.7117.8548.1486.651  
    II39.4916.3212.3567.5117.8548.1487.301  
    68037101 Active fixeI27.2863.4662.1064.8455.9706.1984.701  
    II27.2862.3661.7565.6455.9706.1985.351  
    6803710101 ConstrucţiiI15.2101.2001.3963.4454.2703.1981.701  
    II15.2101001.0464.2454.2703.1982.351  
    6803710102 Maşini, echipamente şi mijloace de transportI3.02020   5005001.0001.000  
    II3.02020   5005001.0001.000  
    6803710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI4.7013913105007001.4001.400  
    II4.7013913105007001.4001.400  
    6803710130 Alte active fixeI4.3551.855400400500600600  
    II4.3551.855400400500600600  
    68037103 Reparaţii capitale aferente activelor fixeI12.2053.9556001.8661.8841.9501.950  
    II12.2053.9556001.8661 8841.9501.950  
    6806 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI109.684109.684            
    II109.684109.684            
    68067101 Active fixeI109.684109.684            
    II109.684109.684            
    6806710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI105.099105.099            
    II105.099105.099            
    6806710130 Alte active fixeI4.5854.585            
    II4.5854.585            
    TOTAL CAPITOL 69 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
    6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALEI6.9306.530   100100100100  
    II6.9306.530   100100100100  
    6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALEI6.9306.530   100100100100  
    II6.9306.530   100100100100  
    69037101 Active fixeI6.9306.530   100100100100  
    II6.9306.530   100100100100  
    6903710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI6.9306.530   100100100100  
    II6.9306.530   100100100100  
    A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
    6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI14.9201.2001.3963.2654.2703.1981.591  
    II14.9201001.0464.0654.2703.1982.241  
    6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI14.9201.2001.3963.2654.2703.1981.591  
    II14.9201001.0464.0654.2703.1982.241  
    68037101 Active fixeI14.9201.2001.3963.2654.2703.1981.591  
    II14.9201001.0464.0654.2703.1982.241  
    6803710101 ConstrucţiiI14.9201.2001.3963.2654.2703.1981.591  
    II14.9201001.0464.0654.2703.1982.241  
    C - Alte cheltuieli de investiţii
    6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI134.255115.9051.3103.4463.5844.9505.060  
    II134.255115.9051.3103.4463.5844.9505.060  
    6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI24.5716.2211.3103.4463.5844.9505.060  
    II24.5716.2211.3103.4463.5844.9505.060  
    68037101 Active fixeI12.3662.2667101.5801.7003.0003.110  
    II12.3662.2667101.5801.7003.0003.110  
    6803710101 ConstrucţiiI290     180     110  
    II290     180     110  
    6803710102 Maşini, echipamente şi mijloace de transportI3.02020   5005001.0001.000  
    II3.02020   5005001.0001.000  
    6803710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI4.7013913105007001.4001.400  
    II4.7013913105007001.4001.400  
    6803710130 Alte active fixeI4.3551.855400400500600600  
    II4.3551.855400400500600600  
    68037103 Reparaţii capitale aferente activelor fixeI12.2053.9556001.8661.8841.9501.950  
    II12.2053.9556001.8661.8841.9501.950  
    6806 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI109.684109.684            
    II109.684109.684            
    68067101 Active fixeI109.684109.684            
    II109.684109.684            
    6806710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI105.099105.099            
    II105.099105.099            
    6806710130 Alte active fixeI4.5854.585            
    II4.5854.585            
    6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALEI6.9306.530   100100100100  
    II6.9306.530   100100100100  
    6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALEI6.9306.530   100100100100  
    II6.9306.530   100100100100  
    69037101 Active fixeI6.9306.530   100100100100  
    II6.9306.530   100100100100  
    6903710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI6.9306.530   100100100100  
    II6.9306.530   100100100100  
   +  Anexa 5/03/01 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALECOD OBIECTIV 2FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIb. Dotări independente
    Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare
    - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de finanţareI/IITotalCheltuieli efectuate până la 31.12.2009Execuţie preliminată 2010Propuneri 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări 2014Estimări anii ulteriori
    0123456789
    7000 TOTAL GENERALI119.750112.0403101.1001.3002.5002.500  
    II119.750112.0403101.1001.3002.5002.500  
    6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI112.820105.5103101.0001.2002.4002.400  
    II112.820105.5103101.0001.2002.4002.400  
    6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI7.7214113101.0001.2002.4002.400  
    II7.7214113101.0001.2002.4002.400  
    68037101 Active fixeI7.7214113101.0001.2002.4002.400  
    II7.7214113101.0001.2002.4002.400  
    6803710102 Maşini, echipamente şi mijloace de transportI3.02020   5005001.0001.000  
    II3.02020   5005001.0001.000  
    6803710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI4.7013913105007001.4001.400  
    II4.7013913105007001.4001.400  
    6806 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI105.099105.099            
    II105.099105.099            
    68067101 Active fixeI105.099105.099            
    II105.099105.099            
    6806710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI105.099105.099            
    II105.099105.099            
    6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALEI6.9306.530   100100100100  
    II6.9306.530   100100100100  
    6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALEI6.9306.530   100100100100  
    II6.9306.530   100100100100  
    69037101 Active fixeI6.9306.530   100100100100  
    II6.9306.530   100100100100  
    6903710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI6.9306.530   100100100100  
    II6.9306.530   100100100100  
  COD OBIECTIV 3FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIc. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor deprefezabilitate, fezabilitate şi alte studii
    Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare
    - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de finanţareI/IITotalCheltuieli efectuate până la 31.12.2009Execuţie preliminată 2010Propuneri 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări 2014Estimări anii ulteriori
    0123456789
    5000 TOTAL GENERALI290     180     110  
    II290     180     110  
    6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI290     180     110  
    II290     180     110  
    6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI290     180     110  
    II290     180     110  
    68037101 Active fixeI290     180     110  
    II290     180     110  
    6803710101 ConstrucţiiI290     180     110  
    II290     180     110  
  COD OBIECTIV 5Fişa obiectivului de investiţiie. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor
    Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament
      II - Credite bugetare
      - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de finanţareI/IITotalCheltuieli efectuate până la 31.12.2009Execuţie preliminată 2010Propuneri 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări 2014Estimări anii ulteriori
    0123456789
    5000 TOTAL GENERALI21.14510.3951.0002.2662.3842.5502.550  
    II21.14510.3951.0002.2662.3842.5502.550  
