ORDIN nr. 1.445 din 24 noiembrie 2010privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.445 din 24 noiembrie 2010
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 790 din 10 noiembrie 2010
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 13 decembrie 2010  Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 12.396 din 24 noiembrie 2010 al Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 3.268 din 10 noiembrie 2010 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 şi 205 bis din 1 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La secţiunea A, capitolul I, articolul 1, punctul III "Programele naţionale privind bolile netransmisibile", subpunctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. Programul naţional de oncologie2.1. Subprogramul de profilaxie a cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV;2.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice;2.3. Subprogramul de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice."2. La secţiunea A, capitolul I, articolul 1, punctul V "Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului", subpunctul 2 "Subprogramul de sănătate a copilului", litera i) se abrogă.3. La secţiunea A, capitolul I, articolul 4, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3. Programul naţional de oncologie - Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice şi Subprogramul de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice;".4. La secţiunea A, capitolul I, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Programele naţionale de sănătate se derulează prin Institutul Naţional de Sănătate Publică, direcţii de sănătate publică, unităţi sanitare publice şi private, instituţii publice, furnizori de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, farmacii cu circuit deschis, precum şi prin alte instituţii şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, după caz."5. La secţiunea A, capitolul I, articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Cererile de finanţare fundamentate ale ordonatorilor de credite, detaliate pe tipuri de cheltuieli, se transmit spre avizare Serviciului pentru programe de sănătate, până cel târziu în data de 10 a lunii pentru care se face finanţarea, conform machetelor prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme."6. La secţiunea A, capitolul I, articolul 12, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Din fondurile alocate la titlul 20 "Bunuri şi servicii" pentru derularea contractelor încheiate între direcţiile de sănătate şi unităţi sanitare publice şi private, instituţii publice, furnizori de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, autorizaţi şi evaluaţi, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, alte instituţii şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale, pentru structurile al căror management a fost preluat de către acestea, direcţiile de sănătate publică decontează cheltuieli de natura bunurilor şi serviciilor contractate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate, precum şi cheltuieli de natura cheltuielilor de personal pentru personalul care desfăşoară activităţi în cadrul acestora. (4) Decontarea contravalorii bunurilor şi serviciilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate se realizează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentelor justificative, cu excepţia sumelor necesare pentru drepturile salariale aferente personalului care desfăşoară activităţi în cadrul programelor naţionale de sănătate, care se decontează lunar, în limita sumelor disponibile cu această destinaţie."7. La secţiunea A, capitolul I, articolul 13, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Pentru realizarea atribuţiilor şi activităţilor prevăzute în cadrul programelor naţionale de sănătate, unităţile de specialitate care derulează programe naţionale de sănătate în condiţiile legii pot încheia contracte/convenţii civile cu medici, asistenţi medicali şi alte categorii de personal, după caz, precum şi cu persoane juridice. Contractele/Convenţiile civile încheiate de către unităţile de specialitate reprezintă acţiuni multianuale, sunt de natură civilă şi se încheie pentru toată perioada de derulare a programelor naţionale de sănătate. Sumele necesare pentru încheierea acestor contracte/convenţii civile sunt cuprinse în fondurile alocate programelor naţionale de sănătate respective la titlul 20 «Bunuri şi servicii» sau la titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», după caz. (3) Activităţile pentru care se utilizează personalul prevăzut la alin. (1) şi (2) şi la art. 12 alin. (3) sunt următoarele: a) coordonarea, implementarea