ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 8 decembrie 2010pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 20 decembrie 2010    În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului finanţează, din sume alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile şi din alte surse, în condiţiile legii, Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban, denumit în continuare Program.Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea acestuia, realizează două dintre cele 4 obiective principale ale Programului, respectiv proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban.Lucrările de reabilitare, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural se realizează prin Programul naţional de dezvoltare rurală (PNDR), având ca sursă de finanţare Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale fiind autoritate de management pentru PNDR.Finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban sunt în sarcina Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.Având în vedere faptul că Programul are ca perioadă de desfăşurare un termen de 3 ani începând cu anul 2007,situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea prelungirii perioadei de desfăşurare a Programului în vederea asigurării unei îmbunătăţiri a infrastructurii culturale şi la nivelul localităţilor din mediul rural şi mic urban, evitându-se astfel crearea unei situaţii nefavorabile sub aspect social.În spaţiul mic urban şi cu precădere în spaţiul rural, activitatea culturală este organizată în jurul aşezământului cultural. Majoritatea căminelor culturale, caselor de cultură şi a altor aşezăminte culturale se află într-o stare continuă de degradare, neputând oferi astfel servicii culturale populaţiei, aspect ce se răsfrânge şi asupra situaţiei educaţionale a acesteia.Păstrarea şi conservarea moştenirii rurale sunt esenţiale pentru dezvoltarea turismului rural, reprezentând o posibilitate de promovare a satelor româneşti cu efect pozitiv asupra turiştilor şi populaţiei locale.Patrimoniul cultural românesc reprezintă o sursă importantă de dezvoltare la nivel local şi regional. Dezvoltarea durabilă nu se poate face în afara păstrării identităţii culturale, fapt care impune luarea în considerare şi a unor factori cum ar fi educaţia şi consumul cultural, îmbunătăţirea serviciilor culturale de bază din spaţiul românesc.Aceasta implică atât dezvoltarea infrastructurii de aşezăminte culturale, biblioteci, cămine culturale, locuri de petrecere a timpului liber, cât şi punerea în valoare a patrimoniului cultural, arhitectural şi natural.Dimensiune importantă a vieţii sociale, viaţa culturală va fi revitalizată în condiţiile în care comunităţile locale vor deţine o infrastructură culturală adecvată.Prin realizarea proiectelor principale ale Programului se va aduce un suflu nou şi dinamic în viaţa comunităţii locale şi se va media deschiderea oamenilor către noi modele culturale, care să vină să completeze frumoasa tradiţie deja existentă.Funcţionarea aşezămintelor culturale la parametri calitativi superiori reprezintă un pas înainte spre schimbare, spre viitor, dezvoltare locală şi cooperare internaţională.Neadoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ conduce la sistarea Programului şi prin urmare la neîndeplinirea obiectivelor principale ale acestuia, respectiv creşterea accesului populaţiei din mediul rural şi mic urban la informaţie, educaţie, cultură şi coeziune socială.Luând în considerare faptul că Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., realizează în prezent două dintre cele 4 obiective ale Programului demarat în anul 2007 şi disponibilitatea derulării în viitor de către acesta a obiectivelor care au fost stabilite până în anul 2010 în sarcina Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi, respectiv, în sarcina Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, motivat de experienţa Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. în ceea ce priveşte derularea programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor,în vederea creării cadrului legal pentru realizarea şi finanţarea, în regim de urgenţă, a lucrărilor de construire de noi aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi a lucrărilor de reabilitare, modernizarea infrastructurii culturale, finalizarea şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban,pentru întărirea rolului aşezămintelor culturale şi transformarea acestora în centre comunitare de acces la informaţie şi cultură şi de coeziune socială, diversificarea ofertei culturale, creşterea gradului de acces şi de participare a populaţiei la viaţa culturală într-un cadru care să dispună de condiţiile tehnico-administrative necesare prezentării de producţii artistice,în scopul continuării Programului în perioada 2011-2015,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 21, alineatele (1), (3^1) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului finanţează, din sume alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile şi din alte surse, în condiţiile legii, Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban, denumit în continuare Program.......................................................................(3^1) Obiectivele prevăzute la alin. (3) se realizează de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A., aflată sub autoritatea acestuia, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii «C.N.I.» - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare....................................................................... (4) Programul se aplică începând cu anul 2007 şi se va desfăşura pe o perioadă de 8 ani."2. La articolul 21, alineatele (3^2) şi (3^3) se abrogă.3. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Pentru a putea beneficia de finanţare în cadrul Programului, potrivit prevederilor art. 21 alin. (3^1), autorităţile administraţiei publice locale, singure sau în parteneriat cu alte autorităţi publice ori cu organizaţii neguvernamentale din ţară sau din străinătate, elaborează şi propun, pe baza unei documentaţii justificative, proiecte care trebuie să fie însoţite de programe şi proiecte culturale desfăşurate pe o perioadă de minimum 3 ani, precum şi de garanţia asigurării unei finanţări, din resurse proprii sau atrase, de minimum 10% din valoarea totală a proiectului pentru construcţie, reabilitare, modernizare, dotare şi/sau finalizare a lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale."4. La articolul 22, alineatul (1^1) se abrogă.5. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) În vederea implementării obiectivelor prevăzute la art. 21 alin. (3) se constituie Comisia pentru evaluarea şi selecţia proiectelor, denumită în continuare Comisia, formată din câte un reprezentant al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, al Asociaţiei Comunelor şi al Asociaţiei Oraşelor din România, desemnaţi prin ordine ale miniştrilor de resort sau prin decizie a preşedintelui asociaţiei, după caz. (2) Preşedinţia Comisiei va fi asigurată de reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, desemnat prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului. (3) Lucrările Comisiei vor fi asigurate de un secretariat format din specialişti numiţi de către ministrul dezvoltării regionale şi turismului. (4) Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 21 alin. (3), Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului elaborează ghidurile operaţionale, care vor cuprinde: criteriile de evaluare şi selecţie, modul de organizare şi funcţionare a Comisiei, aprobate prin ordine comune ale ministrului culturii şi patrimoniului naţional şi, respectiv, ministrului dezvoltării regionale şi turismului. (5) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului elaborează norme metodologice pentru derularea obiectivelor prevăzute la art. 21 alin. (3) prin Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A., aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului. (6) Comisia constituită potrivit alin. (1) va selecta proiectele propuse de autorităţile administraţiei publice locale care îndeplinesc condiţiile minime prevăzute la art. 22 şi va propune Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului finanţarea celor care întrunesc criteriile prevăzute în ghidurile operaţionale specifice fiecărui obiectiv."6. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Monitorizarea implementării Programului se realizează de Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A., în condiţiile legii. (2) Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A. va transmite trimestrial Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului informări cu privire la stadiul derulării şi implementării Programului."  +  Articolul IIGhidurile operaţionale prevăzute la art. 23 alin. (4) şi normele metodologice prevăzute la art. 23 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, vor fi actualizate şi, respectiv, elaborate în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIImpactul financiar al Programului asupra bugetului de stat consolidat este suportat din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului stabilit conform strategiei fiscal-bugetare.  +  Articolul IVOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul dezvoltării regionaleşi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul culturiişi patrimoniului naţional,Kelemen HunorMinistrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 8 decembrie 2010.Nr. 110.__________