HOTĂRÂRE nr. 1.267 din 8 decembrie 2010privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 23 decembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 27 alin. (3) şi al art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi funcţionarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Secţiunea 1 Eliberarea, retragerea şi radierea certificatelor de clasificare pentru structurile de primire turistice  +  Articolul 1Structurile de primire turistice, indiferent de forma de proprietate şi administrare, se clasifică în funcţie de caracteristicile constructive, de dotări şi serviciile prestate.  +  Articolul 2Autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului eliberează certificatele de clasificare pentru structurile de primire turistice, pe baza declaraţiei standardizate date pe propria răspundere de solicitant, însoţită de documentaţia aferentă completă, prin care se atestă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor de autorizare.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, prin solicitant se înţelege operatorul economic proprietar şi/sau administrator al unei structuri de primire turistice.  +  Articolul 4 (1) Pentru obţinerea certificatului de clasificare a structurilor de primire turistice, solicitantul depune pe propria răspundere, la sediul autorităţii publice centrale responsabile în domeniul turismului, declaraţia standardizată însoţită de documentaţia completă prevăzută în normele metodologice care reglementează condiţiile şi criteriile de autorizare a structurilor de primire turistice, înainte de darea lor în folosinţă. (2) Cererea solicitantului este procesată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii declaraţiei standardizate însoţite de documentaţia completă. Termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de prelungirea dispusă de autoritatea competentă. (3) Prelungirea termenului de eliberare a certificatului de clasificare, precum şi durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial. (4) Certificatul de clasificare pentru structurile de primire turistice se consideră eliberat în situaţia în care autoritatea emitentă nu a răspuns în termenul prevăzut la alin. (2), cu excepţia cazului în care acest lucru este justificat de motive imperative de interes general, inclusiv de un interes legitim al unei terţe părţi. (5) În cazul unei documentaţii incomplete, solicitantul este informat în cel mai scurt timp, dar nu în mai mult de 5 zile lucrătoare de la primirea ei, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum şi cu privire la consecinţele asupra termenului de procesare a documentaţiei prevăzut la alin. (2). (6) În situaţia în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile pentru eliberarea certificatului de clasificare, autoritatea emitentă comunică în scris în termenul prevăzut la alin. (2) motivul neacordării acestuia.  +  Articolul 5 (1) Certificatele de clasificare sunt valabile până la modificarea condiţiilor şi criteriilor pentru care au fost eliberate sau până la data menţionată în acestea. (2) În situaţia în care au apărut modificări cu privire la îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor care au stat la baza eliberării certificatului de clasificare, operatorul economic proprietar şi/sau administrator al unei structuri de primire turistice este obligat să solicite o nouă clasificare a structurii de primire turistice în cauză, în termen de 30 de zile de la apariţia modificărilor. (3) Operatorul economic proprietar şi/sau administrator al unei structuri de primire turistice este obligat să solicite eliberarea unui nou certificat de clasificare înainte de expirarea valabilităţii menţionate în certificatul de clasificare. (4) În cazul încetării activităţii structurii de primire turistice operatorul economic proprietar şi/sau administrator al structurii de primire turistice în cauză are obligaţia să solicite autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului radierea certificatului de clasificare şi să restituie certificatul de clasificare şi fişa/fişele anexe în original, prin poştă cu confirmare de primire sau prin depunerea acestora la registratura autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului.  +  Articolul 6 (1) Denumirea, tipul şi însemnele privind categoria de clasificare a structurii de primire turistice se expun la loc vizibil, în exteriorul clădirii, iar certificatul de clasificare, numărul de telefon al autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului se afişează vizibil şi în mod lizibil la recepţie, în holul structurilor de primire turistice care nu dispun de recepţie şi în spaţiul de la intrare în saloanele de servire a mesei, pentru a fi cunoscute de turişti. (2) Operatorul economic proprietar şi/sau administrator de structuri de primire turistice este obligat să furnizeze informaţii reale cu privire la denumirea, tipul, categoria de clasificare şi serviciile prestate în toate materialele de promovare, conform certificatului de clasificare obţinut. (3) Certificatul de clasificare şi anexa/anexele la certificatul de clasificare se păstrează în permanenţă în original în structura de primire turistică în cauză.  +  Articolul 7Este interzisă funcţionarea structurilor de primire turistice fără certificate de clasificare, cu certificate de clasificare expirate sau cu o altă structură a spaţiilor decât cea stabilită prin anexa certificatului de clasificare.  +  Articolul 8 (1) În scopul protecţiei turiştilor, operatorul economic proprietar şi/sau administrator al unei structuri de primire turistice are următoarele obligaţii: a) să asigure funcţionarea la categoria şi/sau tipul de structură de primire turistică menţionate în certificatul de clasificare; b) să respecte reglementările legale în vigoare în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii în structurile de primire turistice; c) să respecte nivelul maxim de zgomot stabilit prin reglementările specifice privind organizarea programelor artistice, a audiţiilor muzicale, video, TV, organizate în aer liber, în construcţii deschise, cum sunt cele care nu au toate laturile şi acoperişul izolate fonic, precum şi în construcţii provizorii, cum sunt corturile, terasele acoperite şi altele asemenea. (2) Operatorii economici proprietari şi/sau administratori ai structurilor de primire turistice clasificate de pe litoralul românesc au obligaţia să asigure funcţionarea acestora pe toată perioada sezonului turistic estival, respectiv perioada 1 mai-30 septembrie a fiecărui an.  +  Articolul 9 (1) Certificatul de clasificare se retrage de către personalul cu atribuţii de control din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, în situaţia în care nu sunt respectate obligaţiile stabilite la art. 8 alin. (1). (2) În situaţia în care au fost remediate deficienţele pentru care certificatul de clasificare a fost retras, operatorul economic proprietar şi/sau administrator al unei structuri de primire turistice solicită reluarea activităţii turistice printr-o cerere scrisă adresată administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului. Restituirea certificatului de clasificare retras se va face după ce personalul cu atribuţii de control din cadrul administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului constată remedierea deficienţelor, în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii scrise a solicitantului. (3) În situaţia în care nu au fost remediate deficienţele pentru care s-a retras certificatul de clasificare în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. a), solicitantul va relua procedura de clasificare pentru tipul şi categoria de clasificare efectiv îndeplinite. Procedura de clasificare se reia conform prevederilor art. 4. (4) În situaţia în care nu au fost remediate deficienţele pentru care s-a retras certificatul de clasificare în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. b), operatorul economic nu are dreptul de a solicita eliberarea unui nou certificat de clasificare pentru orice tip de structură de primire turistică şi categorie de clasificare pentru structura în cauză, până la remedierea deficienţelor menţionate în actul de control prin care a fost retras certificatul de clasificare. (5) Autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului va publică periodic pe site-ul propriu lista cuprinzând structurile de primire turistice cărora le-au fost retrase certificatele de clasificare şi, respectiv, lista celor cărora le-au fost restituite certificatele de clasificare. (6) În perioada în care certificatul de clasificare este retras, operatorul economic proprietar şi/sau administrator al unei structuri de primire turistice nu are dreptul să desfăşoare activităţi turistice şi să încaseze venituri din exploatarea structurii de primire turistice respective.  +  Secţiunea a 2-a Eliberarea, retragerea şi radierea licenţelor de turism, respectiv eliberarea brevetelor de turism  +  Articolul 10 (1) Operatorul economic poate desfăşura activităţi de ofertare şi comercializare a serviciilor şi/sau a pachetelor de servicii turistice pe teritoriul României numai în baza licenţei de turism şi, după caz, a anexelor la aceasta, eliberate de autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se pot realiza şi sub formă electronică, prin intermediul site-urilor sau on-line, numai în baza licenţei de turism eliberate de autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului. (3) Filialele, sediile secundare/reprezentanţele agenţiilor de turism cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care îşi desfăşoară activitatea de ofertare şi comercializare a serviciilor şi pachetelor de servicii turistice pe teritoriul României, trebuie să notifice în prealabil autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului în ceea ce priveşte începerea activităţii pe teritoriul României. (4) Notificarea va cuprinde în mod obligatoriu informaţii referitoare la garanţia financiară şi la asigurarea de responsabilitate civilă profesională a operatorului economic. În cazul în care intervin modificări ale elementelor din notificare, agenţia de turism prevăzută la alin. (3) are obligaţia să reînnoiască notificarea în fiecare an, dacă îşi propune să exercite activitate în cursul anului respectiv. (5) Este interzisă desfăşurarea de activităţi turistice specifice agenţiilor de turism de către operatorii economici fără a deţine licenţă de turism, cu licenţa de turism retrasă sau expirată.  +  Articolul 11 (1) Licenţa şi brevetul de turism se eliberează de autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului, la cererea operatorului economic şi, respectiv, a persoanelor fizice care solicită obţinerea brevetului de turism. (2) Procedura de eliberare a licenţelor şi brevetelor în turism este cea reglementată de prevederile art. 4.  +  Articolul 12 (1) Licenţa de turism şi/sau anexa/anexele la aceasta sunt valabile pe perioadă nedeterminată, până la modificarea condiţiilor şi criteriilor de licenţiere pentru care au fost eliberate. (2) În situaţia în care au apărut modificări cu privire la îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor care au stat la baza eliberării licenţei de turism şi a sediilor secundare/reprezentanţelor acesteia, operatorul economic va solicita autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului eliberarea unei noi licenţe de turism, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei modificărilor. (3) Operatorul economic este obligat să solicite o nouă licenţă de turism înainte de expirarea valabilităţii menţionate în aceasta. (4) Operatorul economic este obligat să respecte condiţiile şi criteriile în baza cărora s-a eliberat licenţa de turism şi anexa/anexele la aceasta. (5) În cazul încetării activităţii agenţiei de turism şi/sau a sediilor secundare/reprezentanţelor acesteia, operatorul economic în cauză are obligaţia să solicite autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului radierea licenţei de turism şi/sau a anexelor la aceasta şi să restituie licenţa de turism şi anexa/anexele în original, prin poştă cu confirmare de primire, sau prin depunerea acestora la registratura autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului.Art. 13. - (1) Licenţa şi brevetul de turism sunt netransmisibile. (2) În scopul protecţiei turiştilor, operatorii economici care desfăşoară activităţi specifice agenţiilor de turism au următoarele obligaţii: a) să afişeze licenţa de turism şi/sau anexa/anexele la aceasta la loc vizibil şi lizibil în incinta agenţiei de turism şi a sucursalelor/reprezentanţelor/sediilor secundare ale acesteia; b) să înscrie obligatoriu numărul licenţei de turism pe documentele emise; c) să păstreze în permanenţă în sediul agenţiei de turism şi în sediile secundare/reprezentanţele acesteia originalul licenţei de turism şi/sau anexa/anexele la aceasta.  +  Articolul 14 (1) Licenţa de turism şi anexa/anexele la aceasta se retrag de către autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului, în următoarele situaţii: a) ofertarea, comercializarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice fără respectarea reglementărilor legale în vigoare; b) atunci când operatorul economic comunică autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, din proprie iniţiativă, renunţarea la desfăşurarea activităţii de turism; c) atunci când titularul unei licenţe de turism transmite licenţa şi/sau anexa/anexele la aceasta în scopul utilizării de către alt operator economic. (2) Titularul unei licenţe de turism retrase în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) nu mai poate desfăşura activitate de turism prin agenţia de turism şi/sau prin sediile secundare/reprezentanţele acesteia timp de 2 ani de la data retragerii. (3) În perioada în care licenţa de turism este retrasă, operatorul economic nu are dreptul să desfăşoare activităţi turistice şi să încaseze venituri din exploatarea agenţiei de turism. (4) În situaţia în care au fost remediate deficienţele pentru care licenţa de turism şi/sau anexa/anexele la aceasta au/a fost retrase/retrasă, operatorul economic solicită reluarea activităţii printr-o cerere scrisă adresată administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului. Restituirea licenţei de turism şi/sau a anexei/anexelor la aceasta se va face după ce personalul cu atribuţii de control din cadrul administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului constată remedierea deficienţelor, în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii scrise a solicitantului. (5) În situaţia în care nu au fost remediate deficienţele pentru care s-au/s-a retras licenţa de turism şi/sau anexa/anexele la aceasta în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a), operatorul economic nu are dreptul de a solicita eliberarea unei noi licenţe de turism şi/sau unei/unor anexe pentru agenţia de turism în cauză, până la remedierea deficienţelor menţionate în actul de control prin care au/a fost retrase/retrasă licenţa de turism şi/sau anexa/anexele la aceasta. (6) Autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului va publică periodic pe site-ul propriu lista cuprinzând agenţiile de turism cărora le-au fost retrase licenţele de turism şi, respectiv, lista celor cărora le-au fost restituite licenţele de turism.  +  Secţiunea a 3-a Sancţiuni  +  Articolul 15Constituie contravenţii următoarele fapte: a) desfăşurarea activităţii în structuri de primire turistice neclasificate, cu certificate de clasificare expirate sau cu o altă structură a spaţiilor decât cea stabilită prin certificatul de clasificare; b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2) şi (3); c) nerespectarea condiţiilor şi/sau criteriilor care au stat la baza clasificării; d) nerespectarea prevederilor art. 6; e) continuarea desfăşurării activităţii în structura de primire turistică după retragerea certificatului de clasificare; f) încasarea de venituri din exploatarea structurii de primire turistice după retragerea certificatului de clasificare şi/sau a licenţei de turism; g) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. (c); h) împiedicarea sub orice formă a persoanelor împuternicite de a-şi exercită atribuţiile de serviciu legate de aplicarea prezentei hotărâri; i) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2); j) desfăşurarea de activităţi turistice specifice agenţiilor de turism de către operatorii economici fără a deţine licenţă de turism sau prin sediile secundare/reprezentanţele care nu au obţinut anexa la licenţa de turism, cu licenţa sau anexa/anexele la licenţa de turism expirate sau retrase; k) desfăşurarea de activităţi turistice specifice agenţiilor de turism de către operatorii economici după retragerea licenţei de turism sau a anexei/anexelor la licenţa de turism; l) nerespectarea obiectului de activitate înscris în licenţa de turism, corespunzător tipului de licenţă de turism obţinut; m) desfăşurarea de activităţi turistice în alte sedii decât cele înscrise în licenţa de turism şi anexele la aceasta; n) nerespectarea condiţiilor şi criteriilor în baza cărora s-au/s-a eliberat licenţa de turism şi/sau anexa/anexele la aceasta; o) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (4), art. 12 alin. (5) şi art. 13 alin. (2) lit. b) şi c); p) neasigurarea de ghizi atestaţi pentru