ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 6 decembrie 2010privind unele măsuri financiar-bugetare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 16 decembrie 2010    Avându-se în vedere evoluţia crizei economice, precum şi extinderea acesteia în cursul anului 2011, se impune luarea de urgenţă a unor măsuri pentru a se putea asigura respectarea angajamentelor asumate de România prin semnarea acordurilor de împrumut cu organismele financiare internaţionale, acorduri absolut necesare pentru stabilitatea economică a României, pentru atingerea ţintelor de deficit ale bugetului general consolidat în anul 2011.Luându-se în considerare faptul că prin Scrisoarea de intenţie, semnată de autorităţile române la Bucureşti la 5 februarie 2010 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 19 februarie 2010, ratificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intenţie, semnată de autorităţile române la Bucureşti la 5 februarie 2010 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 19 februarie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009, aprobată prin Legea nr. 72/2010, ţara noastră s-a angajat să continue politica de înlocuire doar a unui angajat din 7 care părăsesc sistemul public,ţinându-se seama de faptul că diminuarea dezechilibrelor existente şi menţinerea deficitului bugetar în limite sustenabile creează premisele relansării economice, se impune adoptarea în regim de urgenţă a unor măsuri cu caracter excepţional, prin care să se continue eforturile de reducere a cheltuielilor bugetare şi în anul 2011.Luarea acestor măsuri în regim de urgenţă se impune avându-se în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, condiţie sine qua non pentru menţinerea acordurilor cu organismele financiare internaţionale.Întrucât aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite, în cazuri temeinic justificate, pot aproba ocuparea unui procent de maximum 15% din totalul posturilor ce se vor vacanta după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, numai în condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Pentru posturile din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat, urmărirea încadrării în procentul de maximum 15% se realizează la nivelul întregului sistem de învăţământ preuniversitar de stat, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului."2. La articolul 24 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) achiziţionarea de autoturisme în cadrul «Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional», aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;".  +  Articolul IIPrin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) ale art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul anului universitar 2010-2011 se pot scoate la concurs posturi de preparator universitar, asistent universitar, lector universitar/şef de lucrări, cu încadrarea în limita numărului de posturi vacantate prin ieşirea din sistem, după intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  +  Articolul IIIPrevederile art. 21, 22 şi 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică până la data de 31 decembrie 2011.  +  Articolul IVTermenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2012.  +  Articolul VTermenul prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, de la care se aplică dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la înregistrarea şedinţelor de judecată, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2012.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuMinistrul educaţiei,cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişBucureşti, 6 decembrie 2010.Nr. 109.-------------