HOTĂRÂRE nr. 1.235 din 6 decembrie 2010privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 14 decembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 lit. d), art. 24 alin. (2) şi art. 25 alin. (1) din cartea I, titlul II din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă realizarea ghişeului virtual de plăţi, denumit "Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar" (SNEP), ca parte componentă a Sistemului electronic naţional (SEN), în conformitate cu termenii şi condiţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 2 (1) Implementarea, administrarea şi operarea SNEP se realizează de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. (2) Dezvoltarea SNEP se va realiza de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit competenţelor. (3) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale va asigura corelarea evoluţiei tehnice a SNEP cu dezvoltarea altor sisteme informatice ale autorităţilor publice, pentru evitarea paralelismelor şi asigurarea eficienţei economice.  +  Articolul 3 (1) Instituţiile publice care desfăşoară activităţi de încasare a taxelor şi impozitelor au obligaţia să se înregistreze în SNEP conform următorului calendar: a) etapa 1: înregistrarea municipiilor reşedinţă de judeţ şi a municipiilor/oraşelor cu populaţie mai mare de 150.000 de locuitori, în termen de 7 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri; b) etapa 2: înregistrarea municipiilor şi oraşelor cu populaţie de până la 150.000 de locuitori inclusiv, în termen de 5 luni de la finalizarea etapei 1, dar nu mai târziu de un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; c) etapa 3: înregistrarea comunelor şi a instituţiilor publice nevizate de primele două etape, în termen de 6 luni de la încheierea etapei 2, dar nu mai târziu de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Respectarea calendarului de înregistrare prevăzut la alin. (1) este monitorizată de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.  +  Articolul 4Instituţiile publice care au obligaţia înregistrării în SNEP în etapele 2 şi 3 se pot înregistra oricând în sistem, în etape anterioare.  +  Articolul 5 (1) Cheltuielile privind înregistrarea în SNEP şi interfaţarea, inclusiv cele aferente conectării la acesta, sunt suportate de către instituţiile publice. (2) Soluţia de interfaţare şi interconectare dintre platforma de plăţi şi sistemul bancar, respectiv dintre platforma de plăţi şi instituţiile publice se va stabili prin norme ce vor fi emise de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. (3) În cazul instituţiilor publice care nu deţin un sistem electronic de gestionare a taxelor şi impozitelor, după înscriere, utilizatorii vor avea posibilitatea de a efectua plăţi cu completarea individuală, manuală, a sumei şi a tipului de tranzacţie.  +  Articolul 6Procedura de înregistrare, standardele şi caracteristicile tehnice ale interfeţei de tranzacţionare online vor fi aprobate prin ordin emis de către ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 7 (1) Condiţiile privind constituirea şi actualizarea în SNEP a informaţiilor referitoare la obligaţiile de plată ale contribuabililor, precum şi accesul la acestea vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale şi al ministrului administraţiei şi internelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Informaţiile minime şi obligatorii ale mesajelor electronice de plată completate de contribuabili, precum şi informaţiile minime şi obligatorii comunicate contribuabililor prin intermediul SNEP, aferente obligaţiilor de plată către instituţiile publice, se stabilesc prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale şi al ministrului administraţiei şi internelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 8 (1) SNEP este o platformă de comunicaţii electronice deschisă către orice furnizor de servicii de acceptare de plăţi electronice. (2) Instituţiile publice prevăzute la art. 3 îşi selectează furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 9 (1) Pentru încasarea taxelor şi impozitelor, fiecare instituţie publică va deschide la furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice, selectat conform art. 8 alin. (2), un cont colector unic. (2) Virarea sumelor încasate prin intermediul SNEP, din conturile colectoare ale instituţiilor publice deschise la furnizorii de servicii de acceptare plăţi electronice în conturile colectoare deschise la Trezoreria Statului, se realizează zilnic, printr-o singură tranzacţie, în maximum o zi lucrătoare de la data autorizării tranzacţiilor. (3) Distribuirea sumelor din conturile colectoare deschise la Trezoreria Statului în conturile corespunzătoare de venituri bugetare sau de disponibilităţi, după caz, se efectuează de către instituţiile publice prevăzute la art. 3 în termen de o zi lucrătoare de la data creditării contului colector deschis la Trezoreria Statului.  +  Articolul 10 (1) Comisioanele percepute de furnizorii de servicii pentru operaţiunile de tranzacţionare online aferente încasării taxelor şi impozitelor prin intermediul SNEP nu vor depăşi tarifele maximale aprobate prin ordin comun al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor. (2) Comisionul perceput de furnizorul de servicii selectat conform art. 8 alin. (2), aferent efectuării plăţii electronice, poate fi suportat de către contribuabil, de către instituţia publică sau în orice altă variantă aleasă de către instituţia publică la momentul înregistrării în SNEP.  +  Articolul 11Reglementarea relaţiilor funcţionale dintre prestatorii de servicii instituţii publice care efectuează prestaţii în baza unor taxe şi entităţile colectoare ale acestor taxe, precum şi identitatea electronică se vor stabili prin norme aprobate prin ordin emis de către ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 12Cheltuielile efectuate de instituţiile publice în baza prezentei hotărâri se vor efectua cu respectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează───────────────Ministrul comunicaţiilorşi societăţii informaţionale,Valerian VremeMinistrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 6 decembrie 2010.Nr. 1.235.__________