derularea în bune condiţii a programelor turistice, conform reglementărilor în vigoare; q) utilizarea de autocare neclasificate; r) ofertarea, comercializarea sau prestarea serviciilor de cazare şi alimentaţie în structuri de primire turistice neclasificate, cu certificate de clasificare retrase sau expirate; s) funcţionarea operatorului economic fără deţinerea poliţei de asigurare de garantare a plăţii cheltuielilor de repatriere a turiştilor şi/sau rambursarea sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor turistice, în cazul neexecutării integrale sau parţiale a serviciilor/pachetelor turistice achiziţionate sau funcţionarea cu poliţa/poliţele de asigurare expirată/expirate; t) prezentarea de informaţii nereale în materialele de promovare, în oferte sau pe paginile de internet; u) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (4) şi art. 14 alin. (5).  +  Articolul 16 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 15 se sancţionează după cum urmează: a) faptele prevăzute la lit. a), j) şi m), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei; b) faptele prevăzute la lit. b), p), q) şi r), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; c) faptele prevăzute la lit. d) şi t), cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei; d) fapta prevăzută la lit. o), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei; e) faptele prevăzute la lit. e), f), g), h), k), u) şi s), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei; f) faptele prevăzute la lit. i), după cum urmează: amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu funcţionează începând cu data de 15 mai a fiecărui an, de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu funcţionează începând cu data de 1 iunie a fiecărui an, de la 30.000 lei la 40.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu funcţionează la data de 15 iunie a fiecărui an şi de la 40.000 lei la 50.000 lei şi retragerea certificatului de clasificare pentru structurile de primire turistice care nu funcţionează după data de 1 iulie a fiecărui an şi până la sfârşitul sezonului estival; g) faptele prevăzute la lit. l), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; h) faptele prevăzute la lit. c) şi n), cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei. (2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 17Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către: a) personalul cu atribuţii de control din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului pentru contravenţiile prevăzute la art. 15 lit. a)-e), h)-u); b) ofiţerii şi agenţii de poliţie pentru contravenţiile prevăzute la art. 15 lit. g) şi h); c) personalul desemnat din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul finanţelor pentru contravenţiile prevăzute la art.15 lit. f).  +  Articolul 18Prevederile art. 15-17 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Secţiunea a 4-a Dispoziţii finale  +  Articolul 19Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 20 (1) Condiţiile şi criteriile de autorizare a structurilor de primire turistice pentru eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor de turism şi a brevetelor, precum şi modelul declaraţiei standardizate a solicitantului se stabilesc de autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului prin norme metodologice aprobate prin ordin al conducătorului acesteia, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului va emite normele metodologice de aplicare.  +  Articolul 21 (1) Certificatele de clasificare şi licenţele de turism eliberate înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sunt valabile pe perioada înscrisă în cuprinsul acestora. La expirarea acestei perioade operatorii economici proprietari şi/sau administratori de structuri de primire turistice au obligaţia de a solicita eliberarea noilor certificate de clasificare/licenţe de turism. (2) Certificatele de clasificare şi licenţele de turism eliberate începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sunt valabile pe perioadă nedeterminată, până la modificarea condiţiilor şi criteriilor pentru care au fost eliberate.  +  Articolul 22La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 26 iunie 2009, şi Hotărârea Guvernului nr. 238/2001 privind condiţiile de acordare a licenţei şi brevetului de turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 21 februarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 23Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile-cadru ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.  +  Articolul 24Procedurile de clasificare, licenţiere şi brevetare prevăzute de prezenta hotărâre privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism pot fi îndeplinite prin intermediul punctului de contact unic electronic, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010. Prevederile privind utilizarea punctului de contact unic electronic se aplică după împlinirea a 60 de zile de la operaţionalizarea acestuia.  +  Articolul 25În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea clasificării, licenţierii şi brevetării, autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului va contacta autorităţile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în cauză, prin intermediul IMI Sistemul de informare al pieţei interne, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.*Prezenta hotărâre transpune prevederile cap. II art. 8 alin. (1), cap. III art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi (2), art. 11 alin. (1), art. 13 alin. (4) şi (6) ale Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 376 din 27 decembrie 2006, în ceea ce priveşte furnizarea de servicii turistice.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 8 decembrie 2010.Nr. 1.267.-----