ORDIN nr. 2.869 din 23 decembrie 2010pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 29 decembrie 2010  În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 şi 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IReglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La punctul 51, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Reducerile comerciale primite ulterior facturării, respectiv acordate ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă, se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 609 «Reduceri comerciale primite», respectiv contul 709 «Reduceri comerciale acordate»), pe seama conturilor de terţi. Acelaşi tratament contabil se aplică şi în cazul reducerilor comerciale legate de prestările de servicii. În cazul în care reducerile comerciale reprezintă evenimente ulterioare datei bilanţului, acestea se înregistrează la data bilanţului în contul 408 «Furnizori - facturi nesosite», respectiv contul 418 «Clienţi - facturi de întocmit» şi se reflectă în situaţiile financiare ale exerciţiului pentru care se face raportarea dacă sumele respective se cunosc la data bilanţului."2. La punctul 83, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Dacă în situaţiile financiare anuale individuale se înregistrează fond comercial negativ, tratamentul acestuia este cel prevăzut la pct. 52 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene."3. La punctul 153, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În înţelesul alin. (1), transferul poate fi efectuat dacă şi numai dacă există o modificare a utilizării imobilizării, evidenţiată de începerea modernizării, în vederea vânzării. Ca urmare, dacă o entitate decide să cedeze o imobilizare corporală fără a fi modernizată, ea continuă să o trateze ca imobilizare corporală până la scoaterea sa din evidenţă, şi nu ca element de stoc. Modernizarea are semnificaţia cheltuielilor ulterioare recunoscute ca o componentă a activului."4. La punctul 161, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Potrivit metodei «ultimul intrat, primul ieşit» (LIFO), bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al ultimei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau costul de producţie al lotului anterior, în ordine cronologică."5. După punctul 186 se introduc două noi puncte, punctele 186^1 şi 186^2, cu următorul cuprins:"186^1. - Evaluarea prevăzută la punctul 186 se aplică şi în cazul: a) creanţelor, respectiv al datoriilor, reflectate în conturile 481 «Decontări între unitate şi subunităţi» şi 482 «Decontări între subunităţi» de subunităţile din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, provenind din relaţiile cu persoana juridică căreia îi aparţin aceste subunităţi, respectiv cu alte subunităţi ale aceleiaşi persoane juridice; b) avansurilor acordate pentru imobilizări corporale şi necorporale (conturile 232 «Avansuri acordate pentru imobilizări corporale» şi 234 «Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale»); c) avansurilor acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor, respectiv primite pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii (contul 409 «Furnizori - debitori», respectiv contul 419 «Clienţi - creditori»); d) depozitelor bancare constituite în valută (conturile 267 «Creanţe imobilizate» şi 508 «Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate»).186^2. - În contextul datelor informative raportate potrivit legii, creanţele şi datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, sunt asimilate creanţelor şi datoriilor în lei."6. La punctul 188, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cazul mărfurilor returnate de clienţi în acelaşi exerciţiu financiar în care a avut loc operaţiunea de vânzare, se corectează conturile 411 «Clienţi», 707 «Venituri din vânzarea mărfurilor», 607 «Cheltuieli privind mărfurile» şi 371 «Mărfuri». În cazul în care mărfurile returnate se referă la o vânzare efectuată în exerciţiul financiar precedent, corecţia se înregistrează la data bilanţului în contul 418 «Clienţi - facturi de întocmit», respectiv contul 408 «Furnizori - facturi nesosite" şi se reflectă în situaţiile financiare ale exerciţiului pentru care se face raportarea dacă sumele respective se cunosc la data bilanţului. Tratamentul TVA în aceste situaţii este cel prevăzut de legislaţia în domeniu."7. La punctul 188, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Prevederile alin. (3) se aplică şi în cazul returului de produse finite vândute, corectându-se conturile corespunzătoare, respectiv 701 «Venituri din vânzarea produselor finite», 711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse» şi 345 «Produse finite»."8. După punctul 244 se introduc două noi puncte, punctele 244^1 şi 244^2, cu următorul cuprins:"244^1. - În cazul fuziunii prin absorbţie, valoarea acţiunilor deţinute de societatea absorbită în capitalul societăţii absorbante se evidenţiază de societatea absorbantă, cu ocazia preluării elementelor de bilanţ ale societăţii absorbite, în contul 1095 «Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă».244^2. - Soldul debitor al contului 149 «Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii» poate fi acoperit, de asemenea, din rezultatul reportat şi alte elemente ale capitalurilor proprii, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor."9. Punctele 275 şi 276 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Relaţiile