şi monitorizarea programelor, subprogramelor şi obiectivelor; b) educaţia pentru sănătate pe grupe de populaţie cu risc de îmbolnăvire; c) servicii de consiliere acordate de consilierii HIV/SIDA; d) efectuarea screeningului pentru grupele de populaţie incluse în program sau subprogram, după caz; e) instruirea şi formarea personalului; f) informarea, educarea şi acordarea de consultaţii în probleme specifice privind promovarea unui comportament sănătos; g) realizarea lucrărilor legate de sistemul informaţional utilizat în cadrul programelor naţionale de sănătate; h) coordonarea centrelor de consiliere pentru renunţarea la fumat; i) logistica aprovizionării şi distribuirii contraceptivelor prin reţeaua de asistenţă medicală spitalicească şi ambulatorie, primară sau direct către grupuri vulnerabile de populaţie; j) coordonarea activităţii de transplant de organe şi ţesuturi, menţinerea în condiţii fiziologice a donatorilor aflaţi în moarte cerebrală; k) coordonarea activităţii reţelei de TBC; l) managementul registrelor naţionale ale bolnavilor cronici; m) alte activităţi cuprinse în cadrul programelor naţionale de sănătate."8. La secţiunea A, capitolul I, articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru realizarea unor obiective şi activităţi cuprinse în programele naţionale de sănătate, unităţile sanitare cu paturi al căror management al asistenţei medicale a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale încheie contracte de prestări de servicii cu direcţiile de sănătate publică, utilizând sume din bugetul Ministerului Sănătăţii alocate acestor instituţii publice pentru cheltuieli materiale - bunuri şi servicii, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii."9. La secţiunea A, capitolul I, articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Pentru realizarea unor obiective şi activităţi cuprinse în programele naţionale de sănătate, unităţile sanitare cu paturi din subordinea ministerelor cu reţea sanitară proprie încheie contracte de prestări de servicii cu direcţiile de sănătate publică, utilizând sume din bugetul Ministerului Sănătăţii alocate acestor instituţii publice pentru cheltuieli materiale - bunuri şi servicii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme."10. La secţiunea A, capitolul I, articolul 20 alineatul (1), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:"i) transmite Institutului Naţional de Sănătate Publică Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică în vederea centralizării indicatorii specifici programelor naţionale de sănătate raportaţi în condiţiile prezentelor norme;".11. La secţiunea A, capitolul I, articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Institutul Naţional de Sănătate Publică, prin Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică, are următoarele atribuţii principale în domeniul programelor naţionale de sănătate: a) transmite Ministerului Sănătăţii, până la data de 15 iulie 2010, rezultatele analizelor, studiilor, anchetelor şi prognozelor efectuate necesare în vederea fundamentării domeniilor prioritare de acţiune în structurarea programelor naţionale de sănătate pentru anul 2011; b) centralizează trimestrial şi anual indicatorii specifici programelor naţionale de sănătate raportaţi în condiţiile prezentelor norme; c) calculează indicatorii de evaluare specifici programelor naţionale de sănătate, în condiţiile prezentelor norme; d) transmite Ministerului Sănătăţii, trimestrial, anual şi ori de câte ori este nevoie, indicatorii prevăzuţi în cadrul programelor naţionale de sănătate, centralizaţi la nivel naţional; e) transmite coordonatorilor tehnici ai programelor naţionale de sănătate, trimestrial şi anual, indicatorii prevăzuţi în cadrul programelor naţionale de sănătate, centralizaţi la nivel naţional; f) transmite Ministerului Sănătăţii până la data de 1 februarie 2011 indicatorii prevăzuţi în cadrul programelor naţionale de sănătate derulate în anul 2010, centralizaţi la nivel naţional; g) organizează şi administrează baza naţională de date privind statisticile în domeniul programelor naţionale de sănătate; h) elaborează şi transmite Ministerului Sănătăţii rapoarte periodice cu privire la indicatorii realizaţi în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi analiza acestora."12. La secţiunea A, capitolul I, articolul 22, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:"e) realizează analiza trimestrială şi anuală a indicatorilor prevăzuţi în cadrul programelor naţionale de sănătate, centralizaţi la nivel naţional, şi o transmite Serviciului pentru programe de sănătate; f) informează Serviciul pentru programe de sănătate asupra