HOTĂRÂRE nr. 1.239 din 8 decembrie 2010privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum şi pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Unităţii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 13 decembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 38 şi 46 din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Unitatea centrală pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice se reorganizează la nivel de direcţie generală în subordinea Secretariatului General al Guvernului. (2) Personalul se preia în cadrul Secretariatului General al Guvernului, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul Secretariatului General al Guvernului. (3) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, secretarul general al Guvernului aprobă, prin ordin, regulamentul de organizare şi funcţionare a Unităţii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat. (4) Protocolul de predare-preluare dintre Ministerul Finanţelor Publice şi Secretariatul General al Guvernului se încheie în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi cuprinde structura de personal preluată, precum şi drepturile şi obligaţiile fostei Unităţi centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. (5) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aplică procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru respectarea drepturilor de carieră ale funcţionarilor publici.  +  Articolul 3Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), punctele 61 şi 62 se abrogă.2. La articolul 3 alineatul (1), punctul 63 va avea următorul cuprins:"63. gestionează baza de date privind proiectele de concesiuni de lucrări publice, servicii şi bunuri derulate la nivel central şi local;".3. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Finanţelor Publice" se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4La articolul 3 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 7 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 15, cu următorul cuprins:"15. Prin Unitatea centrală pentru coordonarea parteneriatului public-privat (UCCPPP) se asigură îndrumarea şi monitorizarea partenerilor publici şi a investitorilor privaţi interesaţi în activitatea de organizare şi derulare a unui proiect de parteneriat public-privat, în condiţiile legii. În acest sens: a) verifică fiecare anunţ de intenţie sau altă documentaţie complementară transmis/transmisă de către partenerul public pentru publicare în Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în cazul în care valoarea proiectului depăşeşte 5 milioane euro; b) în termen de două zile lucrătoare de la data primirii anunţului de la SEAP, UCCPPP are obligaţia fie să emită către operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunţul respectiv, în cazul în care în urma verificării nu se constată erori/omisiuni de completare, fie să respingă publicarea anunţului, în cazul în care se constată erori/omisiuni de completare, informând totodată partenerul public asupra acestei decizii, precum şi asupra modului în care erorile/omisiunile pot fi remediate; c) elaborează anual strategia naţională pentru promovarea şi implementarea proiectelor de parteneriat public-privat şi o supune aprobării Guvernului; d) urmăreşte, verifică şi raportează periodic Guvernului punerea în aplicare a strategiei naţionale pentru promovarea şi implementarea proiectelor de parteneriat public-privat; e) stabileşte şi promovează proceduri de identificare şi realizare a proiectelor de parteneriat public-privat şi de susţinere a tuturor partenerilor publici definiţi în cap. I secţiunea a 4-a - «Parteneri publici» din Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, în pregătirea şi implementarea proiectelor de parteneriat public-privat; f) constituie şi gestionează baza de date publică integrată, unică şi actualizată a tuturor proiectelor de parteneriat public-privat anunţate, precum şi a celor în desfăşurare sau finalizate; g) actualizează şi asigură menţinerea şi funcţionarea sistemului de prelucrare, colectare şi management al informaţiilor şi datelor statistice privind derularea contractelor de parteneriat public-privat la nivel central şi local; h) asigură promovarea conceptului şi proiectelor de parteneriat public-privat; i) elaborează, pe baza propriilor analize şi verificări, documentele de sinteză referitoare la procesul de derulare a proiectelor de parteneriat public-privat; j) participă, prin reprezentanţi, la invitaţia partenerilor publici, conform prevederilor legale în vigoare, în cadrul comisiilor de evaluare şi negociere constituite în vederea alegerii investitorului privat şi a semnării contractului de parteneriat public-privat cu acesta; k) identifică şi asigură difuzarea la nivel naţional a celor mai bune practici în domeniul parteneriatului public-privat; l) stabileşte contacte şi ţine legătura pe teme de investiţii prin proiecte de parteneriat public-privat cu organisme guvernamentale şi nonguvernamentale, precum şi cu investitori străini şi autohtoni; m) înlesneşte contactul dintre investitori străini sau autohtoni şi partenerii publici pentru realizarea în comun a unor proiecte în regim de parteneriat public-privat; n) poate reprezenta Guvernul României în cadrul reuniunilor pe tema parteneriatului public-privat organizate la nivel naţional sau internaţional; o) emite recomandări privind structurarea proiectelor de parteneriat public-privat, având în vedere impactul asupra nivelului creditării din sectorul public, precum şi asupra limitelor de împrumut la nivel naţional sau local; p) monitorizează împreună cu partenerii publici evoluţia procesului de implementare a proiectelor de parteneriat public-privat şi coordonează acţiunile necesare implementării adecvate a acestora; q) acordă asistenţă de specialitate partenerilor publici şi investitorilor interesaţi în toate fazele de derulare a unui proiect de parteneriat public-privat; r) asigură consultanţa de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi funcţionarea în cadrul unor autorităţi publice a unităţilor interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat, organizate conform art. 39 din Legea nr. 178/2010."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul transporturilor şi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,Valerian VremeMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian Igaşp. Ministrul mediului şi pădurilor,Cristian Apostol,secretar de statMinistrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 8 decembrie 2010.Nr. 1.239.  +  Anexa 1NORMA 08/12/2010  +  Anexa 2(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)Numărul maxim de posturi = 1845 posturi(exclusiv demnitarii şi posturile aferentecabinetului ministrului)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Finanţelor PubliceStructura organizatorică a Ministerului Finanţelor Publice, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 13 decembrie 2010, la pagina 29, (a se vedea imaginea asociată).-------