HOTĂRÂRE nr. 1.303 din 15 decembrie 2010pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate şi a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 28 decembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Producătorii agricoli, persoane fizice, persoane fizice autorizate constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, sau persoane juridice, crescători de vaci de lapte, denumiţi în continuare beneficiari, înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe şi cu exploataţii localizate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, beneficiază de un ajutor specific pe exploataţie pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, sub forma unei plăţi suplimentare, calculată şi acordată anual, în funcţie de efectivul de vaci de lapte deţinut. (2) În sensul prevederilor prezentei hotărâri, vaca de lapte se defineşte ca fiind femela din categoria bovine care a fătat cel puţin o dată până la termenul-limită de depunere a cererilor. (3) Termenul-limită de depunere a cererilor este data de 31 august a anului pentru care se face solicitarea ajutorului specific. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pentru anul 2010, perioada de depunere pentru a doua etapă este 1-29 octombrie 2010, iar pentru a treia etapă este 15 decembrie 2010-21 ianuarie 2011. (5) Beneficiarii a căror formă de organizare se modifică, în sensul autorizării potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, fac dovada actualizării datelor în sistemul de administrare a cotelor de lapte din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi în Registrul naţional al exploataţiilor al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi anexează la cererea depusă documentele justificative corespunzătoare şi copia de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului până la data de 21 ianuarie 2011 inclusiv. (6) Persoanele fizice care au depus cerere de plată în prima sau a doua etapă de depunere şi nu s-au autorizat potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, nu vor depune o nouă cerere; cererea iniţială depusă ca persoană fizică va fi reverificată şi acceptată la plată cu respectarea condiţiilor de eligibilitate."2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Cuantumul ajutorului specific pe cap de vacă de lapte se calculează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după finalizarea verificărilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de vaci de lapte eligibile, fără a depăşi 250 euro/cap de vacă de lapte."3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Plăţile pentru ajutorul specific anual, prevăzut la art. 1 alin. (1), se efectuează până la data de 30 iunie a anului următor."4. La articolul 8 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) copie a certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală/carte de identitate, după caz;".5. La articolul 9, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2010, controlul la faţa locului se efectuează până la data de 10 martie 2011 inclusiv, conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură."6. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - În cazul în care între data depunerii cererii şi data emiterii deciziei de plată are loc un transfer integral de exploataţie, potrivit prevederilor art. 82 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, ajutorul solicitat de cedent se acordă cesionarului cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 82 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009."  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Beneficiarii ajutorului specific sunt producătorii agricoli, persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, active, înregistrate în fiecare an în sistemul de agricultură ecologică şi care se află sub contract cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumiţi în continuare beneficiari."2. La articolul 5, alineatul (5) se abrogă.3. La articolul 8, alineatele (1^1) şi (2^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2010, perioada de depunere pentru a doua etapă este 1-29 octombrie 2010, iar pentru a treia etapă este 15 decembrie 2010-21 ianuarie 2011...................................................................................................(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2010, beneficiarii solicită organismelor de inspecţie şi certificare eliberarea, până la data de 21 ianuarie 2011 inclusiv, a certificatului de conformitate/master certificatului/certificatului de confirmare a conversiei."4. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - Persoanele fizice care au depus cerere de plată în prima sau a doua etapă de depunere şi nu s-au autorizat potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, nu vor depune o nouă cerere; cererea iniţială depusă ca persoană fizică va fi reverificată şi acceptată la plată cu respectarea condiţiilor de eligibilitate."5. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Plăţile pentru ajutorul specific anual prevăzut la art. 1 se efectuează până la data de 30 iunie a anului următor."6. La articolul 12, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2010, controlul la faţa locului se efectuează până la data de 10 martie 2011 inclusiv, conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură."7. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - În cazul în care între data depunerii cererii şi data emiterii deciziei de plată are loc un transfer integral de exploataţie, potrivit prevederilor art. 82 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, ajutorul solicitat de cedent se acordă cesionarului cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 82 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 15 decembrie 2010.Nr. 1.303.----