LEGE nr. 258 din 14 decembrie 2010pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 17 decembrie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Instituţia Avocatul Poporului are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice."2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Autorităţile publice sunt obligate să comunice sau, după caz, să pună la dispoziţia instituţiei Avocatul Poporului, în condiţiile legii, informaţiile, documentele sau actele pe care le deţin în legătură cu petiţiile care au fost adresate instituţiei Avocatul Poporului, acordându-i sprijin pentru exercitarea atribuţiilor sale."3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Avocatul Poporului prezintă, în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului, rapoarte, anual sau la cererea acestora. Rapoartele trebuie să cuprindă informaţii cu privire la activitatea instituţiei Avocatul Poporului. Ele pot conţine recomandări privind modificarea legislaţiei sau măsuri de altă natură pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice."4. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Avocatul Poporului, îndeplinind condiţiile de numire prevăzute pentru judecători la Curtea Constituţională, la data pensionării sau recalculării pensiei anterior stabilite, beneficiază de pensie calculată similar cu cea a judecătorilor Curţii Constituţionale."5. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Adjuncţii Avocatului Poporului sunt numiţi pe o durată de 5 ani de către birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, la propunerea Avocatului Poporului, cu avizul comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului. Condiţiile pentru ocuparea funcţiei de adjunct al Avocatului Poporului se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului."6. La articolul 11, după alineatul (1) se introduc şapte noi alineate, alineatele (1^1)-(1^7), cu următorul cuprins:"(1^1) Funcţia de adjunct al Avocatului Poporului este asimilată funcţiei de secretar de stat.(1^2) Mandatul adjuncţilor Avocatului Poporului se exercită de la data depunerii, în faţa Avocatului Poporului şi a câte unui membru al birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, împuternicit pentru aceasta, a următorului jurământ: Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să apăr drepturile şi libertăţile cetăţenilor, îndeplinindu-mi cu bună-credinţă şi imparţialitate atribuţiile de adjunct al Avocatului Poporului. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!(1^3) Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă.(1^4) Refuzul depunerii jurământului împiedică intrarea în funcţie a adjunctului Avocatului Poporului şi deschide procedura pentru numirea în funcţie a altei persoane.(1^5) Mandatul durează până la depunerea jurământului de către noii adjuncţi ai Avocatului Poporului şi poate fi reînnoit o singură dată.(1^6) Perioada de îndeplinire a funcţiei de adjunct al Avocatului Poporului de către absolvenţi ai facultăţilor cu profil juridic constituie vechime în magistratură. Perioada de îndeplinire a funcţiei de adjunct al Avocatului Poporului de către absolvenţi ai facultăţilor cu alt profil decât cel juridic constituie vechime în specialitatea studiilor absolvite.(1^7) Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea îndeplinirii funcţiei sau decesul se constată de către Avocatul Poporului şi se comunică birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, în cel mult 30 de zile de la apariţia cauzei care determină încetarea mandatului adjunctului. Până la numirea unui nou adjunct, atribuţiile sale vor fi delegate, prin ordin al Avocatului Poporului, unei persoane din cadrul personalului de specialitate."7. Articolul 12 se abrogă.8. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - Adjuncţii Avocatului Poporului îndeplinesc următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea din domeniul lor de activitate; b) informează Avocatul Poporului cu privire la activitatea din domeniul lor de activitate; c) repartizează petiţiile în cadrul domeniilor lor de activitate; d) avizează rapoartele, recomandările, precum şi orice alte acte supuse aprobării Avocatului Poporului; e) îndeplinesc, în ordinea stabilită de Avocatul Poporului, atribuţiile acestuia în caz de imposibilitate temporară a exercitării funcţiei; f) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de Avocatul Poporului, în limitele legii."9. La articolul 13, literele b), c) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) decide asupra petiţiilor formulate de persoanele fizice lezate prin