LEGE nr. 248 din 14 decembrie 2010pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 16 decembrie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 10 noiembrie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:"LEGEprivind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor"2. La articolul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) dezastru natural - cutremure de pământ, alunecări de teren şi inundaţii, ca fenomene naturale;".3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Începând cu data la care se împlinesc 90 de zile de la data adoptării normelor de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, emise în aplicarea prezentei legi, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să îşi asigure împotriva dezastrelor naturale, în condiţiile prezentei legi, toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora şi înregistrate în evidenţele organelor fiscale."4. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Locuinţele situate în clădirile expertizate tehnic în condiţiile legii de către experţi tehnici atestaţi şi încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic nu se asigură pentru niciunul dintre riscurile prevăzute de prezenta lege, până la data recepţiei la terminarea lucrărilor de consolidare a clădirilor."5. La articolul 3, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) Nu intră sub incidenţa prezentei legi persoanele fizice şi juridice care şi-au încheiat o asigurare facultativă a locuinţelor care să acopere toate riscurile prevăzute în asigurarea obligatorie."6. La articolul 5, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Suma asigurată obligatoriu, precum şi prima obligatorie aferentă pot fi modificate prin ordin al preşedintelui C.S.A. (4) Criteriile care pot sta la baza modificării se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi şi trebuie să vizeze cel puţin suprafaţa locuinţei, costurile de înlocuire şi rata inflaţiei."7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Prin PAD sunt acoperite daunele produse construcţiilor cu destinaţia de locuinţă de oricare dintre formele de manifestare a dezastrului natural, ca efect direct sau indirect al producerii riscurilor asigurate."8. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) PAD va putea fi tipărită de către PAID sau emisă în sistem electronic de către asigurătorii autorizaţi."9. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Înainte de expirarea valabilităţii prevăzute în PAD, asigurătorul va încheia cu noul proprietar o asigurare obligatorie, în continuarea celei care expiră, după care va transmite în baza de date gestionată de PAID modificările survenite."10. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Potrivit PAD, societăţile de asigurare autorizate să încheie asigurări obligatorii pentru locuinţe, în conformitate cu prevederile prezentei legi, au următoarele obligaţii şi drepturi:1. obligaţii: a) să constate şi să evalueze prejudiciile, să stabilească cuantumul despăgubirii şi să finalizeze dosarele de daună în termenele şi în condiţiile stabilite în conformitate cu normele emise de C.S.A. în aplicarea prezentei legi; b) să îndeplinească celelalte obligaţii şi să respecte condiţiile prevăzute de prezenta lege;2. drepturi: să reţină comisionul din valoarea primei obligatorii plătite, în cuantumul prevăzut prin ordin al preşedintelui C.S.A."11. La articolul 18 alineatul (2) punctul 2, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) persoanele desemnate expres în PAD ca beneficiari de către asiguraţi."12. La articolul 19, alineatele (4) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Plata despăgubirilor se va face direct de către PAID în baza unui centralizator transmis de asigurătorul care a efectuat constatarea şi evaluarea prejudiciilor................................................................................................... (8) PAID decontează asigurătorilor cheltuielile efectuate cu activitatea de constatare şi evaluare a prejudiciilor rezultate în urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu."13. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - PAID va plăti asiguraţilor numai contravaloarea costurilor de reparaţii/înlocuire referitoare la prejudiciile cauzate de producerea riscului asigurat, în limita sumei totale asigurate prin PAD."14. Articolul 21 se abrogă.15. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Pentru riscurile prevăzute la art. 6, sumele plătite de PAID asiguratului cu titlu de despăgubire, în temeiul PAD, se constituie în baza principiului asigurării de prim risc."16. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Pot fi acţionari ai PAID societăţile de asigurare-reasigurare autorizate de către C.S.A. să încheie asigurări obligatorii pentru locuinţe, care singure ori prin intermediul sau în legătură cu alte societăţi de asigurare controlate de aceleaşi persoane ori grup de persoane exercită drepturi ce decurg din deţinerea unor acţiuni care cumulate reprezintă cel mult 15% din capitalul social al PAID sau îi conferă acesteia cel mult 15% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor PAID."17. La articolul 27, alineatul (1) se abrogă.18. Articolul 28 se abrogă.19. La articolul 33, litera b) a alineatului (1) şi alineatul (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) asigurarea resurselor financiare necesare pentru plata compensaţiilor necesare în cazul în care pagubele depăşesc valoarea maximă care poate fi acoperită din resursele PAID şi de către societatea de reasigurare în cazul producerii riscurilor asigurate................................................................................................... (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să acorde sumele contractate în temeiul prevederilor alin. (1), prin încheierea cu PAID a unor acorduri subsecvente de împrumut, în condiţiile legii."20. La articolul 37, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) constituirea rezervei pentru daunele asigurate prin PAD, cu aplicarea principiului managementului separat pentru activitatea de asigurare obligatorie a locuinţelor;".21. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 38. - În vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin prezenta lege, PAID va încheia protocoale de colaborare cu autorităţi, instituţii sau asociaţii a căror contribuţie la realizarea scopului urmărit de prezenta lege se apreciază ca fiind necesară."22. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 40. - Normele de aplicare a prezentei legi se adoptă de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi C.S.A. şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."  +  Articolul IILegea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 10 noiembrie 2008, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 14 decembrie 2010.Nr. 248.-------