HOTĂRÂRE nr. 1.292 din 15 decembrie 2010pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 10 mai 2005, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 7 alineatul (2), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) deşeuri nepericuloase de orice altă origine, care satisfac criteriile de acceptare a deşeurilor la depozitul pentru deşeuri nepericuloase stabilite potrivit anexei nr. 3; c) deşeuri periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate, care la levigare au o comportare echivalentă cu a celor prevăzute la lit. b) şi care satisfac criteriile relevante de acceptare stabilite potrivit anexei nr. 3; aceste deşeuri periculoase nu se depozitează în spaţii destinate deşeurilor biodegradabile nepericuloase."2. La articolul 13 alineatul (2), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:"k) în cazul în care este necesară evaluarea impactului asupra mediului conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, titularul proiectului este obligat să completeze documentaţia de solicitare cu informaţiile prevăzute la art. 11-13 din acelaşi act normativ."3. La articolul 13 alineatul (5), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) obligaţia operatorului depozitului de a raporta anual autorităţii competente pentru protecţia mediului tipurile şi cantităţile de deşeuri eliminate şi rezultatele programului de monitorizare potrivit cerinţelor prevăzute la art. 17-25 şi în anexa nr. 4;".4. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri, atunci când deşeurile nu sunt acceptate în depozitul de deşeuri, operatorul are obligaţia de a informa imediat autorităţile competente pentru protecţia mediului cu privire la refuzul de a accepta deşeurile."5. La anexa nr. 4 punctul 2.1.2, tabelul nr. 4.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Nr. crt. Date meteorologice În faza de func- ţionare În faza de urmărire postînchidere
  1. Cantitatea de precipitaţii Zilnic Zilnic, dar şi ca valori lunare medii
  2. Temperatura minimă, maximă, la ora 15,00 Zilnic Medie lunară
  3. Direcţia şi viteza dominantă a vântului Zilnic Nu este necesar.
  4. Evaporare (lisimetru) *1) Zilnic Zilnic, dar şi ca valori lunare medii
  5. Umiditatea atmosferică, la ora 15,00 Zilnic Medie lunară
  --------*1) Sau prin alte metode adecvate."6. La anexa nr. 4, punctul 2.2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.2.1. Controlul calităţii apei de suprafaţă, a levigatului, a gazului de depozit şi frecvenţa de prelevare şi analizare se realizează conform tabelului nr. 4.2."7. La anexa nr. 4, după punctul 2.2.5 se introduce un nou punct, punctul 2.2.6, cu următorul cuprins:"2.2.6. Pentru levigat şi pentru apă se va preleva pentru supraveghere o probă reprezentativă pentru compoziţia medie."
   +  Articolul IIÎn cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu completările ulterioare, sintagma "acord/acord integrat de mediu" se înlocuieşte cu sintagma "acord de mediu".PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 15 decembrie 2010.Nr. 1.292.------