cu părţile legate275. - Notele explicative la situaţiile financiare anuale trebuie să prezinte tranzacţiile încheiate de entitate cu părţi legate, inclusiv suma acestor tranzacţii, natura relaţiei cu partea legată şi alte informaţii referitoare la tranzacţii, necesare pentru o înţelegere a poziţiei financiare a entităţii, dacă asemenea tranzacţii sunt semnificative şi nu au fost încheiate în condiţii normale de piaţă. Informaţiile referitoare la tranzacţii individuale pot fi agregate după natura lor, cu excepţia cazului când informaţia separată este necesară pentru o înţelegere a efectelor tranzacţiilor cu partea legată asupra poziţiei financiare a entităţii.276. - Partea legată are semnificaţia prevăzută de Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene."10. Punctul 322 se modifică şi va avea următorul cuprins:"322. - Situaţiile financiare anuale sunt supuse aprobării adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, potrivit legislaţiei în vigoare, pe baza raportului administratorilor pentru exerciţiul financiar în cauză şi a raportului de audit semnat de persoana responsabilă sau a raportului cenzorilor, după caz."11. În Planul de conturi general, prevăzut la punctul 329, se introduc două noi conturi, respectiv contul 1095 "Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă" (A) şi contul 2677 "Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terţi" (A).12. În capitolul IV "Planul de conturi general" se abrogă notele de subsol 11 şi 20, iar în capitolul VI "Structura situaţiilor financiare anuale" se abrogă nota de subsol 28.13. Punctul 330 se modifică şi va avea următorul cuprins:"330. - Structura bilanţului care se întocmeşte de entităţile prevăzute la pct. 3 alin. (1) este următoarea:    Judeţul ______________________|_|_| Forma de proprietate ______|_|_|    Entitatea ________________________ Activitatea preponderentă    Adresa: localitatea _______________, (denumire clasă CAEN) ________    sectorul ___, str. _______ nr. ____,    bl. _____ sc. _____, ap. ___________ Cod clasă CAEN _______|_|_|_|_|    Telefon ___________, fax __________ Cod unic de înregistrare    Număr din registrul comerţului _____ ____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                         BILANŢ                      la data de ........                                                              - lei -
    Denumirea elementuluiNr. rd.Sold la:
      Începutul exerciţiului financiarSfârşitul exerciţiului financiar
    AB12
    A.ACTIVE IMOBILIZATE      
      I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE      
    1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)01    
    2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)02    
    3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)03    
    4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)04    
    5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie (ct. 233 + 234 - 2933)05    
    TOTAL (rd. 01 la 05)06    
    II. IMOBILIZĂRI CORPORALE      
    1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)07    
    2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)08    
    3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)09    
    4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931)10    
    TOTAL (rd. 07 la 10)11    
    III. MOBILIZĂRI FINANCIARE      
    1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 - 2961)12    
    2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)13    
    3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)14    
    4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)15    
    5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)16    
    6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)17    
    TOTAL (rd. 12 la 17)18    
    ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)19    
    B.ACTIVE CIRCULANTE      
      I. STOCURI      
    1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)20    
    2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)21    
    3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)22    
    4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)23    
    TOTAL (rd. 20 la 23)24    
    II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)      
    1. Creanţe comerciale*27) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)25    
    2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)26    
    3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)27    
    4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)28    
    5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)29    
    TOTAL (rd. 25 la 29)30    
    III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT      
    1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)31    
    2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)32    
    TOTAL (rd. 31 + 32)33    
    IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)34    
    ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)35    
    C.CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)36    
    D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN      
    1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)37    
    2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)38    
    3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)39    
