ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 15 decembrie 2010pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010    Ţinând cont de situaţia extraordinară constând în necesitatea conformării Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului cu prevederile legislaţiei europene şi aplicării măsurilor necesare pentru optimizarea şi dezvoltarea acestei structuri în vederea satisfacerii noilor cerinţe apărute în domeniul calităţii aerului, precum şi de faptul că acestea reprezintă obiective de interes public prin care se realizează obligaţiile de monitorizare continuă a calităţii aerului la nivelul întregii ţări şi furnizarea datelor necesare întocmirii rapoartelor solicitate de organismele europene,având în vedere respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2008, contribuţia pentru deşeuri de ambalaje fiind scăzută de la 2 lei/kg la o taxă de 1 leu/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piaţa naţională de către producătorii şi importatorii de bunuri ambalate şi de ambalaje de desfacere, şi că impactul asupra veniturilor la bugetul Fondului pentru mediu este semnificativ, în sensul că, pe de o parte, se diminuează încasările cu suma de 25.000.000 lei, deoarece valoarea contribuţiei scade de la 2 lei/kg la 1 leu/kg de ambalaje, iar, pe de altă parte, plata de către producătorii şi importatorii de bunuri ambalate şi ambalaje de desfacere poate crea confuzie în ceea ce priveşte noţiunea de operator economic importator care în accepţiunea Codului fiscal se referă la operatorul economic care realizează o achiziţie extracomunitară, iar potrivit legislaţiei de mediu, obligaţii privind evidenţa cantităţilor de ambalaje introduse pe piaţa naţională, de colectare/valorificare şi reciclare a cantităţilor de deşeuri de ambalaje generate pe piaţa naţională revin tuturor operatorilor (atât celor care fac achiziţii intracomunitare, cât şi celor care fac achiziţii extracomunitare).În vederea luării de măsuri imediate cu impact asupra bugetului Fondului pentru mediu, respectiv modificarea contribuţiei aferente introducerii ambalajelor pe piaţa naţională, în scopul reducerii impactului diminuării veniturilor la acest fond şi a stabilirii obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare, globale şi pe tip de material de ambalare, pentru anul 2010,întrucât nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea consecinţe negative asupra finanţării mai multor categorii de programe şi proiecte pentru protecţia mediului, printre care se numără două programe de succes ale Guvernului României, menite să antreneze şi sectorul privat în vederea relansării economice - Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional din anul 2010, cunoscut sub denumirea Programul "Rabla", şi Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, cunoscut sub denumirea Programul "Casa Verde",în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 9 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi bunuri ambalate, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare;".2. La articolul 9 alineatul (1), după litera s) se introduce o nouă literă, litera ş), cu următorul cuprins:"ş) sumele încasate ca urmare a aplicării penalităţii de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a României valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."3. La articolul 11, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:"(2^2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ş) se stabilesc prin decizie şi se plătesc în funcţie de data comunicării deciziei, astfel: a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare; b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare."4. La articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Formularele şi instrucţiunile de utilizare a acestora privind administrarea creanţelor datorate bugetului Fondului pentru mediu se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor."5. La articolul 11, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Deciziile şi declaraţiile privind stabilirea creanţelor la bugetul Fondului pentru mediu constituie titlu de creanţă şi devin executorii la data scadenţei."6. La articolul 12, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Contribuţiile, taxele, penalităţile şi alte sume ce constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu se gestionează de Administraţia Fondului şi urmează regimul juridic al impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi al altor sume datorate bugetului general consolidat, reglementat de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Administrarea contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi a altor sume ce constituie venituri ale Fondului pentru mediu, inclusiv declararea, stabilirea, verificarea, colectarea, soluţionarea contestaţiilor, precum şi îndeplinirea măsurilor asigurătorii şi procedura de executare silită se realizează de Administraţia Fondului în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător. (3) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitori a obligaţiilor de plată prevăzute la art. 9 alin. (1) se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."7. La articolul 12, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:"(3^1) Pentru sumele de restituit din finanţările acordate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. l) se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data acordării finanţării până la data stingerii debitului.(3^2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (3), nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. k), m)-o), r) şi ş)."8. La articolul 13 alineatul (1), după litera u) se introduce o nouă literă, litera v), cu următorul cuprins:"v) Programul de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului."9. La articolul 13, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Categoriile de beneficiari şi metodologia de finanţare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea proiectelor şi/sau programelor pentru protecţia mediului prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la lit. m), o), p) şi v), se stabilesc prin ghidul de finanţare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administraţia Fondului şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. (5) Categoriile de lucrări şi/sau proiecte pentru protecţia mediului care se pot finanţa conform prevederilor alin. (1) lit. m), o), p) şi v), precum şi sumele destinate finanţării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor."10. La articolul 13, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Beneficiarul studiilor şi cercetărilor prevăzute la alin. (1) lit. m) poate fi şi Administraţia Fondului, în acest caz aplicându-se prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice."11. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 15 decembrie 2010.Nr. 115.  +  Anexa (Anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005)---------------------------------------------------------------Obiectivele minime de valorificare sau incinerare în instalaţiide incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prinreciclare, globale şi pe tip de material de ambalare, pentru operatoriieconomici, pentru anul 2010 şi începând cu anul 2011
    *Font 8*
    ┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────┐│ │ Obiectivul de valorificare prin reciclare/tip │ │ ││ │ de material (%) │ │ │├─────┼─────────┬───────────────┬───────┬───────────────┬─────┼─────────────┼────────────────────┤│ │ │ Plastic │ │ Metal │ │Obiectivele │Obiectivele globale ││ │ ├─────┬─────────┤Sticlă ├─────┬─────────┤ │globale de │de valorificare sau ││ Anul│Hârtie │ │din care:│ │ │din care:│Lemn │valorificare │ incinerare în ││ │şi carton│Total│pentru │ │Total│pentru │ │ prin │ instalaţii de ││ │ │ │ PET │ │ │aluminiu │ │reciclare*1) │ incinerare cu ││ │ │ │ │ │ │ │ │ (%) │ recuperare ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ de energie*2) (%) │├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────┼────────────────────┤│ 2010│ 60 │ 14 │ - │ 44 │ 50 │ - │ 12 │ 42 │ 48 │├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────┼────────────────────┤│ 2011│ 60 │ 22,5│ 42 │ 54 │ 50 │ 17 │ 15 │ 50 │ 57 │├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┼─────┼─────────┼─────┼─────────────┼────────────────────┤│ 2012│ 60 │ 22,5│ 55 │ 60 │ 50 │ 21 │ 15 │ 55 │ 60 │└─────┴─────────┴─────┴─────────┴───────┴─────┴─────────┴─────┴─────────────┴────────────────────┘-----------*1) Procentajul minim din greutatea tuturor deşeurilor de ambalaje introduse pe piaţa naţională.*2) Procentajul minim din greutatea totală a tuturor materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaje introduse pe piaţa naţională.-------------