    6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI21.14510.3951.0002.2662.3842.5502.550  
    II21.14510.3951.0002.2662.3842.5502.550  
    6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI16.5605.8101.0002.2662.3842.5502.550  
    II16.5605.8101.0002.2662.3842.5502.550  
    68037101 Active fixeI4.3551.855400400500600600  
    II4.3551.855400400500600600  
    6803710130 Alte acTive fixeI4.3551.855400400500600600  
    II4.3551.855400400500600600  
    68037103 Reparaţii capitale aferente activelor fixeI12.2053.9556001.8661.8841.9501.950  
    II12.2053.9556001.8661.8841.9501.950  
    6806 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI4.5854.585            
    II4.5854.585            
    68067101 Active fixeI4.5854.585            
    II4.5854.585            
    6806710130 Alte active fixeI4.5854.585            
    II4.5854.585            
  COD OBIECTIV 760FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIBIROURI ŞI ARHIVA DMPS ŞI CJP GIURGIU
    Tipul cheltuielii: A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
    A.DATE GENERALE  
      1.Date geografice:  
        1.1.Judeţ/SectorGiurgiu
        1.2.Municipiu/Oraş/ComunăGiurgiu
        1.3.AmplasamentStr. Dorobanţi nr. 18
      2.Date referitoare la studiul de fezabilitate  
        2.1.Numărul şi data Acordului MFP  
        2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)Ordin 41/01.07.2008
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI  
      1.Valoarea totală aprobată (mii lei)1806
      2.Data preţului pentru calculul valorii totale (lună/an)03/2008
      3.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)SC 606 42 MP; SD 1792 02 MP
      4.Durata de realizare aprobată (număr luni)18
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR  
      1.Valoarea totală aprobată la deschiderea finanţării (mii lei)1806
      2.Data preţului (lună/an)01/2009
      3.Durata de realizare contractată (nr. luni)18
      4.Data începerii investiţiei (lună/an)01/2009
      5.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)06/2010
      6.Valoarea decontată până la 31 decembrie 2009 (mii lei)100
      7.Valoarea programată în anul 2010 (mii lei)906
      8.Valoare rămasă de finanţat la 31.12.2010 (mii lei)800
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament
      II - Credite bugetare
      - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de finanţareI/IITotalCheltuieli efectuate până la 31.12.2009Execuţie preliminată 2010Propuneri 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări 2014Estimări anii ulteriori
    0123456789
    5000 TOTAL GENERALI  1.8067001.106          
     II 1.806100906800        
    6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI 1.8067001.106          
    II1.806100906800        
    6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI 1.8067001.106          
    II1.806100906800        
    68037101 Active fixeI 1.8067001.106          
    II1.806100906800        
    6803710101 ConstrucţiiI 1.8067001.106          
    II1.806100906800        
  COD OBIECTIV 761 FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII SEDIU CJP GORJ
    Tipul cheltuielii: A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
    A.DATE GENERALE  
      1.Date geografice:  
        1.1.Judeţ/SectorGorj
        1.2.Municipiu/Oraş/ComunăTârgu Jiu
        1.3.AmplasamentStr. Alexandru Ioan Cuza nr. 2A
      2.Date referitoare la studiul de fezabilitate  
        2.1.Numărul şi data Acordului MFP  
        2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)Ordin 417/01.07.2008
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI  
      1.Valoarea totală aprobată (mii lei)11408
      2.Data preţului pentru calculul valorii totale (lună/an)03/2008
      3.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)SC 1122 MP; SD 3468 MP; 80 SALARIAŢI
      4.Durata de realizare aprobată (număr luni)24
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR  
      1.Valoarea totală aprobată la deschiderea finanţării (mii lei)11408
      2.Data preţului (lună/an)01/2009
      3.Durata de realizare contractată (nr. luni)24
      4.Data începerii investiţiei (lună/an)06/2009
      5.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)06/2011
      6.Valoarea decontată până la 31 decembrie 2009 (mii lei)  
      7.Valoarea programată în anul 2010 (mii lei)140
      8.Valoare rămasă de finanţat la 31.12.2010 (mii lei)11592
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I- Credite de angajament
      II- Credite bugetare
    - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de finanţareI/IITotalCheltuieli efectuate până la 31.12.2009Execuţie preliminată 2010Propuneri 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări 2014Estimări anii ulteriori
    0123456789
    5000 TOTAL GENERALI 11.7325002903.2654.2703.198209  
    II11.732   1403.2654.2703.198859  
    6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI 11.7325002903.2654.2703.198209  
    II11.732   1403.2654.2703.198859  
    6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI 11.7325002903.2654.2703.198209  
    II11.732   1403.2654.2703.198859  
    68037101 Active fixeI 11.7325002903.2654.2703.198209  
    II11.732   1403.2654.2703.198859  
    6803710101 ConstrucţiiI 11.7325002903.2654.2703.198209  
    II 11.732   1403.2654.2703.198859  
  COD OBIECTIV 762FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII EXTINDERE SEDIU CNPASTipul cheltuielii: A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
    A.DATE GENERALE  
      1.Date geografice:  
        1.1.Judeţ/SectorSector 2
        1.2.Municipiu/Oraş/ComunăBucureşti
        1.3.AmplasamentStr. Latină nr. 8
      2.Date referitoare la studiul de fezabilitate  
        2.1.Numărul şi data Acordului MFP  
        2.2.Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)Decizie 847/11.11.2008
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI  
      1.Valoarea totală aprobată (mii lei)1382
      2.Data preţului pentru calculul valorii totale (lună/an)10/2008
      3.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)SC 339 26 MP
      4.Durata de realizare aprobată (număr luni)12
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR  
      1.Valoarea totală aprobată la deschiderea finanţării (mii lei)1382
      2.Data preţului (lună/an)01/2009
      3.Durata de realizare contractată (nr. luni)12
      4.Data începerii investiţiei (lună/an)04/2004
      5.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)  
      6.Valoarea decontată până la 31 decembrie 2009 (mii lei)  
      7.Valoarea programată în anul 2010 (mii lei)  
      8.Valoare rămasă de finanţat la 31.12.2010 (mii lei)1382
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament
      II - Credite bugetare
    - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de finanţareI/IITotalCheltuieli efectuate până la 31.12.2009Execuţie preliminată 2010Propuneri 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări 2014Estimări anii ulteriori
    0123456789
    5000 TOTAL GENERALI  1.382           1.382  
    II1.382           1.382  
    6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI 1.382           1.382  
    II1.382           1.382  
    6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI 1.382           1.382  
    II1.382           1.382  
    68037101 Active fixeI 1.382           1.382  
    II1.382           1.382  
    6803710101 ConstrucţiiI 1.382           1.382  
    II1.382           1.382  
   +  Anexa 6/03 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2011, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003şi Ordonanţei Guvernului nr. 29/2004
