LEGE nr. 265 din 22 decembrie 2010pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 28 decembrie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 29 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Poliţia de Frontieră Română face parte din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi este instituţia specializată a statului care exercită atribuţiile ce îi revin cu privire la supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere săvârşite în zona de competenţă, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, paşapoartelor şi străinilor, asigurarea intereselor statului român pe canalul Sulina situat în afara zonei de frontieră, în zona contiguă şi în zona economică exclusivă, respectarea ordinii şi liniştii publice în zona de competenţă, în condiţiile legii."2. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:"a) zona de competenţă:1. suprafaţa din teritoriul naţional constituită din zona de frontieră, suprafaţa şi imobilele porturilor şi aeroporturilor deschise traficului internaţional, canalul Sulina situat în afara zonei de frontieră, apele maritime interioare şi marea teritorială, precum şi zona contiguă şi zona economică exclusivă ale României, în care Poliţia de Frontieră Română îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege;2. întreaga suprafaţă a teritoriului naţional, numai pentru îndeplinirea atribuţiilor privind prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale;".3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Poliţia de Frontieră Română se organizează la nivelul judeţelor care, potrivit organizării administrative a teritoriului României, au ca limită frontiera de stat şi/sau litoralul Mării Negre. În judeţele din interiorul ţării, în care funcţionează aeroporturi sau porturi deschise traficului internaţional de persoane şi mărfuri, Poliţia de Frontieră Română se organizează la nivelul punctelor de trecere a frontierei de stat."4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Poliţia de Frontieră Română are următoarea structură organizatorică: a) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră; b) inspectorate judeţene ale poliţiei de frontieră, la frontiera externă, astfel cum este definită la art. 1 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare; c) servicii teritoriale ale poliţiei de frontieră, corespondente cu fiecare stat vecin, la frontiera internă, astfel cum este definită la art. 1 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare; d) sectoare ale poliţiei de frontieră; e) puncte ale poliţiei de frontieră; f) instituţii de învăţământ pentru pregătirea şi specializarea personalului; g) centre, birouri şi puncte de contact; h) alte unităţi."5. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) La nivel teritorial, Poliţia de Frontieră Română organizează inspectorate judeţene, servicii teritoriale, sectoare şi alte unităţi ale poliţiei de frontieră; în punctele de trecere a frontierei de stat se organizează şi funcţionează puncte ale poliţiei de frontieră. (2) În judeţele care au ca limită frontiera externă se organizează şi funcţionează, ca unităţi cu personalitate juridică, inspectorate judeţene ale poliţiei de frontieră. La frontiera internă se organizează servicii teritoriale ale poliţiei de frontieră, corespondente cu fiecare stat vecin. (3) În cadrul inspectoratelor judeţene se organizează şi funcţionează, la nivel teritorial, sectoare ale poliţiei de frontieră. (4) La frontiera pe apă şi la ţărmul Mării Negre, în cadrul sectoarelor poliţiei de frontieră se organizează şi funcţionează componenta navală a Poliţiei de Frontieră Române. (5) Inspectoratele judeţene ale poliţiei de frontieră şi sectoarele poliţiei de frontieră sunt conduse de un şef, ajutat de adjuncţi. (6) Şefii inspectoratelor judeţene ale poliţiei de frontieră sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, cu avizul consultativ al prefectului. (7) Adjuncţii şefilor inspectoratelor judeţene ale poliţiei de frontieră sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, la propunerea şefilor inspectoratelor judeţene ale poliţiei de frontieră, în condiţiile legii. (8) Şefii sectoarelor poliţiei de frontieră, adjuncţii acestora, precum şi şefii punctelor poliţiei de frontieră rutiere, feroviare şi portuare sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de şefii inspectoratelor judeţene ale poliţiei de frontieră, în condiţiile legii. (9) Şefii serviciilor teritoriale sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în condiţiile legii. (10) Şefii punctelor poliţiei de frontieră aeroportuare, şefii centrelor, birourilor, punctelor de contact şi directorii instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea şi specializarea personalului sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în condiţiile legii. (11) Adjuncţii directorilor instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea şi specializarea personalului sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, la propunerea directorilor instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea şi specializarea personalului."6. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Inspectoratele judeţene ale poliţiei de frontieră au la nivel teritorial ca structuri de execuţie sectoare care au competenţă teritorială limitată. (2) Locul de dispunere şi zona de competenţă teritorială ale sectorului se stabilesc prin dispoziţie a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. (3) Sectorul se organizează pe compartimente, ture şi echipaje, conform specificului activităţilor, potrivit dispoziţiei inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră."7. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) În zona de competenţă, la frontiera externă, Poliţia de Frontieră Română are următoarele atribuţii generale: a) execută supravegherea şi controlul la trecerea frontierei de stat a României, previne şi combate migraţia ilegală şi criminalitatea transfrontalieră în zona de competenţă, precum şi orice altă încălcare a regimului juridic al frontierei de stat; b) apără viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanelor, proprietatea publică şi privată, celelalte drepturi şi interese legitime ale cetăţenilor şi comunităţii; c) realizează controlul documentelor pentru trecerea frontierei de stat în punctele de trecere deschise traficului internaţional, la intrarea în şi la ieşirea din zonele libere, în punctele de mic trafic şi treceri simplificate sau în alte locuri, după caz, potrivit legii; d) asigură derularea fluentă, corectă şi civilizată a traficului de călători şi mărfuri prin punctele de trecere a frontierei de stat, împreună cu celelalte autorităţi care au, potrivit legii, competenţe de control privind trecerea frontierei de stat; e) asigură controlul trecerii peste frontiera de stat, în condiţiile legii, a armelor, muniţiilor, armelor de panoplie şi de autoapărare, muniţiilor aferente acestora, substanţelor explozive şi a dispozitivelor încărcate cu substanţe toxice ori radioactive; f) supraveghează, prin observare directă permanentă, spaţiul aerian adiacent frontierei de stat şi mării teritoriale; g) asigură aplicarea prevederilor tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi protocoalelor cu privire la frontiera de stat şi la controlul trecerii frontierei, încheiate de România cu statele vecine, cu alte state, cu organizaţii internaţionale sau regionale; h) asigură supravegherea şi controlul semnelor de frontieră; i) organizează şi realizează cooperarea, în domeniile specifice de activitate, cu organele similare ale statelor vecine, ale altor state sau comunităţi de state, conform înţelegerilor bisau multilaterale la care România este parte; j) organizează acţiuni pentru descoperirea şi identificarea persoanelor care au încălcat sau despre care se deţin date că intenţionează să încalce normele regimului juridic al frontierei de stat, precum şi alte prevederi legale stabilite în competenţă; k) culege, stochează, prelucrează, valorifică şi face schimb de date şi informaţii, în condiţiile stabilite de lege pentru Poliţia Română, în scopul exercitării atribuţiilor legale, cu autorităţile publice interesate, pe bază de protocol, şi cu organisme similare din alte state, pe baza înţelegerilor la care România este parte; l) constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale, potrivit legii; m) coordonează activităţile personalului celorlalte instituţii sau ale operatorilor economici care, potrivit legii, îşi desfăşoară activitatea în punctul de trecere a frontierei de stat, în legătură cu trecerea frontierei de stat, şi urmăreşte respectarea legii de către întregul personal din punctul de trecere; n) asigură menţinerea ordinii şi liniştii publice în punctele de trecere a frontierei de stat, iar la solicitarea altor autorităţi ale statului participă la astfel de acţiuni în localităţile din zona de frontieră; o) participă, împreună cu alte formaţiuni ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în colaborare cu trupe ale Ministerului Apărării Naţionale, cu unităţi de protecţie civilă şi cu alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente; p) participă, împreună cu autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului şi cu organele de frontieră ale statelor vecine, după caz, la luarea măsurilor necesare pentru prevenirea riscurilor ecologice şi a producerii daunelor, precum şi, în caz de accidente care afectează factorii de mediu, la eliminarea efectelor acestora; r) efectuează, prin laboratoarele şi specialiştii proprii acreditaţi la nivelul Poliţiei de Frontieră Române, constatări tehnico-ştiinţifice dispuse conform normelor legale în vigoare; s) organizează şi coordonează, prin Punctul Naţional de Contact Frontex din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, activităţi sub egida Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, denumită în continuare Agenţia Frontex, pe teritoriul României, conform Regulamentului (CE) nr. 2.007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene; t) participă cu poliţişti de frontieră şi cu echipamente tehnice puse la dispoziţia Agenţiei Frontex în operaţiunile/proiectele comune organizate de către Agenţia Frontex, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene; u) desfăşoară activităţi pentru constatarea faptelor penale şi, prin organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare din cadrul Poliţiei de Frontieră Române, efectuează cercetări în legătură cu acestea, conform legii; v) exercită orice alte atribuţii stabilite prin lege. (2) În zona de competenţă pe apă, la frontiera externă, Poliţia de Frontieră Română are următoarele atribuţii specifice: a) supraveghează şi asigură respectarea drepturilor statului român în