ORDIN nr. 138 din 17 decembrie 2010pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 21 decembrie 2010    Văzând Referatul de aprobare nr. 1.666 din 16 noiembrie 2010, întocmit de Direcţia de igienă veterinară şi epidemiologie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004/CE al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L165/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la 31 decembrie 2011."2. La articolul 14 din norma sanitară veterinară, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) întocmeşte şi înaintează rapoarte reprezentantului legal al unităţii şi şefului biroului/serviciului de igienă veterinară şi epidemiologie ori de câte ori constată deficienţe în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 ca urmare a controalelor oficiale efectuate în conformitate cu prevederile Programului privind acţiunile de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor şi a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor."3. După articolul 14 din norma sanitară veterinară se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:"Art. 14^1. - (1) Personalul de specialitate efectuează controlul oficial sanitar-veterinar al produselor de origine animală destinate consumului uman în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 şi controalele oficiale prevăzute în Programul privind acţiunile de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, inclusiv prin recoltarea de probe pentru efectuarea analizelor de laborator din toate tipurile şi categoriile de produse de origine animală, în conformitate cu prevederile legislaţiei veterinare în vigoare. (2) În situaţia în care identifică o neconformitate, personalul de specialitate care asigură supravegherea şi controlul oficial în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 informează medicul veterinar din circumscripţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor şi biroul/serviciul de igienă veterinară şi epidemiologie şi dispune în scris măsuri către reprezentantul legal al unităţii în vederea remedierii deficienţelor constatate, după cum urmează: a) impunerea de proceduri de igienizare sau orice alte măsuri considerate necesare pentru asigurarea siguranţei produselor şi conformitatea cu prevederile legislaţiei în vigoare; b) restricţionarea sau interzicerea introducerii pe piaţă, a importului sau exportului de produse de origine animală, atunci când se constată prezenţa potenţialilor factori de risc pentru siguranţa alimentară de natură fizică, chimică, biologică, radiologică etc.; c) dispunerea recuperării, retragerii de pe piaţă şi/sau distrugerii produselor de origine animală neconforme; d) propunerea de suspendare sau de interzicere a activităţilor pentru unităţile de industrie alimentară prevăzute la pct. I din anexa nr. 1, în cazul nerespectării prevederilor legislaţiei în vigoare; e) aplicarea oricărei alte măsuri pe care o consideră necesară, potrivit prevederilor legale în vigoare, în vederea îndeplinirii obiectivelor privind siguranţa alimentară. (3) Personalul de specialitate care efectuează controlul oficial sanitar-veterinar în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 este obligat să supravegheze modul de aplicare a mărcii de sănătate/identificare, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. (4) În cazul în care sunt efectuate controale, verificări, inspecţii sau audituri de către personalul sanitar-veterinar de la nivel superior, personalul de specialitate care efectuează controlul oficial sanitar-veterinar în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 trebuie să fie prezent pe întreaga perioadă a acestor acţiuni şi trebuie să semneze documentul întocmit la faţa locului."4. Articolul 15 din norma sanitară veterinară se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Personalul de specialitate poartă întreaga răspundere pentru activitatea sanitară veterinară prestată, pentru deciziile luate, precum şi pentru documentele şi situaţiile întocmite. (2) În urma analizei activităţii personalului de specialitate care efectuează controlul oficial sanitar-veterinar al produselor de origine animală destinate consumului uman şi a constatării unor abateri de la prevederile legislaţiei specifice în vigoare săvârşite de către acesta, şeful biroului/serviciului de igienă veterinară şi epidemiologie propune directorului executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sancţionarea potrivit legii a personalului respectiv."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şi pentruSiguranţa Alimentelor,Radu Roatiş CheţanBucureşti, 17 decembrie 2010.Nr. 138.-----