LEGE nr. 237 din 7 decembrie 2010pentru modificarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 13 decembrie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 18 ianuarie 2008, se modifică şi va avea următorul cuprins:1. La articolul 3, partea introductivă şi litera b) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) De prevederile art. 1 beneficiază, o singură dată, tinerii care, la data depunerii cererii prevăzute la art. 4, au vârsta de până la 35 de ani şi îndeplinesc următoarele condiţii:............................................................................................... b) la data depunerii cererii, precum şi la data rezolvării acesteia nu au avut sau nu deţin în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosinţă a unui teren, cât şi în alte localităţi."2. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Cererea cuprinde numele şi prenumele solicitantului şi domiciliul acestuia, la care se anexează o copie de pe certificatul de naştere, o copie de pe cartea de identitate, o declaraţie a solicitantului, pe propria răspundere, în care se menţionează că nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe; o declaraţie similară se depune şi la data rezolvării cererii."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 7 decembrie 2010.Nr. 237.-----