problemelor şi disfuncţionalităţilor întâmpinate în derularea programelor naţionale de sănătate şi formulează propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a acestora."13. La secţiunea A, capitolul I, articolul 27, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) transmit coordonatorilor tehnici ai programelor naţionale de sănătate derulate, precum şi direcţiei de sănătate publică sau, după caz, Serviciului pentru programe de sănătate, în funcţie de subordonare, raportul de activitate prevăzut la lit. d), până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea;".14. La secţiunea A, capitolul II "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2010" se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIBugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2010
  *Font 9*
                                                                                     MII LEI
  Denumire program Buget de stat Venituri proprii Buget total Din care transfer FNUASS
  I. PROGRAMELE NAŢIONALE PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE, din care:
  Credite de angajament 56.473 172.115 228.588 758
  Credite bugetare 38.669 172.115 210.784 758
  II. PROGRAMUL NAŢIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANŢI DIN MEDIUL DE VIAŢĂ, din care:
  Credite de angajament 5.017 5.017
  Credite bugetare 5.017 5.017
  III. PROGRAMELE NAŢIONALE PRIVIND BOLILE NETRANSMISIBILE, din care:
  Credite de angajament 321.154 873.255 1.194.409 1.072.893
  Credite bugetare 338.958 873.255 1.212.213 1.072.893
  IV. PROGRAMUL NAŢIONAL DE PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIEI PENTRU SĂNĂTATE, din care:
  Credite de angajament 92 7.567 7.659
  Credite bugetare 92 7.567 7.659
  V. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII ŞI COPILULUI, din care:
  Credite de angajament 55.022 863 55.885
  Credite bugetare 55.022 863 55.885
  VI. PROGRAMUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE SANITARĂ din care:
  Credite de angajament 68 189 257
  Credite bugetare 68 189 257
  VII. PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT ÎN STRĂINĂTATE, din care:
  Credite de angajament 26.427 26.427
  Credite bugetare 26.427 26.427
  VIII. PROGRAMUL PENTRU COMPENSAREA CU 90% A PREŢULUI DE REFERINŢĂ AL MEDICAMENTELOR
  Credite de angajament 101.200 101.200 101.200
  Credite bugetare 101.200 101.200 101.200
  IX. PROGRAMUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ ŞI ACŢIUNI PENTRU SĂNĂTATE
  Credite de angajament 256 256
  Credite bugetare 256 256
  TOTAL PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE, din care:
  Credite de angajament 459.236 1.160.462 1.619.698 1.174.851
  Credite bugetare 459.236 1.160.462 1.619.698 1.174.851 "
  15. La secţiunea A, capitolul III, la "I. Programele naţionale privind bolile transmisibile", punctul 1 "Programul naţional de imunizare, titlul "Activităţi", litera d), după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:"11. medicii de familie din localităţile unde nu există cabinete medicale şcolare au obligaţia de a desfăşura, sub coordonarea direcţiilor de sănătate publică judeţene, campaniile de vaccinare şcolare prevăzute în calendarul naţional de vaccinare, pentru toţi copiii eligibili din unităţile de învăţământ."16. La secţiunea A, capitolul III, la "I. Programele naţionale privind bolile transmisibile", punctul 2, subpunctul 2.1 "Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare", titlul "Activităţi", litera a), punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"15. asigură diagnosticul etiologic şi/sau confirmarea bolilor transmisibile cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile, din fondurile alocate programului la cap. «Bunuri şi servicii», prin laboratoarele proprii şi prin centrele de referinţă din cadrul INCDMI Cantacuzino, în baza metodologiilor şi altor protocoale de supraveghere stabilite de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT)."17. La secţiunea A, capitolul III, la "I. Programele naţionale privind bolile transmisibile", punctul 2, subpunctul 2.1 "Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare", titlul "Activităţi", litera e), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. asigurarea finanţării producţiei de vaccin gripal sezonier, pe baza unui contract de finanţare încheiat cu INCDMI Cantacuzino, în scopul realizării vaccinării antigripale a populaţiei din grupele cu risc crescut de a contracta sau transmite gripa, conform metodologiei naţionale, în conformitate cu recomandările OMS şi în funcţie de situaţia epidemiologică naţională şi internaţională."18. La secţiunea A, capitolul III, la "I. Programele naţionale privind bolile transmisibile", punctul 2, subpunctul 2.1 "Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare", nota se modifică şi va avea următorul cuprins:"NOTĂ:Investigarea etiologică a cazurilor suspecte de boală infecţioasă/transmisibilă care nu sunt cuprinse în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 589/2007 şi ale Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.466/2008 nu poate fi asigurată de către laboratoarele DSP şi INSP din fondurile alocate programului.Pentru furnizorii de servicii medicale cu paturi care nu pot asigura diagnosticul etiologic, DSP şi INSP prin CRSP pot furniza diagnosticul de laborator, pe baza unui contract de prestări de servicii. Fondurile alocate programului nu pot fi folosite pentru derularea unor programe de cercetare, ci numai pentru studii epidemiologice.Toate vaccinurile şi materialele sanitare necesare desfăşurării activităţilor acestui obiectiv se achiziţionează la nivel local."19. La secţiunea A, capitolul III, la "I. Programele naţionale privind bolile transmisibile", punctul 2, subpunctul 2.2 "Subprogramul de supraveghere şi control al infecţiei HIV", titlul "Activităţi", litera c), după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:"11. formarea personalului medical din cadrul cabinetelor de planificare familială în domeniul consilierii specifice HIV/SIDA (consiliere specifică pentru cuplurile seropozitive şi pentru cele discordante) şi în domeniul consilierii pre- şi posttestare HIV."20. La secţiunea A, capitolul III, la "I. Programele naţionale privind bolile transmisibile", punctul 2, subpunctul 2.2 "Subprogramul de supraveghere şi control al infecţiei HIV", titlul "Natura cheltuielilor: - capitolul «Bunuri şi servicii»", după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) plata pentru prestări servicii către laborator."21. La secţiunea A, capitolul III, la "I. Programele naţionale privind bolile transmisibile", punctul 2, subpunctul 2.3 "Subprogramul de supraveghere şi control al tuberculozei," titlul "Natura cheltuielilor", litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) cheltuieli rezultate din funcţionarea Unităţii centrale de coordonare a programului şi din activităţi de monitorizare a derulării programului (cheltuieli de transport, delegaţii, procurare sau editare materiale de educaţie sanitară, consultanţă de specialitate);".22. La secţiunea A, capitolul III, la "I. Programele naţionale privind bolile transmisibile", punctul 2, subpunctul 2.4 "Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor cu transmitere sexuală", titlul "Natura cheltuielilor", după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) plata pentru prestări servicii către laborator."23. La secţiunea A, capitolul III, la "II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă", titlul "Natura cheltuielilor", după litera b) se introduc două noi litere, literele c) şi d), cu următorul cuprins:"c) plata pentru prestări servicii către laborator; d) plata probelor recoltate pentru monitorizarea stării de sănătate a populaţiei."24. La secţiunea A, capitolul III, la "III. Programele naţionale de sănătate privind bolile netransmisibile", punctul 2 "Programul naţional de oncologie", titlul "Obiective" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Obiective: a) profilaxia cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV a populaţiei feminine eligibile; b) tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice; c) monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice; d) realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de cancer."25. La secţiunea A, capitolul III, la "III. Programele naţionale de sănătate privind bolile netransmisibile", punctul 2 "Programul naţional de oncologie", titlul "Structura", subpunctul 2.2 se abrogă.26. La secţiunea A, capitolul III, la "III. Programele naţionale de sănătate privind bolile netransmisibile", punctul 3 "Programul naţional de sănătate mintală", subpunctul 3.2 "Subprogramul de prevenire şi tratament ale toxicodependenţelor", titlul "Unităţi care derulează subprogramul" se modifică şi va avea următorul cuprins: "Unităţi care derulează subprogramul: a) Spitalul Clinic de Psihiatrie «Socola» Iaşi; b) Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel Timiş; c) Spitalul de Psihiatrie «Domniţa Bălaşa» Ilfov; d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca; e) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca Secţia toxicomanie copii; f) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti - Secţia ATI II toxicologie; g) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti - Secţia