    4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)40    
    5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)41    
    6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)42    
    7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)43    
    8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)44    
      TOTAL (rd. 37 la 44)45    
    E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)46    
    F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)47    
    G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN      
    1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)48    
    2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)49    
    3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)50    
    4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)51    
    5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)52    
    6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)53    
    7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)54    
    8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)55    
      TOTAL (rd. 48 la 55)56    
    H.PROVIZIOANE      
    1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515)57    
    2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)58    
    3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)59    
    TOTAL (rd. 57 la 59)60    
    I.VENITURI ÎN AVANS      
    1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)61    
    2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64), din care:62    
    Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)63    
    Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)64    
    Fond comercial negativ (ct. 2075)65    
    TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)66    
    J.CAPITAL ŞI REZERVE      
    I. CAPITAL      
    1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)67    
    2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)68    
    3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)69    
    TOTAL (rd. 67 la 69)70    
    II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)71    
    III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)72    
    IV. REZERVE      
    1. Rezerve legale (ct. 1061)73    
    2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)74    
    3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)75    
    4. Alte rezerve (ct. 1068)76    
    TOTAL (rd. 73 la 76)77    
    Acţiuni proprii (ct. 109)78    
    Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)79    
    Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)80    
    V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117)SOLD C81    
    SOLD D82    
    VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121)SOLD C83    
    SOLD D84    
    Repartizarea profitului (ct. 129)85    
    CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70 + 71 + 72 + 77 - 78 + 79 - 80 + 81 - 82 + 83 - 84 - 85)86    
    Patrimoniul public (ct. 1016)87    
    CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)88    
       ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,   Numele şi prenumele ___________ Numele şi prenumele ______________   Semnătura ___________________ Calitatea ________________________   Ştampila unităţii Semnătura ________________________                                     Nr. de înregistrare în organismul                                     profesional"_____________*27) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. Notă *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. Notă **) Solduri debitoare ale conturilor respective. Notă ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.14. Punctul 331 se modifică şi va avea următorul cuprins:"331. - Structura bilanţului prescurtat care se întocmeşte de entităţile prevăzute la pct. 3 alin. (2) este următoarea:    Judeţul ______________________|_|_| Forma de proprietate ______|_|_|    Entitatea ________________________ Activitatea preponderentă    Adresa: localitatea _______________, (denumire clasă CAEN) ________    sectorul ___, str. _______ nr. ____,    bl. _____ sc. _____, ap. ___________ Cod clasă CAEN _______|_|_|_|_|    Telefon ___________, fax __________ Cod unic de înregistrare    Număr din registrul comerţului _____ ____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                        BILANŢ PRESCURTAT                           la data de...                                                              - lei -
    Denumirea elementuluiNr. rd.Sold la:
      Începutul exerciţiului financiarSfârşitul exerciţiului financiar
    AB12
    A.ACTIVE IMOBILIZATE      
    I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 2071 + 208 + 233 +234 - 280 - 290 - 2933)01    
    II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 223 + 224 + 231 + 232 - 281 - 291 - 2931)02    
    III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 263 + 265 + 267* - 296*)03    
    ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)04    
    B.ACTIVE CIRCULANTE      
    I. STOCURI (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 +/- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 + 4091 4428)05    
    II. CREANŢE*29) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 267* - 296* + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)06    
    III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598)07    
    IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)08    
    ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)09    
    C.CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)10    
    D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)11    
    E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 19)12    
    F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12)13    
    G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)14    
    H.PROVIZIOANE (ct. 151)15    
    I.VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care:16    
    Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)17    
    Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 19 + 20), din care:18    
    Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)19    
    Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)20    
    Fondul comercial negativ (ct. 2075)21    
    J.CAPITAL ŞI REZERVE      
    I. CAPITAL (rd. 23 la 25), din care:22    
    - capital subscris vărsat (ct. 1012)23    
    - capital subscris nevărsat (ct. 1011)24    
    - patrimoniul regiei (ct. 1015)25    
    II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)26    
    III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)27    
    IV. REZERVE (ct. 106)28    
    Acţiuni proprii (ct. 109)29    
    Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)30    
    Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)31    
    V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117)SOLD C32    
    SOLD D33    
    VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121)SOLD C34    
    SOLD D35    
    Repartizarea profitului (ct. 129)36    
    CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22 + 26 + 27 + 28 - 29 + 30 - 31 + 32 - 33 + 34 - 35 - 36)37    
    Patrimoniul public (ct. 1016)38    
    CAPITALURI - TOTAL (rd. 37 + 38)39    
       ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,   Numele şi prenumele ___________ Numele şi prenumele ______________   Semnătura ___________________ Calitatea ________________________   Ştampila unităţii Semnătura ________________________                                     Nr. de înregistrare în organismul                                     profesional"____________*29) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. Notă *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. Notă **) Solduri debitoare ale conturilor respective. Notă ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.15. Punctul 332 se modifică şi va avea următorul cuprins:"332. - Structura contului de profit şi pierdere este următoarea:CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREla data de .....                                                                     - lei -
    Denumirea indicatorilorNr. rd.Exerciţiul financiar
      PrecedentCurent
    AB12
    1.Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)01    
    Producţia vândută (ct. 701 + 702+ 703 + 704 + 705 + 706 + 708)02    
    Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)03    
    Reduceri comerciale acordate (ct. 709)04    
    Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)05    
    Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)06    
    2.Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct. 711 + 712) Sold C07    
    Sold D08    
    3.Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct. 721 + 722)09    
    4.Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815)10    
    - din care, venituri din fondul comercial negativ11    
    VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)12    
    5.a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)13    
    Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)14    
    b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605 - 7413)15    
    c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)16    
    Reduceri comerciale primite (ct. 609)17    
    6.Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:18    
    a) Salarii şi indemnizaţii*30) (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)19    
    b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645 - 7415)20    
    7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23)21    
    a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)22    
    a.2) Venituri (ct. 7813)23    
    b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)24    
    b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)25    
    b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)26    
    8.Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)27    
    8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)28    
    8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)29    
    8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)30    
    Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)31    
    Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)32    
    - Cheltuieli (ct. 6812)33    
    - Venituri (ct. 7812)34    
    CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)35    
    PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:      
      - Profit (rd. 12 - 35)36    
    - Pierdere (rd. 35 - 12)37    
    9.Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)38    
    - din care veniturile obţinute de la entităţile afiliate39    
