LEGE nr. 249 din 14 decembrie 2010pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 21 decembrie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 14 iulie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) În vederea exercitării atribuţiei prevăzute la alin. (1) lit. g), Agenţia achită cotizaţiile stabilite de către organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale internaţionale, conform baremelor acestora."2. La articolul 13 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Tarifele pentru formarea şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping, precum şi tarifele pentru testarea suplimentelor nutritive se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei."3. La articolul 23, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Agenţia recunoaşte, în condiţii de reciprocitate, testările doping efectuate, scutirile pentru uz terapeutic acordate, precum şi deciziile finale emise de către orice semnatar al Codului, supuse dreptului la apel, care sunt în concordanţă cu prevederile Codului, în condiţiile legii."4. La articolul 28 alineatul (4), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) termenului în care trebuie să depună o declaraţie cu privire la rezultatul constatat;".5. La articolul 29, partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 29. - În cazul încălcărilor reglementărilor anti-doping prevăzute la art. 2 alin. (2), care nu presupun analiza de probe biologice, Agenţia verifică circumstanţele în care a fost săvârşită posibila încălcare a reglementărilor anti-doping şi informează sportivul sau persoana în cauză, federaţia sportivă naţională responsabilă, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţia internaţională responsabilă şi Agenţia Mondială Anti-Doping asupra: a) reglementării anti-doping posibil încălcate;".6. La articolul 29, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) termenului în care trebuie să depună o declaraţie cu privire la posibila încălcare a reglementărilor anti-doping;".7. La articolul 31, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Agenţia poate dispune suspendarea provizorie a unui sportiv pe baza unui rezultat pozitiv pentru o substanţă specifică sau pe baza unei alte posibile încălcări a reglementărilor anti-doping, după verificarea şi informarea prevăzute la art. 28 alin. (3) şi (4), respectiv la art. 29. (2) Suspendarea provizorie a unui sportiv pe baza unui rezultat pozitiv pentru o substanţă interzisă, cu excepţia substanţelor specifice, este obligatorie, după verificarea şi informarea prevăzute la art. 28 alin. (3) şi (4)."8. După articolul 33 se introduc două noi articole, articolele 33^1 şi 33^2, cu următorul cuprins:"Art. 33^1. - În situaţia în care Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping consideră necesară prezenţa la audieri a unor persoane, altele decât sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivului în cauză, acestea sunt obligate să se prezinte în locul, ziua şi ora comunicate, având obligaţia să declare tot ceea ce ştiu cu privire la posibila încălcare a reglementărilor anti-doping.Art. 33^2. - Faptele stabilite printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă sau printr-o decizie a unei comisii disciplinare profesionale în domeniul care nu face obiectul unei căi de atac reprezintă dovezi împotriva sportivului sau a altei persoane din cadrul personalului asistent care a săvârşit acele fapte, în măsura în care persoanele implicate nu dovedesc că respectivele acte juridice încalcă principiile dreptăţii."9. La articolul 42, alineatul (4) se abrogă.10. La articolul 44 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Niciun demers nu va putea fi început împotriva vreunui sportiv sau a altei persoane din cadrul personalului asistent pentru o încălcare a unei reglementări anti-doping după expirarea perioadei prevăzute la alin. (1)."11. După articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 48^1, cu următorul cuprins:"Art. 48^1. - (1) În situaţia în care, după luarea unei decizii în cazul unei prime încălcări a reglementărilor anti-doping, Agenţia descoperă o nouă încălcare a reglementărilor anti-doping de către sportiv sau altă persoană din cadrul personalului asistent al acestuia, care a avut loc înainte de înştiinţarea despre prima încălcare, Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping va aplica o sancţiune suplimentară, pe baza sancţiunii care ar fi putut fi aplicată dacă cele două încălcări ar fi fost judecate în acelaşi timp. (2) Sportivul va fi descalificat la toate competiţiile desfăşurate începând cu data primei încălcări, rezultatele obţinute de către sportiv în competiţii fiind invalidate."12. După articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 60^1, cu următorul cuprins:"Art. 60^1. - În situaţia în care Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, în cadrul procedurii de audiere, nu emite o decizie în termenul prevăzut la art. 33 alin. (3), Agenţia Mondială Anti-Doping poate face contestaţie la Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne. În situaţia în care Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne stabileşte că a fost săvârşită o încălcare a reglementărilor anti-doping şi că Agenţia Mondială Anti-Doping a acţionat corect în a alege să facă contestaţie, atunci cheltuielile efectuate de către Agenţia Mondială Anti-Doping în soluţionarea contestaţiei vor fi suportate de către Agenţie."13. După articolul 62 se introduce un nou articol, articolul 62^1, cu următorul cuprins:"Art. 62^1. - Federaţiile sportive naţionale au obligaţia de a suporta costurile analizelor de laborator cu rezultat pozitiv, atât pentru proba A, cât şi/sau pentru proba B, efectuate pentru sportivii legitimaţi ai unui membru al federaţiei, structură sportivă posesoare a certificatului de identitate sportivă."14. După articolul 64 se introduce un nou articol, articolul 64^1, cu următorul cuprins:"Art. 64^1. - (1) În vederea protejării sănătăţii sportivilor şi prevenirii dopajului în sport, federaţiile sportive naţionale, cluburile sportive şi ligile profesioniste au obligaţia să îşi prevadă în bugetul anual sume destinate testării doping a sportivilor. (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei."15. La articolul 67, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei."16. La articolul 67, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Nerespectarea prevederilor art. 33^1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei."17. Articolul 68 va avea următorul cuprins:"Art. 68. - (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 64^1 alin. (2), art. 65 alin. (2), art. 66 şi 67, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 64^1 alin. (2), art. 65 alin. (2), art. 66 şi 67 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."18. După articolul 70 se introduce un nou articol, articolul 70^1, cu următorul cuprins:"Art. 70^1. - (1) Membrii comisiilor prevăzute la art. 12 alin. (1), ofiţerii de control doping, personalul Agenţiei împuternicit să efectueze testări doping şi personalul Direcţiei cercetare şi laborator control doping nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către aceştia cu bună-credinţă şi fără neglijenţă a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce le revin acestora. (2) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva membrilor comisiilor prevăzute la art. 12 alin. (1) se suportă de fiecare ordonator principal de credite care a desemnat membrii în cadrul comisiilor, urmând să fie recuperate, după caz, de la persoana care a căzut în pretenţii."19. După articolul 71 se introduce un nou articol, articolul 71^1, cu următorul cuprins:"Art. 71^1. - (1) Personalul Agenţiei şi ofiţerii de control doping poartă uniforme de serviciu cu însemne specifice. (2) Modelul, însemnele specifice, modul de acordare şi portul uniformei se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (3) Finanţarea cheltuielilor privind achiziţionarea uniformelor de serviciu se realizează din fondurile prevăzute în bugetul Agenţiei cu această destinaţie."  +  Articolul IISancţiunile aplicate sportivilor şi membrilor personalului asistent al acestora, potrivit legii, înainte de data de 1 ianuarie 2009 sunt luate în considerare la stabilirea sancţiunilor potrivit prevederilor art. 39 şi 40 din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.  +  Articolul IIIÎn tot cuprinsul Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, sintagma "Ministerul Tineretului şi Sportului" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului".  +  Articolul IVLegea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 14 iulie 2009, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 14 decembrie 2010.Nr. 249.________