ORDIN nr. 5.800 din 6 decembrie 2010pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive studenţeşti din subordinea directă a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi a secţiilor pe ramuri de sport care funcţionează în cadrul acestora
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 24 decembrie 2010  În temeiul prevederilor art. 40 şi 140 alin. (5) lit. b) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000,în baza Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive studenţeşti din subordinea directă a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă secţiile pe ramuri de sport care funcţionează în cadrul cluburilor sportive studenţeşti, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 6.226/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 29 decembrie 2009.  +  Articolul 4Direcţia generală învăţământ superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane, din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, şi cluburile sportive studenţeşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 6 decembrie 2010.Nr. 5.800.  +  Anexa 1 REGULAMENTde organizare şi funcţionare a cluburilor sportive studenţeşti dinsubordinea directă a MinisteruluiEducaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Cluburile sportive studenţeşti sunt structuri sportive, persoane juridice de drept public, în subordinea directă a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 2Cluburile sportive studenţeşti au următoarele atribuţii: a) asigură selecţia, pregătirea şi instruirea studenţilor, elevilor, absolvenţilor, cetăţeni români şi/sau străini; b) asigură participarea acestora la competiţii naţionale şi internaţionale; c) asigură organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive de performanţă.  +  Capitolul II Înfiinţarea şi organizarea cluburilor sportive studenţeşti  +  Articolul 3Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului poate emite ordin pentru înfiinţarea cluburilor sportive studenţeşti, respectiv a secţiilor pe ramuri de sport, aflate în directa subordonare a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 4 (1) Cluburile sportive studenţeşti asigură condiţii de participare, organizare şi desfăşurare a activităţii lor specifice în secţii pe ramură de sport, afiliate la federaţiile naţionale de specialitate. (2) Cluburile sportive studenţeşti asigură participarea sportivilor şi echipelor proprii în sistemul competiţional naţional şi internaţional.  +  Articolul 5Structura organizatorică şi statele de funcţii ale cluburilor sportive studenţeşti se aprobă anual de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  +  Articolul 6 (1) Cluburile sportive studenţeşti au ştampilă proprie, rotundă, pe care sunt inscripţionate următoarele date: "ROMÂNIA - Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - denumirea clubului sportiv studenţesc şi localitatea". (2) Pe hârtiile cu antet, pe clădirile şi anexele în care funcţionează cluburile sportive studenţeşti se scriu următoarele date: "ROMÂNIA - Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - clubul sportiv (denumirea clubului, astfel cum se regăseşte în Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările ulterioare).  +  Articolul 7Cluburile sportive studenţeşti sunt supuse înregistrării în Registrul sportiv. În urma înregistrării primesc număr de identificare şi Certificatul de identitate sportivă, în baza cărora se pot afilia la federaţiile naţionale de specialitate.  +  Articolul 8Cluburile sportive studenţeşti sunt evaluate şi îndrumate metodic de către Direcţia generală învăţământ superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  +  Capitolul III Conducerea cluburilor sportive studenţeşti  +  Articolul 9Activitatea cluburilor sportive studenţeşti este condusă de către un consiliu de administraţie şi de către un director care este de drept membru al consiliului.  +  Articolul 10 (1) Consiliul de administraţie este format din 5-9 membri, numiţi prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pe baza propunerilor Direcţiei generale învăţământ superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor, cu consultarea instituţiilor de învăţământ superior din centrul universitar în care fiinţează clubul. Dintre membrii consiliului de administraţie pot face parte cadre didactice, specialişti în domeniul sportului de performanţă, precum şi reprezentanţii studenţilor în senatele universitare. De asemenea, pot face parte şi reprezentanţi ai administraţiei locale. Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea înlocuirii înainte de expirarea acestei perioade. (2) Preşedintele consiliului de administraţie este ales de către membrii consiliului de administraţie şi este numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (3) Consiliul de administraţie controlează activitatea managerială a clubului sportiv studenţesc şi are rol de decizie asupra bunei desfăşurări a activităţii clubului, asupra valorificării resurselor umane, materiale, financiare, informaţionale şi a veniturilor obţinute din contracte de asociere, colaborări, sponsorizări, donaţii etc., în condiţiile legii. (4) Consiliul de administraţie adoptă hotărâri privind activitatea specifică cluburilor sportive studenţeşti.  +  Articolul 11Consiliul de administraţie are în principal următoarele atribuţii: a) propune numărul de posturi, structura organizatorică, statele de funcţii şi înfiinţarea sau desfiinţarea secţiilor pe ramură de sport, care se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului; b) aprobă programul managerial anual, calendarul sportiv, precum şi repartizarea bugetară pe ramuri de sport; c) aprobă fişele posturilor privind personalul clubului sportiv studenţesc.  +  Articolul 12 (1) Consiliul de administraţie este condus de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre membrii consiliului, desemnat de preşedinte. Preşedintele numeşte un secretar dintre membrii consiliului de administraţie. (2) Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul clubului o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui. Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu 5 zile înaintea şedinţei. (3) Deciziile consiliului de administraţie se iau prin vot deschis, cu majoritatea membrilor prezenţi, dacă numărul lor reprezintă cel puţin două treimi din totalul membrilor. (4) Dezbaterile şi deciziile Consiliului de administraţie se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, într-un registru ştampilat şi semnat de preşedinte. Procesul-verbal se semnează de fiecare dintre cei prezenţi, iar în situaţia când există obiecţii, acestea se consemnează distinct. (5) Preşedintele consiliului de administraţie prezintă anual Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Direcţia generală învăţământ superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor un raport de activitate a clubului sportiv studenţesc.  +  Articolul 13 (1) Postul de director al clubului sportiv studenţesc se ocupă prin concurs organizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, de către absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior, având competenţă managerială în domeniul educaţiei fizice şi sportului. (2) Directorul clubului sportiv studenţesc este numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în baza rezultatului concursului susţinut. (3) Anual directorul prezintă spre aprobare consiliului de administraţie şi apoi Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Direcţia generală învăţământ superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor un raport care să includă rezultatele finale pe ramuri sportive, în vederea evaluării activităţii clubului. (4) Directorul clubului sportiv studenţesc asigură conducerea curentă a activităţii şi duce la îndeplinire deciziile consiliului de administraţie.  +  Articolul 14Directorul clubului sportiv studenţesc are următoarele atribuţii: a) întocmeşte programul managerial anual, bugetul anual şi le supune spre aprobare consiliului de administraţie; b) răspunde de activitatea clubului sportiv studenţesc; c) reprezintă clubul sportiv studenţesc în relaţiile cu terţii, persoane fizice şi juridice; d) îndrumă, coordonează şi controlează activitatea personalului din subordine; e) face propuneri consiliului de administraţie pentru premierea personalului din subordine.  +  Capitolul IV Baza materială şi finanţarea cluburilor sportive studenţeşti  +  Articolul 15Baza materială a cluburilor sportive studenţeşti este formată din clădiri, terenuri, săli, bazine de înot, anexele lor, utilaje, mijloace de transport etc.  +  Articolul 16 (1) Cluburile sportive studenţeşti sunt finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat. (2) Veniturile extrabugetare pot proveni din: reclamă, publicitate, donaţii, sponsorizări, închirierea de bunuri mobile şi imobile din patrimoniul propriu, transferul sportivilor către alte unităţi sportive din ţară şi străinătate, încasări din vânzarea biletelor, programelor, materialelor publicitare, dreptul de televiziune, prestări servicii; cotizaţii-taxe etc., precum şi alte venituri, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. (3) Veniturile extrabugetare sunt utilizate pentru: realizarea de investiţii patrimoniale proprii, sporirea bazei materiale proprii în vederea creşterii performanţelor sportive, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cluburilor sportive studenţeşti şi alte destinaţii în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 17Finanţarea sportivilor elevi în cluburile sportive universitare se poate efectua în următoarele condiţii:1. dacă federaţiile naţionale de specialitate impun prin statutul lor obligativitatea echipelor de seniori să participe în competiţiile înscrise în calendarul competiţional şi cu echipe de juniori;2. dacă se aplică dubla legitimare cu sportivii elevi din cluburile sportive studenţeşti, condiţie care impune o raportare de 50% atât în ceea ce priveşte rezultatele transformate în puncte, cât şi finanţarea de la buget;3. dacă în structura echipelor de seniori se regăsesc integraţi şi sportivi de valoare elevi.  +  Articolul 18Activitatea financiar-contabilă a cluburilor sportive studenţeşti se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Fiecare club sportiv studenţesc întocmeşte trimestrial şi anual dări de seamă contabile, care se depun la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 19Contabilul-şef al clubului sportiv studenţesc ocupă postul pe bază de concurs organizat în condiţiile legii. La concurs pot participa absolvenţi de învăţământ superior cu profil economic. Contabilul-şef poate face parte din consiliul de administraţie al clubului sportiv studenţesc.  +  Capitolul V Transferul sportivilor  +  Articolul 20 (1) Transferul sportivilor din cluburile sportive studenţeşti se face în baza reglementărilor federaţiilor sportive naţionale. (2) Transferul sportivilor între cluburi sportive studenţeşti şi între cluburile sportive şcolare şi cluburile sportive studenţeşti se realizează în baza dezlegării pe linie sportivă, pe o perioadă determinată sau definitiv, fără a se pretinde niciun fel de taxe sau bunuri materiale. (3) Transferul studenţilor de la cluburile sportive studenţeşti la cluburi sportive din afara sistemului de învăţământ se poate realiza numai în baza dezlegării pe linie sportivă, pe perioadă determinată sau definitiv, cu achitarea obligaţiilor financiare de către clubul care solicită transferul. (4) Negocierea financiară a transferului se face de către o comisie numită de consiliul de administraţie şi este condusă de director. Rezultatul negocierii trebuie validat de consiliul de administraţie. (5) Sumele sau alte bunuri provenite din transferul sportivilor se folosesc conform prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 21Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului exercită coordonarea şi controlul asupra cluburilor sportive studenţeşti.  +  Anexa 2 SECŢIILE PE RAMURI DE SPORTcare funcţionează în cadrul cluburilor sportive studenţeşti
  Nr. crt. Clubul sportiv studenţesc Secţii nominalizate pe ramură de sport
  1. Clubul "Sportul Studenţesc" din Bucureşti Baschet, rugby, hochei pe gheaţă, polo, caiac-canoe, badminton, modelism, yachting, gimnastică ritmică, gimnastică aerobică, tenis, dans sportiv, baseball şi softball, karate modern, bob-sanie, taekwondo
  2. Clubul Sportiv "Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport" din Bucureşti Atletism, arte marţiale de contact, culturism-fitness, gimnastică aerobică, gimnastică ritmică, handbal, judo, orientare sportivă, scrimă, tenis, tir, schi-biatlon, taekwondo WTF
  3. Clubul Sportiv "Universitatea" din Timişoara Atletism, alpinism, escaladă, canotaj, handbal, karate modern, paraşutism, nataţie, pentatlon, karate, rugby, volei, gimnastică (artistică şi aerobică), sporturi ecvestre, tir, scrimă, nataţie
  4. Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-Napoca Atletism, handbal, judo, rugby, scrabble, tir, tenis, volei, culturism, baschet
  5. Clubul Sportiv "Universitatea" din Craiova Atletism, baschet, bridge, handbal, orientare sportivă, şah, tenis de masă, volei, lupte, badminton, dans sportiv, scrimă, judo, karate
  6. Clubul Sportiv "Universitatea" din Galaţi Atletism, baschet, handbal, modelism, volei, haltere, judo
  7. Clubul Sportiv "Universitatea" din Braşov Alpinism, baschet, gimnastică ritmică, orientare, scrimă, şah, tir, atletism, culturism, handbal, lupte, nataţie, pentatlon modern, patinaj, radioamatorism, schi, tenis, volei, rugby, karate, bob, sanie
  8. Clubul Sportiv "Politehnica" din Iaşi Atletism, badminton, handbal, judo, rugby, şah, tir, baschet, tenis de masă
  9. Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Bacău Atletism, gimnastică, badminton, handbal, volei, karate, înot
  10. Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Petroşani Rugby, schi alpin, taekwondo
  11. Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Constanţa Canotaj, yachting, tenis, atletism, gimnastică ritmică, gimnastică aerobică, culturism-fitness, biliard, baschet
  12. Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Baia Mare Orientare sportivă, rugby, volei, atletism, handbal, nataţie, taekwondo ITF, box
  13. Clubul Sportiv Universitar din Sibiu Atletism, karate, şah, alpinism, baschet
  14. Clubul Sportiv Universitar din Ploieşti Atletism, aeromodelism şi navomodelism, şah, baschet, fotbal-tenis, volei, aikido
  15. Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mureş Volei, scrimă, culturism-fitness, tenis, orientare, înot, polo, atletism, caiac- canoe, judo, arte marţiale de contact, karate, arte marţiale simple, taekwondo, gimnastică aerobică, şah, lupte, tenis de masă
  16. Clubul Sportiv Universitar din Oradea Atletism, baschet, volei, gimnastică, fitness, tir, karate (kyokushi), handbal
  17. Clubul Sportiv Universitar din Piteşti Atletism, baschet, gimnastică, înot, judo, volei, caiac-canoe, box, lupte, aeromodelism, radioamatorism, tenis, schi, bob, canotaj, karate tradiţional, arte marţiale, oină, şah, handbal, dans sportiv, schi fond, biatlon
  18. Clubul Sportiv "Medicina" din Timişoara Şah
  19. Clubul Sportiv Universitar din Suceava Atletism, handbal, volei, înot
  20. Clubul Sportiv Universitar din Reşiţa Atletism, handbal, baschet, înot, tenis, judo, lupte, volei
  21. Clubul Sportiv Universitar din Târgovişte Handbal, atletism, şah, gimnastică, badminton, nataţie, tenis de masă, judo
  22. Clubul Sportiv Universitar din Arad Rugby, gimnastică, şah, judo, atletism, volei
  23. Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia Atletism, baschet, rugby, volei, şah, power lifting, tenis, tenis de masă, handbal, orientare
  24. Clubul Sportiv Politehnica din Cluj-Napoca Karate WKC, bridge, polo, nataţie, aeronautică, aeromodelism
  25. Clubul Sportiv Ştiinţa Bucureşti Aeronautică, atletism, baschet, rugby, tenis, handbal, motociclism, şah, volei
  ------