    10.Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)40    
    - din care veniturile obţinute de la entităţile afiliate41    
    11.Venituri din dobânzi (ct. 766*)42    
    - din care veniturile obţinute de la entităţile afiliate43    
    Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)44    
    VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)45    
    12.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48)46    
    - Cheltuieli (ct. 686)47    
    - Venituri (ct. 786)48    
    13.Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418)49    
    - din care cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate50    
    Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)51    
    CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)52    
    PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):      
      - Profit (rd. 45 - 52)53    
    - Pierdere (rd. 52 - 45)54    
    14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):      
      - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)55    
    - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)56    
    15.Venituri extraordinare (ct. 771)57    
    16.Cheltuieli extraordinare (ct. 671)58    
    17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:      
    - Profit (rd. 57 - 58)59    
    - Pierdere (rd. 58 - 57)60    
    VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)61    
    CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)62    
      PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):63    
    - Profit (rd. 61 - 62)      
    - Pierdere (rd. 62 - 61)64    
    18.Impozitul pe profit (ct. 691)65    
    19.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)66    
    20.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:      
      - Profit (rd. 63 - 65 - 66)67    
      - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66); (rd. 65 + 66 - 63)68    
         ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,    Numele şi prenumele ___________ Numele şi prenumele __________    Semnătura ___________________ Calitatea ____________________    Ştampila unităţii Semnătura ____________________                                             Nr. de înregistrare în organismul                                             profesional___________*30) La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 «Cheltuieli cu colaboratorii», analitic «Colaboratori persoane fizice». Notă *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.16. În capitolul VII "Funcţiunea conturilor", la funcţiunea contului 106 "Rezerve" se introduce o nouă liniuţă pentru debitul contului, cu următorul cuprins:"- pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve (149)."17. În capitolul VII, funcţiunea contului 109 "Acţiuni proprii" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa acţiunilor proprii, răscumpărate potrivit legii.Contul 109 "Acţiuni proprii" este un cont de activ.În debitul contului 109 "Acţiuni proprii" se înregistrează:- preţul de achiziţie al acţiunilor proprii răscumpărate (512);- valoarea acţiunilor deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă, preluate de societatea absorbantă ca urmare a fuziunii prin absorbţie (456).În creditul contului 109 "Acţiuni proprii" se înregistrează:- reducerea capitalului cu valoarea acţiunilor proprii răscumpărate şi anulate, potrivit legii (101);- diferenţa dintre valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi valoarea lor nominală (149);- valoarea sumei de încasat/încasate din vânzarea acţiunilor proprii (461, 512);- diferenţa dintre valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii şi preţul lor de vânzare (149);- valoarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit (149);- valoarea acţiunilor deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă, preluate de societatea absorbantă ca urmare a fuziunii prin absorbţie şi anulate de aceasta (149).Soldul contului reprezintă valoarea acţiunilor proprii răscumpărate existente."18. În capitolul VII, la funcţiunea contului 117 "Rezultatul reportat" se introduce o nouă liniuţă pentru debitul contului, cu următorul cuprins:"- pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezultatul reportat (149)."19. În capitolul VII, funcţiunea contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa pierderilor legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.Contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" este un cont de activ.În debitul contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se înregistrează:- diferenţa dintre valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi preţul lor de vânzare (109);- diferenţa dintre valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate şi valoarea lor nominală (109);- valoarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit (109);- valoarea acţiunilor deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă, preluate de societatea absorbantă ca urmare a fuziunii prin absorbţie şi anulate de aceasta (109);- cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale (512, 531, 462);- alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (512, 531, 462).