                                                                      ─ mii lei ─
  ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ ││pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ 2011 ││tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ Propuneri││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤│0001 10 │VENITURI PROPRII─ TOTAL VENITURI │ 60.619││0002 │I. VENITURI CURENTE │ 60.619││2900 │C. VENITURI NEFISCALE │ 61.619││3300 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 60.619││3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII │ ││ │ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ ││ 08 │Venituri din prestări de servicii │ ││3610 │DIVERSE VENITURI │ 60.619││ 50 │Alte venituri │ 60.619││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 60.619││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 60.619││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 60.619││6810 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 58.103││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 58.103││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 58.103││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 45.571││ 01 │Salarii de bază │ 45.571││ 03 │Contribuţii │ 12.532││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 9.479││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 228││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate│ 2.370││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de│ ││ │muncă şi boli profesionale │ 68││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 387││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi │ ││ │asistenţei sociale │ 58.103││ 30 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 58.103││6910 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU │ ││ │ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 2.516││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.516││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.516││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.973││ 01 │Salarii de bază │ 1.973││ 03 │Contribuţii │ 543││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 410││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 10││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate│ 103││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de│ ││ │muncă şi boli profesionale │ 3││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 17││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi │ ││ │asistenţei sociale │ 2.516││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 2.516│└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘
   +  Anexa 1/04 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALEBUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJpe anul 2011-SINTEZA-
                                                                          - mii lei -
  ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ ││pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ Program ││tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ 2011 ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤│0001 04 │VENITURI - TOTAL │ 4.401.242││0002 04 │I.VENITURI CURENTE │ 1.223.992││1604 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA │ ││ │UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA │ ││ │DE ACTIVITĂŢI │ 33││ 03 │Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe │ ││ │şi autorizaţii de funcţionare │ 33││2000 04 │B.CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 1.193.959││2004 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 696.701││ 02 │Contribuţii de asigurări pentru şomaj │ ││ │datorate de angajatori │ 500.816││ 01 │Contribuţii ale angajatorului şi ale │ ││ │persoanelor juridice asimilate │ ││ │angajatorului │ 500.816││ 06 │Contribuţia angajatorilor la fondul de │ ││ │garantare pentru plata creanţelor salariale │ 195.885││2104 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 497.258││ 02 │Contribuţii de asigurări pentru şomaj │ ││ │datorate de asiguraţi │ 497.258││ 01 │Contribuţii individuale │ 496.939││ 02 │Contribuţii datorate de persoanele care │ ││ │încheie contract de asigurare pentru │ 319││ │şomaj │ ││2900 04 │C. VENITURI NEFISCALE │ 30.000││3000 04 │CI VENITURI DIN PROPRIETĂŢI │ 22.432││3104 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 22.432││ 03 │Alte venturi din dobânzi │ 21.156││ 04 │Venituri din dobânzi la fondul de garantare │ ││ │pentru plata creanţelor salariale │ 1.276││3600 04 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 7.568││3604 │DIVERSE VENITURI │ 7.568││ 12 │Alte venituri la fondul de garantare pentru │ ││ │plata creanţelor salariale │ 757││ 50 │Alte venituri │ 6.811││4000 04 │III OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 122.967││4004 │ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR │ ││ │ACORDATE │ 122.967││ 03 │Încasări din rambursarea împrumuturilor │ ││ │acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea │ 122.967││ │de întreprinderi mici şi mijlocii │ ││4100 04 │IV. SUBVENŢII │ 3.032.785││4200 04 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 3.032.785││4204 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ 3.032.785││ 25 │Subvenţii primite de bugetul asigurărilor │ ││ │pentru şomaj │ 3.032.785││4504 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN │ ││ │CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI │ 21.498││ 01 │Fondul European de Dezvoltare Regională │ 89││ 02 │Fondul Social European │ 21.329││ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 80││4904 01 │Venituri sistem asigurări pentru şomaj │ 4.203.324││4904 02 │Venituri fond garantare pentru plata │ ││ │creanţelor salariale │ 197.918││5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ 4.270.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.251.464││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 58.923││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 87.974││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 14.345││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.907││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.119.921││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ ││ │POSTADERARE │ 26.561││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 2.872.293││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 66.040││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.336││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.336││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 10.000││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 10.000││6400 04 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 4.062.266││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.052.930││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 58.923││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 86.826││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 14.345││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 612││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.115.322││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ ││ │POSTADERARE │ 1.500││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 2.709.362││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 66.040││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.336││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.336││6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU │ ││ │PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ 67.476││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 67.476││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 605││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 