LEGE nr. 274 din 24 decembrie 2010privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 28 decembrie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2010, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2011, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:I. Finanţe şi economie:1. modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor, aprobată prin Legea nr. 274/2005;2. completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare;3. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare;4. modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;5. aprobarea compensării datoriilor Societăţii Comerciale "Şantierul Naval Mangalia" - S.A., operator economic din sectorul industriei de apărare, către Ministerul Apărării Naţionale, prin livrarea de piese de schimb şi echipamente;6. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanţe bugetare în vederea încasării şi virării lor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 557/2003;7. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii;8. modificarea şi completarea Legii nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Automobile Craiova" - S.A.;9. modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor, elevilor, studenţilor şi altor categorii de utilizatori aprobate prin legi speciale;10. reglementări privind creşterea siguranţei rutiere şi destinaţia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice activităţii de transport rutier;11. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;12. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare.II. Sănătate:1. modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare;2. producerea, importul şi comercializarea suplimentelor alimentare;3. modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare;4. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului.III. Cercetare:- modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.IV. Mediu:- reglementări pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobată cu modificări prin Legea nr. 159/2000.V. Urbanism şi autorizarea construcţiilor:- modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.VI. Protecţia consumatorului:- reglementări privind protecţia consumatorilor la încheierea, executarea şi revânzarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată asupra unuia sau a mai multor spaţii de cazare şi a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, precum şi la încheierea şi executarea contractelor de schimb.VII. Prorogarea sau modificarea unor termene de aplicare prevăzute în acte normative cu putere de lege  +  Articolul 2În conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. (3) din Constituţia României, republicată, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2011. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 24 decembrie 2010.Nr. 274.---