În creditul contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se înregistrează:- pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve sau rezultatul reportat (106, 117).Soldul contului reprezintă pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii."20. În capitolul VII, la funcţiunea contului 2075 "Fond comercial negativ", partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa fondului comercial negativ care apare în situaţiile financiare anuale consolidate, respectiv în situaţiile financiare anuale individuale, cu ocazia transferului efectuat în legătură cu achiziţia unei afaceri."21. În capitolul VII, funcţiunea contului 264 "Titluri puse în echivalenţă" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa titlurilor de participare evaluate la consolidare prin metoda punerii în echivalenţă.Contul 264 "Titluri puse în echivalenţă" este un cont de activ.În debitul contului 264 "Titluri puse în echivalenţă" se înregistrează participaţiile în întreprinderile asociate, prezentate în situaţiile financiare consolidate la valoarea determinată prin metoda punerii în echivalenţă, astfel:- costul de achiziţie al titlurilor evaluate prin metoda punerii în echivalenţă (263);- partea cuvenită investitorului din profitul înregistrat în exerciţiul financiar curent de întreprinderea asociată (768);- partea cuvenită investitorului din rezervele înregistrate de întreprinderea asociată în care se deţin participaţii, cu ocazia consolidării prin metoda punerii în echivalenţă (1068).În creditul contului 264 "Titluri puse în echivalenţă" se înregistrează:- partea cuvenită investitorului din pierderea înregistrată în exerciţiul curent de întreprinderea asociată, cu ocazia consolidării prin punere în echivalenţă a participaţiei deţinute de investitor în întreprinderea asociată (668)."22. În capitolul VII, începutul funcţiunii şi funcţiunea din debitul contului 267 "Creanţe imobilizate" se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor imobilizate sub forma împrumuturilor acordate pe termen lung altor entităţi, a altor creanţe imobilizate, cum sunt depozite, garanţii şi cauţiuni depuse de entitate la terţi, precum şi a obligaţiunilor achiziţionate cu ocazia emisiunilor de obligaţiuni efectuate de terţi, care urmează a fi deţinute pe o perioadă mai mare de un an.Contul 267 "Creanţe imobilizate" este un cont de activ.În debitul contului 267 "Creanţe imobilizate" se înregistrează:- sume plătite reprezentând valoarea împrumuturilor acordate altor entităţi (512);- dobânzile aferente creanţelor imobilizate (763, 766);- valoarea garanţiilor depuse la terţi (411);- sume plătite sau de plătit, reprezentând valoarea obligaţiunilor achiziţionate cu ocazia emisiunilor de obligaţiuni efectuate de terţi, care urmează a fi deţinute pe o perioadă mai mare de un an (512, 462);- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente împrumuturilor acordate în valută şi depozitelor constituite în valută, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);- diferenţele favorabile aferente creanţelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768)."23. În capitolul VII, la funcţiunea contului 456 "Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul" se introduce o nouă liniuţă pentru creditul contului, cu următorul cuprins:"- valoarea acţiunilor deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă, preluate de societatea absorbantă ca urmare a fuziunii prin absorbţie (109)."24. În capitolul VII, la funcţiunea contului 668 "Alte cheltuieli financiare" se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:"- partea cuvenită investitorului din pierderea înregistrată în exerciţiul financiar curent de întreprinderea asociată, cu ocazia consolidării prin punere în echivalenţă a participaţiei deţinute de investitor în întreprinderea asociată (264)."25. În capitolul VII, la funcţiunea contului 761 "Venituri din imobilizări financiare", ultima liniuţă se abrogă.26. În capitolul VII, la funcţiunea contului 768 "Alte venituri financiare" se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:"- partea cuvenită investitorului din profitul înregistrat în exerciţiul financiar curent de întreprinderea asociată, cu ocazia consolidării prin punere în echivalenţă a participaţiei deţinute de investitor în întreprinderea asociată (264)."27. În capitolul VII, funcţiunea contului 781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor obţinute din diminuarea sau anularea provizioanelor, a ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale, a activelor circulante, precum şi a veniturilor corespunzătoare fondului comercial negativ.În creditul contului 781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare" se înregistrează:- sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor (151);- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor (290, 291, 293);- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie (391 la 398);- sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor-clienţi (491, 496);- cota-parte din fondul comercial negativ, transferată la venituri (2075)."28. În capitolul VII, funcţiunea contului 806 "Certificate de emisii de gaze cu efect de seră" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră primite gratuit, potrivit legii.În debitul contului 806 "Certificate de emisii de gaze cu efect de seră" se evidenţiază certificatele de emisii de gaze cu efect de seră primite gratuit, iar în credit, cele ieşite din circuit, potrivit legii.Soldul contului reprezintă numărul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră de care beneficiază entitatea."