apele din zona de competenţă; b) previne şi combate pirateria, acţiunile teroriste şi faptele circumscrise crimei organizate în apele aflate sub jurisdicţia statului român; c) execută, direct sau împreună cu autoritatea vamală, controlul navelor şi al ambarcaţiunilor despre care se deţin date şi informaţii că desfăşoară activităţi ilegale în zona de competenţă ori sunt surprinse desfăşurând asemenea activităţi; d) execută controlul navelor şi al ambarcaţiunilor, împreună cu unităţile teritoriale pentru protecţia mediului, în caz de evacuare a apelor uzate în emisar sau în caz de producere a unei poluări accidentale; e) participă la supravegherea, controlul şi asigurarea protecţiei şi conservării fondului cinegetic şi piscicol natural, prin prevenirea şi combaterea vânatului şi pescuitului ilegal, precum şi a exploatării ilegale a altor resurse biologice şi nebiologice din apele aflate în zona de competenţă; f) caută navele aflate în pericol în apele din zona de competenţă şi în marea liberă şi participă la salvarea echipajelor acestora în caz de necesitate, iar la solicitare desfăşoară acţiuni de salvare a navelor şi a încărcăturii lor, conform dreptului maritim internaţional; g) execută supravegherea şi participă la controlul pentru respectarea normelor privind ordinea şi siguranţa navigaţiei în apele din zona de competenţă şi în porturi, în colaborare cu organele zonale ale căpităniilor de port; h) interzice, direct sau cu participarea, la cerere, a unităţilor de nave ale Ministerului Apărării Naţionale, accesul navelor străine în anumite zone, sectoare sau raioane ale mării teritoriale şi căilor navigabile fluviale aflate sub jurisdicţia statului român, prin suspendarea temporară a dreptului de trecere inofensivă, conform legii; i) asigură protecţia şi participă la apărarea obiectivelor de importanţă deosebită aflate în apele din zona de competenţă, în colaborare cu unităţile de nave ale Ministerului Apărării Naţionale, cu alte forţe, în conformitate cu planurile aprobate din timp. (3) În zona de competenţă la frontiera internă, Poliţia de Frontieră Română are următoarele atribuţii: a) asigură cooperarea transfrontalieră şi schimbul de date şi informaţii cu structurile similare din statele vecine, conform acordurilor de frontieră, şi derulează acţiuni ce au ca scop asigurarea respectării acordurilor/tratatelor de frontieră; b) coordonează misiunile derulate pe linia supravegherii şi controlului frontierelor, la un nivel specializat, în cazul în care România decide reintroducerea controalelor la frontierele interne, conform normelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen); c) coordonează şi asigură aplicarea prevederilor documentelor bilaterale încheiate cu statele vecine pe linia marcării liniei de frontieră, protecţiei, întreţinerii şi reconstituirii culoarului şi semnelor de frontieră; d) centralizează, la nivel teritorial, datele statistice privind migraţia ilegală şi coordonează, cu celelalte structuri în domeniu, activităţile desfăşurate pe această linie; e) asigură, potrivit cadrului legal privind cooperarea poliţienească internaţională, efectuarea schimbului operativ de date şi informaţii în domeniul transfrontalier prin centrele, birourile şi punctele comune de contact constituite în baza tratatelor internaţionale; f) participă cu poliţişti de frontieră în cadrul operaţiunilor/ proiectelor comune organizate de către Agenţia Frontex."8. Articolul 22 se abrogă.9. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Ministrul administraţiei şi internelor, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, desemnează poliţişti de frontieră care au calitatea de organe de cercetare penală ale poliţiei judiciare, în condiţiile legii."10. La articolul 24, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) În punctele de trecere a frontierei de stat, în apele de frontieră de la frontiera externă, pe canalul Sulina şi braţul Tulcea, în apele maritime interioare, marea teritorială, în zona contiguă şi în zona economică exclusivă, organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare din cadrul Poliţiei de Frontieră Române efectuează urmărirea penală pentru orice infracţiune de frontieră, care nu este dată în mod obligatoriu, prin lege, în competenţa altor organe de urmărire penală................................................................................................ (3) Atunci când anumite acte de urmărire penală în cazul infracţiunilor de frontieră trebuie să fie efectuate în afara razei teritoriale în care se face urmărirea, prin excepţie de la prevederile alin. (1), organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare din cadrul Poliţiei de Frontieră Române pot să efectueze ele însele aceste acte pe întregul teritoriu naţional."  +  Articolul IILa articolul 4, alineatul (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul IIIPrevederile prezentei legi intră în vigoare la data eliminării controalelor la frontierele interne, stabilită prin decizie a Consiliului Uniunii Europene, cu excepţia prevederilor art. I pct. 2 cu referire la art. 2 lit. a) pct. 2, ale art. I pct. 5 cu referire la art. 12 alin. (8), (10) şi (11), ale art. I pct. 7 cu referire la art. 21 alin. (1) lit. s) şi t) şi ale art. I pct. 9 cu referire la art. 23 alin. (1).Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 22 decembrie 2010.Nr. 265.-----