831││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 66.040││ 01 │Asigurări pentru plata creanţelor salariale │ 66.040││ 02 │Cheltuieli de gestionare ale fondului de │ ││ │garantare a creanţelor salariale │ 1.436││ 01 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ ││ │drepturilor │ 680││ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 756││6504 │INVĂŢĂMÂNT │ 33.447││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 31.484││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.828││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 612││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 14.861││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ ││ │POSTADERARE │ 1.500││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 2.383││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.963││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.963││ 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 14.861││ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ ││ │calificare şi recalificare │ 14.861││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 18.586││6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 3.961.343││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.953.970││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 58.018││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 74.167││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 14.345││ 51 │TITLUIL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.100.461││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 2.706.979││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.373││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.373││ 07 │Asigurări pentru şomaj │ 3.771.440││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 36.000││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ ││ │excluderii sociale │ 36.000││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi │ ││ │asistenţei sociale │ 153.903││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ ││ │drepturilor │ 30.291││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 123.612││8000 04 │Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE │ 208.534││8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ ││ │DE MUNCĂ │ 208.534││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 198.534││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.148││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.295││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 4.599││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ ││ │POST ADERARE │ 25.061││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 162.931││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 10.000││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ l0.000││ 02 │Acţiuni generale de muncă │ 208.534││ 04 │Măsuri active pentru combaterea şomajului │ 5.747││ 05 │Stimularea creării de locuri de muncă │ 167.226││ 30 │Alte acţiuni generale de muncă │ 35.561││8904 01 │Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj │ 4.203.324││8904 02 │Cheltuieli fond garantare pentru plata │ ││ │creanţelor salariale │ 67.476││9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 130.442││9904 11 │Excedent/Deficit fond garantare pentru plata│ ││ │creanţelor salariale │ 130.442│└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘
   +  Anexa 2/04 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALEBUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJSINTEZAcheltuielilor pe surse de finanţare, capitole,subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,articole, alineate, după caz, pe anul 2011
                                                                          - mii lei -
  ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ ││pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ Program ││tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ 2011 ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 4.270.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.251.464││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 58.923││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 87.974││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 14.345││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.907││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.119.921││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ ││ │POSTADERARE │ 26.561││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.872.293││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 66.040││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.336││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.336││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 10.000││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 10.000││6400 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU │ ││ │PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ 67.476││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 67.476││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 605││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 831││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 66.040││6500 │INVĂŢĂMÂNT │ 33.447││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 31.484││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.828││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 612││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 14.861││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ ││ │POSTADERARE │ 1.500││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.383││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.963││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.963││6800 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 3.961.343││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.953.970││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 58.018││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 74.167││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 14.345││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.100.461││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.706.979││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.373││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.373││8000 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE │ ││ │ŞI DE MUNCĂ │ 208.534││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 198.534││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.148││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.295││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 4.599││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ ││ │POSTADERARE │ 25.061││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 162.931││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 10.000││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 10.000││5004 │CHELTUIELI-BUGET ASIGURĂRI PENTRU ŞOMAJ │ 4.270.