toxicologie; h) Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. Dr. Al. Obregia» Bucureşti; i) Spitalul de Psihiatrie «Dr. Constantin Gorgos» Titan Bucureşti; j) Centrul de Evaluare şi Tratament al Toxicodependenţilor pentru Tineri «Sfântul Stelian»; k) Spitalul Municipal Oneşti Bacău - Secţia psihiatrie; l) Spitalul de Psihiatrie Botoşani; m) Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, judeţul Gorj Secţia psihiatrie; n) Spitalul Clinic de Urgenţă Târgu Mureş - Clinica de psihiatrie I şi II."27. La secţiunea A, capitolul III, la "III. Programele naţionale de sănătate privind bolile netransmisibile", punctul 5 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subpunctul 5.2 "Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi centrale" se modifică şi va avea următorul cuprins:"5.2. Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi centraleActivităţi:1. recrutarea donatorilor voluntari de celule stem;2. recoltarea probelor de la donatorii voluntari de celule stem;3. transportul probelor recoltate de la donatorii voluntari către laboratoarele de histocompatibilitate;4. realizarea testărilor primare de histocompatibilitate în cadrul laboratoarelor de HLA acreditate;5. realizarea testărilor virusologice şi de histocompatibilitate pentru validare finală a donatorilor voluntari de celule stem.Indicatori de evaluare:1. indicatori fizici: a) număr de donatori voluntari de celule stem hematopoietice periferice şi centrale identificaţi şi testaţi: 1.600;2. indicatori de eficienţă: a) cost mediu/donator voluntar identificat şi testat: 1.500 lei;3. indicatori de rezultat: a) realizarea bazei de date informatice pe teritoriul României privind persoanele fizice care şi-au dat acceptul pentru a dona celule stem, în care să fie prevăzute datele personale, medicale şi de histocompatibilitate; b) realizarea interconectării Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice cu organismele similare internaţionale.Unităţi care derulează subprogramul: a) Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice; b) Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională «Prof. Dr. C.T. Nicolau» Bucureşti; c) centrele regionale de transfuzii sanguine; d) centrele de transfuzii sanguine teritoriale; e) Institutul Clinic Fundeni."28. La secţiunea A, capitolul III, la "III. Programele naţionale de sănătate privind bolile netransmisibile", punctul 6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă", subpunctul 6.2 "Subprogramul de radiologie intervenţională", după titlul "Activităţi" se introduce un nou titlu, titlul "Natura cheltuielilor", cu următorul cuprins:"Natura cheltuielilor:Capitolul «Bunuri şi servicii» şi capitolul «Transferuri»:Medicamente, materiale sanitare, precum şi alte cheltuieli specifice prevăzute în cadrul programelor naţionale de sănătate, de natura bunurilor şi serviciilor."29. La secţiunea A, capitolul III, la "V. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului", punctul 2 "Subprogramul de sănătate a copilului", subpunctul 2.2 "Screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei şi hipotiroidismului congenital, precum şi confirmarea diagnosticului şi tratamentul specific al cazurilor depistate", titlul "Unităţi care derulează intervenţia", litera f1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f1) Centrul Regional Bucureşti din structura Institutului pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. Dr. Alfred Rusescu» Bucureşti are arondate unităţile sanitare din municipiul Bucureşti, judeţele: Constanţa, Ialomiţa, Ilfov, Călăraşi, Vâlcea, Argeş, Braşov, Tulcea, Brăila, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Mureş, Teleorman, Vrancea, Gorj, Covasna;".30. La secţiunea A, capitolul III, la "V. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului", punctul 2 "Subprogramul de sănătate a copilului", subpunctul 2.6 "Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce, tratament medicamentos specific şi recuperare neuropsihomotorie a următoarelor afecţiuni: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale", titlul "Indicatori de evaluare", punctul 1 "Indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) număr de copii cu paralizii cerebrale trataţi cu toxina botulinică: 310/an; b) număr de copii cu paralizii cerebrale trataţi prin electrostimulare: 800/an; c) număr de copii diagnosticaţi precoce cu fenomenele paroxistice, tulburări motorii, întârzieri neuropsihomotorii: 200; d) număr de registre: 2."31. La secţiunea A, capitolul III, la "V. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului", punctul 2 "Subprogramul de sănătate a copilului", subpunctul 2.9 "Asigurarea sănătăţii orale a copiilor" se abrogă.32. La secţiunea A, capitolul III, la "V. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului", punctul 3 "Subprogramul de sănătate a femeii", subpunctul 3.3 "Profilaxie şi diagnostic pre- şi postnatal al malformaţiilor şi/sau al unor afecţiuni genetice", titlul "Indicatori de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Indicatori de evaluare:1. Indicatori fizici: a) număr de gravide cu risc malformativ şi genetic testate prin dublu/triplu test: 7.000/an; b) număr de anomalii depistate prin dublu/triplu test: 195/an; c) număr de examene citogenetice (analiza FISH) efectuate pe celule fetale: 990/an; d) număr de copii cu defecte congenitale evaluaţi clinic şi paraclinic: 1.000/an; e) număr de copii cu defecte congenitale exploraţi genetic: 500/an.2. Indicatori de eficienţă: a) cost mediu/gravidă testată pentru risc malformativ prin dublu/triplu test: 150 lei; b) cost mediu/examen cariotip fetal: 800 lei; c) cost mediu/gravidă testată citogenetic prin analiza FISH: 700 lei; d) cost mediu/copil cu defecte congenitale evaluat clinic şi paraclinic: 100 lei; e) cost mediu/copil cu defecte congenitale explorat genetic: 300 lei.3. Indicatori de rezultat: a) funcţionarea centrelor regionale la parametrii corespunzători investigaţiilor pe care le pot efectua."33. La secţiunea B, capitolul I, articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Contractele încheiate între casele de asigurări de sănătate şi unităţile sanitare prin care se derulează programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se realizează după modelul de contract aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (2) Contractele încheiate între casele de asigurări de sănătate şi farmaciile cu circuit deschis prin care se derulează programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se realizează după modelul de contract prevăzut în Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010. (3) Contractele încheiate între furnizorii de dializă privaţi, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru derularea Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică finanţat din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se realizează după modelul de contract aprobat prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (4) Contractele încheiate între furnizorii de dializă publici, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, şi casele de asigurări de sănătate se realizează după modelul de contract aprobat prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, adaptat corespunzător, după caz."34. La secţiunea B, capitolul III, articolul 24 se abrogă.35. La secţiunea B, capitolul III, articolul 25, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Includerea bolnavilor noi în program se realizează numai cu respectarea unui procent minim de dializă peritoneală continuă de 20% din numărul bolnavilor nou-incluşi în program, cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut şi în bugetul aprobat pentru Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică."36. La secţiunea B, capitolul III, articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Unităţile sanitare prin care se derulează programe în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate prezintă acestora lunar, în primele 10 zile lucrătoare, indicatorii specifici programelor realizaţi în luna anterioară şi documente justificative cu privire la sumele achitate, conform copiei ordinului de plată (cu ştampila trezoreriei) cu care s-a achitat contravaloarea facturilor pentru medicamente şi/sau materiale sanitare specifice decontate în luna precedentă, cererea justificativă, însoţită de copiile de pe facturile emise de furnizori pentru medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice aprovizionării pentru luna în curs, precum şi prescripţiile medicale în baza cărora s-au eliberat medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu."37. La secţiunea B, capitolul VII "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2010" se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VIIBugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2010
  *Font 8*
                                                                                                mii lei
   
  Denumire program de sănătate Credite bugetare an 2010, din care: Total transferuri an 2010
  I. Programe naţionale de sănătate cu scop curativ, din care: 2.291.972 1.174.851
  1. Programul naţional de boli transmisibile, din care: 187.817 758
  1.1. Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere 172.059 0
  1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză 15.758 758