   +  Articolul IIReglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a Comunităţilor Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La punctul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În înţelesul prezentelor reglementări, o entitate este legată unei entităţi raportoare dacă îndeplineşte una dintre următoarele condiţii: a) entitatea şi entitatea raportoare fac parte din acelaşi grup (ceea ce înseamnă că fiecare societate-mamă, filială sau filială membră este legată celorlalte entităţi); b) o entitate este o întreprindere asociată sau o asociere în participaţie a unei entităţi membre a unui grup din care face parte şi cealaltă entitate; c) ambele entităţi sunt asocieri în participaţie ale aceleiaşi părţi terţe; d) o entitate este o asociere în participaţie a unei terţe părţi, iar cealaltă entitate este o întreprindere asociată a părţii terţe; e) entitatea este un plan de beneficii postangajare în beneficiul angajaţilor entităţii raportoare sau ai unei entităţi legate entităţii raportoare. Dacă entitatea raportoare în sine este un asemenea plan, angajatorii care finanţează planul sunt, de asemenea, legaţi entităţii raportoare; f) entitatea este controlată sau controlată în comun de către o persoană definită la alin. (2^1); g) o persoană identificată la alin. (2^1 ) lit. a) are o influenţă semnificativă asupra entităţii sau face parte din personalul-cheie din conducerea entităţii (sau din conducerea unei societăţi-mamă a entităţii)."2. La punctul 6, după alineatul (2) se introduc opt noi alineate, alineatele (2^1)-(2^8), cu următorul cuprins:"(2^1) O persoană sau un membru apropiat al familiei persoanei este legat(ă) unei entităţi raportoare dacă persoana respectivă: a) deţine controlul sau controlul comun asupra entităţii raportoare; b) are o influenţă semnificativă asupra entităţii raportoare; sau c) face parte din personalul-cheie din conducerea entităţii raportoare sau din conducerea unei societăţi-mamă a entităţii raportoare.(2^2) O parte legată este o persoană sau o entitate care este legată entităţii care întocmeşte situaţii financiare anuale, denumită entitate raportoare.(2^3) În luarea în considerare a fiecărei legături posibile cu părţile legate, atenţia este îndreptată spre fondul acestei legături, şi nu numai spre forma juridică.(2^4) În definiţia unei părţi legate, o întreprindere asociată include filialele întreprinderii asociate, iar o asociere în participaţie include filialele asocierii în participaţie. Prin urmare, o filială a unei întreprinderi asociate şi investitorul care are influenţă semnificativă asupra întreprinderii asociate sunt, de exemplu, legaţi.(2^5) O entitate publică raportoare este scutită de cerinţele de prezentare a informaţiilor referitoare la tranzacţiile cu părţile legate şi soldurile scadente, inclusiv angajamentele cu: a) un guvern care are control, control comun sau influenţă semnificativă asupra entităţii raportoare; şi b) o altă entitate care este parte legată deoarece acelaşi guvern are control, control comun sau influenţă semnificativă atât asupra entităţii raportoare, cât şi asupra celeilalte entităţi.(2^6) O entitate publică este o entitate controlată sau controlată în comun de către guvern sau asupra căreia guvernul exercită o influenţă semnificativă.(2^7) Guvernul se referă la guvernul propriu-zis, la agenţiile guvernamentale şi la alte organisme similare de la nivel local, naţional sau internaţional.(2^8) Dacă o entitate raportoare aplică scutirea prevăzută la alin. (2^5), aceasta trebuie să prezinte următoarele aspecte legate de tranzacţii şi soldurile scadente aferente, menţionate la acelaşi alineat: a) denumirea guvernului şi natura relaţiei acestuia cu entitatea raportoare (adică control, control comun sau influenţă semnificativă); b) următoarele informaţii, suficient de detaliate pentru a permite utilizatorilor situaţiilor financiare ale entităţii să înţeleagă efectul tranzacţiilor cu părţile legate, asupra situaţiilor sale financiare:- natura şi valoarea fiecărei tranzacţii semnificative în mod individual; şi- pentru alte tranzacţii care sunt semnificative în mod colectiv, dar nu în mod individual, o indicare calitativă sau cantitativă a importanţei lor."3. La punctul 6, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Membrii apropiaţi ai familiei persoanei sunt acei membri ai familiei de la care se poate aştepta să influenţeze sau să fie influenţaţi de respectiva persoană în relaţia lor cu entitatea şi includ: a) copiii şi soţia sau partenerul de viaţă al persoanei respective; b) copiii soţiei sau ai partenerului de viaţă al persoanei respective; şi c) persoanele aflate în întreţinerea persoanei respective sau a soţiei ori a partenerului de viaţă al acestei persoane."4. La punctul 6 alineatul (8), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(8) În înţelesul prezentelor reglementări, următoarele categorii nu sunt părţi legate: a) două entităţi doar pentru că au în comun un director sau un alt membru al personalului-cheie din conducere sau deoarece un membru din personalul-cheie din conducere al uneia dintre entităţi are o influenţă semnificativă asupra celeilalte entităţi;".5. Punctul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"24. - Situaţiile financiare anuale consolidate trebuie să ofere o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii entităţilor incluse în aceste situaţii financiare, considerate ca un tot unitar".6. La punctul 66, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"66.- (1) Partea de profit (din contul 768 "Alte venituri financiare"/analitic distinct) sau pierdere (din contul 668 "Alte cheltuieli financiare"/analitic distinct) a întreprinderilor asociate, atribuibilă unor asemenea interese de participare, se prezintă în contul de profit şi pierdere consolidat la elementul "Profitul sau pierderea exerciţiului financiar aferent(ă) întreprinderilor asociate"."7. La punctul 88, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Notele explicative la situaţiile financiare anuale trebuie să prezinte tranzacţiile cu părţi legate, cu excepţia celor în interiorul grupului, încheiate de societatea-mamă sau de alte entităţi incluse în consolidare, inclusiv sumele acestor tranzacţii, natura relaţiei cu partea legată şi alte informaţii referitoare la tranzacţii, necesare pentru o înţelegere a poziţiei financiare a entităţilor incluse în consolidare, luate ca un tot, dacă aceste tranzacţii sunt semnificative şi nu au fost încheiate în condiţii normale de piaţă. Informaţiile referitoare la tranzacţii individuale pot fi agregate după natura lor, cu excepţia cazului când informaţia separată este necesară pentru o înţelegere a efectelor tranzacţiilor cu partea legată, asupra poziţiei financiare a entităţilor incluse în consolidare, luate ca un tot."8. Punctul 113 se modifică şi va avea următorul cuprins:"113. - Situaţiile financiare anuale consolidate sunt supuse aprobării adunării generale a acţionarilor societăţii-mamă, pe baza raportului consolidat al administratorilor pentru exerciţiul financiar în cauză şi a raportului persoanei responsabile cu auditarea situaţiilor financiare anuale consolidate."  +  Articolul IIINormele metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 şi 870 bis din 23 decembrie 2008, se completează după cum urmează:- După punctul 14 se introduc trei noi puncte, punctele 14^1-14^3, cu următorul cuprins:"14^1. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare se efectuează, de regulă, lunar.14^2. Prin excepţie de la prevederile pct. 14^1, entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot înregistra în contabilitate operaţiunile economico-financiare la alte perioade decât lunar, dar nu mai târziu de data pentru care se întocmesc declaraţiile privind impozitul pe profit, respectiv data situaţiilor financiare anuale sau a raportărilor contabile stabilite potrivit legii. În acest caz, înregistrarea în contabilitate se efectuează pe baza documentelor justificative sau a unui centralizator în care sunt înscrise mai multe documente justificative al căror conţinut se referă la operaţiuni de aceeaşi natură şi la aceeaşi perioadă, situaţie în care documentele justificative se anexează la acesta.În mod similar, înregistrarea în Registrul-jurnal şi Cartea mare se efectuează pentru aceeaşi perioadă.14^3. Pentru determinarea plafonului prevăzut la pct. 14^2 se utilizează cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar precedent."  +  Articolul IVÎncepând cu data de 1 ianuarie 2011, entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro nu mai depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile în cursul exerciţiului financiar. Pentru determinarea plafonului cifrei de afaceri se utilizează cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar precedent.  +  Articolul VÎn Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007, trimiterea la Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 şi 846 bis din 10 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuieşte cu trimiterea la Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a Comunităţilor Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009.  +  Articolul VIPrezentul ordin intră în vigoare începând cu situaţiile financiare anuale, respectiv situaţiile financiare anuale consolidate aferente exerciţiului financiar 2010, cu excepţia prevederilor art. I pct. 9, art. II pct. 1-4 şi 7, art. III şi IV, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.  +  Articolul VIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 decembrie 2010.Nr. 2.869.-----