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.251.464││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 58.923││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 46.092││ 01 │Salarii de bază │ 43.760││ 06 │Alte sporuri │ 26││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara│ ││ │unităţii │ 1.100││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 201││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.005││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 100││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat │ ││ │şi familia sa │ 100││ 03 │Contribuţii │ 12.731││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 9.606││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 229││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate│ 2.413││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente │ ││ │de muncă şi boli profesionale │ 79││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 404││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 87.974││ 01 │Bunuri şi servicii │ 43.929││ 01 │Furnituri de birou │ 562││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 76││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 4.348││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 472││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 452││ 06 │Piese de schimb │ 216││ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 3.152││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu │ ││ │caracter funcţional │ 30.841││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ ││ │şi funcţionare │ 3.810││ 02 │Reparaţii curente │ 1.000││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 500││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 500││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 853││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 761││ 02 │Deplasări în străinătate │ 92││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 132││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 50││ 13 │Pregătire profesională │ 175││ 14 │Protecţia muncii │ 61││ 30 │Alte cheltuieli │ 41.274││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20││ 04 │Chirii │ 6.500││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea │ ││ │drepturilor │ 30.971││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 20││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.763││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 14.345││ 03 │Alte dobânzi │ 14.345││ 02 │Dobânda datorata trezoreriei statului │ 14.345││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.907││ 09 │Plăţi către angajatori pentru formarea │ ││ │profesională a angajaţilor │ 612││ 19 │Plăţi pentru stimularea creării de locuri │ ││ │de muncă │ 4.295││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.119.921││ 01 │Transferuri curente │ 1.119.921││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 14.861││ 17 │Transferuri din bugetul asigurărilor │ ││ │pentru şomaj către bugetul asigurărilor │ ││ │sociale de stat │ 914.629││ 18 │Transferuri din bugetul asigurărilor │ ││ │pentru şomaj către bugetele locale pentru │ ││ │finanţarea programelor pentru ocuparea │ ││ │temporară a forţei de muncă şi subvenţio- │ ││ │narea locurilor de muncă │ 4.599││ 19 │Transferuri din bugetul asigurărilor │ ││ │pentru şomaj către bugetul fondului naţional│ ││ │unic de asigurări sociale de sănătate │ 185.568││ 20 │Transferuri din bugetul asigurărilor │ ││ │pentru şomaj către bugetul asigurărilor │ ││ │sociale de stat reprezentând asigurare │ ││ │pentru accidente de muncă şi boli │ ││ │profesionale pentru şomeri pe durata │ ││ │practicii profesionale │ 264││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 500││ 01 │A. Transferuri interne │ 300││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare│ ││ │nerambursabilă │ 300││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ ││ │(către organizaţii internaţionale) │ 200││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ ││ │internaţionale │ 200││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ ││ │POSTADERARE │ 26.561││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ ││ │Regională (FEDR) │ 111││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 26.350││ 24 │Cofinanţarea asistenţei financiare │ ││ │nerambursabile postaderare de la Comunitatea│ ││ │Europeană │ 100││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.872.293││ 01 │Asigurări sociale │ 2.670.979││ 02 │Ajutoare sociale │ 201.314││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 198.931││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 2.383││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 66.040││ 25 │Sume aferente plăţii creanţelor salariale │ 66.040││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.336││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.336││ 01 │Active fixe │ 3.209││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport│ 1.000││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active │ ││ │corporale │ 1.800││ 30 │Alte active fixe │ 409││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 6.127││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 10.000││ 80 │TITLUL XV IMPRUMUTURI │ 10.000││ 04 │Împrumuturi din bugetul asigurărilor │ ││ │pentru şomaj │ 10.000││6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU │ ││ │PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ 67.476││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 67.476││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 605││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 438││ 01 │Salarii de bază │ 436││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 2││ 03 │Contribuţii │ 167││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 111││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 2││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate│ 39││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente │ ││ │de muncă şi boli profesionale │ 2││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 13││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 831││ 01 │Bunuri şi servicii │ 146││ 01 │Furnituri de birou │ 10││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 1││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 40││ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 35││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu │ ││ │caracter funcţional │ 50││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ ││ │şi funcţionare │ 10││ 30 │Alte cheltuieli │ 685││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea │ ││ │drepturilor │ 680││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 5││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 66.040││ 25 │Sume aferente plăţii creanţelor salariale │ 66.040││ 01 │Asigurări pentru plata creanţelor salariale │ 66.040││ 02 │Cheltuieli de gestionare ale fondului de │ ││ │garantare a creanţelor salariale │ 1.436││ 01 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ ││ │drepturilor │ 680││ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 756││6504 │INVĂŢĂMÂNT │ 33.447││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 31.484││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 300││ 01 │Cheltuieli salariate în bani │ 233││ 01 │Salarii de bază │ 229││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3││ 03 │Contribuţii │ 67││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 48││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 1││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate│ 12││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente │ ││ │de muncă şi boli profesionale │ 1││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.828││ 01 │Bunuri şi servicii │ 10.769││ 01 │Furnituri de birou │ 22││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 10││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 600││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 37││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 32││ 06 │Piese de schimb │ 16││ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 152││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu │ ││ │caracter funcţional │ 9.000││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ ││ │şi funcţionare │ 900││ 02 │Reparaţii curente │ 200││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 200││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 200││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 