încălcarea drepturilor sau libertăţilor acestora de către autorităţile administraţiei publice; c) verifică activitatea de rezolvare legală a petiţiilor primite şi solicită autorităţilor sau funcţionarilor administraţiei publice în cauză încetarea încălcării drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice, repunerea în drepturi a petiţionarului şi repararea prejudiciilor;.................................................................. i) exercită funcţia de ordonator principal de credite, atribuţie pe care o poate delega cu respectarea prevederilor legale privind finanţele publice;".10. La articolul 13, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1), cu următorul cuprins:"i^1) poate sesiza instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii contenciosului administrativ;".11. La articolul 13, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:"j) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege."12. La articolul 13 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Avocatul Poporului poate delega exercitarea acestor atribuţii adjuncţilor săi sau unor persoane cu funcţii de conducere din cadrul instituţiei."13. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Instituţia Avocatul Poporului îşi exercită atribuţiile din oficiu sau la cererea persoanelor fizice, a societăţilor comerciale, a asociaţiilor sau a altor persoane juridice. (2) Petiţiile pot fi adresate de persoanele prevăzute la alin. (1), fără deosebire de cetăţenie, vârstă, sex, apartenenţă politică sau convingeri religioase."14. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului trebuie să se facă în scris şi să indice numele şi domiciliul persoanei fizice lezate în drepturile şi libertăţile acesteia, drepturile şi libertăţile încălcate, precum şi autoritatea administrativă ori funcţionarul public în cauză. Petiţionarul trebuie să dovedească întârzierea sau refuzul administraţiei publice de a soluţiona legal petiţia. (2) Nu pot fi luate în considerare petiţiile anonime, iar petiţiile îndreptate împotriva încălcării drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice prin acte sau fapte ale autorităţii administraţiei publice se adresează instituţiei Avocatul Poporului nu mai târziu de un an de la data la care aceste încălcări s-au produs ori de la data la care persoana în cauză a luat cunoştinţă de ele. (3) Avocatul Poporului poate respinge motivat petiţiile vădit nefondate sau poate cere date suplimentare pentru analiza şi soluţionarea petiţiilor. (4) Nu fac obiectul activităţii instituţiei Avocatul Poporului şi vor fi respinse fără motivare petiţiile privind actele emise de Camera Deputaţilor, de Senat sau de Parlament, actele şi faptele deputaţilor şi senatorilor, ale Preşedintelui României, ale Curţii Constituţionale, ale preşedintelui Consiliului Legislativ, ale autorităţii judecătoreşti, precum şi ale Guvernului, cu excepţia legilor şi ordonanţelor."15. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului sunt scutite de taxa de timbru."16. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Conducerea penitenciarelor, a centrelor de reeducare pentru minori, a spitalelor penitenciare, precum şi Ministerul Public şi organele de poliţie sunt obligate să permită, fără nicio restricţie, persoanelor care execută pedeapsa închisorii sau, după caz, se află arestate ori reţinute, precum şi minorilor aflaţi în centrele de reeducare să se adreseze, în orice mod, instituţiei Avocatul Poporului cu privire la lezarea drepturilor şi libertăţilor lor, cu excepţia restrângerilor legale."17. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - În cazul în care instituţia Avocatul Poporului constată că soluţionarea petiţiei cu care a fost sesizată este de competenţa autorităţii judecătoreşti, se poate adresa, după caz, ministrului justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Public sau preşedintelui instanţei de judecată, care este obligat să comunice măsurile luate."18. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - În cazul sesizării privind excepţia de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor care se referă la drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, Curtea Constituţională va solicita şi punctul de vedere al instituţiei Avocatul Poporului."19. La articolul 20, alineatul (1) se modifică va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Avocatul Poporului şi adjuncţii acestuia au acces, în condiţiile legii, la informaţiile clasificate deţinute de autorităţile publice, în măsura în care le consideră necesare pentru soluţionarea petiţiilor care i-au fost adresate."20. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Avocatul Poporului emite recomandări."21. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Avocatul Poporului, adjuncţii acestuia, precum şi personalul de specialitate al instituţiei Avocatul Poporului au dreptul să facă anchete proprii, să ceară autorităţilor administraţiei publice orice informaţii sau documente necesare anchetei, să audieze şi să ia declaraţii de la conducătorii autorităţilor administraţiei publice şi de la orice funcţionar care poate da informaţiile necesare soluţionării petiţiei, în condiţiile prezentei legi."22. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) În cazul în care, în urma examinării petiţiilor primite, se constată că petiţia persoanei fizice lezate este întemeiată, instituţia Avocatul Poporului se va adresa în scris autorităţii administraţiei publice care a încălcat drepturile persoanei fizice şi va cere să reformeze sau să revoce actul administrativ şi să repare prejudiciile produse, precum şi să repună persoana fizică lezată în situaţia anterioară. (2) Autorităţile publice în cauză vor lua de îndată măsurile necesare pentru înlăturarea ilegalităţilor constatate, repararea prejudiciilor şi înlăturarea cauzelor care au generat sau au favorizat încălcarea drepturilor persoanei lezate şi vor informa despre aceasta instituţia Avocatul Poporului."23. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) În cazul în care autoritatea administraţiei publice sau funcţionarul public nu înlătură, în termen de 30 de zile de la data sesizării, ilegalităţile comise, instituţia Avocatul Poporului se adresează autorităţilor administraţiei publice ierarhic superioare, care sunt datoare să îi comunice, în termen de cel mult 45 de zile, măsurile luate. (2) Dacă autoritatea publică sau funcţionarul public aparţine administraţiei publice locale, instituţia Avocatul Poporului se adresează prefectului. De la data depunerii sesizării la prefectul judeţului curge un nou termen de 45 de zile."24. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Instituţia Avocatul Poporului va aduce la cunoştinţa persoanei care i-a adresat petiţia modul de soluţionare. Acesta poate fi făcut public de către Avocatul Poporului prin mijloace de informare în masă, cu consimţământul persoanei sau al persoanelor interesate şi cu respectarea prevederilor art. 20 privind informaţiile şi documentele secrete."25. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Instituţia Avocatul Poporului va organiza birouri teritoriale, în vederea realizării atribuţiilor ce îi revin, potrivit prezentei legi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta lege. Preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii vor asigura spaţiile necesare pentru funcţionarea birourilor teritoriale. (2) În situaţii motivate, Avocatul Poporului va putea stabili sediul biroului teritorial şi în alt oraş decât oraşul-reşedinţă de judeţ, din raza de competenţă a curţii de apel."26. La articolul 36, alineatele (3^1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3^1) Adjuncţii Avocatului Poporului care nu au domiciliu şi nici locuinţă proprietate personală în municipiul Bucureşti beneficiază, de la data numirii în funcţie, de decontarea cheltuielilor de cazare şi transport de la localitatea de domiciliu până la locul de muncă din municipiul Bucureşti. (4) Guvernul şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor pune la dispoziţia instituţiei Avocatul Poporului sediul necesar funcţionării acesteia."27. La articolul 36, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Paza sediului instituţiei Avocatul Poporului se asigură, în mod gratuit, de către Jandarmeria Română."28. La articolul 37 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Dacă în funcţia de adjunct al Avocatului Poporului este numit un judecător, un procuror, un avocat, un notar, un consilier juridic, un economist sau o persoană care îndeplineşte alte funcţii asimilate, rezervarea postului acestuia/acesteia este obligatorie."29. În anexă, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    Nr.biroului Sediul Judeţele aflate în competenţă teritorială
    "7. Slobozia Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Teleorman"
     +  Articolul IIPrezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei legi, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.  +  Articolul IVLegea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEp. PREŞEDINTELE SENATULUI,TEODOR-VIOREL MELEŞCANUBucureşti, 14 decembrie 2010.Nr. 258.-------