  2. Programul naţional de boli cardiovasculare, din care: 67.825 67.825
  2.1. Subprogramul de tratament al pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare 52.825 52.825
  2.2. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut 15.000 15.000
  3. Programul naţional de oncologie 754.339 565.436
  3.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice 744.339 555.436
  3.2. Subprogramul de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice***) 10.000 10.000
  4. Programul naţional de boli neurologice, din care: 4.840 4.840
  4.1. Subprogramul de tratament al sclerozei multiple*) 0 0
  4.2. Subprogramul de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) 4.840 4.840
  5. Programul naţional de diabet zaharat 346.960 234.745
  6. Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever, din care: 163.683 155.307
  6.1. Subprogramul de tratament al bolilor rare, din care**): 154.468 146.092
  Tratament al bolilor rare 80.727 80.727
  Tratament al bolnavilor cu scleroză multiplă 73.741 65.365
  6.2. Subprogramul de tratament al sepsisului sever 9.215 9.215
  7. Programul naţional de boli endocrine 4.372 0
  8. Programul naţional de ortopedie 26.066 0
  9. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 48.655 44.740
  10. Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică 584.475 0
  11. Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice 1.740 0
  Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor***) 101.200 101.200
  ------- Notă *) Subprogramul de tratament al sclerozei multiple s-a derulat în trimestrul I al anului 2010 din FNUASS în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare, suma aferentă trimestrului I 2010 fiind cuprinsă în suma prevăzută la pct. 6.1 din tabel. Notă **) Începând cu trimestrul II al anului 2010, fondurile necesare pentru tratamentul bolnavilor cu scleroză multiplă se asigură în cadrul Subprogramului de tratament al bolilor rare. Notă ***) Sumele prevăzute la "Subprogramul de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice" şi la "Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor" sunt cuprinse în anexa "Program naţional privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate" la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificările şi completările ulterioare."38. La secţiunea B, capitolul VIII "Structura programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2010", punctul II "Programele naţionale de sănătate profilactice" se abrogă.39. La anexa nr. 3, capitolul IV "Obligaţiile părţilor", articolul 4, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"7. Casa de asigurări de sănătate decontează în baza cererilor justificative transmise de unitatea sanitară, în limita sumei prevăzute în contract şi a sumelor disponibile cu această destinaţie, ţinând cont de stocurile cantitativ-valorice, contravaloarea facturilor, prezentate în copie, pentru medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice, în ordine cronologică."40. La anexa nr. 3, capitolul VI "Finanţarea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate", articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Unitatea sanitară prezintă lunar, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii, indicatorii specifici programelor realizaţi în luna anterioară şi decontul pentru luna anterioară, documente justificative cu privire la sumele achitate conform ordinului de plată (cu ştampila trezoreriei) cu care s-a achitat contravaloarea facturilor pentru medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice decontate în luna precedentă, precum şi cererea justificativă, însoţită de copiile facturilor emise de furnizor pentru medicamentele şi/sau materialele specifice aprovizionate pentru luna în curs."41. La anexa nr. 3, capitolul VI, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Casa de asigurări de sănătate analizează indicatorii prezentaţi prin decont, gradul şi modul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior, precum şi stocurile cantitativ-valorice, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primire.Decontarea contravalorii facturilor prezentate în copie de unitatea sanitară pentru medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice achiziţionate, în condiţiile legii, se realizează lunar în limita sumei prevăzute în contract şi a fondurilor disponibile cu această destinaţie."
   +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, farmaciile cu circuit deschis care derulează programe de sănătate, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaPreşedintele Casei Naţionale deAsigurări de Sănătate,Nicolae-Lucian Duţă-------