11││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 11││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 12││ 13 │Pregătire profesională │ 25││ 14 │Protecţia muncii │ 1││ 30 │Alte cheltuieli │ 610││ 04 │Chirii │ 500││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 110││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 612││ 09 │Plăţi către angajatori pentru formarea │ ││ │profesională a angajaţilor │ 612││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 14.861││ 01 │Transferuri curente │ 14.861││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 14.861││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ ││ │POSTADERARE │ 1.500││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 1.500││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.383││ 02 │Ajutoare sociale │ 2.383││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 2.383││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.963││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.963││ 01 │Active fixe │ 300││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active │ 300││ │corporale │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.663││ 07 │Invăţământ nedefinibil prin nivel │ 14.861││ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ ││ │calificare şi recalificare │ 14.861││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 18.586││6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 3.961.343││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.953.970││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 58.018││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 45.421││ 01 │Salarii de bază │ 43.095││ 06 │Alte sporuri │ 26││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din │ ││ │afară unităţii │ 1.100││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 200││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.000││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 100││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat │ ││ │şi familia sa │ 100││ 03 │Contribuţii │ 12.497││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 9.447││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 226││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate│ 2.362││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente │ ││ │de muncă şi boli profesionale │ 76││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 386││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 74.167││ 01 │Bunuri şi servicii │ 33.014││ 01 │Furnituri de birou │ 530││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 65││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 3.708││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 400││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 420││ 06 │Piese de schimb │ 200││ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 3.000││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu │ ││ │caracter funcţional │ 21.791││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ ││ │şi funcţionare │ 2.900││ 02 │Reparaţii curente │ 800││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 300││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 300││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 842││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 750││ 02 │Deplasări în străinătate │ 92││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 120││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 50││ 13 │Pregătire profesională │ 150││ 14 │Protecţia muncii │ 60││ 30 │Alte cheltuieli │ 38.831││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20││ 04 │Chirii │ 6.000││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea │ ││ │drepturilor │ 30.291││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 20││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.500││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 14.345││ 03 │Alte dobânzi │ 14.345││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 14.345││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.100.461││ 01 │Transferuri curente │ 1.100.461││ 17 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru │ ││ │şomaj către bugetul asigurărilor sociale │ ││ │de stat │ 914.629││ 19 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru │ ││ │şomaj către bugetul fondului naţional unic │ ││ │de asigurări sociale de sănătate │ 185.568││ 20 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru │ ││ │şomaj către bugetul asigurărilor sociale │ ││ │de stat reprezentând asigurare pentru │ ││ │accidente de muncă şi boli profesionale pen-│ ││ │tru şomeri pe durata practicii profesionale │ 264││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.706.979││ 01 │Asigurări sociale │ 2.670.979││ 02 │Ajutoare sociale │ 36.000││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 36.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.373││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.373││ 01 │Active fixe │ 2.909││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport│ 1.000││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active │ ││ │corporale │ 1.500││ 30 │Alte active fixe │ 409││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 4.464││ 07 │Asigurări pentru şomaj │ 3.771.440││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 36.000││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ ││ │excluderii sociale │ 36.000││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi │ ││ │asistenţei sociale │ 153.903││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ ││ │drepturilor │ 30.291││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 123.612││8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ ││ │DE MUNCĂ │ 208.534││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 198.534││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.148││ 30 │Alte cheltuieli │ 1.148││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.148││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.295││ 19 │Plăţi pentru stimularea creării de locuri │ ││ │de muncă │ 4.295││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ ││ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 4.599││ 01 │Transferuri curente │ 4.599││ 18 │Transferuri din bugetul asigurărilor │ ││ │pentru şomaj către bugetele locale pentru │ ││ │finanţarea programelor pentru ocuparea │ ││ │temporară a forţei de muncă şi subvenţio- │ ││ │narea locurilor de muncă │ 4.599││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 500││ 01 │A. Transferuri interne │ 300││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare│ ││ │nerambursabilă │ 300││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ ││ │(către organizaţii internaţionale) │ 200││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ ││ │internaţionale │ 200││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ ││ │POSTADERARE │ 25.061││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ ││ │Regională (FEDR) │ 111││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 24.850││ 24 │Cofinanţarea asistenţei financiare │ ││ │nerambursabile postaderare de la Comunitatea│ ││ │Europeană │ 100││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 162.931││ 02 │Ajutoare sociale │ 162.931││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 162.931││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 10.000││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 10.000││ 04 │Împrumuturi din bugetul asigurărilor │ ││ │pentru şomaj │ 10.000││ 02 │Acţiuni generale de muncă │ 208.534││ 04 │Măsuri active pentru combaterea şomajului │ 5.747││ 05 │Stimularea creării de locuri de muncă │ 167.226││ 30 │Alte acţiuni generale de muncă │ 35.561│└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘
   +  Anexa 3/04 MINISTERUL MUNCIi, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALEI - Credite de angajamentII - Credite bugetareSINTEZAproiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programeloraferente Politicii de Coeziune a U-E,, Politicilor Comune Agricolaşi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare
    mii lei
    Denumirea şi codul proiectului/surse de finanţare   CodValoarea totală a finanţăriiRealizări până în anul 2008Realizări 2009Execuţie preliminată 2010Propuneri 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări 2014Estimări anii următori
    0     1=2+3+...+923456789
    TOTAL CHELTUIELI   50.01                  
    I. Credite de angajament     294.1271013.55144.55026.852171.25637.084824  
    II. Credite bugetare     294.1271013.55144.55026.852171.25637.084824  
    din care:                      
    Cheltuieli tip curente                      
    I. Credite de angajament     215.544       26.601153.89534.224824  
    II. Credite bugetare     215.544       26.601153.89534.224824  
    Cheltuieli tip de capital                      
    I. Credite de angajament     464     40460        
    II. Credite bugetare     464     40460        
    Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)   56.01                  
    I. Credite de angajament     715     502111102      
    II. Credite bugetare     715     502111102      
    din care:                      
    Finanţare naţională   56.01.01                  
    I. Credite de angajament     103     236515      
    II. Credite bugetare     103     236515      
    Finanţare externă nerambursabilă   56.01.02                  
    I. Credite ele angajament     612     4794687      
    II. Credite bugetare     612     4794687      
    din acesta:                      
    5. Programul Operaţional Regional (POR)                      
    I. Credite de angajament     715     502111102      
    II. Credite bugetare     715     502111102      
    din care:                      
    Finanţare naţională   56.01.01                  
    I. Credite de angajament     103     236515      
    II. Credite bugetare     103     236515      
    Finanţare externă nerambursabilă   56.01.02                  
    I. Credite de angajament     612     4794187      
    II. Credite bugetare     612     4794187      
    Programe din Fondul Social European (FSE)   56.02                  
    I. Credite de angajament     292.752   13.55143.79826.641171.05436.984724  
    II. Credite bugetare     292.752   13.55143.79826.641171.05436.984724  
    din care:                      
    Finanţare naţională   56.02.01                  
    I. Credite de angajament     69.757   3.3509.5156.47541.1789.058181  
    II. Credite bugetare     69.757   3.3509.5156.47541.1789.058181  
    Finanţare externă nerambursabilă   56.02.02                  
    I. Credite de angajament     209.172   10.04128.49619.402123.52727.163543  
    II. Credite bugetare     209.172   10.04128.49619.402123.52727.163543  
    Cheltuieli neeligibile   56.02.03                  
    I. Credite de angajament     13.823   1605.7877646.349763    
    II. Credite bugetare     13.823   1605.7877646.349763    
    din acesta:                      
    3. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)                      
    I. Credite de angajament     292.752   13.55143.79826.641171.05436.984724  
    II. Credite bugetare     292.752   13.55143.79826.641171.05436.984724  
    din care:                      
    Finanţare naţională   56.02.01                  
    I. Credite de angajament     69.757   3.3509.5156.47541.1789.058181  
    II. Credite bugetare     69.757   3.3509.5156.47541.1789.058181  
    Finanţare externă nerambursabilă   56.02.02                  
    I. Credite de angajament     209.172   10.04128.49619.402123.52727.163543  
    II. Credite bugetare     209.172   10.04128.49619.402123.52727.163543  
    Cheltuieli neeligibile   56.02.03                  
    I. Credite de angajament     13.823   1605.7877646.349763    
    II. Credite bugetare     13.823   1605.7877646.349763    
    Alte facilităţi şi instrumente postaderare   56.16                  
    I. Credite de angajament     66010   250100100100100  
    II. Credite bugetare     66010   250100100100100  
    din care:                      
    Finanţare naţională   56.16.01                  
    I. Credite de angajament     66010   250100100100100  
    II. Credite bugetare     66010   250100100100100  
    din acesta:                      
    99. Alte programe/facilităţi                      
    I. Credite de angajament     66010   250100100100100  
    II. Credite bugetare     66010   250100100100100  
    din care:                      
    Finanţare naţională   56.16.01                  
    I. Credite de angajament     66010   250100100100100  
    II. Credite bugetare     66010   250100100100100  
  NOTĂ: Suma totală cuprinde şi sumele proiectelor derulate de Centrele Regionale de Formare Profesională a Adulţilor.
   +  Anexa 3/04/01 MINISTERUL MUNCIi, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALEProgram/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)I - Credite de angajamentII - Credite bugetare FIŞA PROIECTULUI finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare
    mii lei
    Denumirea proiectului şi/sau Nr. data contract/decizie/ordin de finanţare   CodValoarea totală a finanţăriiRealizări până în anul 2008Realizări 2009Execuţie preliminată 2010Propuneri 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări 2014Estimări anii următori
    0     1=2+3+...+923456789
    Proiectul: 2 Creşterea adaptabilităţii şi a performanţelor şomerilor tineri în integrarea pe piaţa europeană a muncii
    TOTAL CHELTUIELI
      I   697   27519119041      
    II   697   27519119041      
    Cheltuieli tip curenteI   190     191          
    II   190     191          
    Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
    PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN POSTADERAREI 56697   27519119041      
    II   697   27519119041      
    Programe din Fondul Social European (FSE)I 56.02697   27519119041      
    din care:II   697   27519119041      
    Finanţare naţionalăI  56.02.01168   63484710      
    II   I6S   63484710      
    Finanţare externă nerambursabilăI 56.02.02507   19014314331      
    II   507   19014314331      
    Cheltuieli neeligibileI 56.02.0322   22            
    II    22   22            
  ANEXA 3/04/02MINISTERUL MUNCIi, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALEProgram/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)I - Credite de angajamentII - Credite bugetare FIŞA PROIECTULUI finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare
    mii lei
    Denumirea proiectului şi/sau Nr. data contract/decizie/ordin de finanţare   CodValoarea totală a finanţăriiRealizări până în anul 2008Realizări 2009Execuţie preliminată 2010Propuneri 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări 2014Estimări anii următori
    0     1=2+3+...+923456789
    Proiectul: 3 O şansă în plus
    TOTAL CHELTUIELI
      I   361   361            
    II   361   361            
    Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
    PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN POSTADERAREI56361   361            
    II   361   361            
    Programe din Fondul Social European (FSE)I56.02361   361            
    din care;II   361   361            
    Finanţare naţionalăI 56.02.0186   86            
