LEGE nr. 275 din 24 decembrie 2010pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 28 decembrie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege aprobă plafoanele unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2)-(4) şi art. 20 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010.  +  Articolul 2 (1) Plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2011 de -4,4%, iar în anul 2012 de -3,0%. (2) Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 7,5% în anul 2011 şi de 7,1% în anul 2012. (3) La elaborarea proiectului legii bugetului de stat şi al legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anii 2011 şi 2012, plafoanele indicatorilor prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt obligatorii.  +  Articolul 3 (1) În anul 2011, plafoanele privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 700,0 milioane lei şi, respectiv, în sumă de 1.400,0 milioane lei. (2) Plafoanele prevăzute la alin. (1) nu cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale şi nici finanţările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de asistenţa financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană. (3) Plafonul privind emiterea de garanţii de către Guvern prin Ministerul Finanţelor Publice şi de către unităţile administrativ-teritoriale pentru anul 2011 este de 10.000 milioane lei. (4) În anul 2011, plafoanele nominale ale cheltuielilor totale şi ale cheltuielilor de personal, conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 69/2010, sunt prevăzute în anexa nr. 1. (5) Plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale şi ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat, în anul 2011, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (6) În anul 2011, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de 14.452,9 milioane lei. (7) Indicatorii prevăzuţi la alin. (1)-(6) sunt obligatorii la elaborarea proiectului legii bugetului de stat şi al legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2011.  +  Articolul 4Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale vor elabora propunerile de cheltuieli bugetare în concordanţă cu prevederile Legii nr. 69/2010, precum şi cu respectarea plafoanelor prevăzute în prezenta lege.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 24 decembrie 2010.Nr. 275.  +  Anexa 1 Plafoanele nominale ale cheltuielilor totaleşi ale cheltuielilor de personal pe anul 2011*)
  Cheltuieli totale din care: Cheltuieli de personal
  Bugetul general consolidat 194.418,5 40.574,0
  Bugetul de stat 102.608,4 15.314,0
  Bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale**) 47.693,3 16.716,4
  Bugetul asigurărilor sociale de stat 47.625,5 90,4
  Bugetul asigurărilor pentru şomaj 4.249,3 58,9
  Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 16.391,7 87,3
  Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii**) 15.484,1 8.073,9
  Alte bugete componente ale bugetului general consolidat**) 10.073,0 233,1
  ____________ Notă *) Nu includ asistenţa financiară din partea Uniunii Europene sau a altor donatori. Notă **) Estimări.
   +  Anexa 2 Plafoanele nominale ale soldului bugetuluigeneral consolidat şi principalelor bugetecomponente pentru anul 2011
  Bugetul general consolidat, din care: -23.953,4
  Bugetul de stat -27.679,8
  Bugetul asigurărilor sociale de stat 253,8
  Bugetul asigurărilor pentru şomaj 130,4
  Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii 1.717,1
  ----