    II   86   86            
    Finanţare externă nerambursabilăI56.02.02257   257            
    II   257   257            
    Cheltuieli neeligibileI56.02.0318   18            
    II   18   18            
   +  Anexa 3/04/03 MINISTERUL MUNCIi, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALEProgram/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)I - Credite de angajamentII - Credite bugetare FIŞA PROIECTULUI finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare
    mii lei
    Denumirea proiectului şi/sau Nr. data contract/decizie/ordin de finanţare   CodValoarea totală a finanţăriiRealizări până în anul 2008Realizări 2009Execuţie preliminată 2010Propuneri 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări 2014Estimări anii următori
    0     1=2+3+...+923456789
    Proiectul: 4 Şanse pentru tineri
    TOTAL CHELTUIELI
      I   1.208   55062929        
    II   1.208   55062929        
    Cheltuieli tip curenteI   29       29        
    II   29       29        
    Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
    PROIECTE CU FINANŢARE DIN FENPOSTADERARE  
    I 561.208   55062929        
    II   1.208   55062929        
    Programe din Fondul Social European (FSE)I 56.021.208   55062929        
    din care:II   1.208   55062929        
    Finanţare naţionalăI 56.02.01277   1371337        
    II   277   1371337        
    Finanţare externă nerambursabilăI  56.02.02833   41339822        
    II   833   41339822        
    Cheltuieli neeligibileI 56.02.0398     98          
    II    98     98          
   +  Anexa 3/04/04 MINISTERUL MUNCIi, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALEProgram/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)I - Credite de angajamentII - Credite bugetare FIŞA PROIECTULUI finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare
    mii lei
    Denumirea proiectului şi/sau Nr. data contract/decizie/ordin de finanţare   CodValoarea totală a finanţăriiRealizări până în anul 2008Realizări 2009Execuţie preliminată 2010Propuneri 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări 2014Estimări anii următori
    0     1=2+3+...+923456789
    Proiectul: 5 Necesitate, oportunitate, eficienţă şi eficacitate în SPO
    TOTAL CHELTUIELI
      I   705   207358140        
    II   705   207358140        
    Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
    PROIECTE CU FINANŢARE DIN FENPOSTADERARE  
    I 56705   207358140        
    II   705   207358140        
    Programe din Fondul Social European (FSE)I 56.02705   207358140        
    din care:II   705   207358140        
    Finanţare naţionalăI 56.02.01157   527035        
    II   157   527035        
    Finanţare externă nerambursabilăI 56.02.02471   155211105        
    II   471   155211105        
    Cheltuieli neeligibile 56.02.0377     77          
    II    77     77          
   +  Anexa 3/04/05 MINISTERUL MUNCIi, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALEProgram/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)I - Credite de angajamentII - Credite bugetare FIŞA PROIECTULUI finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare
    mii lei
    Denumirea proiectului şi/sau Nr. data contract/decizie/ordin de finanţare   CodValoarea totală a finanţăriiRealizări până în anul 2008Realizări 2009Execuţie preliminată 2010Propuneri 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări 2014Estimări anii următori
    0     1=2+3+...+923456789
    Proiectul: 6 Creşterea capacităţii SPO din regiune de a planifica proiecte şi de a furniza servicii de consiliere centrată pe client
    TOTAL CHELTUIELI
      I   1.603   3971.04813622      
    II   1.603   3971.04813622      
    Cheltuieli tip curenteI   158       13622      
    II   158       13622      
    Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
    PROIECTE CU FINANŢARE DIN FENPOSTADERARE    
    I 561.603   3971.04813622      
    II   1.603   3971.04813622      
    Programe din Fondul Social European (FSE)I 56.021.603   3971.04813622      
    din care:II   1.603   3971.04813622      
    Finanţare naţionalăI 56.02.01357   89228346      
    II   357   89228346      
    Finanţare externă nerambursabilăI 56.02.021.067   26768210216      
    II   1.067   26768210216      
    Cheltuieli neeligibileI  56.02.03179   41138          
    II    179   41138          
   +  Anexa 3/04/06 MINISTERUL MUNCIi, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALEProgram/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)I - Credite de angajamentII - Credite bugetare FIŞA PROIECTULUI finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare
    mii lei
    Denumirea proiectului şi/sau Nr. data contract/decizie/ordin de finanţare   CodValoarea totală a finanţăriiRealizări până în anul 2008Realizări 2009Execuţie preliminată 2010Propuneri 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări 2014Estimări anii următori
    0     1=2+3+...+923456789
    Proiectul: 7 Modernizarea SPO - formarea personalului propriu al SPO - Excelenţă în Ocupare
    TOTAL CHELTUIELI
        1.158   31276086        
    II   1.158   31276086        
    Cheltuieli tip curenteI   86       86        
    II   86       86        
    Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
    PROIECTE CU FINANŢARE DIN FENPOSTADERARE  
    I 561.158   31276086        
    II    1.158   31276086        
    Programe din Fondul Social European (FSE)I 56.021.158   31276086        
    din care:II   1.158   31276086        
    Finanţare naţionalăI 56.02.01279   6719022        
    II   279   6719022        
    Finanţare externă nerambursabilăI 56.02.02835   20157064        
    II   835   20157064        
    Cheltuieli neeligibileI  56.02.0344   44            
    II   44   44            
   +  Anexa 3/04/07 MINISTERUL MUNCIi, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALEProgram/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)I - Credite de angajamentII - Credite bugetare FIŞA PROIECTULUI finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare
    mii lei
    Denumirea proiectului şi/sau Nr. data contract/decizie/ordin de finanţare   CodValoarea totală a finanţăriiRealizări până în anul 2008Realizări 2009Execuţie preliminată 2010Propuneri 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări 2014Estimări anii următori
    0     1=2+3+...+923456789
    Proiectul: 8 Sistem de afişare electronică a informaţiilor privind piaţa muncii
    TOTAL CHELTUIELI
      I   970   638332          
    II   970   638332          
    Capitolul bugetar: 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
    PROIECTE CU FINANŢARE DIN FENPOSTADERARE  
    I 56970   638332          
    II   970   638332          
    Programe din Fondul Social European (FSE)I 56.02970   638332          
    din care:II   970   638332          
    Finanţare naţionalăI  56.02.01234   15183          
    II   234   15183          
    Finanţare externă nerambursabilăI 56.02.02701   452249          
    II   701   452249          
    Cheltuieli neeligibileI 56.02.0335   35            
    II    35   35            
   +  Anexa 3/04/08 MINISTERUL MUNCIi, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALEProgram/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)I - Credite de angajamentII - Credite bugetare FIŞA PROIECTULUI finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare
    mii lei
    Denumirea proiectului şi/sau Nr. data contract/decizie/ordin de finanţare   CodValoarea totală a finanţăriiRealizări până în anul 2008Realizări 2009Execuţie preliminată 2010Propuneri 2011Estimări 2012Estimări 2013Es